EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1178

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1178 ze dne 16. července 2021, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)

C/2021/5192

OJ L 256, 19.7.2021, p. 63–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1178/oj

19.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 256/63


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1178

ze dne 16. července 2021,

kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a je použitelné ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedené na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (EU) 2016/429 je doplněno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2), pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek do Unie, které je rovněž použitelné ode dne 21. dubna 2021. V čl. 3 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 se stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit, pouze pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétního druhu zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) dále stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí či (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek, z nichž je do Unie povolen vstup druhů a kategorií zvířat a kategorií zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 je rovněž použitelné ode dne 21. dubna 2021 a seznamy třetích zemí, území nebo oblastí stanovené v přílohách uvedeného nařízení slouží stejnému účelu jako obdobné seznamy, které byly dříve stanoveny v několika aktech Komise, jež byly zrušeny a nahrazeny uvedeným prováděcím nařízením s účinkem od uvedeného data. Řada změn seznamů v uvedených dřívějších aktech Komise však není v seznamech, které jsou nyní stanoveny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, zohledněna. Důvodem je zejména skutečnost, že tyto seznamy jsou často měněny, aby zohledňovaly záležitosti, jako jsou měnící se epizootologické situace, pokud jde o nákazy zvířat, hygienické podmínky nebo záruky v oblasti zdraví zvířat nebo veřejného zdraví ve třetích zemích nebo územích.

(5)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 (4) stanovilo seznam třetích zemí, území, oblastí či jednotek, z nichž bylo do Unie možné dovážet a přes její území přepravovat drůbež a drůbeží produkty. Uvedené nařízení bylo zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením (EU) 2021/404, jehož přílohy V a XIV nyní stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie. Řada změn seznamu v nařízení (ES) č. 798/2008 však nebyla do seznamů uvedených v přílohách V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 zahrnuta. Konkrétně nařízení (ES) č. 798/2008 bylo změněno prováděcím nařízením (EU) 2020/626 (5), pokud jde o položku pro Republiku Severní Makedonie, prováděcím nařízením (EU) 2020/1166 (6), pokud jde o položku pro Spojené státy americké, prováděcím nařízením (EU) 2020/1752 (7), pokud jde o položku pro Austrálii, prováděcím nařízením (EU) 2020/2083 (8), pokud jde o položku pro Japonsko, prováděcím nařízením (EU) 2021/460 (9), pokud jde o položku pro Ukrajinu, a prováděcím nařízením (EU) 2021/568 (10), pokud jde o položku pro Spojené království. Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být změněno, aby zohledňovalo uvedené změny seznamu stanoveného v nařízení (ES) č. 798/2008.

(6)

Dále Austrálie předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v návaznosti na ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) potvrzené v hospodářství s chovem drůbeže na jejím území dne 31. července 2020 a o opatřeních, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na uvedené ohnisko HPAI provedla Austrálie s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Austrálie v dříve infikovaném hospodářství s chovem drůbeže na svém území dokončila v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(7)

Komise informace předložené Austrálií vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohnisko HPAI bylo odstraněno a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit z uvedené třetí země do Unie.

(8)

Spojené království navíc předložilo aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s ohnisky HPAI potvrzenými v hospodářstvích s chovem drůbeže dne 27. ledna 2021 na ostrově Anglesey ve Walesu, dne 8. února 2021 ve správní oblasti Redcar and Cleveland v Anglii, dne 12. února 2021 v Glenrothes ve správní oblasti Fife ve Skotsku a dne 29. března 2021 v hrabství Staffordshire v Anglii a o opatřeních, která přijalo s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na uvedená ohniska HPAI provedlo Spojené království s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy politiku depopulace. Kromě toho Spojené království v dříve infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území dokončilo v návaznosti na provedení politiky depopulace nezbytná čisticí a dezinfekční opatření.

(9)

Komise informace předložené Spojeným královstvím vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska HPAI v hospodářstvích s chovem drůbeže na ostrově Anglesey ve Walesu, ve správní oblasti Redcar and Cleveland v Anglii, v Glenrothes ve správní oblasti Fife ve Skotsku a v hrabství Staffordshire v Anglii byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Spojeného království, z nichž byl vstup drůbežích komodit do Unie v důsledku uvedených ohnisek pozastaven.

(10)

Položky pro Austrálii a Spojené království v tabulce v části 1 příloh V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly rovněž zohlednit současnou epizootologickou situaci v uvedených třetích zemích.

(11)

Kromě toho příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí. Uvedený seznam by měl zohlednit seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen dovoz ptáků chovaných v zajetí, uvedený v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 139/2013 (11), zrušeného nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být změněna, aby zahrnovala Argentinu a Filipíny.

