EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0700

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/700 ze dne 26. března 2021, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o údaje pro údržbu a o zástavbu určitých letadlových celků během údržby

C/2021/1917

Úř. věst. L 145, 28.4.2021, p. 20–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/700/oj

28.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/700

ze dne 26. března 2021,

kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o údaje pro údržbu a o zástavbu určitých letadlových celků během údržby

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (2) stanoví požadavky na zachování letové způsobilosti letadel, včetně požadavků na zástavbu letadlových celků do letadel.

(2)

Pokud je během údržby do letadla zastavěn nový letadlový celek, musí být doprovázen formulářem 1 EASA vydaným podle nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (3) a potvrzujícím shodu nového letadlového celku s jeho schválenými konstrukčními údaji.

(3)

Aby byly požadavky na nové letadlové celky přiměřenější a účinnější, bylo nařízení (EU) č. 748/2012 nedávno pozměněno nařízením Komise (EU) 2021/699 (4) s cílem odstranit požadavek na osvědčení shody nových letadlových celků, u nichž má neshoda s jejich konstrukčními údaji zanedbatelný vliv na bezpečnost provozu letadla, a povolit jejich zástavbu do typově certifikovaných výrobků bez vydání formuláře 1 EASA.

(4)

Nařízení (EU) č. 1321/2014 by rovněž mělo být změněno, aby umožňovalo zástavbu takových nových letadlových celků během údržby.

(5)

Pro letadlové celky, u kterých se provádí údržba, by měl být v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 vydán formulář 1 EASA potvrzující, že v souladu s použitelnými požadavky byla provedena určená údržba těchto letadlových celků.

(6)

Aby bylo dosaženo stejného cíle přiměřenosti a účinnosti jako v nedávno pozměněném nařízení (EU) č. 748/2012, mělo by nařízení (EU) č. 1321/2014 zavést stejné úlevy, pokud jde o údržbu letadlových celků, pro něž se nevyžaduje vydání formuláře 1 EASA.

(7)

Nařízení (EU) č. 748/2012 bylo pozměněno s ohledem na označování, schvalování, formátování a dostupnost instrukcí pro zachování letové způsobilosti a stanovením, že instrukce pro zachování letové způsobilosti jsou součástí typového osvědčení letadla. To má důsledky pro definici použitelných údajů pro údržbu v nařízení (EU) č. 1321/2014, která by proto měla být změněna, aby se zajistil soulad s nařízením (EU) č. 748/2012.

(8)

Nařízení Komise (EU) 2019/1383 (5) zavedlo přechodné období pro schvalování organizací zapojených do zachování letové způsobilosti, včetně údržby. Toto přechodné období skončí dne 24. září 2021. Vzhledem k současné pandemii COVID-19 bylo nutné prodloužit toto přechodné období o šest měsíců, aby se letecké odvětví během této krize nemuselo vypořádávat s další zátěží a aby se napomohlo vyhovění novým pravidlům a postupům, které se tímto nařízením zavádějí.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 07/2019 (6) vydaného Agenturou Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(10)

Ustanovení čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 1321/2014 odkazuje na datum vstupu nařízení (EU) 2019/1383 v platnost, zatímco by mělo odkazovat na datum jeho použitelnosti. Ustanovení čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být opraveno.

(11)

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1321/2014 obsahuje nesprávné odkazy na příslušné požadavky na kvalifikaci osvědčujícího personálu v části M a v části CAO. Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 1321/2014 by proto mělo být opraveno.

(12)

Ustanovení čl. 8 odst. 7 nařízení (EU) č. 1321/2014 je totožné s čl. 3 odst. 7 zmíněného nařízení. Článek 8 nařízení (EU) č. 1321/2014 by měl být v zájmu odstranění této duplicity opraven.

