EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0179

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/179 ze dne 8. února 2022 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, a o zrušení rozhodnutí 2005/513/ES (oznámeno pod číslem C(2022) 628) (Text s významem pro EHP)

C/2022/628

OJ L 29, 10.2.2022, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/179/oj

10.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 29/10


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/179

ze dne 8. února 2022

o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, a o zrušení rozhodnutí 2005/513/ES

(oznámeno pod číslem C(2022) 628)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 676/2002/ES ze dne 7. března 2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o rádiovém spektru) (1), a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Sdělení Komise „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“ (2) stanoví nové cíle v oblasti konektivity, jichž by Unie měla dosáhnout prostřednictvím širokého zavádění a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou. Jedním z těchto cílů je, aby do roku 2030 byly všechny domácnosti v Unii pokryty gigabitovou sítí. Aplikace využívající bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN), k tomuto cíli v oblasti pokrytí významně přispívají.

(2)

Přístup k rádiovým místním sítím je upraven článkem 56 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 (3). Rádiové místní sítě jsou uvedenou směrnicí definovány jako bezdrátové přístupové systémy s nízkým výkonem a malým dosahem a s nízkým rizikem rušení s jinými podobnými systémy umístěnými v bezprostřední blízkosti jinými uživateli, které fungují na základě nevýhradního využívání harmonizovaného rádiového spektra.

(3)

Rozhodnutí Komise 2005/513/ES (4) harmonizovalo využití rádiového spektra v pásmu 5 GHz (5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz) pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě.

(4)

V souladu s Radiokomunikačním řádem (5) Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) jsou kmitočtová pásma 5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz přednostně přidělena pohyblivé službě, s výjimkou letecké pohyblivé služby, ve všech třech regionech ITU, přičemž je zohledněna potřeba chránit jiné přednostní služby v těchto kmitočtových pásmech. Světová radiokomunikační konference ITU v roce 2003 (WRC-03) přijala Rezoluci 229 o „Využití pásem 5 150–5 250, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz pohyblivou službou pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě“. Uvedená rezoluce, která byla revidována na Světové radiokomunikační konferenci v roce 2019 (WRC-19), rozšířila rozsah použití ve vnitřních prostorách na vlaky a silniční vozidla, stanovila maximální výkon vyzařování pro systémy WAS/RLAN využívající kmitočtové pásmo 5 150–5 250 MHz v silničních vozidlech a povolila omezené venkovní použití v pásmu 5 150–5 250 MHz při ochraně jiných stávajících využití v tomto pásmu.

(5)

V některých členských státech existuje nezbytná potřeba provozovat vojenské a meteorologické radary v pásmech mezi 5 250 a 5 850 MHz, což vyžaduje zvláštní ochranu před škodlivým rušením systémy WAS/RLAN. V tomto ohledu je potřeba, aby technické a provozní podmínky pro používání systémů WAS/RLAN zajišťovaly ochranu oprávněných veřejných zájmů souvisejících s jinými rádiovými službami, včetně vojenských a meteorologických radarů. Je také potřeba chránit provozuschopnost systémů souvisejících se službou družicového průzkumu Země (aktivní), službou kosmického výzkumu (aktivní) a modulačními spoji družicové pohyblivé služby, zejména v kmitočtovém pásmu 5 150–5 350 MHz.

(6)

Za účelem provedení výsledků konference WRC-19, která revidovala Rezoluci 229, vydala Komise podle čl. 4 odst. 2 rozhodnutí č. 676/2002/ES dne 14. dubna 2020 pověření pro organizaci CEPT (Evropská konference správ pošt a telekomunikací) ke změně rozhodnutí 2005/513/ES o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro systémy WAS/RLAN. V rámci tohoto pověření byly CEPT zadány dva úkoly. Prvním z nich bylo navrhnout technické podmínky pro účely změny rozhodnutí 2005/513/ES na základě výsledků konference WRC-19 (revize Rezoluce 229), pokud jde o kmitočtové pásmo 5 150–5 250 MHz. Druhým úkolem bylo ve vhodných případech navrhnout odpovídající aktualizace harmonizovaných technických podmínek pro systémy WAS/RLAN v pásmech 5 150–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz. Smyslem těchto aktualizací mělo být zvážení možností použití uvedených systémů WAS/RLAN v dopravních prostředcích (v letadlech, silničních vozidlech (automobilech, autobusech), ve vlacích apod.) a posouzení proveditelnosti použití systému WAS/RLAN pro rádiové spoje bezpilotních systémů (UAS).