(12)

Některé třetí země rovněž předložily Komisi odpovědi na dotazník týkající se vstupu střívek do Unie z hlediska zdraví zvířat a veřejného zdraví. Tyto třetí země poskytly Komisi dostatečné důkazy a záruky, aby mohly být zařazeny na seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek střívek. Měly by proto být zařazeny na seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek střívek, stanovený v příloze XVI prováděcího nařízení (EU) 2021/404, a uvedená příloha by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Příloha XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup syrového mléka, mleziva, výrobků z mleziva, mléčných výrobků ze syrového mléka a mléčných výrobků, které nemusí být podrobeny zvláštnímu ošetření proti slintavce a kulhavce ke zmírnění rizik. Uvedený seznam by měl zohlednit seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Evropské unie povolen vstup zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva, a měl by uvádět typ tepelného ošetření požadovaného pro tyto komodity stanovený v příloze I nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (12), protože prováděcí nařízení (EU) č. 605/2010 bylo zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením (EU) 2021/404. Příloha XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být změněna, aby zahrnovala Bosnu a Hercegovinu.

(14)

Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup mléčných výrobků, které musí být podrobeny zvláštnímu ošetření proti slintavce a kulhavce ke zmírnění rizik. Seznam stanovený v příloze XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by měl odrážet seznam ve sloupci C přílohy I prováděcího nařízení (EU) č. 605/2010, který byl použitelný do dne 20. dubna 2021. Moldavsko bylo zahrnuto do sloupce C přílohy I nařízení (EU) č. 605/2010 ve znění prováděcího nařízení (EU) 2021/645 (13). Příloha XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být změněna, aby zahrnovala Moldavsko.

(15)

Příloha XXII stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je za zvláštních podmínek povolen tranzit přes území Unie. Aby se zabránilo jakémukoli nepřiměřenému narušení obchodu, měly by uvedené zvláštní podmínky odrážet podmínky stanovené v pravidlech Unie použitelných před datem použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Příloha XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být změněna, aby upravila některé zvláštní podmínky pro tranzit zásilek některých masných výrobků z Bosny a Hercegoviny přes území Unie.

(16)

Přílohy V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(17)

Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení (EU) 2021/404 je použitelné ode dne 21. dubna 2021, mělo by toto nařízení v zájmu právní jistoty vstoupit v platnost co nejdříve.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. července 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/626 ze dne 7. května 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s newcastleskou chorobou (Úř. věst. L 146, 8.5.2020, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1166 ze dne 6. srpna 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 258, 7.8.2020, s. 11).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1752 ze dne 23. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Austrálii na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 394, 24.11.2020, s. 5).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2083 ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Japonsko na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 423, 15.12.2020, s. 20).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/460 ze dne 16. března 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Ukrajinu na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat některé drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 91, 17.3.2021, s. 7).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/568 ze dne 6. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Úř. věst. L 118, 7.4.2021, s. 10).

(11)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 1).

(12)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).

(13)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/645 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení (EU) č. 605/2010, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je povolen dovoz zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva do Evropské unie (Úř. věst. L 133, 20.4.2021, s. 29).


PŘÍLOHA

Přílohy V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII a XXII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

položka pro Austrálii se nahrazuje tímto:

AU

Austrálie

AU-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

C, P1

 

31.7.2020

20.7.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

P1

 

31.7.2020

20.7.2021“

ii)

položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

GB-1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

 

GB-2.6

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

 

GB-2.7

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.8

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

 

GB-2.9

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

 

GB-2.10

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

 

GB-2.11

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

 

GB-2.12

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

 

GB-2.13

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

 

GB-2.14

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

 

GB-2.15

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

 

GB-2.16

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021“

iii)

položka pro Spojené státy se nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-0

Vejce prostá specifikovaných patogenních původců

SPF

 

 

 

 

US-1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N

 

 

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N

 

 

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N

 

 

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N

 

 

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N

 

 

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N

 

 

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N

 

 

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N

 

 

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N

 

 

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020“

b)

v části 2 se položka pro Spojené království nahrazuje tímto:

„Spojené království

GB-1

Celé území Spojeného království kromě oblasti GB-2

GB-2

Území Spojeného království odpovídající

GB-2.1

Hrabství Severní Yorkshire:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,30° s. š. a 1,47° z. d.

GB-2.2

Hrabství Severní Yorkshire:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,29° s. š. a 1,45° z. d.

GB-2.3

Hrabství Norfolk:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,49° s. š. a 0,95° v. d.

GB-2.4

Hrabství Norfolk:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,72° s. š. a 0,15° v. d.

GB-2.5

Hrabství Derbyshire:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,93° s. š. a 1,57° z. d.

GB-2.6

Hrabství Severní Yorkshire:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,37° s. š. a 2,16° z. d.

GB-2.7

Orkneje:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 59,28° s. š. a 2,44° z. d.

