EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1088

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1088 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o aktualizaci odkazů na požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)

C/2021/2104

OJ L 236, 5.7.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1088/oj

5.7.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 236/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1088

ze dne 7. dubna 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o aktualizaci odkazů na požadavky na ochranu životního prostředí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. dubna 2021 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci 2021/1087 (2), kterým se aktualizují odkazy na ustanovení Chicagské úmluvy, která obsahují požadavky na ochranu životního prostředí.

(2)

Letadla, kromě bezpilotních letadel, a jejich motory, vrtule, letadlové části a nezastavěné vybavení by tyto požadavky na ochranu životního prostředí měly splňovat od 1. ledna 2021.

(3)

Odkazy na požadavky na ochranu životního prostředí v nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (3) by měly být aktualizovány.

(4)

Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 03/2020 vydaného Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

V článku 9 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Odchylně od odstavce 1 může výrobní organizace požádat příslušný úřad o výjimku z požadavků na ochranu životního prostředí uvedených v čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) 2018/1139.“

2)

Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2021/1087 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

v čl. 21.A.130 písm. b) se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.

v případě požadavků na ochranu životního prostředí navíc:

i)

prohlášení, že hotový motor je v souladu s použitelnými požadavky na výfukové emise motoru platnými ke dni výroby motoru, a

ii)

prohlášení, že hotový letoun je v souladu s použitelnými požadavky na emise CO2 platnými ke dni vydání prvního osvědčení letové způsobilosti.“;

2)

v čl. 21.A.145 písm. b) se uvozující věta a bod 1 nahrazují tímto:

„b)

vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí:

1.

výrobní organizace tyto údaje v zájmu určení shody s použitelnými konstrukčními údaji dostává od agentury a od držitele typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení konstrukce (případně včetně udělené výjimky z požadavků na ochranu životního prostředí) nebo žadatele o toto osvědčení nebo schválení;“

3)

v článku 21.A.147 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Po vydání oprávnění organizace k výrobě musí být každá změna organizace oprávněné k výrobě, významná z hlediska průkazu shody nebo letové způsobilosti a vlastností výrobku, letadlové části nebo zařízení z hlediska ochrany životního prostředí, zejména změny v systému jakosti, schválena příslušným úřadem. Žádost o schválení musí být podána příslušnému úřadu písemnou formou a organizace je povinna před provedením změny příslušnému úřadu prokázat, že vyhovuje této hlavě.“;

4)

v článku 21.A.801 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Označování výrobků musí zahrnovat následující informace:

1.

jméno výrobce;

2.

označení výrobku;

3.

výrobní číslo přidělené výrobcem;

4.

značku „EXEMPT“ v případě motoru, pokud příslušný orgán udělil výjimku z požadavků na ochranu životního prostředí;

5.

jakékoliv další informace, které agentura shledá vhodnými.“

5)

článek 21.B.85 se nahrazuje tímto:

„21.B.85   Stanovení použitelných požadavků na ochranu životního prostředí pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

a)

Agentura určí a oznámí žadateli použitelné požadavky na ochranu životního prostředí pro typové osvědčení letadla, typové osvědčení letadla pro zvláštní účely nebo typové osvědčení pro motor. Určení a oznámení musí obsahovat:

1.

použitelné požadavky na hluk stanovené v:

i)

příloze 16 Chicagské úmluvy svazku I části II hlavě 1 a:

A)

hlavách 2, 3, 4 a 14 pro podzvukové proudové letouny;

B)

hlavách 3, 4, 5, 6, 10, a 14 pro vrtulové letouny;

C)

hlavách 8 a 11 pro vrtulníky;

D)

hlavě 12 pro nadzvukové letouny a

E)

hlavě 13 pro letadla se sklopným rotorem.

ii)

příloze 16 Chicagské úmluvy svazku I:

A)

doplňku 1 pro letouny, na které se vztahují hlavy 2 a 12 přílohy 16 Chicagské úmluvy svazku I části II;

B)

doplňku 2 pro letouny, na které se vztahují hlavy 3, 4, 5, 8, 13 a 14 přílohy 16 Chicagské úmluvy svazku I části II;

C)

doplňku 3 pro letouny, na které se vztahuje hlava 6 přílohy 16 Chicagské úmluvy svazku I části II;

D)

doplňku 4 pro letouny, na které se vztahuje hlava 11 přílohy 16 Chicagské úmluvy, svazku I části II a

E)

doplňku 6 pro letouny, na které se vztahuje hlava 10 přílohy 16 Chicagské úmluvy svazku I části II;

2.

použitelné emisní požadavky pro zabránění záměrnému úniku paliva u letadel uvedené v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části II hlavách 1 a 2;

3.

použitelné požadavky na kouřové a plynné emise a emise tuhých znečišťujících látek uvedené v:

i)

příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části III hlavě 1 a:

A)

hlavě 2 pro kouřové a plynné emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při podzvukových rychlostech;

B)

hlavě 3 pro kouřové a plynné emise proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při nadzvukových rychlostech a

C)

hlavě 4 pro emise tuhých znečišťujících látek proudových nebo turbodmychadlových motorů určených k pohonu pouze při podzvukových rychlostech;

ii)

příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II:

A)

doplňku 1 pro měření referenčního poměru stlačení;

B)

doplňku 2 pro vyhodnocení kouřových emisí;

C)

doplňku 3 pro přístrojové vybavení a metody měření pro plynné emise;

D)

doplňku 4 pro specifikace paliva používaného pro měření emisí letadlových turbínových motorů;

E)

doplňku 5 pro přístrojové vybavení a metody měření plynných emisí z turbínových motorů s přídavným spalováním;

F)

doplňku 6 pro postupy pro prokazování shody pro plynné emise, kouř a emise pevných částic; a

G)

doplňku 7 pro přístrojové vybavení a metody měření pro emise pevných částic netěkavých látek;

4.

použitelné požadavky na emise CO2 letounů stanovené v:

i)

příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části III hlavě 1 a:

A)

hlavě 2 pro podzvukové proudové letouny; a

B)

hlavě 2 pro podzvukové vrtulové letouny.

ii)

příloze 16 Chicagské úmluvy svazku III doplňcích 1 a 2 pro letouny, na které se vztahuje hlava 2 přílohy 16 Chicagské úmluvy svazku III části II;

5.

pro motory použitelné požadavky v příloze 16 Chicagské úmluvy svazku II části IV a v doplňku 8, týkající se vyhodnocování pevných částic netěkavých látek za účely katalogizace a modelování.

b)

(Vyhrazeno).“.


Top