(13)

Rovněž by měly být opraveny některé redakční chyby vedoucí k obtížnému výkladu některých ustanovení příloh I, III, Vb a Vd nařízení (EU) č. 1321/2014.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

Článek 4 nařízení se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Schvalování organizací zapojených do zachování letové způsobilosti

1.   Organizacím zapojeným do zachování letové způsobilosti letadel a letadlových částí k zástavbě do těchto letadel, včetně údržby, vydává oprávnění na jejich žádost příslušný úřad v souladu s požadavky přílohy II (část 145), přílohy Vc (část CAMO) nebo přílohy Vd (část CAO) podle toho, které jsou pro příslušné organizace použitelné.

2.   Odchylně od odstavce 1 může do dne 24. září 2020 organizacím na jejich žádost oprávnění vydat příslušný úřad v souladu hlavami F a G přílohy I (část M). Všechna oprávnění vydaná v souladu s hlavou F a hlavou G přílohy I (část M) jsou platná do dne 24. března 2022.

3.   Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě vydaná nebo uznaná členským státem v souladu s certifikační specifikací JAR-145 uvedenou v příloze II nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (*1) a platná před dnem 29. listopadu 2003 se považují za vydaná v souladu s požadavky přílohy II (část 145) tohoto nařízení.

4.   Organizacím, které jsou držiteli platného osvědčení o oprávnění organizace vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo s přílohou II (část 145), vydá příslušný úřad na jejich žádost formulář 3-CAO uvedený v dodatku I přílohy Vd (část CAO) a poté nad nimi vykonává dozor příslušný úřad v souladu s přílohou Vd (část CAO).

Práva takové organizace podle oprávnění vydaného v souladu přílohou Vd (část CAO) jsou shodná s právy podle oprávnění vydaného v souladu s hlavou F nebo hlavou G přílohy I (část M) nebo s přílohou II (část 145). Tato práva však nepřesahují práva organizace podle oddílu A přílohy Vd (část CAO).

Odchylně od článku CAO.B.060 přílohy Vd (část CAO) může organizace do 24. března 2022 napravit jakákoliv zjištění nesouladu týkající se požadavků uvedených v příloze Vd (část CAO), které nejsou zahrnuty v hlavě F nebo hlavě G přílohy I (část M) nebo v příloze II (část 145).

Pokud po 24. březnu 2022 organizace tato zjištění neuzavře, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno, omezeno nebo pozastaveno.

5.   Organizacím, které jsou držiteli platného osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti vydaného v souladu s hlavou G přílohy I (část M), vydá příslušný úřad na jejich žádost osvědčení o oprávnění na formuláři 14 EASA v souladu s přílohou Vc (část CAMO) a poté nad nimi vykonává dozor příslušný úřad v souladu s přílohou Vc (část CAMO).

Odchylně od článku CAMO.B.350 přílohy Vc (část CAMO) může organizace do 24. března 2022 napravit jakákoliv zjištění nesouladu týkající se požadavků uvedených v příloze Vc (část CAMO), které nejsou zahrnuty v hlavě G přílohy I (část M).

Pokud po 24. březnu 2022 organizace tato zjištění neuzavře, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno, omezeno nebo pozastaveno.

6.   Osvědčení a schválení programu údržby letadel vydaná podle nařízení (EU) č. 1321/2014 ve znění platném před 24. březnem 2020 se považují za vydaná v souladu s tímto nařízením.

(*1)  Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).“"

2)

Příloha I (část M) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

3)

Příloha II (část 145) se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

4)

Příloha Vb (část ML) se mění v souladu s přílohou III tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravuje takto:

1)

v článku 3 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Programy údržby letadel uvedených v čl. 1 písm. a), které jsou v souladu s požadavky uvedenými v článku M.A.302 přílohy I (část M) použitelnými přede dnem 24. března 2020, se považují za splňující požadavky uvedené v článku M.A.302 přílohy I (část M) nebo případně v článku ML.A.302 přílohy Vb (část ML) v souladu s odstavci 1 a 2.“;

