EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1174

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1174 ze dne 7. července 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Text s významem pro EHP)

C/2022/4637

OJ L 183, 8.7.2022, p. 35–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1174/oj

8.7.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 183/35


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1174

ze dne 7. července 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o některá prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ze zkušeností získaných při uplatňování prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1998 (2) vyplynulo, že je třeba provést menší změny ve způsobech provádění některých společných základních norem.

(2)

Některá podrobná opatření na ochranu letectví před protiprávními činy by měla být objasněna, harmonizována nebo zjednodušena s cílem zlepšit právní srozumitelnost, standardizovat společný výklad právních předpisů a dále zajistit co nejlepší provádění společných základních norem ochrany letectví před protiprávními činy. Kromě toho je zapotřebí přijmout určité změny v souladu s vývojem hrozeb a rizik, nejnovější situací ohledně provozu letišť a leteckých společností a vývojem v technologiích a mezinárodní politice. Tyto změny se týkají bezpečnosti letišť, bezpečné a zabezpečené přepravy palných zbraní na palubě, školení personálu, bezpečnosti leteckého nákladu a letecké pošty, známých dodavatelů letištních dodávek, ověření spolehlivosti, psů cvičených k zjišťování výbušnin a detekčních norem pro průchozí detektory kovů (WTMD).

(3)

Prováděcí nařízení (EU) 2015/1998 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí přiměřené lhůty, která umožní členům letové posádky a palubním průvodčím provádějícím bezpečnostní opatření za letu absolvovat výcvik stanovený v bodě 38 přílohy tohoto nařízení, mělo by být použití tohoto bodu odloženo na 1. ledna 2023.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 19 nařízení (ES) č. 300/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2022. Body 32 a 38 přílohy se však použijí ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2015/1998 se mění takto:

(1)

v bodě 1.1.2.2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Osoby, jež provádějí bezpečnostní prohlídku v jiných prostorech, než jsou prostory používané cestujícími při vystupování, které nebyly podrobeny detekční kontrole podle společných základních norem, musí absolvovat odbornou přípravu v souladu s body 11.2.3.1, 11.2.3.2, 11.2.3.3, 11.2.3.4 nebo 11.2.3.5.“;

(2)

bod 1.4.4.2 se nahrazuje tímto:

„1.4.4.2

Zkontrolovaná vozidla, která dočasně opouštějí kritické části, nemusí projít kontrolou při svém návratu za předpokladu, že byla pod stálým dohledem oprávněných osob, tak aby se přiměřeně zajistilo, že do vozidel nebyly vloženy žádné zakázané předměty.“;

(3)

doplňuje se nový bod 1.4.4.3, který zní:

„1.4.4.3

Na výjimky a zvláštní kontrolní postupy se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8005.“;

(4)

doplňuje se nový bod 1.5.5, který zní:

„1.5.5

Zavedou se postupy pro zacházení s neidentifikovanými zavazadly a podezřelými předměty v souladu s posouzením bezpečnostního rizika provedeným nebo schváleným příslušnými vnitrostátními orgány.“;

(5)

v bodě 3.1.1.3 se doplňuje nová věta, která zní:

„Prohlídka nesmí začít, dokud letadlo nedosáhne své konečné parkovací polohy.“;

(6)

bod 3.1.3 se nahrazuje tímto:

„3.1.3.   Informace o bezpečnostní prohlídce letadla

U odlétajícího spoje jsou zaznamenány a v místě mimo letadlo se po dobu 24 hodin nebo po dobu trvání letu, je-li delší než 24 hodin, uchovávají níže uvedené informace o bezpečnostní prohlídce letadla:

a)

číslo letu;

b)

místo zahájení předchozího letu;

c)

datum a čas provedení bezpečnostní prohlídky letadla;

d)

jméno a podpis osoby odpovědné za provedení bezpečnostní prohlídky letadla.