(7)

V souladu s uvedeným pověřením zveřejnila CEPT zprávu č. 79 o harmonizovaném využití rádiového spektra v pásmu 5 GHz pro systémy WAS/RLAN po konferenci WRC-19. Zpráva CEPT č. 79 obsahuje revidované technické podmínky pro systémy WAS/RLAN v pásmu 5 150–5 250 MHz pro následující případy použití ve vnitřních prostorách: použití uvnitř budov a instalace uvnitř silničních vozidel, vlaků a letadel, jakož i pro omezené venkovní použití. Provoz systémů UAS je povolen pouze v pásmu 5 170–5 250 MHz jako zvláštní případ venkovního použití. Navržené technické podmínky pro pásmo 5 250–5 350 MHz dovolují použití pouze ve vnitřních prostorách uvnitř budov. Využití pásma 5 470–5 725 MHz je možné ve vnitřních i venkovních prostorách, vyloučeny jsou však instalace v silničních vozidlech, vlacích a letadlech a použití pro systémy UAS. Výsledky pověření obsažené ve zprávě CEPT č. 79 byly použity jako základ pro toto rozhodnutí.

(8)

Ve své zprávě č. 79 CEPT potvrdila obecnou shodu ohledně důležitosti řešení problému škodlivého rušení meteorologických radarů v pásmu 5 600–5 650 MHz. Aby toto rozhodnutí přispělo k omezení škodlivého rušení meteorologických radarů, mělo by stanovit technické podmínky pro instalaci systémů WAS/RLAN do silničních vozidel, vlaků a letadel a jejich použití v bezpilotních systémech a vyjasnit požadavky vztahující se na dynamickou volbu kmitočtu (DFS). Toto rozhodnutí by v budoucnu mohlo být přezkoumáno, aby byla posouzena účinnost uvedených opatření.

(9)

Pokud je jiné použití vedle systémů WAS/RLAN zeměpisně omezené a je vnitrostátním regulačním orgánům známo, členské státy by měly být oprávněny povolit na vnitrostátní úrovni instalace uvnitř vlaků využívající kmitočtová pásma 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz v případech, kdy použití systémů WAS/RLAN může být regulováno a zeměpisně omezeno.

(10)

Toto rozhodnutí vychází ze zásad a ustanovení uvedených v rozhodnutí 2005/513/ES a dále je rozvíjí. Rozhodnutí 2005/513/ES by v zájmu právní jistoty mělo být zrušeno.

(11)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro rádiové spektrum,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Toto rozhodnutí harmonizuje podmínky pro dostupnost a účinné využívání kmitočtových pásem 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz pro bezdrátové přístupové systémy, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (systémy WAS/RLAN).

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se použijí tyto definice:

a)

„bezdrátovými přístupovými systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (systémy WAS/RLAN)“ se rozumí širokopásmové rádiové systémy, které umožňují bezdrátový přístup veřejným i soukromým aplikacím bez ohledu na použitou síťovou topologii;

b)

„použitím ve vnitřních prostorách“ se rozumí použití v uzavřeném prostoru, který zajistí potřebný útlum umožňující sdílení s jinými službami. Použití ve vnitřních prostorách lze rozdělit na čtyři případy použití, které jsou uvedeny v technických podmínkách v příloze tohoto rozhodnutí a představují konkrétní scénáře: uvnitř budov, uvnitř silničních vozidel, uvnitř vlaků a uvnitř letadel;

c)

„ekvivalentním izotropicky vyzářeným výkonem (e.i.r.p.)“ se rozumí součin výkonu dodaného anténě a zisku antény v daném směru vzhledem k izotropické anténě (absolutní nebo izotropický zisk);

d)

„středním ekvivalentním izotropicky vyzářeným výkonem (e.i.r.p.)“ se rozumí ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon po dobu vysílání, který odpovídá nejvyššímu výkonu, pokud je použita regulace výkonu.

Článek 3

Do dne 31. března 2022 členské státy na nevýhradní bázi určí a zpřístupní kmitočtová pásma 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz pro zavedení systémů WAS/RLAN v souladu s technickými podmínkami stanovenými v příloze.

Článek 4

Členské státy sledují vývoj norem a technologií souvisejících s využíváním kmitočtových pásem 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz pro systémy WAS/RLAN a podávají Komisi na její žádost nebo z vlastní iniciativy zprávy o svých zjištěních, aby umožnily včasný přezkum tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Rozhodnutí 2005/513/ES se zrušuje.

Článek 6

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 8. února 2022.

Za Komisi

Thierry BRETON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 9. března 2021„Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“, COM(2021) 118 final.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Úř. věst. L 321, 17.12.2018, s. 36).

(4)  Rozhodnutí Komise 2005/513/ES ze dne 11. července 2005 o harmonizovaném využití rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 GHz pro bezdrátové přístupové systémy (WAS), jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (RLAN) (Úř. věst. L 187, 19.7.2005, s. 22).

