EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H1341

Doporučení Komise (EU) 2022/1341 ze dne 23. června 2022 o dobrovolných požadavcích na výkonnost rentgenových zařízení používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu)

C/2022/4179

Úř. věst. L 201, 1.8.2022, p. 63–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/1341/oj

1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/63


DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/1341

ze dne 23. června 2022

o dobrovolných požadavcích na výkonnost rentgenových zařízení používaných ve veřejných prostorách (mimo leteckou dopravu)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S výjimkou oblasti civilního letectví právo Unie v současné době nestanoví harmonizované požadavky na výkonnost rentgenových zařízení používaných pro detekci ve veřejných prostorách. Tyto požadavky se v jednotlivých členských státech liší, což vede k nerovnoměrné a ne vždy dostatečně vysoké úrovni ochrany široké veřejnosti před bezpečnostními hrozbami. Teroristé a další zločinci mohou zneužívat výsledných slabin např. k páchání útoků nebo jiné trestné činnosti v členských státech s nižší úrovní zabezpečení veřejných prostor.

(2)

Teroristické útoky spáchané v Unii v posledních letech se převážně odehrály ve veřejných prostorách a jejich cílem byla široká veřejnost. S cílem přispět k dostatečně vysoké úrovni ochrany před teroristickými útoky a bezpečnostními hrozbami ve veřejných prostorách v celé Unii by měly být na úrovni Unie stanoveny dobrovolné požadavky na výkonnost rentgenových zařízení.

(3)

Detektory, včetně rentgenových zařízení, používané v oblasti civilního letectví podléhají podrobným požadavkům stanoveným v prováděcím rozhodnutí Komise C(2015) 8005 (1). Tyto požadavky jsou jasně definovány a poskytují vysokou a jednotnou úroveň ochrany v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Na tuto oblast by se proto toto doporučení nemělo vztahovat. Kromě toho by v zájmu jasnosti mělo být upřesněno, že tímto doporučením nejsou dotčeny právní akty Unie upravující bezpečnostní aspekty rentgenových zařízení.

(4)

V rámci protiteroristické agendy pro EU (2) se Komise zavázala podporovat rozvoj dobrovolných požadavků na detekční technologie s cílem zajistit odhalení případných hrozeb, ale současně zachovat mobilitu osob. V zájmu splnění tohoto závazku zřídila Komise technickou pracovní skupinu pro požadavky na výkonnost detekce, kterou tvoří odborníci z členských států, výrobci a úředníci z řady útvarů Komise, a požádala ji, aby byla nápomocna při vypracovávání dobrovolných požadavků na výkonnost rentgenových zařízení na úrovni Unie. Toto doporučení, a zejména v něm obsažené dobrovolné požadavky týkající se dokumentace výrobku a výkonnosti rentgenového zařízení, vychází z přípravných prací provedených touto pracovní skupinou.

(5)

Dobrovolné požadavky na výkonnost obsažené v tomto doporučení by měly členské státy používat při zadávání veřejných zakázek na rentgenová zařízení určená k odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách.

(6)

Toto doporučení, které nemá závaznou platnost, by nemělo být chápáno tak, že vyžaduje, aby členské státy pro odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách pořizovaly nebo používaly určitá konkrétní rentgenová zařízení. Rozhodnutí o tom, které zařízení pořídí nebo použijí v daném veřejném prostoru, by měly i nadále přijímat výhradně členské státy v souladu s právem Unie. Cílem tohoto doporučení je spíše podpořit členské státy, aby při zadávání veřejných zakázek využívaly dobrovolné požadavky na výkonnost, které jsou zde obsaženy, čímž se napomůže dosažení rovnocenné a vysoké úrovně výkonnosti rentgenových zařízení používaných orgány členských států ve veřejných prostorách v celé Unii při odhalování bezpečnostních hrozeb.

(7)

Dobrovolné požadavky na výkonnost obsažené v tomto doporučení by neměly být chápány tak, že mají nahradit vnitrostátní výkonnostní normy pro rentgenová zařízení, pokud takové vnitrostátní normy existují. Členské státy by zejména měly mít i nadále možnost uplatňovat v souladu s právem Unie na výkonnost rentgenových zařízení používaných k odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách přísnější požadavky.

