EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1337

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1337 ze dne 28. července 2022, kterým se stanoví šablona, v níž se státním příslušníkům třetích zemí poskytují informace o zpracování osobních údajů v Systému vstupu/výstupu

C/2022/5314

Úř. věst. L 201, 1.8.2022, p. 48–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1337/oj

1.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 201/48


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1337

ze dne 28. července 2022,

kterým se stanoví šablona, v níž se státním příslušníkům třetích zemí poskytují informace o zpracování osobních údajů v Systému vstupu/výstupu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (1), a zejména na čl. 50 odst. 4 a 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2017/2226 byl zřízen Systém vstupu/výstupu (EES), který elektronicky zaznamenává čas a místo vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí s oprávněním ke krátkodobému pobytu na území členských států a který vypočítává délku jejich oprávněného pobytu.

(2)

Podle čl. 50 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2226 mají být státní příslušníci třetích zemí, jejichž údaje mají být zaznamenány v systému EES, vyrozuměni o svých právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním svých údajů. Podle čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2226 se tyto informace mají poskytovat v šabloně.

(3)

Je-li to nezbytné pro dosažení souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy, členské státy mají šablonu doplnit o příslušné vnitrostátní informace. S cílem zajistit informovanost státních příslušníků třetích zemí a jasnost ve vztahu k nim by členské státy měly doplnit zejména informace týkající se následků překročení oprávněné délky pobytu, práv subjektu údajů, možností pomoci ze strany dozorových úřadů, kontaktních údajů příslušných orgánů pro ochranu údajů a podávání stížností.

(4)

Proto by měla být stanovena šablona uvedená v čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2226.

(5)

Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2017/2226 navazuje na schengenské acquis, Dánsko dne 30. května 2018 oznámilo své rozhodnutí provést nařízení (EU) 2017/2226 ve svém vnitrostátním právu v souladu s článkem 4 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie, a Dánsko je tedy tímto rozhodnutím vázáno.

(6)

Pokud jde o Irsko, toto rozhodnutí rozvíjí ta ustanovení schengenského acquis, kterých se Irsko neúčastní (2); Irsko se tedy nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné.

(7)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (3), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES (4).

(8)

Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (5), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2008/146/ES (6).

(9)

Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k Dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (7), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě A rozhodnutí 1999/437/ES ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady 2011/350/EU (8).

(10)

Pokud jde o Bulharsko a Rumunsko, vzhledem k tomu, že ověření v souladu s platnými postupy schengenského hodnocení bylo úspěšně dokončeno, jak potvrzují závěry Rady ze dne 9. a 10. června 2011, ustanovení schengenského acquis týkající se Schengenského informačního systému byla uvedena v účinnost rozhodnutím Rady (EU) 2018/934 (9) a ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému byla uvedena v účinnost rozhodnutím Rady (EU) 2017/1908 (10), jsou splněny všechny podmínky provozu Systému vstupu/výstupu stanovené v čl. 66 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2017/2226, a proto by tyto členské státy měly provozovat Systém vstupu/výstupu od jeho uvedení do provozu.

(11)

Pokud jde o Kypr a Chorvatsko, provoz Systému vstupu/výstupu vyžaduje udělení pasivního přístupu do Vízového informačního systému a uvedení v účinnost veškerých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v souladu s příslušnými rozhodnutími Rady. Uvedené podmínky mohou být splněny pouze tehdy, jakmile je úspěšně dokončeno ověření v souladu s platnými postupy schengenského hodnocení. Systém vstupu/výstupu by měly provozovat pouze ty členské státy, které tyto podmínky splňují již při uvedení Systému vstupu/výstupu do provozu. Členské státy, které Systém vstupu/výstupu neprovozují od jeho uvedení do provozu, by měly být k Systému vstupu/výstupu připojeny v souladu s postupem stanoveným v nařízení (EU) 2017/2226, jakmile budou všechny uvedené podmínky splněny.

(12)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (11) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů a ten vydal stanovisko dne 11. března 2022.

(13)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro inteligentní hranice, zřízeného podle článku 68 nařízení (EU) 2017/2226,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Informace uvedené v čl. 50 odst. 4 a šablona uvedená v čl. 50 odst. 5 nařízení (EU) 2017/2226 jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20.

(2)  Toto nařízení nespadá do oblasti působnosti opatření stanovených v rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20).

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(4)  Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31).

(5)  Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 52.