GB-2.8

Hrabství Dorset:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 51,06° s. š. a 2,27° z. d.

GB-2.9

Hrabství Norfolk:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,52° s. š. a 0,96° v. d.

GB-2.10

Hrabství Norfolk:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,52° s. š. a 0,95° v. d.

GB-2.11

Hrabství Norfolk:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10,4 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,53° s. š. a 0,66° v. d.

GB-2.12

Hrabství Devon:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 50,70° s. š. a 3,36° z. d.

GB-2.13

Blízko Amlwch, ostrov Anglesey, Wales:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 53,38° s. š. a 4,30° z. d.

GB-2.14

Blízko Redcar, Redcar and Cleveland, Anglie:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 54,57° s. š. a 1,07° z. d.

GB-2.15

Glenrothes, Fife, Skotsko:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 56,23° s. š. a 3,02° z. d.

GB-2.16

Hrabství Staffordshire, hrabství Derbyshire:

 

oblast obsažená v kruhu o poloměru 10 km se středem na desetinných souřadnicích systému WGS84 52,99° s. š. a 1,85° z. d.“

2)

příloha VI se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

před položku pro Austrálii se vkládá nová položka, která zní:

AR

Argentina

AR-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS“

 

 

 

 

ii)

mezi položku pro Nový Zéland a položku pro Tunisko se vkládá nová položka, která zní:

PH

Filipíny

PH-0

 

 

 

 

PH-1

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS“

 

 

 

 

b)

v části 2 se za položku pro Brazílii doplňuje nová položka, která zní:

„Filipíny

PH-1

Národní metropolitní region“

3)

příloha XIV se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

položka pro Austrálii se nahrazuje tímto:

AU

Austrálie

AU-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

B

31.7.2020

20.7.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

C

31.7.2020

20.7.2021“

ii)

položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-0

 

 

 

 

GB-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

 

GB-2.1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

6.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

6.1.2021

GB-2.2

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

8.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

8.1.2021

GB-2.3

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

10.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

10.1.2021

GB-2.4

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

11.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

11.1.2021

GB-2.5

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

17.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

17.1.2021

GB-2.6

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

19.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

19.1.2021

GB-2.7

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.8

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

20.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

20.1.2021

GB-2.9

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

23.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

23.1.2021

GB-2.10

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

28.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

28.1.2021

GB-2.11

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

7.2.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

7.2.2021

GB-2.12

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

1.1.2021

31.1.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

1.1.2021

31.1.2021

GB-2.13

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

27.1.2021

1.5.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

27.1.2021

1.5.2021

GB-2.14

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

8.2.2021

10.5.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

8.2.2021

10.5.2021

GB-2.15

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

12.2.2021

19.5.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

12.2.2021

19.5.2021

GB-2.16

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

29.3.2021

2.7.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

29.3.2021

2.7.2021“

iii)

položka pro Japonsko se nahrazuje tímto:

JP

Japonsko

JP-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

5.11.2020“

 

iv)

položka pro Republiku Severní Makedonie se nahrazuje tímto:

MK

Republika Severní Makedonie

MK-0

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P2

 

22.4.2020“

 

v)

položka pro Ukrajinu se nahrazuje tímto:

UA

Ukrajina

UA-0

 

 

 

 

UA-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021“

UA-2.5

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

4.12.2020

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

4.12.2020

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.12.2020

 

UA-2.6

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

24.12.2020

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

24.12.2020

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

24.12.2020

 

UA-2.7

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

27.12.2020

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

27.12.2020

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

27.12.2020

 

UA-2.8

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

29.12.2020

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

29.12.2020

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

29.12.2020

 

UA-2.9

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

18.1.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

18.1.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.1.2021

 

UA-2.10

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

3.2.2021

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

3.2.2021

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

3.2.2021

 

vi)

položka pro Spojené státy se nahrazuje tímto:

US

Spojené státy

US-0

 

 

 

 

US-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.2

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

4.3.2017

11.8.2017

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.3.2017

11.8.2017

US-2.3

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

8.4.2020

5.8.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

8.4.2020

5.8.2020“

b)

v části 2 se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:

„Ukrajina

UA-1

Celé území Ukrajiny kromě oblasti UA-2

UA-2

Území Ukrajiny odpovídající:

UA-2.1

Chersonská oblast (region)

UA-2.2

Oděská oblast (region)

UA-2.3

Černovická oblast (region)

UA-2.4

Vinnycká oblast (region), Nemyrivský rajón (okres), obce:

