EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0500

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/500 ze dne 25. března 2022, kterým se vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině stanoví jako mimořádná událost způsobující významné narušení trhů

C/2022/1961

OJ L 101, 29.3.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/500/oj

29.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 101/45


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/500

ze dne 25. března 2022,

kterým se vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině stanoví jako mimořádná událost způsobující významné narušení trhů

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (1), a zejména na čl. 26 odst. 2 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině, která probíhá od 24. února 2022, postihla hospodářské subjekty Unie v odvětví rybolovu a akvakultury. Narušení obchodních toků s klíčovými komoditami pro odvětví rybolovu a akvakultury z Ruska a Ukrajiny prudce zrychlilo růst cen klíčových vstupů, jako jsou energie a suroviny. Nedostupnost dopravy má na obchod mezi Ukrajinou a Unií rovněž závažný dopad, neboť ukrajinská letiště byla zasažena ruskými útoky a veškeré komerční dopravní činnosti v ukrajinských přístavech byly pozastaveny. Tato krize bude mít pravděpodobně vážné důsledky pro dodávky obilovin, rostlinných olejů a bělomasých ryb z Ukrajiny a Ruska do Unie, což povede k výraznému zvýšení cen rybích krmiv, které se přidá k současným prudce rostoucím cenám energií, nebo k nedostatku klíčových surovin. Část loďstva Unie ukončila rybolovné činnosti s ohledem na klesající ziskovost této činnosti a na skutečnost, že nárůst vstupních nákladů nelze kompenzovat. Rybářská plavidla působící v Černém moři rovněž čelí hrozbě možných vojenských operací, což vede k preventivnímu pozastavení jejich činnosti. Kombinovaný dopad tohoto zvýšení nákladů a nedostatku dodávek je pociťován také v odvětví chovu a zpracování mořských plodů. V důsledku toho dochází k významnému narušení trhů způsobenému závažným zvýšením nákladů a narušením obchodu, což vyžaduje účinná a účelná opatření.

(2)

Podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 může za takových okolností Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond (ENRAF) poskytovat náhradu za určité náklady, které jinak nejsou pro takovou náhradu způsobilé, tj. náhradu za ušlé příjmy nebo dodatečné náklady hospodářským subjektům v odvětví rybolovu a akvakultury a náhradu uznaným organizacím producentů a sdružením organizací producentů, které skladují produkty rybolovu v souladu s články 30 a 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (2).

(3)

V souladu s čl. 26 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2021/1139 je zvláštní režim podpory pro mimořádné události způsobující významné narušení trhů omezen na specifický cíl podporovat uvádění na trh, kvalitu a přidanou hodnotu produktů rybolovu a akvakultury, jakož i zpracování těchto produktů. V souladu s čl. 26 odst. 2 druhým pododstavcem se režim podpory použije pouze tehdy, pokud Komise stanoví, že došlo k mimořádné události způsobující takové narušení.

(4)

Je proto vhodné stanovit, že ruská vojenská agrese vůči Ukrajině je mimořádnou událostí, která způsobuje významné narušení trhů.

(5)

Podle článku 39 nařízení (EU) 2021/1139 se náhrada dodatečných nákladů nebo ušlého příjmu a jiná náhrada poskytovaná podle uvedeného nařízení poskytuje některou z forem uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. b) až e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (3). Metodiky stanovené za tímto účelem členskými státy musí být v souladu s čl. 53 odst. 3 uvedeného nařízení.

(6)

Podle čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060 jsou výdaje způsobilé pro příspěvek z ENRAF, pokud vznikly příjemci a byly uhrazeny při provádění operací mezi datem předložení programu ENRAF členským státem Komisi nebo 1. lednem 2021, podle toho, co nastane dříve, a 31. prosincem 2029. Výdaje vzniklé v důsledku narušení trhů způsobeného mimořádnou událostí, jejíž výskyt je stanoven tímto rozhodnutím, by však měly být způsobilé pro podporu podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 ode dne 24. února 2022, tj. ode dne zahájení vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině. Pokud jde o vznik výdajů, jelikož hospodářské subjekty v odvětví rybolovu a akvakultury mohou být ovlivněny důsledky narušení trhů po dobu několika měsíců, měly by být výdaje způsobilé, pokud vznikly do 31. prosince 2022.

(7)

Vzhledem k potřebě rychlého poskytnutí podpory uvedené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1139 se vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině ode dne 24. února 2022 považuje za mimořádnou událost způsobující významné narušení trhů.

Článek 2

Výdaje, na které lze poskytnout podporu na základě tohoto rozhodnutí, jsou způsobilé, pokud vznikly v období od 24. února do 31. prosince 2022 a byly uhrazeny do 31. prosince 2029.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).


Top