2)

v článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Osvědčující personál musí být kvalifikovaný v souladu s požadavky přílohy III (část 66), až na případy stanovené v čl. M.A.606 písm. h), M.A.607 písm. b), M.A.801 písm. c) a M.A.803 přílohy I (část M), v čl. ML.A.801 písm. c) a ML.A.803 přílohy Vb (část ML), CAO.A.040 písm. b) a CAO.A.040 písm. c) přílohy Vd (část CAO) a v čl. 145.A.30 písm. j) a dodatku IV přílohy II (část 145).“;

3)

v článku 8 se zrušuje odstavec 7;

4)

příloha I (část M) se opravuje v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;

5)

příloha III (část 66) se opravuje v souladu s přílohou V tohoto nařízení;

6)

příloha Vb (část ML) se opravuje v souladu s přílohou VI tohoto nařízení;

7)

příloha Vd (část CAO) se opravuje v souladu s přílohou VII tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se použije ode dne 18. května 2022, kromě čl. 1 bodu 1 a bodů 5, 6 a 8 přílohy I, které se použijí ode dne 18. května 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 26. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o instrukce pro zachování letové způsobilosti, výrobu letadlových částí, které mají být použity během údržby, a o zohlednění aspektů stárnutí letadel v průběhu certifikace (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

(5)  Nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019, s. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

Příloha I nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

v čl. M.A.305 písm. e) bodě 3 se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

osvědčení o uvolnění do provozu a vlastníkovo prohlášení o akceptování jakéhokoli letadlového celku, který je zastavěn do letadla ELA2 bez formuláře 1 EASA podle čl. 21.A.307 písm. b) bodu 2 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, pokrývající období nejméně 36 měsíců.“;

2)

v čl. M.A.401 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro účely této přílohy jsou použitelnými údaji pro údržbu jakékoli údaje z dále uvedených:

1.

jakýkoli použitelný požadavek, postup, norma nebo informace vydaná příslušným úřadem nebo agenturou;

2.

jakýkoli použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti;

3.

použitelné instrukce pro zachování letové způsobilosti a jiné instrukce pro údržbu, vydané držitelem typového osvědčení, držitelem doplňkového typového osvědčení a jakoukoli jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

4.

v případě letadlových celků schválených pro zástavbu držitelem schválení návrhu použitelné instrukce pro údržbu vydané výrobcem letadlového celku a přijatelné pro držitele schválení návrhu;

5.

jakékoli použitelné údaje vydané podle čl. 145.A.45 písm. d).“;

3)

v čl. M.A.501 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1)

letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označené v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, pokud není v článku 21.A.307 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 nebo v této příloze (část M) nebo v příloze Vd (část CAO) stanoveno jinak;“

4)

článek M.A.502 se nahrazuje tímto:

M.A.502   Údržba letadlových celků

a)

Údržbu letadlových celků jiných než letadlových celků uvedených v čl. 21.A.307 písm. b) bodech 2 až 6 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí organizace údržby oprávněné podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO).

b)

Odchylně od písmene a) v případě letadlového celku zastavěného do letadla může údržbu takového celku provádět organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo podle přílohy Vd (část CAO) nebo osvědčujícím personálem podle čl. M.A.801 písm. b) bodu 1. Taková údržba se provádí v souladu s údaji pro údržbu letadel nebo v souladu s údaji pro údržbu letadlových celků, pokud s tím souhlasil příslušný úřad. Taková organizace údržby letadel nebo osvědčující personál mohou pro účely údržby letadlový celek dočasně vyjmout, je-li to potřebné pro lepší přístup k celku, avšak kromě případů, kdy by takové vyjmutí vedlo k údržbě navíc. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla podle článku M.A.801.

c)