Záznamy informací uvedených v prvním pododstavci mohou být vedeny v elektronické podobě.“;

(7)

v bodě 5.4.2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Letecký dopravce zajistí, aby přeprava palných zbraní v zapsaných zavazadlech byla povolena pouze poté, co oprávněná a řádně kvalifikovaná osoba zjistí, že nejsou nabity. Tyto palné zbraně musí být během letu uloženy na místě, které není nikomu přístupné.“;

(8)

v bodě 6.1.1 se zrušuje písmeno c);

(9)

doplňuje se nový bod 6.1.3, který zní:

„6.1.3

Schválený agent, který odmítne zásilku z vysoce rizikových důvodů, zajistí, aby zásilka a průvodní doklady byly označeny jako vysoce rizikový náklad a pošta předtím, než je zásilka vrácena osobě zastupující subjekt, který ji doručuje. Taková zásilka nesmí být naložena do letadla, pokud ji nezpracuje jiný schválený agent v souladu s bodem 6.7.“;

(10)

v bodě 6.3.1.2 písm. a) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Podepsané prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a uchovává je dotčený příslušný orgán;“;

(11)

bod 6.3.2.1 se nahrazuje tímto:

„6.3.2.1

Při přijímání veškerých zásilek schválený agent zjistí, zda je subjekt, od nějž zásilky obdržel, schváleným agentem nebo známým odesílatelem či zda není žádným z těchto subjektů.“;

(12)

v bodě 6.3.2.3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

podrobeno detekční kontrole v souladu s bodem 6.2 nebo případně 6.7; nebo“;

(13)

bod 6.3.2.6 se mění takto:

a)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

bezpečnostní status zásilky s uvedením jednoho z těchto údajů:

„SPX“, označujícího zásilku bezpečnou pro letadla pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty;

„SHR“, označujícího zásilku bezpečnou pro letadla určená pro přepravu cestujících, letadla určená pouze pro přepravu nákladu a letadla určená pouze pro přepravu pošty v souladu s požadavky pro vysoké riziko;“;

b)

v písmeni e) se zrušuje bod ii);

(14)

v bodě 6.3.2.9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Schválený agent zajistí, aby všichni zaměstnanci byli přijati v souladu s požadavky kapitoly 11 a absolvovali odbornou přípravu v souladu s příslušnými pracovními specifikacemi. Pro účely odborné přípravy se pracovníci s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, považují za pracovníky provádějící bezpečnostní kontroly. Osoby, které dříve absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7, si musí nejpozději do 1. ledna 2023 rozšířit způsobilost v souladu s bodem 11.2.3.9.“;

(15)

v prvním pododstavci bodu 6.4.2.1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

všichni pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly a všichni pracovníci s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu nebo identifikovatelné letecké poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, byli přijati v souladu s požadavky kapitoly 11 a absolvovali odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.3.9. Osoby, které dříve absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.7, si musí nejpozději do 1. ledna 2023 rozšířit způsobilost v souladu s bodem 11.2.3.9; a“;

(16)

bod 6.5 se nahrazuje tímto:

„6.5.   SCHVÁLENÍ DOPRAVCI

Toto nařízení neobsahuje žádná ustanovení.“;

(17)

bod 6.6.1.1 se nahrazuje tímto:

„6.6.1.1

S cílem zajistit, aby byly zásilky, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, chráněny před neoprávněnými činy během přepravy, musí být splněny všechny následující požadavky:

a)

zásilky jsou zabaleny nebo zapečetěny schváleným agentem nebo známým odesílatelem tak, aby bylo zajištěno, že jakákoli nedovolená manipulace by byla patrná; pokud to není možné, je třeba přijmout alternativní ochranná opatření, která zajistí neporušenost zásilky;

b)

nákladový prostor vozidla, v němž mají být zásilky přepraveny, musí být uzamčen nebo zapečetěn nebo vozidla s boční shrnovací plachtou musí být zabezpečena celními šňůrami tak, aby bylo zajištěno, že je patrná jakákoli nedovolená manipulace, nebo ložný prostor plošinových nákladních vozidel musí být pod dozorem;

c)

prohlášení dopravce uvedené v doplňku 6-E je schváleno dopravcem, který uzavřel dohodu o přepravě se schváleným agentem nebo známým odesílatelem, není-li samotný dopravce schválen jako schválený agent.

Podepsané prohlášení uchovává schválený agent nebo známý odesílatel, jehož jménem je přeprava prováděna. Na žádost je kopie podepsaného prohlášení poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo dotčenému příslušnému orgánu.

Jako alternativu k písmeni c) prvnímu pododstavci může dopravce předložit schválenému agentovi nebo známému odesílateli, pro nějž zajišťuje přepravu, doklad, že byl osvědčen nebo schválen příslušným orgánem.

