EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2121

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2121 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky (Text s významem pro EHP)

C/2022/4853

Úř. věst. L 287, 8.11.2022, p. 86–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2121/oj

8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/86


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2121

ze dne 13. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 32 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo, že příslušné orgány a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) budou moci účinně a včas spolupracovat a vyměňovat si informace pro účely nařízení (EU) 2020/1503, je vhodné stanovit standardní formuláře, šablony a postupy, které příslušné orgány a orgán ESMA použijí pro tuto spolupráci a výměnu informací, včetně podávání příslušných žádostí, potvrzení přijetí těchto žádostí a odpovědí na ně, jakož i nevyžádaného předávání informací.

(2)

V zájmu usnadnění komunikace by příslušné orgány a orgán ESMA měly určit kontaktní místo pro spolupráci a výměnu informací podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.

(3)

Aby se zajistilo, že příslušné orgány zpracují žádosti o spolupráci v oblasti informací účinně a rychle, měla by každá žádost jasně uvádět důvody této žádosti. Postupy spolupráce a výměny informací by měly usnadnit interakci mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA v průběhu celého procesu.

(4)

Vzhledem k tomu, že příslušné orgány mohou požádat orgán ESMA, aby koordinoval kontrolu na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem, je vhodné stanovit standardní formulář, který budou příslušné orgány používat při podávání těchto žádostí.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Požadavky tohoto nařízení se týkají příslušných orgánů a orgánu ESMA, a nikoli účastníků trhu. Orgán ESMA proto ve vztahu k rozsahu a dopadu návrhů prováděcích norem v tomto nařízení považoval za vysoce nepřiměřené vést veřejné konzultace o těchto normách nebo analyzovat potenciální náklady a přínosy.

(7)

Orgán ESMA požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místa

1.   Příslušné orgány a orgán ESMA určí kontaktní místa pro účely sdělování žádostí o spolupráci a výměnu informací podle článku 32 nařízení (EU) 2020/1503.

2.   Příslušné orgány oznámí orgánu ESMA údaje o svých kontaktních místech uvedených v odstavci 1 a průběžně jej informují o veškerých změnách těchto údajů.

3.   Orgán ESMA vede a aktualizuje seznam všech kontaktních míst určených v souladu s odstavcem 1.

Článek 2

Žádost o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Pokud orgán ESMA nebo příslušný orgán požádají o spolupráci a výměnu informací podle článku 32 nařízení (EU) 2020/1503, pak žádající příslušný orgán a orgán ESMA použijí standardní formulář uvedený v příloze I tohoto nařízení. Žádající strana zašle žádost kontaktnímu místu dožádaného příslušného orgánu nebo případně orgánu ESMA.

2.   Žádající příslušný orgán nebo orgán ESMA při podávání žádosti o informace upřesní podrobnosti o relevantních požadovaných informacích a případně určí otázky týkající se důvěrnosti požadovaných informací.

3.   V naléhavých případech může žádající příslušný orgán nebo orgán ESMA podat žádost o spolupráci nebo výměnu informací ústně za předpokladu, že bude učiněno následné písemné potvrzení žádosti v přiměřené lhůtě, není-li s dožádaným příslušným orgánem nebo orgánem ESMA dohodnuto jinak.

Článek 3

Potvrzení o přijetí žádostí

1.   Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti podané podle článku 2 zašle dožádaný příslušný orgán nebo případně orgán ESMA potvrzení o přijetí žádajícímu příslušnému orgánu nebo případně orgánu ESMA za použití formuláře uvedeného v příloze II, přičemž pokud možno uvede odhadované datum odpovědi.

2.   Má-li dožádaný příslušný orgán nebo případně orgán ESMA jakékoli pochybnosti ohledně obsahu spolupráce nebo informací požadovaných podle čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 pro účely nařízení (EU) č. 1095/2010 a v souladu s nařízením (EU) č. 1095/2010, požádá co nejdříve vhodnými prostředky, ať už ústně, či písemně, o další vysvětlení. Orgán, kterému je taková žádost určena, poskytne rychlou odpověď.

Článek 4

Odpověď na žádosti

1.   Při odpovědi na žádost podanou podle článku 2 dožádaný příslušný orgán nebo případně orgán ESMA:

a)

použijí standardní formulář uvedený v příloze III;

b)

v rámci svých pravomocí učiní všechny přiměřené kroky k poskytnutí požadované spolupráce nebo informací;

c)

jednají bez zbytečného prodlení, přičemž přihlédnou ke složitosti žádosti a potřebě zapojit třetí subjekty.

