EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1040

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1040 ze dne 29. června 2022, kterým se mění přílohy VI a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup některých ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů a masných výrobků z drůbeže do Unie (Text s významem pro EHP)

C/2022/4335

OJ L 173, 30.6.2022, p. 61–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1040/oj

30.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/61


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1040

ze dne 29. června 2022,

kterým se mění přílohy VI a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup některých ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů a masných výrobků z drůbeže do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet z třetí země, území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit, pouze pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Seznamy a určitá obecná pravidla týkající se těchto seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného prováděcího nařízení.

(4)

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí, jiných než ptáků chovaných v zajetí, na něž se vztahují odchylky uvedené v článku 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, je stanoven v příloze VI části 1 oddílu A prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(5)

Spojené království předložilo Komisi žádost o povolení vstupu zásilek ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů, jiných než ptáků chovaných v zajetí uvedených v článku 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, z jeho závislých území Ostrov Man a Jersey do Unie a poskytlo záruky, pokud jde o kapacity příslušných orgánů uvedených závislých území zajistit spolehlivé úřední osvědčování a soulad s příslušnými veterinárními požadavky na tyto zásilky ptáků chovaných v zajetí a jejich zárodečných produktů určené pro vstup do Unie. Zmíněná závislá území by proto měla být uvedena v příloze VI prováděcího nařízení (EU) 2021/404.

(6)

Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

V příloze XV části 1 oddílu A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek masných výrobků z kopytníků, drůbeže a pernaté zvěře, které byly podrobeny zvláštním ošetřením ke zmírnění rizik uvedeným v příloze XXVI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(8)

Maroko předložilo Komisi žádost o povolení pro vstup zásilek masných výrobků z drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci do Unie a poskytlo záruky, pokud jde o dodržování požadavků na oznamování a hlášení nákaz uvedených na seznamu podle bodu 1 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, které jsou relevantní pro drůbež, a záruky, pokud jde o soulad uvedené třetí země s příslušnými veterinárními požadavky Unie nebo s rovnocennými požadavky. Vzhledem k veterinární situaci drůbeže v Maroku je vhodné zařadit uvedenou třetí zemi na seznam stanovený v příloze XV části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o masné výrobky z drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, které byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik „D“ uvedenému v příloze XXVI nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(9)

Příloha XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

V zájmu právní jistoty a s cílem usnadnit obchod a vzhledem k tomu, že se prováděcí nařízení (EU) 2021/404 použije ode dne 21. dubna 2021, by měly změny, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, nabýt účinku co nejdříve.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy VI a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy VI a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

(1)

V příloze VI části 1 oddíle A se mezi položky pro Izrael a Nový Zéland vkládají tyto položky pro Ostrov Man a Jersey:

IM

Ostrov Man

IM-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS“

 

 

 

 

2)

v příloze XV části 1 oddíle A se položka pro Maroko nahrazuje tímto:

MA

Maroko

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

Není povoleno

Není povoleno

MPST“

 


Top