Tento doklad zahrnuje požadavky uvedené v doplňku 6-E a kopie uchovává dotčený schválený agent nebo známý odesílatel. Na žádost je kopie poskytnuta rovněž schválenému agentovi nebo leteckému dopravci přijímajícímu zásilku nebo jinému příslušnému orgánu.“;

(18)

bod 6.8.3.1 se mění takto:

a)

v prvním pododstavci se zrušuje písmeno c);

b)

druhý pododstavec se zrušuje;

(19)

doplňuje se nový bod 6.8.3.10, který zní:

„6.8.3.10

Na bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházející z třetí země se vztahují rovněž dodatečná ustanovení obsažená v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8005.“;

(20)

v bodě 6.8.5.4 se zrušuje druhý pododstavec;

(21)

v doplňku 6-A druhém pododstavci čtvrté odrážce se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

drobných plánovaných změnách svého bezpečnostního programu, jako je název společnosti, adresa společnosti, osoba odpovědná za bezpečnost nebo kontaktní údaje, změna osoby, která vyžaduje přístup do databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce, a to neprodleně a nejpozději do 7 pracovních dnů před plánovanou změnou; a“;

(22)

v tabulce v doplňku 6-C části 3 se bod 3.4 nahrazuje tímto:

„3.4.

Absolvují pracovníci s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště a pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.9 před udělením přístupu bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu/letecké poště?“;

(23)

doplněk 6-D se zrušuje;

(24)

v doplňku 6-E druhém pododstavci se první odrážka nahrazuje tímto:

„—

všichni pracovníci, kteří se podílejí na přepravě nákladu a pošty, absolvovali obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7. Kromě toho, pokud je těmto pracovníkům rovněž udělen přístup bez dozoru k nákladu a poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, absolvovali tito pracovníci odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.3.9;“;

(25)

v bodě 8.1.1.1 se návětí nahrazuje tímto:

„Palubní zásoby musí být před vnesením do vyhrazeného bezpečnostního prostoru podrobeny detekční kontrole leteckým dopravcem, schváleným dodavatelem nebo provozovatelem letiště nebo jejich jménem, ledaže:“;

(26)

v bodě 8.1.3.2 písm. a) se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Podepsané prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a uchovává je dotčený příslušný orgán;“;

(27)

v bodě 8.1.4.2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

„Prohlášení o závazcích – známý dodavatel palubních zásob“ uvedené v doplňku 8-B. Toto prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a musí být podepsáno právním zástupcem; a“;

(28)

v bodě 8.1.5.1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným zásobám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící detekční kontrolu palubních zásob absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.3 a osoby provádějící jiné bezpečnostní kontroly palubních zásob absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a“;

(29)

v doplňku 8-B druhém pododstavci první odrážce se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k palubním zásobám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným zásobám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící bezpečnostní kontroly palubních zásob jiné než detekční kontroly absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a“;

(30)

v bodě 9.1.1.1 se návětí nahrazuje tímto:

„Letištní dodávky musí být před přemístěním do vyhrazených bezpečnostních prostorů podrobeny detekční kontrole provozovatelem letiště či schváleným dodavatelem nebo jejich jménem, ledaže:“;

(31)

v bodě 9.1.3.2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

„Prohlášení o závazcích – známý dodavatel letištních dodávek“ uvedené v doplňku 9-A. Toto prohlášení musí jasně uvádět lokalitu místa nebo míst, na které se vztahuje, a musí být podepsáno právním zástupcem; a“;

(32)

bod 9.1.3.3 se nahrazuje tímto:

„9.1.3.3

Všichni známí dodavatelé musí být jmenováni na základě ověření:

a)

relevantnosti a úplnosti bezpečnostního programu z hlediska bodu 9.1.4; a

b)

provedení bezpečnostního programu bez nedostatků.

Jako právní důkaz o označení může příslušný orgán požadovat, aby provozovatelé letišť zanesli nezbytné údaje o známých dodavatelích, které označí, do „databáze Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“ nejpozději následující pracovní den. Při zápisu do databáze přidělí provozovatel letiště každému určenému místu jedinečný alfanumerický identifikátor ve standardním formátu.

Vstup letištních dodávek do vyhrazených bezpečnostních prostorů může být povolen až poté, co je zjištěn status dodavatele. To se provede buď ověřením v „databázi Unie pro ochranu dodavatelského řetězce“, nebo s využitím alternativního mechanismu k dosažení stejného cíle.

