EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1479

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1479 ze dne 14. září 2021, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Monakem a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 (Text s významem pro EHP)

C/2021/6748

OJ L 325, 15.9.2021, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1479/oj

15.9.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 325/42


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1479

ze dne 14. září 2021,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Monakem a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 29. července 2021 poskytlo Monako Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „SUIVTST“ („Suivi des tests biologiques“). Monako sdělilo Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a v technologickém systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Monako informovalo Komisi, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ obsahují údaje uvedené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Monako také Komisi informovalo, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o očkování proti COVID-19 pro očkovací látku Comirnaty.

(5)

Monako dále informovalo Komisi, že bude vydávat interoperabilní certifikáty o testu pouze pro testy SARS-CoV-2 založené na polymerázové řetězové reakci s reverzní transkripcí (RT-PCR).

(6)

Komise provedla dne 2. září 2021 technické zkoušky, jež prokázaly, že certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Monakem v souladu s jeho systémem „SUIVTST“ jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953, což umožňuje ověření jejich pravosti, platnosti a integrity. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydávané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ obsahují potřebné údaje.

(7)

Monako dále Komisi dne 3. září 2021 sdělilo, že bude uznávat certifikáty o očkování, o testu a o zotavení vydané členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/953. Monako Komisi informovalo, že bude uznávat důkazy o očkování pro očkovací látky s registrací pro celou EU a očkovací látky uznávané Francií. Monako dále informovalo Komisi, že bude uznávat certifikáty o testu na základě testů založených na amplifikaci nukleových kyselin (NAAT) (jako jsou RT-PCR) a rychlých antigenních testů, které jsou uvedeny na společném a aktualizovaném seznamu rychlých testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost, který byl zřízen podle článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3). V neposlední řadě Monako Komisi informovalo, že bude uznávat certifikáty o zotavení na základě pozitivního výsledku testu NAAT.

(8)

Dne 3. září 2021 Monako rovněž Komisi sdělilo, že při ověřování certifikátů o očkování, o testu a o zotavení vydaných členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2021/953 budou osobní údaje obsažené v těchto certifikátech zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení očkování, výsledku testu nebo zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(9)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(10)

Certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 vydané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(11)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, mělo by být Monako propojeno s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/953.

(12)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení nebo ukončení platnosti tohoto rozhodnutí, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(13)

Vzhledem k potřebě co nejrychlejšího propojení Monaka s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Monakem v souladu se systémem „SUIVTST“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Monako se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 14. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).


Top