(6)  Rozhodnutí Rady 2008/146/ES ze dne 28. ledna 2008 o uzavření Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropského společenství (Úř. věst. L 53, 27.2.2008, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 21.

(8)  Rozhodnutí Rady 2011/350/EU ze dne 7. března 2011 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížectvím o přistoupení Lichtenštejnského knížectví k dohodě mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis jménem Evropské unie, pokud jde o zrušení kontrol na vnitřních hranicích a pohyb osob (Úř. věst. L 160, 18.6.2011, s. 19).

(9)  Rozhodnutí Rady (EU) 2018/934 ze dne 25. června 2018 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Schengenského informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 165, 2.7.2018, s. 37).

(10)  Rozhodnutí Rady (EU) 2017/1908 ze dne 12. října 2017 o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (Úř. věst. L 269, 19.10.2017, s. 39).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Šablona pro poskytování informací státním příslušníkům třetích zemí o zpracování osobních údajů v Systému vstupu/výstupu

Systém vstupu/výstupu (1) obsahuje záznamy osobních údajů státních příslušníků třetích zemí přicházejících na území členských států (2) za účelem krátkodobého pobytu (nanejvýš 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů). Systém byl uveden do provozu dne [datum]. Od tohoto data jsou v Systému vstupu/výstupu registrovány informace o vašich vstupech na území a výstupech z území členských států a případně informace o tom, zda vám byl vstup odepřen.

Za tímto účelem jsou vaše údaje shromažďovány a zpracovávány jménem [orgánu členského státu odpovědného za zpracování] (správce/správců). Níže jsou uvedeny kontaktní údaje. Vaše osobní údaje se zpracovávají pro účely správy hranic, předcházení nedovolenému přistěhovalectví a usnadnění řízení migračních toků. To je požadováno v souladu s nařízením (EU) 2017/2226 (3), konkrétně s články 14, 16 až 19 a 23 kapitoly II a kapitolou III nařízení.

Jaké údaje se shromažďují, zaznamenávají a zpracovávají?

Při kontrolách na vnějších hranicích členských států je shromažďování vašich osobních údajů povinné pro účely posouzení podmínek pro vstup. Shromažďují a zaznamenávají se tyto osobní údaje:

1)

údaje uvedené ve vašem cestovním dokladu a

2)

biometrické údaje: z vašeho zobrazení obličeje a otisků prstů (4).

Údaje o vás jsou rovněž shromažďovány z jiných zdrojů v závislosti na vaší situaci:

1)

Vízového informačního systému: údaje obsažené ve vašem osobním spisu a

2)

Evropského systému pro cestovní informace a povolení, zejména status vašeho cestovního povolení a případně status vašeho rodinného příslušníka.

Co se stane, když požadované biometrické údaje neposkytnete?

Když v Systému vstupu/výstupu neposkytnete požadované biometrické údaje pro registraci, ověření nebo identifikaci, bude vám na vnějších hranicích odepřen vstup.

Kdo má k vašim údajům přístup?

Přístup k vašim údajům mají členské státy pro účely správy hranic, usnadnění překračování hranic, přistěhovalectví a vymáhání práva. Přístup k vašim údajům pro účely vymáhání práva má také Europol. Vaše údaje mohou být za přísných podmínek předány i členskému státu, třetí zemi nebo mezinárodní organizaci uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/2226 (5) pro účely navrácení (6) nebo vymáhání práva (7).

Vaše údaje se budou v Systému vstupu/výstupu uchovávat po tuto dobu, po jejímž uplynutí budou automaticky vymazány:  (8)

1)

záznamy o každém vstupu, výstupu nebo odepření vstupu se uchovávají po dobu tří let počínaje dnem záznamu o vstupu, výstupu nebo odepření vstupu (9);

2)

individuální soubor obsahující vaše osobní údaje se uchovává po dobu tří let a jednoho dne ode dne posledního záznamu o výstupu nebo záznamu o odepření vstupu, není-li během této doby zaznamenán žádný vstup;

3)

neexistuje-li záznam o výstupu, vaše údaje se uchovávají po dobu 5 let ode dne uplynutí doby vašeho oprávněného pobytu.

Zbývající délka oprávněného pobytu a překročení délky oprávněného pobytu

Máte právo získat od příslušníka pohraniční stráže informace o maximální zbývající délce vašeho oprávněného pobytu na území členských států. Zbývající délku oprávněného pobytu si také můžete ověřit sami na těchto internetových stránkách [odkaz na veřejné internetové stránky EES] nebo v zařízení instalovaném na hranicích, je-li tam k dispozici.