Pokud příslušný orgán nebo provozovatel letiště nejsou nadále přesvědčeni, že známý dodavatel splňuje požadavky bodu 9.1.4, provozovatel letiště status známého dodavatele bezodkladně odejme.“;

(33)

v bodě 9.1.4.1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným dodávkám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící detekční kontrolu letištních dodávek absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.3 a osoby provádějící jiné bezpečnostní kontroly letištních dodávek absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a“;

(34)

v doplňku 9-A druhém pododstavci první odrážce se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zajistí, aby osoby, které mají přístup k letištním dodávkám, absolvovaly obecnou odbornou přípravu ke zvyšování povědomí v oblasti bezpečnosti v souladu s bodem 11.2.7 předtím, než je jim přístup k uvedeným dodávkám umožněn. Dále zajistí, aby osoby provádějící bezpečnostní kontroly letištních dodávek jiné než detekční kontroly absolvovaly odbornou přípravu v souladu s bodem 11.2.3.10; a“;

(35)

bod 11.1.1 se nahrazuje tímto:

„11.1.1

Úspěšně absolvovat důkladnější ověření spolehlivosti musí tito pracovníci:

a)

osoby, které jsou přijímány, aby prováděly detekční kontroly, kontroly vstupu nebo jiné bezpečnostní kontroly ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru nebo aby odpovídaly za provádění těchto kontrol;

b)

osoby, které mají na vnitrostátní nebo místní úrovni obecnou odpovědnost za zajištění toho, aby bezpečnostní program a jeho provádění splňovaly všechny právní předpisy (řídící pracovníci v oblasti bezpečnosti);

c)

školitelé podle kapitoly 11.5;

d)

osoby ověřující ochranu letectví EU před protiprávními činy podle kapitoly 11.6.

První pododstavec písm. b) se použije ode dne 1. ledna 2023. Před tímto datem musí tyto osoby absolvovat důkladnější nebo standardní ověření spolehlivosti buď v souladu s bodem 1.2.3.1, nebo jak určí příslušný orgán v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.“;

(36)

v bodě 11.1.5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Důkladnější ověření spolehlivosti musí být dokončeno dříve, než daná osoba absolvuje odbornou přípravu uvedenou v bodech 11.2.3.1 až 11.2.3.5.“;

(37)

v bodě 11.2.3.9 se návětí nahrazuje tímto:

„Odborná příprava osob s přístupem bez dozoru k identifikovatelnému leteckému nákladu a poště, u nichž byly provedeny požadované bezpečnostní kontroly, a osob provádějících bezpečnostní kontroly leteckého nákladu a pošty jiné než detekční kontroly vede k veškeré této způsobilosti:“;

(38)

doplňuje se nový bod 11.2.3.11, který zní:

„11.2.3.11

Odborná příprava členů letových posádek a palubních průvodčích provádějících opatření k zajištění bezpečnosti za letu vede k veškeré této způsobilosti:

a)

znalost předchozích protiprávních činů v oblasti civilního letectví, teroristických útoků a současných hrozeb;

b)

informovanost o příslušných právních požadavcích a znalost prvků, které přispívají k vytvoření robustní a odolné kultury bezpečnosti na pracovišti a v oblasti letectví, mezi něž patří mimo jiné vnitřní hrozba a radikalizace;

c)

znalost cílů a organizace ochrany letectví, včetně povinností a úkolů členů letových posádek a palubních průvodčích;

d)

znalost toho, jak chránit letadlo a zamezit neoprávněnému přístupu k letadlu;

e)

popřípadě znalost postupů pečetění letadel, je-li to relevantní pro osobu, která má absolvovat odbornou přípravu;

f)

schopnost určit zakázané předměty;

g)

znalost toho, jak lze ukrýt zakázané předměty;

h)

schopnost provádět bezpečnostní prohlídky letadla na úrovni schopné přiměřeně zajistit odhalení ukrytých zakázaných předmětů;

i)

znalost konfigurace typu nebo typů letadel, v nichž jsou povinnosti vykonávány;

j)

schopnost chránit pilotní prostor během letu;

k)

znalost postupů týkajících se přepravy potenciálně nebezpečných cestujících na palubě letadla, je-li to relevantní pro osobu, která má absolvovat odbornou přípravu;

l)

znalost zacházení s osobami oprávněnými nosit na palubě palné zbraně, je-li to relevantní pro osobu, která má absolvovat odbornou přípravu;

m)

znalost postupů ohlašování;

n)

schopnost odpovídajícím způsobem reagovat na události a mimořádné události související s bezpečností na palubě letadla.“;

