EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1233

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1233 ze dne 14. července 2021 kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí (Text s významem pro EHP)

PE/55/2021/REV/1

Úř. věst. L 274, 30.7.2021, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/1233/oj

30.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/52


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1233

ze dne 14. července 2021

kterou se mění směrnice (EU) 2017/2397, pokud jde o přechodná opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 91 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 (3) stanoví přechodná opatření s cílem zajistit zachování platnosti osvědčení o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek a lodních deníků vydaných před koncem lhůty pro její provedení a poskytnout kvalifikovaným členům posádky přiměřený čas k podání žádosti o osvědčení Unie o kvalifikaci nebo jiné osvědčení, které je uznáváno jako rovnocenné. S výjimkou oprávnění k plavbě na Rýně uvedených v čl. 1 odst. 5 směrnice Rady 96/50/ES (4) se však tato přechodná opatření nevztahují na osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané třetími zeměmi, které jsou v současné době uznávány členskými státy podle jejich vnitrostátních požadavků nebo mezinárodních dohod použitelných před vstupem směrnice (EU) 2017/2397 v platnost.

(2)

Ustanovení čl. 10 odst. 3, 4 a 5 směrnice (EU) 2017/2397 stanoví postup a podmínky uznávání osvědčení, plaveckých služebních knížek nebo lodních deníků vydaných orgány třetí země.

(3)

Vzhledem k tomu, že postup uznávání dokladů třetích zemí je založen na posouzení systémů osvědčování v žádající třetí zemi s cílem určit, zda vydávání osvědčení, plaveckých služebních knížek nebo lodních deníků uvedených v žádosti podléhá požadavkům, které jsou totožné s požadavky stanovenými ve směrnici (EU) 2017/2397, je nepravděpodobné, že by postup uznávání byl dokončen přede dnem 17. ledna 2022.

(4)

S cílem zajistit hladký přechod na systém uznávání dokladů třetích zemí stanovený v článku 10 směrnice (EU) 2017/2397 je nezbytné stanovit přechodná opatření, která poskytnou třetím zemím čas, který je potřebný ke sladění jejich požadavků s požadavky stanovenými v uvedené směrnici, jakož i Komisi čas k posouzení systémů osvědčování třetích zemí a případně k přijetí prováděcího aktu podle čl. 10 odst. 5 uvedené směrnice. Tato opatření by rovněž zajistila právní jistotu pro jednotlivce a hospodářské subjekty činné v odvětví vnitrozemské vodní dopravy. S ohledem na tyto cíle je vhodné stanovit konečné datum pro doklady třetích zemí, které spadají do oblasti působnosti těchto přechodných opatření, a to odkazem na lhůtu pro provedení uvedené směrnice prodlouženou o dva roky.

(5)

Pro zajištění souladu s přechodnými opatřeními použitelnými na členské státy podle článku 38 směrnice (EU) 2017/2397 by se přechodná opatření vztahující se na osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané třetími zeměmi a uznané členskými státy neměla použít po 17. lednu 2032. Uznávání těchto osvědčení o kvalifikaci, plaveckých služebních knížek a lodních deníků by navíc mělo být omezeno na vnitrozemské vodní cesty Unie, které se nacházejí v dotčeném členském státě.

(6)

S cílem zajistit soulad s přechodnými opatřeními použitelnými na osvědčení o kvalifikaci vydaná členskými státy je namístě upřesnit, že pokud jde o osvědčení vydaná třetí zemí, požadavky uvedené v čl. 10 odst. 3 směrnice (EU) 2017/2397 zahrnují rovněž požadavky na nahrazení stávajících osvědčení podle čl. 38 odst. 1 a 3 uvedené směrnice.

(7)

Aby byla společnostem a pracovníkům vnitrozemské vodní dopravy zajištěna právní jasnost a jistota, měla by být směrnice (EU) 2017/2397 odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

V souladu s čl. 39 odst. 4 směrnice (EU) 2017/2397 není členský stát povinen tuto směrnici provést, pokud vnitrozemská plavba není na jeho území technicky možná. Stejná odchylka by se měla obdobně vztahovat i na tuto směrnici.

(9)

Jelikož cíle této směrnice, totiž stanovení přechodných opatření pro uznávání osvědčení třetích zemí, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými sáty, ale spíše jej z důvodu jeho rozsahu a účinků může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou podle článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(10)

S cílem umožnit členským státům urychleně přistoupit k provedení opatření, která stanoví tato směrnice, měla by tato směrnice vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice (EU) 2017/2397 se mění takto:

1)

v článku 10 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, jakékoli osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky nebo lodní deníky vydané v souladu s vnitrostátními pravidly třetí země, která stanoví požadavky, jež jsou shodné s požadavky této směrnice, včetně požadavků stanovených v čl. 38 odst. 1 a 3, jsou platné na všech vnitrozemských vodních cestách Unie s výhradou postupu a podmínek stanovených v odstavcích 4 a 5 tohoto článku.“;

2)

v článku 38 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„7.   Do dne 17. ledna 2032 mohou členské státy na základě svých vnitrostátních požadavků nebo mezinárodních dohod použitelných před 16. lednem 2018 nadále uznávat osvědčení o kvalifikaci, plavecké služební knížky a lodní deníky vydané třetí zemí před 18. lednem 2024. Uznávání je omezeno na vnitrozemské vodní cesty na území dotčeného členského státu.“.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do dne 17. ledna 2022. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Odchylka stanovená v čl. 39 odst. 4 směrnice (EU) 2017/2397 se použije obdobně.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrni ce je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. července 2021.

Za Evropský parlament

předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

předseda

A. LOGAR


(1)  Úř. věst. C 220, 9.6.2021, s. 87.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. července 2021 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 13. července 2021.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Úř. věst. L 345, 27.12.2017, s. 53).

(4)  Směrnice Rady 96/50/ES ze dne 23. července 1996 o harmonizaci podmínek pro získání národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 31).


Top