 

vesnice Berezivka

 

vesnice Braclav

 

vesnice Budky

 

vesnice Bugakiv

 

vesnice Červone

 

vesnice Čukyv

 

vesnice Danylky

 

vesnice Dovžok

 

vesnice Horodnycja

 

vesnice Hrabovec

 

vesnice Hranitne

 

vesnice Karolina

 

vesnice Korovajna

 

vesnice Korživ

 

vesnice Korživka

 

vesnice Kryklivci

 

vesnice Marjanivka

 

vesnice Melnykivci

 

vesnice Monastyrok

 

vesnice Monastyrske

 

město Nemyriv

 

vesnice Novi Obyhody

 

vesnice Ostapkivci

 

vesnice Ozero

 

vesnice Perepelyččja

 

vesnice Račky

 

vesnice Salynci

 

vesnice Samčinci

 

vesnice Sažky

 

vesnice Selevynci

 

vesnice Šoluďky

 

vesnice Slobidka

 

vesnice Sorokoduby

 

vesnice Sorokotjažynci

 

vesnice Velyka Bušynka

 

vesnice Vovčok

 

vesnice Vyhnanka

 

vesnice Josypenky

 

vesnice Zarudynci

 

vesnice Zelenjanka

UA-2.5

Mykolajivská oblast (region)

Chersonská oblast (region), Chersonský (Bilozerskyj) rajón (okres), obce:

 

vesnice Tavrjyske

 

vesnice Nova zorja

UA-2.6

Kyjevská oblast (region):

 

Ivankivský rajón (okres),

obce:

 

vesnice Leonivka

 

vesnice Blidča

 

vesnice Kolenci

 

vesnice Zymovyšče

 

vesnice Rudnja-Talska

 

vesnice Sosnivka

Borodjanský rajón (okres), obce:

 

vesnice Koblycja

 

vesnice Talske

 

vesnice Myrča

 

vesnice Stara Buda

 

vesnice Velykyj Lis

 

vesnice Krasnyj Rih

 

vesnička Michajlivskyj

UA-2.7

Kyjevská oblast (region):

 

Borodjanský rajón (okres), obce:

 

město Borodjanka

 

vesnice Kačaly

 

vesnice Šibene

 

vesnice Nebrat

 

vesnice Nove Zalissja

 

vesnice Berestjanka

 

vesnice Zdvyživka

 

vesnice Babynci

 

vesnice Buda-Babynecka

 

město Klavdijevo-Tarasove

 

vesnice Poroskoten

 

vesnice Pylypovyči

 

vesnice Nova Hreblja

 

vesnice Vablja

 

vesnice Družnja

 

vesnice Halynka

 

vesnice Zahalci

 

vesnice Mychajlivskyj (Mychajlenkiv)

 

venkovská usedlost „Blyžni sady“

Bučský rajón (okres), obce:

 

město Nemišajeve

 

vesnice Mykulyči

 

vesnice Dibrova

 

vesnice Kozynci

 

vesnice Červona hilka

 

vesnice Plachtjanka

 

vesnice Myrocke

 

část města Vorzel vymezená ulicemi Bilostockych a Puškina

UA-2.8

Chersonská oblast (region):

 

Kachovský rajón (okres), obce:

 

vesnice Zaozerne

 

vesnice Skvorcivka

 

vesnice Marjanivka

 

vesnice Slynenko

 

vesnice Olhivka

 

Novotrojický rajón (okres), obce:

 

vesnice Volodymyro-Iljinka

 

vesnice Sofijivka

 

vesnice Katerynivka

UA-2.9

Kyjevská oblast (region), město Kyjev:

 

oblast uvnitř kruhu o poloměru 10 km se středem ve vesnici Hostomel v Bučském rajónu a rozkládající se ve směru hodinových ručiček:

a)

Sever, severozápad, západ, jihozápad:

 

Kyjevská oblast (region), Bučský rajón (okres), obce: vesnice Moščun, město Hostomel, město Kocjubynske, město Irpin, město Buča, vesnice Horenka.

b)

Severovýchod, východ, jihovýchod, jih:

 

hranice Kyjevské oblasti (regionu) s Obolonským, Podilským a Ševčenkevským rajónem (okresy) města Kyjev od křižovatky ulic Polarna, Avtozavodska a Semena Skljarenko ke křižovatce s ulicemi Oleny Telihy a Oleksandra Dovženko ke křižovatce s třídou Peremohy

UA-2.10

Doněcká oblast (region):

 

Volnovaskyj (dříve Velykonovosilkivskyj) okres, obce:

 

vesnice Vesele

 

vesnice Fedorivka

 

vesnice Skudne

 

vesnice Dniproenerhija

 

město Velyka Novosilka

 

vesnice Rozdolne

 

vesnice Novyj Komar

 

vesnice Perebudova

 

vesnice Novoočeretuvate

 

vesnice Myrne

 

vesnice Ordadne

 

vesnice Komar

 

vesnice Vremivka

 

vesnice Voskresenka

 

vesnice Vilne Pole

 

vesnice Ševčenko

 

vesnice Burlacke

 

vesnice Pryvilne

 

Dnipropetrovská oblast (region):