Odchylně od písmene a) v případě letadlového celku zastavěného do motoru nebo pomocné energetické jednotky (APU) může údržbu takového celku provádět organizace údržby motorů oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo podle přílohy Vd (část CAO). Taková údržba se provádí v souladu s údaji pro údržbu motoru nebo APU nebo v souladu s údaji pro údržbu letadlových celků, pokud s tím souhlasil příslušný úřad. Taková organizace s kvalifikací kategorie B může pro účely údržby letadlový celek dočasně vyjmout, je-li to potřebné pro lepší přístup k celku, avšak kromě případů, kdy by takové vyjmutí vedlo k údržbě navíc.

d)

Údržbu letadlových celků uvedených v čl. 21.A.307 písm. b) bodě 2 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, je-li takový celek zastavěn do letadla nebo je-li dočasně vyjmut pro lepší přístup k němu, provádí organizace údržby letadel oprávněná podle hlavy F této přílohy nebo podle přílohy II (část 145) nebo případně podle přílohy Vd (část CAO), osvědčující personál podle čl. M.A.801 písm. b) bodu 1, nebo pilot-vlastník podle čl. M.A.801 písm. b) bodu 2. Údržba letadlových celků prováděná v souladu s tímto písmenem nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla podle článku M.A.801.

e)

Údržbu letadlových celků uvedených v čl. 21.A.307 písm. b) bodech 3 až 6 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí organizace uvedená v písmenu a), nebo ji provádí jakákoli osoba nebo organizace a údržba se uvolňuje s „prohlášením o dokončené údržbě“ vydaným osobou nebo organizací, která provedla údržbu. „Prohlášení o dokončené údržbě“ obsahuje přinejmenším základní údaje o provedené údržbě, datum dokončení údržby a označení organizace nebo jméno osoby, která ho vydává. Považuje se za záznam o údržbě, který je pro letadlový celek, u kterého se provádí údržba, rovnocenný formuláři 1 EASA.“;

5)

v čl. M.A.618 písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Oprávnění zůstává platné do dne 24. března 2022 s těmito výhradami:“;

6)

v čl. M.A.715 písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Oprávnění zůstává platné do dne 24. března 2022 s těmito výhradami:“;

7)

v článku M.A.802 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Kromě letadlových celků uvolněných do provozu organizací údržby oprávněnou podle přílohy II (část 145) a kromě případů, na něž se vztahuje čl. M.A.502 písm. e), se po dokončení jakékoli údržby provedené na letadlovém celku v souladu s článkem M.A.502 vydává osvědčení o uvolnění do provozu.“;

8)

dodatky V a VI se nahrazují tímto:

„Dodatek V

Osvědčení organizace údržby podle přílohy I (část M) hlavy F – Formulář 3-MF EASA

Strana 1 ze 2

[ČLENSKÝ STÁT (*)]

člen Evropské unie (**)

OSVĚDČENÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MF.[XXXX]

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)] tímto osvědčuje, že:

[NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

je organizací údržby podle oddílu A hlavy F přílohy I (část M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 oprávněnou provádět údržbu výrobků, letadlových částí a zařízení uvedených v přiložených podmínkách oprávnění a vydávat k nim se vztahující osvědčení o uvolnění do provozu za použití výše uvedeného čísla oprávnění a, pokud je tak stanoveno, vydávat osvědčení kontroly letové způsobilosti po kontrole letové způsobilosti, jak stanoví článek ML.A.903 přílohy Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, pro letadla, jejichž výčet je uveden v přiloženém rozpisu oprávnění.

PODMÍNKY:

1.

Toto osvědčení je omezeno na to, co je uvedeno v části „Rozsah prací“ příručky organizace oprávněné k údržbě podle oddílu A hlavy F přílohy I (část M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014; a

2.

Toto osvědčení vyžaduje dodržování postupů stanovených v příručce organizace oprávněné k údržbě; a

3.

Toto osvědčení je platné po dobu, kdy je organizace oprávněná k údržbě v souladu s přílohou I (část M) a přílohou Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014.

4.

