EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D2286

Rozhodnutí Výboru pro přidružení EU-Ukrajina ve složení pro obchod č. 1/2022 ze dne 25. října 2022 o aktualizaci přílohy XV (Sbližování celních předpisů) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé [2022/2286]

PUB/2022/1439

OJ L 301, 22.11.2022, p. 214–216 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2286/oj

22.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 301/214


ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD č. 1/2022

ze dne 25. října 2022

o aktualizaci přílohy XV (Sbližování celních předpisů) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé [2022/2286]

VÝBOR PRO PŘIDRUŽENÍ EU-UKRAJINA VE SLOŽENÍ PRO OBCHOD,

s ohledem na Dohodu o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (1), a zejména na čl. 465 odst. 3 a článek 84 uvedené dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé (dále jen „dohoda“) byla podepsána dne 21. března a 27. června 2014 a vstoupila v platnost dne 1. září 2017.

(2)

Rada přidružení přenesla svým rozhodnutím č. 3/2014 (2) na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod pravomoc aktualizovat přílohu XV dohody.

(3)

Preambule dohody potvrzuje přání stran podpořit reformní proces na Ukrajině sbližováním právních předpisů, a tím přispět k další hospodářské integraci a prohloubení politického přidružení.

(4)

V souladu s článkem 84 dohody přijala Ukrajina závazek k postupnému sbližování s celními předpisy Unie, jak je stanoveno v příloze XV (Sbližování celních předpisů) dohody.

(5)

Vzhledem k tomu, že acquis Unie uvedené v příloze XV (Sbližování celních předpisů) dohody se od uzavření jednání o dohodě podstatně změnilo, měl by být tento vývoj v uvedené příloze promítnut,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha XV (Sbližování celních předpisů) Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je vyhotoveno v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, chorvatském, italském, irském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a ukrajinském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 25. října 2022.

Za Výbor pro přidružení EU-UKRAJINA ve složení pro obchod

předseda

Taras KACHKA

tajemníci

Oleksandra NECHYPORENKO

Alberto FERNÁNDEZ-DÍEZ


(1)  Úř. věst. L 161, 29.5.2014, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Rady přidružení EU-Ukrajina č. 3/2014 ze dne 15. prosince 2014 o přenesení některých pravomocí Radou přidružení na Výbor pro přidružení ve složení pro obchod 2015/980] (Úř. věst. L 158, 24.6.2015, s. 4).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA XV KAPITOLY 5

Sbližování celních předpisů

Celní kodex Unie

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.

Harmonogram: ustanovení výše uvedeného nařízení, s výjimkou článků 1, 2, 4 a 26, čl. 42 odst. 3, čl. 46 odst. 3, čl. 46 odst. 3 a čl. 46 odst. 5 až 7, článků 49, 50 a 64 až 68, čl. 88 písm. c), čl. 112 odst. 2 druhého a třetího pododstavce a čl. 114 odst. 1 druhého a třetího pododstavce, článků 136, 179 až 181 a 204, čl. 206 písm. b), článků 208 až 209, 234 a článků 278 až 288 se začlení do ukrajinských právních předpisů do čtyř let od vstupu této dohody v platnost.

Sblížení s články 5 až 8, články 16, 17, 18 až 21, články 52 až 55, 56, 57 a články 77 až 87, čl. 88 písm. a) a b), články 89 až 111, čl. 112 odst. 1, 3 a 4, čl. 112 odst. 2 prvním pododstavcem, článkem 113, čl. 114 odst. 1 prvním pododstavcem, čl. 114 odst. 2, 3 a 4, články 115 až 126, články 133 až 135, 137, 138 a články 182 až 187, čl. 203 odst. 3 a 4, články 205, 211 až 213, 218, 219, články 222 až 225, 254, 255 a 261, 262, 263 až 276 a 277 nařízení (EU) č. 952/2013 se uskuteční na základě maximálního úsilí.

Společný tranzitní režim a jednotný správní doklad

Úmluva o zjednodušení formalit ve zbožovém styku ze dne 20. května 1987

Úmluva o společném tranzitním režimu ze dne 20. května 1987

Harmonogram: ustanovení výše uvedených úmluv, též prostřednictvím možného přistoupení Ukrajiny k těmto úmluvám, se provede do čtyř let od vstupu této dohody v platnost.

Osvobození od cla

Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

Harmonogram: hlavy I a II výše uvedeného nařízení se provedou do ukrajinských právních předpisů do čtyř let od vstupu této dohody v platnost.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány

Harmonogram: ustanovení výše uvedeného nařízení, s výjimkou článku 26, se provedou do ukrajinských právních předpisů do tří let od vstupu této dohody v platnost. Povinnost sblížení s nařízením (EU) č. 608/2013 sama o sobě nezakládá pro Ukrajinu povinnost uplatnit opatření v případech, kdy práva duševního vlastnictví nejsou chráněna jejími hmotnými právními předpisy týkajícími se duševního vlastnictví.

Vysvětlující poznámka:

Pro účely této přílohy se „sbližováním“ rozumí závazek Ukrajiny začlenit do ukrajinských prvních předpisů a průběžně provádět příslušná ustanovení práva Unie v souladu s článkem 84 dohody.

Pro účely této přílohy se sbližováním na základě „nejlepšího úsilí“ rozumí závazek Ukrajiny začlenit do ukrajinských právních předpisů a průběžně provádět příslušná ustanovení práva Unie v maximální možné míře a kdykoli je to proveditelné, aby bylo dosaženo cíle stanovené v článku 76 dohody.


Top