(39)

bod 12.0.3.2 se nahrazuje tímto:

„12.0.3.2

Označení „známka EU“ výrobci umístí na bezpečnostní vybavení schválené Komisí a toto označení bude viditelné na jedné straně nebo na obrazovce.“;

(40)

bod 12.1.2.1 se nahrazuje tímto:

„12.1.2.1

Pro zařízení WTMD existují čtyři normy. Podrobné požadavky na tyto normy jsou stanoveny v prováděcím rozhodnutí C(2015) 8005.“;

(41)

doplňuje se nový bod 12.1.2.4, který zní:

„12.1.2.4.

Všechna zařízení WTMD instalovaná k 1. červenci 2023 musí splňovat normu 1.1 nebo normu 2.1.“;

(42)

bod 12.2.4 se zrušuje;

(43)

v bodě 12.5.1.1 se zrušuje sedmý pododstavec;

(44)

bod 12.6.3 se zrušuje;

(45)

bod 12.7.3 se zrušuje;

(46)

bod 12.9.1.7 se nahrazuje tímto:

„12.9.1.7

Tým využívající psa cvičeného k zjišťování výbušnin je schvalován příslušným orgánem nebo jeho jménem v souladu s doplňky 12-E a 12-F prováděcího rozhodnutí C(2015) 8005. Příslušný orgán může povolit nasazení a využití týmů využívajících psů cvičených k zjišťování výbušnin, které absolvovaly odbornou přípravu a/nebo schváleny příslušným orgánem jiného členského státu, pokud se formálně dohodl se schvalovacím orgánem na příslušných úlohách a povinnostech při zajišťování toho, aby byly splněny všechny požadavky uvedené v kapitole 12.9 této přílohy, v souladu s doplňkem 12-P této přílohy. Nedojde-li k takové dohodě, nese plnou odpovědnost za splnění všech požadavků kapitoly 12.9 této přílohy příslušný orgán členského státu, v němž je tým využívající psa cvičeného k zjišťování výbušnin nasazen a využíván.“;

(47)

bod 12.9.3.2 se nahrazuje tímto:

„12.9.3.2

Obsah výcvikových kurzů stanoví nebo schválí příslušný orgán. Teoretický výcvik psovoda zahrnuje ustanovení kapitoly 11.2 pro detekční kontrolu konkrétní oblasti nebo oblastí, v nichž je nasazení týmu využívajícího psa cvičeného k zjišťování výbušnin schváleno.“;

(48)

doplňuje se nový doplněk 12-P, který zní:

DOPLNĚK 12-P

DOPIS O POROZUMĚNÍ MEZI PŘÍSLUŠNÝMI ORGÁNY NA PODPORU NASAZENÍ TÝMŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH PSŮ CVIČENÝCH K ZJIŠŤOVÁNÍ VÝBUŠNIN

Tento dopis o porozumění byl vyhotoven těmito stranami:

Příslušný orgán, který přijímá podporu pro nasazení týmů využívajících psů cvičených k zjišťování výbušnin:

Příslušné orgány, které poskytují podporu pro nasazení týmů využívajících psů cvičených k zjišťování výbušnin:

Pro určení následujících úloh (*1) s cílem zajistit, že nasazení týmů využívajících psů cvičených k zjišťování výbušnin splňuje požadavky EU:

Příslušný orgán odpovědný za stanovení nebo schválení obsahu výcvikových kurzů:

Příslušný orgán odpovědný za schválení týmů využívajících psů cvičených k zjišťování výbušnin:

Příslušný orgán odpovědný za externí kontrolu kvality:

Doba platnosti:

Datum:

Podpisy:

(*1)  Bude-li to nutné, může být tento dopis o porozumění doplněn o další podrobnosti a podle potřeby změněn s cílem upřesnit úlohy příslušných orgánů a určit oblast jeho působnosti.“."


(*1)  Bude-li to nutné, může být tento dopis o porozumění doplněn o další podrobnosti a podle potřeby změněn s cílem upřesnit úlohy příslušných orgánů a určit oblast jeho působnosti.“.“


Top