(8)

Toto doporučení by mělo výrobce nepřímo motivovat k tomu, aby při budoucí výrobě rentgenových zařízení splňovali příslušné požadavky. Členské státy by proto měly v zadávací dokumentaci na rentgenová zařízení, která mají být používána pro odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách, požadovat, aby uchazeči do nabídky zahrnuli dokumentaci výrobku a prohlášení o shodě založené na vlastní metodice výrobce s cílem prokázat shodu rentgenového zařízení s dobrovolnými požadavky na výkonnost obsaženými v tomto doporučení.

(9)

Používání rentgenového zařízení ve veřejných prostorách může představovat problém z hlediska práva na ochranu soukromí a osobních údajů. Ve vztahu ke všem činnostem spojeným s používáním dotčeného rentgenového zařízení, včetně pořizování a provozu zařízení a veškerých následných činností zpracování, je zásadní co nejvíce omezit narušení soukromí a v každém případě jednat v souladu s příslušnými akty práva Unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (3), směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2016/680 (4) a Listinou základních práv Evropské unie.

(10)

S ohledem zejména na příslušný technologický vývoj v oblasti odhalování bezpečnostních hrozeb by dobrovolné požadavky na výkonnost rentgenových zařízení obsažené v tomto doporučení měly být v případě potřeby přezkoumány a upraveny. Komise bude proto za pomoci technické pracovní skupiny pro požadavky na výkonnost detekce pozorně sledovat technologický a další relevantní vývoj a pravidelně posuzovat potřebu úprav tohoto doporučení.

(11)

V zájmu účinnosti a transparentnosti by členské státy měly být vybízeny k tomu, aby toto doporučení v přiměřené lhůtě provedly a předložily Komisi zprávu o svých prováděcích opatřeních.

(12)

Na základě těchto zpráv a veškerých dalších relevantních informací Komise po uplynutí přiměřené lhůty posoudí pokrok, jehož bylo při provádění tohoto doporučení dosaženo, mimo jiné s cílem posoudit, zda jsou v této záležitosti nezbytné závazné právní akty Unie,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Pro účely tohoto doporučení se rozumí:

a)

„rentgenovým zařízením“ rentgenové skenery používané k fyzickým kontrolám zaměřeným na odhalování bezpečnostních hrozeb, v nichž se vytváří pseudobarevné zobrazení na základě naměřených změn rentgenového záření, které prochází skenovanými předměty zájmu;

b)

„odhalováním bezpečnostních hrozeb“ zjištění přítomnosti nebo nepřítomnosti jedné nebo více látek nebo předmětů zájmu, které mohou být použity k vyvolání bezpečnostních hrozeb, jako jsou výbušniny, nebezpečné chemické látky, střelné zbraně nebo ostré předměty;

c)

„požadavky na výkonnost“ technické specifikace, které musí rentgenové zařízení splňovat a které mají zajistit, aby zařízení odpovídajícím způsobem plnilo funkce odhalování bezpečnostních hrozeb;

d)

„dokumentací výrobku“ dokumentace v tištěné nebo elektronické podobě připojená k rentgenovému zařízení;

e)

„veřejnými prostorami“ jakékoli fyzické místo přístupné veřejnosti bez ohledu na to, zda pro něj platí určité podmínky přístupu.

2.

Členské státy by měly v zadávací dokumentaci na rentgenové zařízení, které má být používáno k odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách, požadovat, aby uchazeč do nabídky zahrnul dokumentaci výrobku stanovenou v bodě 1 přílohy.

3.

Členské státy by měly zajistit, aby rentgenové zařízení, které pořizují pro účely odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách, splňovalo požadavky na výkonnost stanovené v bodě 2 přílohy, s výjimkou případů, kdy působí v oblasti civilního letectví.

4.

Členské státy by měly v zadávací dokumentaci na rentgenové zařízení, které má být používáno pro odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách, požadovat, aby uchazeč do nabídky zahrnul prohlášení o shodě s požadavky na výkonnost, které vydá výrobce na základě vlastní metodiky.

5.

Členské státy by měly v souladu s právem Unie přijmout nezbytná opatření k provedení tohoto doporučení do 23. června 2023.

6.

Členské státy by měly Komisi podat zprávu o svých prováděcích opatřeních do 23. prosince 2023.

V Bruselu dne 23. června 2022

Za Komisi

Ylva JOHANSSON

členka Komise


(1)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2015) 8005, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám ochrany letectví před protiprávními činy obsahující informace uvedené v čl. 18 písm. a) nařízení (ES) č. 300/2008.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Protiteroristická agenda pro EU: předvídání, prevence, ochrana a reakce (COM(2020) 795 final).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).