2.   V naléhavých případech může dožádaný příslušný orgán nebo případně orgán ESMA odpovědět na žádost o spolupráci nebo výměnu informací ústně za předpokladu, že odpověď je následně poskytnuta v přiměřené lhůtě písemně za použití formuláře uvedeného v příloze III, není-li s žádajícím příslušným orgánem nebo případně orgánem ESMA dohodnuto jinak.

Článek 5

Komunikační prostředky

1.   Aniž jsou dotčeny čl. 2 odst. 3 a čl. 4 odst. 2, zasílají se standardní formuláře písemně.

2.   Při určování nejvhodnějších komunikačních prostředků je třeba náležitě zohlednit aspekty důvěrnosti, nezbytnou dobu na korespondenci, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího příslušného orgánu nebo případně orgánu ESMA.

3.   Veškeré komunikační prostředky zajistí, že bude během přenosu zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací, které jsou předmětem výměny.

Článek 6

Postupy pro zpracování žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Dožádaný orgán uvědomí žádající příslušný orgán nebo případně orgán ESMA, pokud se dozví o okolnostech, které mohou vést ke zpoždění o více než pět pracovních dnů po předpokládaném datu odpovědi stanoveném v souladu s čl. 3 odst. 1.

2.   Pokud žádající příslušný orgán nebo případně orgán ESMA kvalifikuje žádost jako naléhavou, dožádaný příslušný orgán nebo případně orgán ESMA se dohodnou na tom, jak často budou žádající stranu informovat o pokroku dosaženém při zpracovávání žádosti a o předpokládaném datu odpovědi.

3.   Příslušné orgány a orgán ESMA spolupracují na vyřešení případných problémů, které mohou při zpracování žádosti vzniknout.

4.   Příslušné orgány a orgán ESMA si v případě potřeby vzájemně poskytnou zpětnou vazbu ohledně užitečnosti obdržené pomoci, výsledku případu, v souvislosti s nímž byla pomoc požadována, a případných problémů, které se vyskytly při poskytování této pomoci.

Článek 7

Žádost o koordinaci kontroly na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem podaná orgánu ESMA

1.   Žádají-li příslušné orgány orgán ESMA, aby koordinoval kontrolu na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem v souladu s čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503, použijí standardní formulář uvedený v příloze IV tohoto nařízení.

2.   Příslušné orgány neprodleně poskytnou orgánu ESMA veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl plnit své povinnosti.

3.   Je-li orgán ESMA podle čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 požádán o koordinaci kontroly na místě nebo šetření s přeshraničním dopadem, může zřídit dočasnou ad hoc skupinu zahrnující příslušné orgány členských států dotčených touto kontrolou či tímto šetřením.

Článek 8

Nevyžádané předávání informací

1.   Pokud má příslušný orgán nebo orgán ESMA informace, které by podle jeho názoru pomohly orgánu ESMA nebo příslušnému orgánu při plnění jejich povinností podle nařízení (EU) 2020/1503, předá tyto informace za použití standardního formuláře uvedeného v příloze III tohoto nařízení.

2.   Odchylně od odstavce 1, pokud se příslušný orgán nebo orgán ESMA zasílající informace domnívá, že by tyto informace měly být zaslány naléhavě, může informace sdělit nejprve ústně. V takovém případě se následné předávání informací provádí za použití standardního formuláře uvedeného v příloze III, není-li s příslušným orgánem nebo orgánem ESMA, který informace obdrží, dohodnuto jinak.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Formulář žádosti o spolupráci nebo výměnu informací podle článku 32 nařízení (EU) 2020/1503

Žádost o spolupráci nebo výměnu informací

Referenční číslo:

Datum:

Všeobecné informace

ODESÍLATEL:

Příslušný vnitrostátní orgán

Orgán ESMA

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

Adresa

(Kontaktní údaje kontaktního místa):

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát (v příslušném případě):

Příjemce:

Adresa:

(Kontaktní údaje kontaktního místa):

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v souladu s článkem 32 nařízení (EU) 2020/1503 Vás žádáme o vyjádření v souvislosti s níže uvedenou záležitostí.

Byli bychom Vám vděčni za obdržení odpovědi na výše uvedenou žádost do [doplňte orientační datum pro odpověď, nebo v případě naléhavé žádosti lhůtu, do níž má být informace poskytnuta], nebo pokud to není možné, údaj o tom, kdy předpokládáte, že budete schopni žádanou pomoc poskytnout.

