EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1696

Nařízení Rady (EU) 2021/1696 ze dne 21. září 2021, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“), na nezúčastněné členské státy

ST/13255/2020/REV/1

OJ L 336, 23.9.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1696/oj

23.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 336/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/1696

ze dne 21. září 2021,

kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“), na nezúčastněné členské státy

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na souhlas Evropského parlamentu (1),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840 (2) zavedlo program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“), který je použitelný v členských státech v souladu se Smlouvami. Článek 139 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že opatření týkající se používání eura podle článku 133 Smlouvy se neuplatňují na členské státy, na které se vztahuje výjimka.

(2)

Výměna informací a zaměstnanců, jakož i opatření zaměřená na pomoc a odborné vzdělávání, které byly zavedeny v rámci programu Pericles IV, by však měly být jednotné v celé Unii. Proto by měla být přijata nezbytná opatření, aby byla zaručena stejná úroveň ochrany eura i v těch členských státech, které nemají euro jako svoji úřední měnu.

(3)

Za účelem zajištění nepřetržitého poskytování podpory v příslušné oblasti politiky a s cílem umožnit zahájení provádění programu Pericles IV od začátku víceletého finančního rámce na období 2021–2027 by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve a mělo by se zpětně použít od 1. ledna 2021,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Použitelnost nařízení (EU) 2021/840  se rozšiřuje na členské státy, které nejsou zúčastněnými členskými státy ve smyslu čl. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 974/1998 (3).

Subjekty z těchto členských států se považují za způsobilé pro financování, pokud jsou příslušnými orgány ve smyslu článku 9 nařízení (EU) 2021/840.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. září 2021.

Za Radu

předseda

G. DOVŽAN


(1)  Souhlas ze dne 18. května 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021-2027 (program „Pericles IV“) a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 331/2014 (Úř. věst. L 186, 27.5.2021, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (Úř. věst. L 139, 11.5. 1998, s. 1).


Top