PŘÍLOHA

Dokumentace výrobku a požadavky na výkonnost rentgenového zařízení

Pojmy a definice

Pro účely této přílohy by se měly použít následující pojmy a definice:

1)

„koncepce operací (CONOPS)“: dokument popisující vlastnosti zařízení a správný pracovní postup (postupy);

2)

„výstraha při nedostatečném signálu“: vizuální indikace pro obsluhu, pokud rentgenové zařízení nemůže zcela prozářit skenovanou položku (známé také jako „výstraha při přílišném stínění“ nebo „výstraha při přílišném zeslabení“);

3)

„duální energie“: využívání zeslabení rentgenového záření v závislosti na energii v různých materiálech za účelem odhadu efektivního atomového čísla skenovaných materiálů; používá se obvykle k rozlišování mezi organickými a anorganickými materiály;

4)

„dvojí zobrazení“: rentgenové zařízení, které provádí detekci rentgenového záření ze dvou různých úhlů při rotaci nejméně 60° a nejvýše 90° za účelem poskytnutí dvou souběžných pohledů na skenované předměty;

5)

„zvýraznění hran“: filtr pro zpracování obrazu, který zvyšuje kontrast hran na snímku ve snaze zlepšit jeho zdánlivou ostrost;

6)

„efektivní atomové číslo“: reálné (desetinné) číslo popisující hypotetický jediný prvek, který by vykazoval velmi podobné zeslabení rentgenového záření jako skenovaný předmět obsahující různé prvky;

7)

„anorganický materiál“: v souvislosti s rentgenovou bezpečnostní kontrolou materiál s efektivním atomovým číslem vyšším než 10;

8)

„zobrazení z více úhlů“: rentgenové zařízení, které provádí detekci rentgenového záření z různých úhlů za účelem poskytnutí různých souběžných snímků skenovaných předmětů;

9)

„organický materiál“: v souvislosti s rentgenovou bezpečnostní kontrolou materiál s efektivním atomovým číslem nižším než 10;

10)

„obrazové promítání nebezpečných předmětů (TIP)“: softwarová funkce používaná při rentgenové kontrole ke sloučení předem nahraného skenu nebezpečného předmětu s provozním skenem s cílem vytvořit realistický kombinovaný obraz, který má obsluha k dispozici v téměř reálném čase.

1.    Dokumentace výrobku

Rentgenové zařízení používané pro odhalení bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách by mělo být dodáno společně s dokumentací (v papírové a/nebo elektronické podobě), která obsahuje tyto informace:

1.1.   Fyzické rozměry zařízení

celkový rozměr by měl být vyjádřen jako délka (L) x šířka (W) x výška (H) v milimetrech (mm);

velikost tunelu by měla být vyjádřena jako délka (L) x šířka (W) v mm;

maximální velikost předmětu, kterou lze skenovat, by měla být vyjádřena jako délka (L) x šířka (W) v mm;

maximální zatížení dopravníku by mělo být rovnoměrně rozloženo a vyjádřeno v kilogramech (kg);

výška dopravníku (H) by měla být vyjádřena v mm.

1.2.   Hmotnost zařízení

Celková hmotnost rentgenového zařízení by měla být vyjádřena v kilogramech (kg). Hmotnost zařízení by měla brát v úvahu pouze hardware rentgenu a neměla by zahrnovat další prvky, jako je dopravníkový pás.

1.3.   Kapacita

Kapacita by měla být vyjádřena jako rychlost dopravníku v metrech za sekundu (m/s).

1.4.   Napájení a spotřeba energie

napájení rentgenového zařízení by mělo být vyjádřeno napětím střídavého proudu (VAC) s tolerancí ± 10 %;

spotřeba elektrické energie by měla být vyjádřena v kilovolt-ampérech (kVA).

1.5.   Generátor rentgenového záření

měl by být uveden počet generátorů (např. jeden, dva, více);

anodové napětí by mělo být vyjádřeno v kilovoltech (kV);

proud rentgenky by měl být vyjádřen v miliampérech (mA);

měl by být popsán systém chlazení (např. utěsněná olejová lázeň s nuceným vzduchem).

1.6.   Stupeň IP

Měl by být uveden stupeň IP podle normy IEC 60529.

1.7.   Provozní prostředí

provozní teplota by měla být vyjádřena ve stupních Celsia (°C);

skladovací teplota by měla být vyjádřena ve stupních Celsia (°C);

vlhkost by měla být vyjádřena v % (bez kondenzace).