(5)  http://www.itu.int/pub/R-REG-RR (vydání z roku 2020).


PŘÍLOHA

Harmonizované technické podmínky pro systémy WAS/RLAN v kmitočtových pásmech 5 150–5 250 MHz, 5 250–5 350 MHz a 5 470–5 725 MHz

Tabulka 1

Systémy WAS/RLAN v kmitočtovém pásmu 5 150 –5 250 MHz

Parametr

Technické podmínky

Kmitočtové pásmo

5 150 –5 250 MHz

Povolený provoz

Vnitřní prostory, včetně instalací uvnitř silničních vozidel, vlaků a letadel, a omezené venkovní použití (poznámka 1).

Použití bezpilotními systémy (UAS) je omezeno na pásmo 5 170 –5 250 MHz.

Maximální střední ekvivalentní izotropicky vyzářený výkon (e.i.r.p.) pro vysílání uvnitř pásma

200 mW

Výjimky:

pro instalace uvnitř železničních vagónů s průměrným útlumem signálu nižším než 12 dB se použije maximální střední e.i.r.p. 40 mW,

pro instalace uvnitř silničních vozidel se použije maximální střední e.i.r.p. 40 mW.

Maximální střední hustota e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma

10 mW/MHz v libovolném úseku pásma širokém 1 MHz

Poznámka 1:

Při venkovním použití nesmí být zařízení součástí pevné instalace, umísťováno na vnější plášť silničních vozidel či na pevnou infrastrukturu ani připojováno k pevně instalované venkovní anténě.

Použijí se techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající účinek pro splnění základních požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (1). Jsou-li příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo v částech harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí 2014/53/EU, musí být zajištěn účinek minimálně rovnocenný účinku těchto technik.

Tabulka č. 2

Systémy WAS/RLAN v kmitočtovém pásmu 5 250 –5 350 MHz

Parametr

Technické podmínky

Kmitočtové pásmo

5 250 –5 350 MHz

Povolený provoz

Použití ve vnitřních prostorách: pouze uvnitř budov.

Instalace v silničních vozidlech, vlacích a letadlech nejsou povoleny (poznámka 2).

Venkovní použití není povoleno.

Maximální střední e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma

200 mW

Maximální střední hustota e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma

10 mW/MHz v libovolném úseku pásma širokém 1 MHz

Techniky zmírňující rušení, které je třeba použít

Regulace vysílacího výkonu (Transmitter Power Control – TPC) a dynamická volba kmitočtu (Dynamic Frequency Selection – DFS).

Lze použít alternativní techniky zmírňující rušení, pokud zajišťují přinejmenším rovnocenný účinek a úroveň ochrany spektra, aby byly dodrženy příslušné základní požadavky směrnice 2014/53/EU, a pokud splňují technické požadavky uvedené v tomto rozhodnutí.

Regulace vysílacího výkonu (TPC)

Regulace vysílacího výkonu musí poskytovat v průměru činitel potlačení rušení nejméně 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu systémů; nebo – není-li regulace vysílacího výkonu použita – se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. sníží o 3 dB.

Dynamická volba kmitočtu (DFS)

Dynamická volba kmitočtu je popsána v doporučení ITU-R M. 1652-1 (3) pro zajištění provozu slučitelného se systémy rádiového určování.

Mechanismus dynamické volby kmitočtu musí zajišťovat, aby pravděpodobnost volby daného kanálu byla stejná pro všechny kanály dostupné v pásmech 5 250 –5 350 MHz a 5 470 –5 725 MHz. Mechanismus dynamické volby kmitočtu musí také v průměru zajišťovat téměř rovnoměrné rozprostření zátěže spektra.

Systém WAS/RLAN musí provádět dynamickou volbu kmitočtu zajišťující minimálně stejně účinné potlačení rušení radaru jako dynamická volba kmitočtu popsaná v normě ETSI EN 301893 V2.1.1. Nastavení (hardwarové a/nebo softwarové) systému WAS/RLAN týkající se dynamické volby kmitočtu nesmí být pro uživatele přístupné, pokud by změna tohoto nastavení měla za následek, že systém WAS/RLAN již nebude v souladu s požadavky na dynamickou volbu kmitočtu. To zahrnuje opatření zajišťující, že a) uživatel nemá možnost změnit zemi provozu a/nebo provozní kmitočtové pásmo, pokud by to mělo za následek, že zařízení již nebude v souladu s požadavky na dynamickou volbu kmitočtu, a b) nebude akceptován software a/nebo firmware, který by měl za následek, že zařízení již nebude v souladu s požadavky na dynamickou volbu kmitočtu.

