EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1319

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1319 ze dne 26. července 2022 o přijetí žádosti předložené Francií podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, která se týká neuplatnění některých ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu v případě rekonfigurace stávajících kolejových vozidel na devatenáct vlakových souprav TGV P-DUPLEX (oznámeno pod číslem C(2022) 5150) (Pouze francouzské znění je závazné)

C/2022/5150

Úř. věst. L 199, 28.7.2022, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1319/oj

28.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 199/6


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1319

ze dne 26. července 2022

o přijetí žádosti předložené Francií podle čl. 7 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, která se týká neuplatnění některých ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu v případě rekonfigurace stávajících kolejových vozidel na devatenáct vlakových souprav TGV P-DUPLEX

(oznámeno pod číslem C(2022) 5150)

(Pouze francouzské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. prosince 2021 předložila Francie Komisi v souladu s čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 žádost o neuplatnění některých ustanovení obsažených v technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI) stanovených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 (2) (TSI LOC&PAS), v TSI stanovených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (3) (TSI PRM) a v TSI stanovených v příloze nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 (4) (TSI NOI) na projekt modernizace kolejových vozidel týkající se devatenácti vlakových souprav určených k provozu na francouzské železniční síti.

(2)

Žádost byla podána na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2016/797, konkrétně s ohledem na nedostatečnou ekonomickou životaschopnost projektu při provádění modernizace dotčených vlakových souprav.

(3)

Žádost se týká rekonstrukce devatenácti vlakových souprav, jejichž motory a osobní vozy byly při výrobě v roce 2006 odděleny. Z důvodu poptávky na trhu v dané době byly lokomotivy těchto vlakových souprav provozovány a jsou stále provozovány jako připojené osobní vozy typu „Réseau 1N“, zatímco osobní vozy těchto vlakových souprav byly provozovány jako připojené lokomotivy typu „Réseau“.

(4)

Dnes se blíží okamžik, kdy má být provozování těchto vlakových souprav přerušeno z důvodu údržby v polovině životního cyklu. Plánuje se zásah údržby s cílem zajistit jejich bezpečný provoz po dobu dalších 16 let. Zásah údržby předpokládá opětovné připojení původních lokomotiv a osobních vozů. Pracovní fáze modernizace se uskuteční mezi lety 2022 a 2025, přičemž první vlakové soupravy vstoupily do dílen v únoru 2022. Cílem je získat povolení typu pro devatenáct vlakových souprav, na něž se vztahuje modernizace, do prosince 2023. Poté budou následovat povolení týkající se shody s typem pro každou vlakovou soupravu.

(5)

Strategie povolování pro proces rekonfigurace je založena na „novém“ povolení jakožto variantě pro již dříve povolený typ TGV Duplex. Za těchto podmínek budou muset být do souladu s TSI uvedeny pouze upravené části osobních vozů. Lokomotivy nepodléhají žádným změnám, ale považují se za nové prvky typu TGV Duplex a jejich povolení je třeba považovat za „první“ povolení, které vyžaduje prokázání plného souladu se stávajícími TSI LOC&PAS, NOI a PRM.

(6)

Lokomotivy a osobní vozy devatenácti vlakových souprav, které jsou modernizovány a rekonfigurovány, splňují normy a TSI platné v době jejich výroby. Od roku 2006 podléhaly příslušné TSI vývoji a zpřísnění požadavků. Neuplatnění je požadováno s ohledem na to, že pokud se stávající TSI použijí na již existující vlakové soupravy, znamenalo by to značné dodatečné náklady na modernizaci a rekonfiguraci, jakož i významné zpoždění při opětovném uvedení vlakových souprav do provozu.

(7)

Kromě toho by použití bodů 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 a 4.2.8.2.9 přílohy nařízení (EU) č. 1302/2014, bodů 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 přílohy nařízení (EU) č. 1304/2014 a bodu 4.2.2.1 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 vyžadovalo provedení rozsáhlých vývojových studií dodavatelem, přidělení zdrojů a dodatečné náklady na materiál, což by zpochybnilo ekonomickou životaschopnost projektu vzhledem k tomu, že odhadované jednotkové náklady projektu by se zvýšily o více než 60 %.

(8)

Dodatečné náklady nemohou být devatenácti vlakovými soupravami absorbovány, aniž by byl zpochybněn hospodářský význam a životaschopnost projektu modernizace a rekonfigurace.

(9)

V rámci projektu bude zajištěn soulad s ostatními ustanoveními stávajících TSI, včetně úpravy vnitřního osvětlení, vnitřních plošin a prostor pro cestující, čelních skel, světlometů a ovládání světel, nouzových spojovacích zařízení, zvukových výstražných zařízení, vnitřní signalizace, piktogramů a hmatových informací a generátoru zvuku v kabině v souladu s body 4.2.9.1.8, 4.2.9.2.1, 4.2.7.1.1 až 4.2.7.1.4, 4.2.7.2.1 a 4.2.2.7.2 přílohy nařízení (EU) č. 1302/2014 a bodem 4.2.2.4 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014.