1.8.   Systém dopravy

Mělo by být uvedeno, zda zařízení zahrnuje dopravníkový systém.

1.9.   Obrazové promítání nebezpečných předmětů

Mělo by být uvedeno, zda je systém schopen zajistit funkci obrazového promítání nebezpečných předmětů (TIP).

1.10.   Požadavky na označení CE

Zařízení by mělo být vybaveno veškerou příslušnou dokumentací prokazující soulad s požadavky stanovenými v platných právních předpisech EU, které by umožnily připojení označení CE. Určení pravidel, která se na jejich výrobky vztahují, by mělo být odpovědností výrobců. Příslušná ustanovení mohou zahrnovat například:

směrnici 2006/42/ES o strojních zařízeních

směrnici 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí

směrnici 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě

1.11.   Únik záření

Zařízení by mělo být opatřeno prohlášením podepsaným zákonným zástupcem výrobce, že splňuje všechny požadavky na profesní ozáření a na ozáření obyvatelstva ionizujícím zářením v souladu se směrnicí Rady 2013/59/Euratom, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření.

1.12.   Provozní pokyny (koncepce operací)

Systém by měl být vybaven provozními pokyny, rovněž označovanými jako koncepce operací (CONOPS).

2. 2.    Požadavky na výkonnost rentgenového zařízení

Rentgenové zařízení používané pro odhalování bezpečnostních hrozeb ve veřejných prostorách by mělo splňovat tyto požadavky na výkonnost:

2.1.   Funkce zlepšení obrazu

Rentgenové zařízení by mělo mít ke zlepšení obrazu na obrazovce tyto funkce:

schopnost alespoň dvojnásobného přiblížení kterékoli části obrazu;

inverzi zobrazení, aby bylo možné černobílé zobrazení, na němž je bílá barva zobrazena jako černá a černá barva zobrazena jako bílá;

funkci zvýraznění hran.

Každá vybraná funkce by se měla automaticky znovu nastavit, jakmile obsluha zobrazí další prověřovaný předmět.

2.2.   Výstrahy při nedostatečném signálu

Rentgenové zařízení by mělo generovat výstrahy při nedostatečném signálu, pokud rentgenové záření nemůže plně prozářit skenované předměty.

2.3.   Chování barevného mapování

Rentgenové zařízení by mělo rozlišovat mezi anorganickými a organickými materiály tak, že je zobrazuje v různých barvách. Rentgenové zařízení by mělo mít následující zobrazovací funkce pro rozlišení mezi anorganickými a organickými materiály:

anorganická funkce zvýraznění anorganických materiálů.

organická funkce pro zvýraznění organických materiálů.

Specifikace chování barevného mapování, které by rentgenové zařízení mělo splňovat, jsou uvedeny v tabulce 2.1.

Tabulka 2.1

Chování barevného mapování

efektivní atomové číslo materiálu

žádná funkce zobrazení není zapnuta

zapnuta organická funkce

zapnuta anorganická funkce

0 < Zeff ≤ 10

oranžová

oranžová

žádná

10 < Zeff ≤ 17

zelená

oranžová

modrá/zelená

Zeff > 17

modrá

žádná

modrá

Jsou-li organický a anorganický materiál položeny na sebe, mělo by rentgenové zařízení zobrazovat organický materiál, je-li zapnuta organická funkce, jak je uvedeno v tabulce 2.2.

Tabulka 2.2

Chování barevného mapování (organické/anorganické materiály položené na sobě)

efektivní atomové číslo materiálu

žádná funkce zobrazení není zapnuta

zapnuta organická funkce

zapnuta anorganická funkce

organický materiál pod hliníkovou deskou

zelená

oranžová

modrá/zelená

organický materiál pod ocelovou deskou

modrá

oranžová

modrá

2.4.   Zkoušky kvality snímků

Zkoušky kvality snímků rentgenového zařízení by měly být prováděny za použití pomůcky pro zkoušku vnímání člověkem popsané v této mezinárodní normě:

ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org

Kvalita zobrazení rentgenového zařízení by měla být hodnocena pomocí těchto devíti zkoušek:

2.4.1.   Zkouška 1: zobrazení drátu

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít k identifikaci kovových drátů.

2.4.2.   Zkouška 2: užitečné prozáření

schopnost rentgenového zařízení vytvořit snímek, který umožňuje odhalit pomocí obsluhy nebo algoritmu dráty zakryté stínícím materiálem různé tloušťky.

