EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2313

Rozhodnutí Komise (EU) 2021/2313 ze dne 22. prosince 2021 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2022, od dovozního cla a od DPH při dovozu (oznámeno pod číslem C(2021) 9852) (Pouze anglické, bulharské, české, chorvatské, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, řecké, rumunské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

C/2021/9852

OJ L 464, 28.12.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2313/oj

28.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 464/11


ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/2313

ze dne 22. prosince 2021

o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2022, od dovozního cla a od DPH při dovozu

(oznámeno pod číslem C(2021) 9852)

(Pouze anglické, bulharské, české, chorvatské, dánské, estonské, finské, francouzské, italské, lotyšské, maďarské, maltské, německé, nizozemské, polské, portugalské, řecké, rumunské, slovinské, španělské a švédské znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2009/132/ES ze dne 19. října 2009, kterou se vymezuje oblast působnosti čl. 143 písm. b) a c) směrnice 2006/112/ES, pokud se jedná o osvobození některých druhů zboží (1) od daně z přidané hodnoty při konečném dovozu, a zejména na čl. 53 první pododstavec uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla (2), a zejména na čl. 76 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 (3) osvobozuje zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, do 31. prosince 2021 od dovozního cla a od daně z přidané hodnoty (DPH) při dovozu.

(2)

Dne 8. listopadu 2021 Komise konzultovala členské státy, zda je nezbytné toto období prodloužit, a v návaznosti na to podaly žádosti o další uplatňování opatření, kterým se stanoví osvobození od dovozního cla a osvobození od DPH u dováženého zboží, Belgie, Chorvatsko, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko dne 12. listopadu 2021, Irsko dne 16. listopadu 2021, Bulharsko, Finsko, Itálie, Malta, Německo, Nizozemsko a Švédsko dne 17. listopadu 2021, Estonsko dne 18. listopadu 2021, Dánsko a Lucembursko dne 19. listopadu 2021 a Česko dne 23. listopadu 2021 (dále jen „žádající členské státy“).

(3)

Dovoz, který žádající členské státy realizovaly podle rozhodnutí (EU) 2020/491, napomohl tomu, aby příslušné orgány členských států poskytly státním nebo schváleným organizacím přístup k potřebným lékům, lékařskému vybavení a osobním ochranným prostředkům, které jsou nedostatkové. Statistiky obchodu s tímto zbožím naznačují, že související dovoz má sice klesající tendenci, avšak jeho objem zůstává významný a kolísá v návaznosti na poptávku po zboží potřebném k boji proti pandemii COVID-19. Navzdory probíhajícímu očkování v členských státech a řadě opatření přijatých s cílem zabránit šíření viru představuje počet infekcí COVID-19 v členských státech i nadále riziko pro veřejné zdraví. Vzhledem k tomu, že v žádajících členských státech je stále hlášen nedostatek zboží potřebného k boji proti pandemii COVID-19, je vhodné přiznat osvobození od dovozního cla splatného ze zboží dovezeného pro účely popsané v článku 74 nařízení (ES) č. 1186/2009 a osvobození od DPH splatné ze zboží dovezeného pro účely popsané v článku 51 směrnice 2009/132/ES.

(4)

Žádající členské státy by měly informovat Komisi o povaze a množství jednotlivých druhů zboží osvobozených od dovozního cla a DPH s cílem bojovat proti následkům šíření onemocnění COVID-19, o organizacích, jež schválily za účelem rozdělování nebo zpřístupnění tohoto zboží, a o opatřeních, jež byla přijata, aby se zabránilo používání zboží jiným způsobem než k boji proti následkům šíření onemocnění. Žádající členské státy by měly zajistit, aby tato osvobození od cla a DPH byla správně uplatňována v souladu s celními předpisy a právními předpisy v oblasti DPH a aby se zabránilo podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužívání.

(5)

Vzhledem k extrémním problémům, se kterými se žádající členské státy potýkají, by se osvobození od dovozního cla a od DPH mělo vztahovat na dovoz uskutečněný od 1. ledna 2022. Osvobození by mělo platit do 30. června 2022.

(6)

Členské státy byly dne 3. prosince 2021 konzultovány v souladu s čl. 76 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 1186/2009 a čl. 53 prvním pododstavcem směrnice 2009/132/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zboží je osvobozeno od dovozního cla ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1186/2009 a od daně z přidané hodnoty (DPH) při dovozu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/132/ES, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

zboží je určeno k jednomu z těchto použití:

i)

k bezplatnému rozdělování osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění subjekty a organizacemi uvedenými v písmeně c);

ii)

ke zpřístupňování osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění zdarma, přičemž zboží zůstává ve vlastnictví subjektů a organizací uvedených v písmeně c);

b)

zboží splňuje požadavky článků 75, 78, 79 a 80 nařízení (ES) č. 1186/2009 a článků 52, 55, 56 a 57 směrnice 2009/132/ES;

c)

zboží je dováženo za účelem propuštění do volného oběhu státními organizacemi, včetně státních subjektů, veřejných subjektů a jiných veřejnoprávních subjektů, nebo jejich jménem nebo organizacemi, které schválily příslušné orgány členských států, nebo jejich jménem.

2.   Zboží dovážené záchrannými jednotkami nebo jejich jménem za účelem propuštění do volného oběhu, které je určeno k uspokojování jejich potřeb po dobu, kdy poskytují pomoc osobám dotčeným nebo ohroženým rozšířením onemocnění COVID-19 nebo osobám zapojeným do boje proti rozšíření tohoto onemocnění, je rovněž osvobozeno od dovozního cla ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1186/2009 a od DPH při dovozu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 2009/132/ES.

Článek 2

Členské státy každý měsíc – konkrétně patnáctý den měsíce následujícího po měsíci, za nějž se podává zpráva – sdělí Komisi informace o povaze a množství různého zboží osvobozeného od dovozního cla a od DPH podle článku 1.

Nejpozději do 31. října 2022 sdělí členské státy Komisi tyto informace:

a)

seznam organizací schválených příslušnými orgány členských států podle čl. 1 odst. 1 písm. c);

b)

konsolidované informace o povaze a množství jednotlivých druhů zboží osvobozených od dovozního cla a DPH podle článku 1;

c)

opatření přijatá k zajištění souladu s články 78, 79 a 80 nařízení (ES) č. 1186/2009 a s články 55, 56 a 57 směrnice 2009/132/ES, pokud jde o zboží spadající do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Článek 1 se použije na dovoz do Belgie, Bulharska, Česka, Chorvatska, Dánska, Estonska, Finska, Irska, Itálie, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Slovinska, Španělska a Švédska od 1. ledna 2022 do 30. června 2022.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno Belgickému království, Bulharské republice, České republice, Dánskému království, Spolkové republice Německo, Estonské republice, Irsku, Řecké republice, Španělskému království, Chorvatské republice, Italské republice, Lotyšské republice, Lucemburskému velkovévodství, Maďarsku, Republice Malta, Nizozemskému království, Rakouské republice, Polské republice, Portugalské republice, Rumunsku, Republice Slovinsko, Finské republice a Švédskému království.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

V Bruselu dne 22. prosince 2021.

Za Komisi

Paolo GENTILONI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 292, 10.11.2009, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 324, 10.12.2009, s. 23.

(3)  Rozhodnutí Komise (EU) 2020/491 ze dne 3. dubna 2020 o osvobození zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19 během roku 2020, od dovozního cla a od DPH při dovozu (Úř. věst. L 103, 3.4.2020, s. 1).


Top