(10)

Projekt rovněž zajistí, že těchto devatenáct vlakových souprav bude plně v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/919 (5), včetně modernizace na úroveň Baseline 3 v systému ERTMS.

(11)

Nebude-li žádost o neuplatnění přijata, hrozí, že dojde k dopadům na přepravní kapacitu v oblasti budoucího využití těchto devatenácti vlakových souprav na úkor cestujících v železniční přepravě. Projekt by se zpozdil přibližně o tři roky. Zastavení projektu by vedlo k vyřazení vlaků z provozu, což by ovlivnilo obchodní zájmy provozovatele v roce 2023 během oživení odvětví železniční dopravy po pandemii COVID-19. Ztráta příjmů provozovatele se odhaduje na více než 100 milionů EUR.

(12)

Informace týkající se žádosti o neuplatnění sdíleli zástupci Francie se členy výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797 na jeho 93. zasedání.

(13)

Případný dopad neuplatňování některých ustanovení TSI LOC&PAS, PRM a NOI na bezpečnost je zmírněn skutečností, že dotyčných devatenáct rekonfigurovaných vlakových souprav již prokázalo shodu s příslušnými bezpečnostními požadavky platnými v době jejich původního povolení v roce 2006 a od té doby byly tyto soupravy bezpečně provozovány.

(14)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se Komise domnívá, že podmínky stanovené v čl. 7 odst. 1 písm. c) a čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797 by měly být v případě motorů a osobních vozů devatenácti dotčených vlakových souprav považovány za splněné. Žádost Francie o neuplatnění bodů 4.2.3.1, 4.2.8.2.6, 4.2.10.4.4, 4.2.3.3.2, 4.2.3.7 a 4.2.8.2.9 přílohy nařízení (EU) č. 1302/2014, bodů 4.2.1, 4.2.2 a 4.2.3 přílohy nařízení (EU) č. 1304/2014 a bodu 4.2.2.1 přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014, přičemž neuplatňování uvedených bodů se zmírní použitím ustanovení platných v době původního povolení jakožto alternativních ustanovení, by proto měla být přijata.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Žádost Francie týkající se neuplatnění ustanovení technických specifikací pro interoperabilitu (TSI) stanovených v přílohách nařízení (EU) č. 1302/2014, nařízení (EU) č. 1300/2014 a nařízení (EU) č. 1304/2014, jak je uvedeno v příloze I tohoto rozhodnutí, na devatenáct rekonfigurovaných vlakových souprav TGV P-DUPLEX sestávajících z vozidel uvedených v příloze II tohoto rozhodnutí se přijímá.

Ustanovení, která jsou předmětem žádosti o neuplatnění uvedené v prvním pododstavci, spolu s alternativními ustanoveními, která se mají použít, jsou uvedena v příloze I.

Oblastí použití vozidel uvedených v příloze II je Francie.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 26. července 2022.

Za Komisi

Adina-Ioana VĂLEAN

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 228).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).

(4)  Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“, kterým se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 421).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016, s. 1).


PŘÍLOHA I

Tabulka níže uvádí ustanovení, na něž se vztahuje článek 1 a která se nemusí uplatňovat, a ustanovení, která se použijí namísto nich.

Neuplatňovaná ustanovení TSI

Použitelná alternativní ustanovení

TSI LOC&PAS bod 4.2.3.1 – obrysy

Pro motory: vyhlášky UIC 505-1 a 506

Pro osobní vozy: EN 15273-2 (listopad 2017), rozhodnutí Komise 2008/232/ES (zrušená TSI HS RST), rozhodnutí Komise 2011/291/EU (zrušená TSI LOC&PAS)

TSI LOC&PAS bod 4.2.8.2.6 – účiník

ES certifikát o ověření: 0942/6/SH2/2007/RST/FR-EN/ECA1178AD0048

TSI LOC&PAS bod 4.2.10.4.4 –

schopnost jízdy

francouzská norma NF F16-103

TSI LOC&PAS bod 4.2.3.3.2 – monitorování stavu nápravových ložisek

francouzská specifikace SAMI D 001

TSI LOC&PAS bod 4.2.3.7 – smetadla

francouzská vyhláška „arrêté MR“ ze dne 5. června 2000, § 2.2.1

TSI LOC&PAS bod 4.2.8.2.9 – požadavky týkající se pantografových sběračů

rozhodnutí Komise 2002/735/ES (zrušená TSI HS RST), francouzská vyhláška „arrêté MR“ ze dne 5. června 2000, § 3.2.1, vyhláška UIC 608

