EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0845

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/845 ze dne 30. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

C/2022/3607

OJ L 148, 31.5.2022, p. 26–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/845/oj

31.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 148/26


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/845

ze dne 30. května 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1, čl. 232 odst. 1 a čl. 232 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Spojené státy oznámily Komisi dvě ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže: jedno ohnisko se nachází ve státě Idaho ve Spojených státech a druhé ve státě Michigan ve Spojených státech a dne 10. května 2022 byla potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Minnesota ve Spojených státech a dne 11. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené státy oznámily Komisi ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Wisconsin ve Spojených státech a dne 13. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

Spojené státy oznámily Komisi další ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže. Uvedené ohnisko se nachází ve státě Pensylvánie ve Spojených státech a dne 14. května 2022 bylo potvrzeno laboratorní analýzou (RT-PCR).

(9)

Veterinární orgány Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(10)

Spojené státy předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(11)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s šesti ohnisky HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže: dvě ohniska v blízkosti obce Leeming Bar v okrese Hambleton v hrabství North Yorkshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 14. a 24. listopadu 2021, dvě ohniska v blízkosti obce Willington v okrese South Derbyshire v hrabství Derbyshire v Anglii (Spojené království), která byla potvrzena ve dnech 19. listopadu 2021 a 11. prosince 2021, jedno ohnisko v blízkosti města Clitheroe v okrese Ribble Valley v hrabství Lancashire v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 28. listopadu 2021 a jedno ohnisko v blízkosti města Watlington v okrese King’s Lynn and West Norfolk v hrabství Norfolk v Anglii (Spojené království), které bylo potvrzeno dne 26. prosince 2021. Spojené království rovněž předložilo opatření, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na tato ohniska HPAI provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v dříve infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(12)

Komise informace předložené Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže v blízkosti obce Leeming Bar v okrese Hambleton v hrabství North Yorkshire v Anglii (Spojené království), v blízkosti obce Willington v okrese South Derbyshire v hrabství Derbyshire v Anglii (Spojené království), v blízkosti města Clitheroe v okrese Ribble Valley v hrabství Lancashire v Anglii (Spojené království) a v blízkosti města Watlington v okrese King’s Lynn and West Norfolk v hrabství Norfolk v Anglii (Spojené království) byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království, z nichž byl v důsledku těchto ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(13)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(14)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.21 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.21

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022“

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.25 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.25

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022“

iii)

v položce pro Spojené království se řádek pro oblast GB-2.31 nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-2.31

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022“

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.37 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.37

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022“

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.58 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.58

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022“

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.78 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.78

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022“

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.204 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.205 až US-2.209, které znějí:

„US

Spojené státy

US-2.205

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

10.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

11.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

11.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.5.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.5.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.5.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022“

 

b)

část 2 se mění takto: v položce pro Spojené státy se za popis oblasti US-2.204 doplňují nové popisy oblastí US-2.205 až US-2.209, které znějí:

„Spojené státy

US-2.205

State of Idaho

Ada County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.2942052°W 43.7596877°N)

US-2.206

State of Michigan

Muskegon County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.9209812°W 43.3395919°N.

US-2.207

State of Minnesota

Chisago County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 92.6956363°W 45.5063470°N).

US-2.208

State of Wisconsin

Barron 07

Barron County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.7498191°W 45.4483193°N).

US-2.209

State of Pennsylvania

Berks 06

Berks County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1681315°W 40.4962471°N)“

2)

v příloze XIV se část 1 mění takto:

i)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.21 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.21

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022“

ii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.25 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.25

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022“

iii)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.31 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.31

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022“

iv)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.37 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.37

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022“

v)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.58 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.58

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022“

vi)

v položce pro Spojené království se řádky pro oblast GB-2.78 nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-2.78

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022“

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.204 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.205 až US-2.209, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.205

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

14.5.2022“

 


Top