Poznámka 2:

Provoz instalací systémů WAS/RLAN ve velkých letadlech () (kromě vícemotorových vrtulníků) je povolen do 31. prosince 2028 s maximálním středním e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma 100 mW.

Použijí se techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající účinek pro splnění základních požadavků směrnice 2014/53/EU. Jsou-li příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo v částech harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí 2014/53/EU, musí být zajištěn účinek minimálně rovnocenný účinku těchto technik.

Tabulka č. 3

Systémy WAS/RLAN v kmitočtovém pásmu 5 470 –5 725 MHz

Parametr

Technické podmínky

Kmitočtové pásmo

5 470 –5 725 MHz

Povolený provoz

Použití ve vnitřních prostorách a venkovní použití.

Instalace v silničních vozidlech, vlacích a letadlech ani použití pro bezpilotní systémy nejsou povoleny (poznámka 3).

Maximální střední e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma

1 W

Maximální střední hustota e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma

50 mW/MHz v libovolném úseku pásma širokém 1 MHz

Techniky zmírňující rušení, které je třeba použít

Regulace vysílacího výkonu (Transmitter Power Control – TPC) a dynamická volba kmitočtu (Dynamic Frequency Selection – DFS).

Lze použít alternativní techniky zmírňující rušení, pokud zajišťují přinejmenším rovnocenný účinek a úroveň ochrany spektra, aby byly dodrženy příslušné základní požadavky směrnice 2014/53/EU, a pokud splňují technické požadavky uvedené v tomto rozhodnutí.

Regulace vysílacího výkonu (TPC)

Regulace vysílacího výkonu musí poskytovat v průměru činitel potlačení rušení nejméně 3 dB oproti maximálnímu povolenému výstupnímu výkonu systémů; nebo – není-li regulace vysílacího výkonu použita – se maximální povolený střední e.i.r.p. a odpovídající mez střední hustoty e.i.r.p. sníží o 3 dB.

Dynamická volba kmitočtu (DFS)

Dynamická volba kmitočtu je popsána v doporučení ITU-R M. 1652-1 pro zajištění provozu slučitelného se systémy rádiového určování.

Mechanismus dynamické volby kmitočtu musí zajišťovat, aby pravděpodobnost volby daného kanálu byla stejná pro všechny kanály dostupné v pásmech 5 250 –5 350 MHz a 5 470 –5 725 MHz. Mechanismus dynamické volby kmitočtu musí také v průměru zajišťovat téměř rovnoměrné rozprostření zátěže spektra.

Systém WAS/RLAN musí provádět dynamickou volbu kmitočtu zajišťující minimálně stejně účinné potlačení rušení radaru jako dynamická volba kmitočtu popsaná v normě ETSI EN 301893 V2.1.1. Nastavení (hardwarové a/nebo softwarové) systému WAS/RLAN týkající se dynamické volby kmitočtu nesmí být pro uživatele přístupné, pokud by změna tohoto nastavení měla za následek, že systémy WAS/RLAN již nebudou v souladu s požadavky na dynamickou volbu kmitočtu. To zahrnuje opatření zajišťující, že a) uživatel nemá možnost změnit zemi provozu a/nebo provozní kmitočtové pásmo, pokud by to mělo za následek, že zařízení již nebude v souladu s požadavky na dynamickou volbu kmitočtu, a b) nebude akceptován software a/nebo firmware, který by měl za následek, že zařízení již nebude v souladu s požadavky na dynamickou volbu kmitočtu.

Poznámka 3:

Provoz instalací systémů WAS/RLAN ve velkých letadlech (kromě vícemotorových vrtulníků), vyjma provozu v kmitočtovém pásmu 5 600 –5 650 MHz, je povolen do 31. prosince 2028 s maximálním středním e.i.r.p. pro vysílání uvnitř pásma 100 mW.

Použijí se techniky přístupu ke spektru a zmírnění rušení, které poskytují odpovídající účinek pro splnění základních požadavků směrnice 2014/53/EU. Jsou-li příslušné techniky popsány v harmonizovaných normách nebo v částech harmonizovaných norem, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie v souladu se směrnicí 2014/53/EU, musí být zajištěn účinek minimálně rovnocenný účinku těchto technik.


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).

(2)  V souladu s nařízením Komise (EU) č. 1321/2014 se velkým letadlem rozumí letadlo klasifikované jako letoun s maximální vzletovou hmotností více než 5 700 kg nebo vícemotorový vrtulník. Vícemotorové vrtulníky jsou však z oblasti působnosti poznámek 2 a 3 vyloučeny.

(3)  Doporučení ITU-R M. 1652-1 „Dynamic frequency selection in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band“ (Dynamická volba kmitočtu u bezdrátových přístupových systémů, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě, pro účely ochrany služby rádiového určování v pásmu 5 GHz).


Top