2.4.3.   Zkouška 3: prostorové rozlišení

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat odděleně vysoce kontrastní předměty blízko u sebe.

2.4.4.   Zkouška 4: jednoduché prozáření

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít k identifikaci olověných číslic, které by jinak byly zakryty ocelovým stínícím materiálem.

2.4.5.   Zkouška 5: zobrazování tenké vrstvy organického materiálu

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít k identifikaci tenké vrstvy organického materiálu.

2.4.6.   Zkouška 6: citlivost kontrastu oceli

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít k identifikaci mělkých prohlubenin v oceli.

2.4.7.   Zkouška 7: rozlišování materiálů

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít k rozlišování materiálů s různými efektivními atomovými čísly.

2.4.8.   Zkouška 8: klasifikace materiálů

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít ke konsistentní identifikaci konkrétního materiálu z řady různých tlouštěk.

2.4.9.   Zkouška 9: rozlišování organického materiálu

schopnost rentgenového zařízení zobrazovat snímky, které může obsluha použít k rozlišování mezi organickými materiály s různými efektivními atomovými čísly.

2.5.   Prahové hodnoty kvality snímků

S odkazem na pomůcku pro zkoušku vnímání člověkem v normě ASTM F792–17e1 by minimální prahové hodnoty pro každou zkoušku kvality snímku měly být popsány v tabulce 2.3 níže. Aby rentgenové zařízení splňovalo danou normu, mělo by ve všech zkouškách kvality snímků dosáhnout příslušných minimálních prahových hodnot.

Tabulka 2.3

Prahové hodnoty kvality snímků

 

Zkouška kvality snímků

Referenční standard 1

Referenční standard 2

1

zobrazení drátu: tloušťka drátu ve vzduchu

AWG 30

(0,255 mm)

AWG 34

(0,160 mm)

2

užitečné prozáření: tloušťka drátu pod hliníkem (Al) o stanovené tloušťce

AWG 24 (0,511 mm) za 16 mm Al

AWG 24 (0,511 mm) za 20 mm Al

a

AWG 30 (0,255 mm) za 12 mm Al

3

prostorové rozlišení: navzájem kolmé pomůcky pro čárové testy (4 štěrbiny, horizontální a vertikální, v oceli 1018, 1010 nebo 1008)

štěrbiny o šířce 2 mm s rozestupem 2 mm

štěrbiny o šířce 1,5 mm s rozestupem 1,5 mm

4

jednoduché prozáření: olověné číslice (tloušťka 3,0 ± 0,2 mm) připojené k oceli o stanovené tloušťce

ocel o tloušťce 24 mm

ocel o tloušťce 28 mm

5

zobrazování tenké vrstvy organického materiálu: stupně z polyoxymethylenu o tloušťce 0,25, 0,5, 1, 2 a 5 mm. Každý stupeň má otvory o průměru 2, 5 a 10 mm

4 viditelné otvory (*)

7 viditelných otvorů (*)

6

citlivost kontrastu oceli: ocelové stupně o tloušťce 0,5, 1, 2 a 5 mm. Každý stupeň má otvory o průměru 2, 5 a 10 mm, hloubka všech 0,1 mm

4 viditelné otvory (*)

7 viditelných otvorů (*)

7

rozlišování materiálů: mřížka čtvercových zeslabujících vrstev (proměnlivá množství oceli a plastů, proměnlivé efektivní atomové číslo a zeslabení (**))

lze rozlišit odstíny 10 sousedících čtverců

lze rozlišit odstíny 12 sousedících čtverců

8

klasifikace materiálů: zkouška, zda systém konsistentně identifikuje daný materiál v rozmezí tlouštěk (**)

4 sloupce se klasifikují jako stejný materiál pro každý sloupec

6 sloupců se klasifikuje jako stejný materiál pro každý sloupec

9

rozlišování organického materiálu: pozorovatel zaznamená, pokud vidí rozdíl v odstínu mezi čtyřmi různými čtverci (**)

čtverce 1 až 4 zobrazené jako organický materiál

čtverce 1 až 4 zobrazené jako organický materiál


(*)  Otvor se považuje za viditelný, pokud lze rozeznat alespoň polovinu jeho plochy nebo okraje.

(**)  Podrobnější popis pomůcky pro zkoušku vnímání člověkem viz ASTM F792–17e1.


Top