TSI NOI bod 4.2.1 – mezní hodnoty hluku při stání

rozhodnutí Komise 2002/735/ES (zrušená TSI HS RST)

TSI NOI bod 4.2.2 – mezní hodnoty hluku při rozjezdu

TSI NOI bod 4.2.3 – mezní hodnoty hluku při průjezdu

TSI PRM bod 4.2.2.1 – sedadla

rozhodnutí Komise 2008/164/ES (zrušená TSI PRM)


PŘÍLOHA II

Tabulka níže obsahuje seznam evropských čísel vozidel (EVN, ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1614) motorů a osobních vozů, na něž se vztahuje článek 1, které mají být rekonfigurovány na vlakové soupravy TGV P-DUPLEX

Uspořádání řádků v tabulce nemá vliv na dvojice „motor + osobní vůz“, jež budou vytvořeny.

Evropská čísla vozidel (EVN) motorů a osobních vozů se po rekonfiguraci mohou změnit.

Tabulka 2.1

Motory

Motor 1

Motor 2

93870384001-8

93870384002-6

93870384003-4

93870384004-2

93870384007-5

93870384008-3

93870384009-1

93870384010-9

93870384011-7

93870384012-5

93870384013-3

93870384014-1

93870384015-8

93870384016-6

93870384017-4

93870384018-2

93870384019-0

93870384020-8

93870384021-6

93870384022-4

93870384023-2

93870384024-0

93870384025-7

93870384026-5

93870384027-3

93870384028-1

93870384005-9

93870384006-7

93870384029-9

93870384030-7

93870384031-5

93870384032-3

93870384033-1

93870384034-9

93870384035-6

93870384036-4

93870384037-2

93870384038-0


Tabulka 2.2

Osobní vozy

Osobní vůz 1

Osobní vůz 2

Osobní vůz 3

Osobní vůz 4

Osobní vůz 5

Osobní vůz 6

Osobní vůz 7

Osobní vůz 8

93870291601-7

93870292601-6

93870293601-5

93870294601-4

93870295601-3

93870296601-2

93870297601-1

93870298601-0

93870291602-5

93870292602-4

93870293602-3

93870294602-2

93870295602-1

93870296602-0

93870297602-9

93870298602-8

93870291604-1

93870292604-0

93870293604-9

93870294604-8

93870295604-7

93870296604-6

93870297604-5

93870298604-4

93870291605-8

93870292605-7

93870293605-6

93870294605-5

93870295605-4

93870296605-3

93870297605-2

93870298605-1

93870291606-6

93870292606-5

93870293606-4

93870294606-3

93870295606-2

93870296606-1

93870297606-0

93870298606-9

93870291607-4

93870292607-3

93870293607-2

93870294607-1

93870295607-0

93870296607-9

93870297607-8

93870298607-7

93870291608-2

93870292608-1

93870293608-0

93870294608-9

93870295608-8

93870296608-7

93870297608-6

93870298608-5

93870291609-0

93870292609-9

93870293609-8

93870294609-7

93870295609-6

93870296609-5

93870297609-4

93870298609-3

93870291610-8

93870292610-7

93870293610-6

93870294610-5

93870295610-4

93870296610-3

93870297610-2

93870298610-1

93870291611-6

93870292611-5

93870293611-4

93870294611-3

93870295611-2

93870296611-1

93870297611-0

93870298611-9

93870291612-4

93870292612-3

93870293612-2

93870294612-1

93870295612-0

93870296612-9

93870297612-8

93870298612-7

93870291616-5

93870292616-4

93870293616-3

93870294616-2

93870295616-1

93870296616-0

93870297616-9

93870298616-8

93870291617-3

93870292617-2

93870293617-1

93870294617-0

93870295617-9

93870296617-8

93870297617-7

93870298617-6

93870291603-3

93870292603-2

93870293603-1

93870294603-0

93870295603-9

93870296603-8

93870297603-7

93870298603-6

93870291619-9

93870292619-8

93870293619-7

93870294619-6

93870295619-5

93870296619-4

93870297619-3

93870298619-2

93870291613-2

93870292613-1

93870293613-0

93870294613-9

93870295613-8

93870296613-7

93870297613-6

93870298613-5

93870291614-0

93870292614-9

93870293614-8

93870294614-7

93870295614-6

93870296614-5

93870297614-4

93870298614-3

93870291615-7

93870292615-6

93870293615-5

93870294615-4

93870295615-3

93870296615-2

93870297615-1

93870298615-0

93870291618-1

93870292618-0

93870293618-9

93870294618-8

93870295618-7

93870296618-6

93870297618-5

93870298618-4


Top