EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0935

Rozhodnutí Rady (EU) 2021/935 ze dne 3. června 2021 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. zasedání odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k přijetí změn jednotných technických předpisů o lokomotivách a kolejových vozidlech pro přepravu osob, jednotných technických předpisů pro kolejová vozidla – nákladní vozy a jednotných technických předpisů týkajících se přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k přijetí jednotných technických předpisů pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati a jednotných technických předpisů pro subsystém infrastruktura, k aktualizaci odkazů na technické dokumenty uvedené v přípojku I jednotných technických předpisů o využití telematiky v nákladní dopravě a k revizi ATMF, pokud jde o subjekty odpovědné za údržbu

ST/8678/2021/INIT

OJ L 204, 10.6.2021, p. 39–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/935/oj

10.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 204/39


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2021/935

ze dne 3. června 2021

o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 13. zasedání odborné komise pro technické otázky Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k přijetí změn jednotných technických předpisů o lokomotivách a kolejových vozidlech pro přepravu osob, jednotných technických předpisů pro kolejová vozidla – nákladní vozy a jednotných technických předpisů týkajících se přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k přijetí jednotných technických předpisů pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati a jednotných technických předpisů pro subsystém infrastruktura, k aktualizaci odkazů na technické dokumenty uvedené v přípojku I jednotných technických předpisů o využití telematiky v nákladní dopravě a k revizi ATMF, pokud jde o subjekty odpovědné za údržbu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „COTIF“) v souladu s rozhodnutím Rady 2013/103/EU (1).

(2)

Stranami úmluvy COTIF jsou všechny členské státy kromě Kypru a Malty.

(3)

Na základě čl. 13 odst. 1 písm. f) úmluvy COTIF byla zřízena Odborná komise pro technické otázky (dále jen „komise CTE“) Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (dále jen „OTIF“).

(4)

Podle čl. 20 odst. 1 písm. b) úmluvy COTIF a v souladu s článkem 6 přípojku F (dále jen „APTU“) je komise CTE oprávněna přijmout nebo změnit mimo jiné jednotné technické předpisy (dále jen „UTP“) týkající se lokomotiv a kolejových vozidel pro přepravu osob (dále jen „UTP LOC PAS“), nákladních vozů (dále jen „UTP WAG“), přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (dále jen „UTP PRM“), technické dokumenty o technické specifikaci pro interoperabilitu, pokud jde o využití telematiky v nákladní dopravě (dále jen „TAF TSI“) uvedené v přípojku I k využití telematiky v nákladní dopravě (dále jen „UTP TAF“), UTP pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati (dále jen „UTP TCRC“) a UTP pro systém infrastruktura (dále jen „UTP INF“).

(5)

V souladu s čl. 15 odst. 2 přípojku G ATMF má komise CTE rovněž pravomoc navrhovat revizi ATMS s ohledem na subjekty odpovědné za údržbu (dále jen „ECM“).

(6)

Komise CTE zařadila na program svého 13. zasedání, které se bude konat 22. června 2021, návrh na přijetí změn UTP LOC PAS, UTP WAG, UTP PRM a návrh na přijetí UPT TCRC a UTP INF, návrh na aktualizaci odkazů na technické dokumenty TAF TSI uvedené v přípojku I k UTP TAF a návrh na revizi ATMF, pokud jde o ECM.

(7)

Je vhodné stanovit postoj, který má být zaujat jménem Unie v CTE a, s ohledem na revizi ATMF, v revizním výboru OTIF, neboť navrhované změny budou pro Unii závazné.

(8)

Cílem těchto navržených rozhodnutí je sladit UTP LOC PAS, UTP WAG a UTP PRM s prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/387 (2) nebo případně prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/772 (3) s cílem přijmout nový UTP TCRC a UTP INF v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/773 (4) a nařízením Komise (EU) č. 1299/2014 (5) ve znění provádějícího nařízení Komise (EU) 2019/776 (6) a navrhnout reviznímu výboru OTIF revizi ATMF, pokud jde o ECM, v zájmu sladění se směrnicí (EU) 2016/798 (7).

(9)

Navrhovaná rozhodnutí jsou v souladu s právem a strategickými cíli Unie, protože přispívají ke sladění právních předpisů organizace OTIF s rovnocennými ustanoveními práva Unie, a proto by je měla Unie podpořit,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být zaujat jménem Unie na 13. zasedání odborné komise pro technické otázky Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 k přijetí změn jednotných technických předpisů o lokomotivách a kolejových vozidlech pro přepravu osob, jednotných technických předpisů pro kolejová vozidla – nákladní vozy a jednotných technických předpisů týkajících se přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, k přijetí jednotných technických předpisů pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati a jednotných technických předpisů pro subsystém infrastruktura, k aktualizaci odkazů na technické dokumenty uvedené v přípojku I jednotných technických předpisů o využití telematiky v nákladní dopravě a k revizi ATMF, pokud jde o subjekty odpovědné za údržbu (ECM), je následující:

1)

hlasovat pro návrh komise CTE na změny jednotných technických předpisů o lokomotivách a kolejových vozidlech pro přepravu osob, jak je uvedeno v pracovním dokumentu CTE TECH-20041-CTE13-UTP LOC PAS annex a TECH-20041 LOC PAS decision;

2)

hlasovat pro návrh komise CTE na změny jednotných technických předpisů pro kolejová vozidla – nákladní vozy, jak je uvedeno v pracovním dokumentu CTE TECH-20042-CTE13 WAG draft amendments a TECH-20042 WAG decision;

3)

hlasovat pro návrh komise CTE na změny jednotných technických předpisů týkajících se přístupnosti železničního systému pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, které byly předloženy v pracovním dokumentu CTE TECH-20043-CTE UTP PRM draft amendments a TECH-20043 PRM decision;

4)

hlasovat pro návrh komise CTE na přijetí jednotných technických předpisů pro řazení vlaků a kontroly kompatibility trati, jak je uvedeno v pracovním dokumentu CTE TECH-20039 UTP TCRC a TECH-20039 TCRC decision;

5)

hlasovat pro návrh komise CTE na přijetí jednotných technických předpisů pro subsystém infrastruktura, jak je uvedeno pracovním dokumentu CTE TECH-20040-UTP INF draft a TECH-20040 INF decision;

6)

hlasovat pro návrh komise CTE na aktualizaci odkazů na technické dokumenty TAF TSI uvedené v přípojku I k UTP TAF, jak je uvedeno v pracovním dokumentu CTE TECH-21009-CTE UTP TAF decision.

7)

hlasovat pro revizi ATMF, pokud jde o subjekty odpovědné za údržbu (ECM), jak je uvedeno v pracovním dokumentu CTE TECH-20045 ATMF Decision.

Článek 2

Rozhodnutí komise CTE se po přijetí zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením dne, kdy vstoupila v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Lucemburku dne 3. června 2021.

Za Radu

předseda

P. N. SANTOS


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1302/2014 a (EU) 2016/919, pokud jde o rozšíření oblasti použití a prodloužení přechodných fází (Úř. věst. L 73, 10.3.2020, s. 6).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1300/2014, pokud jde o soupis aktiv s cílem určit překážky a bariéry bránící přístupnosti, poskytovat informace uživatelům a monitorovat a vyhodnocovat pokrok v oblasti přístupnosti (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 5).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) č. 1302/2014, (EU) č. 1303/2014 a (EU) 2016/919 a prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU, pokud jde o soulad se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a provádění konkrétních cílů stanovených v rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1474 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).


Top