Druh žádosti

Zaškrtněte příslušné políčko (políčka):

vyšetřovací a dohledové pravomoci příslušných orgánů

spolupráce mezi příslušnými orgány

předběžná opatření

jiná žádost

V případě, že jste zvolili odpověď „jiná žádost“, upřesněte:

Důvody žádosti

[Doplňte ustanovení odvětvových právních předpisů, podle kterých je žádající orgán oprávněn zabývat se danou záležitostí]

Žádost se týká spolupráce nebo výměny informací o …

[Doplňte popis předmětu žádosti, účel, za jakým je spolupráce nebo výměna informací žádána, skutečnosti, které jsou základem pro šetření a na nichž je žádost založena, a vysvětlení prospěšnosti spolupráce]

V návaznosti na …

[V příslušných případech doplňte údaje o předchozí žádosti, z níž tato žádost vychází]

V případě naléhavé žádosti a stanovení jakékoliv lhůty uveďte úplné vysvětlení naléhavosti žádosti a vysvětlení veškerých lhůt, ve kterých žádající orgán poskytnutí informací požaduje:

Další informace:

Informace obsažené v této žádosti jsou důvěrné podle článku 35 nařízení (EU) 2020/1503. Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA II

Formulář pro potvrzení o přijetí

Potvrzení přijetí

Referenční číslo:

Datum:

Příslušný vnitrostátní orgán

Orgán ESMA

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

Adresa

(Kontaktní údaje kontaktního místa)

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát (v příslušném případě):

Příjemce:

Adresa:

(Kontaktní údaje kontaktního místa)

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v návaznosti na Vaši žádost [doplňte odkaz na žádost] tímto potvrzujeme její přijetí dne [doplňte datum, kdy byla žádost o spolupráci nebo žádost o informace obdržena].

Předpokládané datum odpovědi: …

Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA III

Formulář pro odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací a pro nevyžádanou výměnu informací

Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací

Referenční číslo:

Datum:

Všeobecné informace

Příslušný vnitrostátní orgán

Orgán ESMA

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

Adresa

(Kontaktní údaje kontaktního místa):

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát:

Příjemce:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě):

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

potvrzujeme, že jsme zpracovali Vaši žádost ze dne [dd.mm.rrrr] s referenčním číslem [doplňte referenční číslo žádosti] [nepoužije se v případě nevyžádané výměny informací].

Shromážděné informace

[Pokud byly shromážděny informace, uveďte je zde, nebo vysvětlete, jakým způsobem budou tyto informace poskytnuty].

[V případě nevyžádané výměny informací uveďte informace, které jsou poskytovány jako nevyžádané].

[Poskytnuté informace jsou důvěrné a jsou zpřístupněny [doplňte název žádajícího orgánu] podle [doplňte ustanovení nařízení (EU) 2020/1503] a na základě toho, že informace zůstávají důvěrné v souladu s článkem 35 nařízení (EU) 2020/1503.] [nebo] [Poskytnuté informace mohou být zpřístupněny podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.]

V relevantních případech prosím vysvětlete, jaké objasnění v souvislosti s konkrétní žádanou informací požadujete:

Z vlastní iniciativy prosím poskytněte jakékoliv podstatné informace, které by mohly dále napomáhat spolupráci a výměně informací pro účely této žádosti:

Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S pozdravem

[podpis]


PŘÍLOHA IV

Formulář žádosti orgánu ESMA o koordinaci kontroly na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem podle čl. 32 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503

Žádost o koordinaci kontroly na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem

Referenční číslo:

Datum:

Všeobecné informace

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

(Kontaktní údaje kontaktního místa):

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

ADRESÁT:

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)

(Kontaktní údaje kontaktního místa):

Jméno/název:

Telefon:

E-mail:

Informace o žádosti o koordinaci

Důvody žádosti

[Doplňte ustanovení odvětvových právních předpisů, podle kterých je žádající orgán oprávněn zabývat se danou záležitostí]

Žádost se týká koordinace kontroly na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem

[Doplňte popis předmětu žádosti, účel, za jakým je požadována koordinace kontroly na místě nebo šetření s přeshraničním účinkem, skutečnosti, které jsou východiskem pro šetření a na nichž je žádost založena, a vysvětlení její prospěšnosti.]

V návaznosti na

[V příslušných případech doplňte údaje o předchozí žádosti, z níž tato žádost vychází]

V případě naléhavé žádosti a stanovení jakékoliv lhůty uveďte úplné vysvětlení naléhavosti žádosti a vysvětlení veškerých lhůt, ve kterých žádající orgán poskytnutí informací požaduje:

Další informace:

Informace obsažené v této žádosti jsou důvěrné podle článku 35 nařízení (EU) 2020/1503. Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S pozdravem

[podpis]


Top