Pokud překročíte délku oprávněného pobytu, budou vaše údaje automaticky zařazeny na seznam identifikovaných osob (seznam osob překračujících délku oprávněného pobytu). Seznam je přístupný příslušným vnitrostátním orgánům. Pokud jste na tomto seznamu osob překračujících délku oprávněného pobytu, [následky překročení délky oprávněného pobytu doplní členské státy(10). Pokud však příslušným orgánům poskytnete věrohodné důkazy o tom, že jste překročil délku oprávněného pobytu kvůli nepředvídatelným a závažným událostem, mohou být vaše osobní údaje v Systému vstupu/výstupu opraveny nebo doplněny a můžete být ze seznamu osob překračujících délku oprávněného pobytu vymazán/vymazána.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Máte tato práva:

1)

žádat správce o přístup k údajům, které se vás týkají;

2)

žádat o opravu nebo doplnění nesprávných nebo neúplných údajů, které se vás týkají, a

3)

žádat o vymazání osobních údajů, které se vás týkají a byly zpracovány v rozporu s právními předpisy, nebo o omezení jejich zpracování.

Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv uvedených v bodech 1 až 3, musíte se obrátit na níže uvedeného správce údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Správce/správci údajů: [adresu a kontaktní údaje vyplní členský stát – správce údajů].

Pověřenec/pověřenci pro ochranu osobních údajů: [adresu a kontaktní údaje vyplní členský stát].

V souladu s rozdělením úkolů mezi orgány členských států a zapojenými evropskými agenturami můžete podat stížnost u:

dozorového úřadu [členského státu], který je zodpovědný za zpracování vašich údajů (např. pokud tvrdíte, že vaše údaje zaznamenal nesprávně):

[upřesní se informace týkající se konkrétního členského státu – adresa a kontaktní údaje]

evropského inspektora ochrany údajů v záležitostech zpracování údajů evropskými agenturami:

[upřesní se kontaktní údaje – adresa a kontaktní údaje]

[Další informace členských států o právech subjektů údajů nebo možnosti pomoci ze strany dozorových úřadů]. Další informace naleznete na veřejných internetových stránkách Systému vstupu/výstupu [doplňte odkaz/název].


(1)  Nařízení (EU) 2017/2226, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011.

(2)  Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011 (Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20).

(4)  Upozorňujeme, že údaje o otiscích prstů státních příslušníků třetích zemí, kteří pro vstup do schengenského prostoru nepotřebují vízum, a držitelů dokladů k usnadnění průjezdu budou také uloženy v Systému vstupu/výstupu. Budete-li potřebovat vízum ke vstupu do schengenského prostoru, vaše otisky prstů budou již uloženy ve Vízovém informačním systému jako součást vašeho souboru a nebudou znovu uloženy v Systému vstupu/výstupu.

(5)  Organizace OSN, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) nebo Mezinárodní výbor Červeného kříže.

(6)  Ustanovení čl. 41 odst. 1 a 2 a článku 42.

(7)  Ustanovení čl. 41 odst. 6.

(8)  Pokud se na vás vztahuje vízová povinnost, nebudou vaše otisky prstů uchovávány v Systému vstupu/výstupu, neboť jsou již uchovávány ve Vízovém informačním systému.

(9)  V případě státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky mobilních občanů EU, EHP nebo Švýcarska (tj. občanů EU, EHP nebo Švýcarska, kteří cestují do jiného státu, než je stát jejich státní příslušnosti, nebo v něm již pobývají) a kteří doprovázejí nebo následují občana EU, EHP nebo Švýcarska, se každý záznam o vstupu, výstupu nebo odepření vstupu uchovává po dobu jednoho roku ode dne záznamu o výstupu nebo záznamu o odepření vstupu.

(10)  Výpočet délky oprávněného pobytu a vydávání výstražných upozornění členským státům v případě uplynutí doby oprávněného pobytu se nevztahují na státní příslušníky třetích zemí, kteří jsou rodinnými příslušníky mobilních občanů EU, EHP nebo Švýcarska (tj. občanů EU, EHP nebo Švýcarska, kteří cestují do jiného státu, než je stát jejich státní příslušnosti, nebo v něm již pobývají) a kteří doprovázejí nebo následují občana EU, EHP nebo Švýcarska.


Top