S výhradou souladu s výše uvedenými podmínkami zůstává toto osvědčení platné do dne 24. března 2022, pokud se jej držitel dříve nevzdá nebo pokud není nahrazeno, pozastaveno či zrušeno.

Datum původního vydání: …

Datum této revize: …

Revize č.: …

Podpis: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)]

Formulář 3-MF EASA, 6. vydání

(*)

Nebo „EASA“, je-li příslušným úřadem EASA.

(**)

U nečlenských států EU nebo EASA škrtněte.

Strana 2 ze 2

PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE ÚDRŽBY

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MF.XXXX

Organizace: [NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

TŘÍDA

KVALIFIKACE

OMEZENÍ

LETADLA (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

MOTORY (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

LETADLOVÉ CELKY JINÉ NEŽ KOMPLETNÍ MOTORY NEBO APU (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

(***)

SPECIALIZOVANÉ SLUŽBY (**)

(***)

(***)

(***)

(***)

Tyto podmínky oprávnění jsou omezeny na výrobky, letadlové části a zařízení a na činnosti uvedené v části „Rozsah prací“ příručky organizace oprávněné k údržbě.

Číslo příručky organizace údržby: …

Datum původního vydání: …

Datum poslední schválené revize: …Revize č.: …

Podpis: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)]

Formulář 3-MF EASA, 6. vydání

(*)

Nebo „EASA“, je-li příslušným úřadem EASA.

(**)

Podle potřeby škrtněte, pokud organizace není oprávněna.

(***)

Doplňte příslušnou kvalifikaci a omezení.

(****)

Doplňte příslušné omezení a uveďte, zda je organizace oprávněna vydávat doporučení a osvědčení kontroly letové způsobilosti, či nikoli (možné pouze u letadel ELA1, která nejsou používána pro obchodní provoz, jestliže organizace provádí kontrolu letové způsobilosti společně s roční prohlídkou obsaženou v programu údržby letadla).

Dodatek VI

Osvědčení organizace k řízení zachování letové způsobilosti podle přílohy I (část M) hlavy G – Formulář 14-MG EASA

[ČLENSKÝ STÁT (*)]

Členský stát Evropské unie (**)

OSVĚDČENÍ ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ

LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MG.XXXX (číslo osvědčení AOC XX.XXXX)

Na základě aktuálně platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 a za podmínek uvedených níže [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)] tímto osvědčuje, že:

[NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

je organizací k řízení zachování letové způsobilosti v souladu s oddílem A hlavou G přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti letadel uvedených na seznamu v přiloženém rozsahu oprávnění a, pokud je tak stanoveno, k vydávání doporučení a osvědčení kontroly letové způsobilosti po provedení kontroly letové způsobilosti stanovené v článku M.A.901 přílohy I (část M) nebo článku ML.A.901 přílohy Vb (část ML) a, pokud je tak stanoveno, k vydávání povolení k letu podle čl. M.A.711 písm. c) přílohy I (část M) téhož nařízení.

PODMÍNKY

1.

Toto osvědčení je omezeno na to, co je uvedeno v části „Rozsah prací“ ve schváleném výkladu řízení zachování letové způsobilosti podle oddílu A hlavy G přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014.

2.

Toto osvědčení je podmíněno dodržením postupů uvedených ve výkladu řízení zachování letové způsobilosti schváleném v souladu s hlavou G přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014.

3.

Toto osvědčení je platné, pokud organizace oprávněná k řízení zachování letové způsobilosti trvale splňuje požadavky přílohy I (část M) a případně přílohy Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014.

4.

Pokud organizace k řízení zachování letové způsobilosti uzavře v rámci svého systému jakosti dohodu o poskytování služeb s jednou nebo několika organizacemi, zůstává toto osvědčení platné pod podmínkou, že taková organizace nebo takové organizace plní platné smluvní závazky.

5.

S výhradou souladu s výše uvedenými podmínkami 1 až 4 zůstává toto osvědčení platné do dne 24. března 2022, pokud se jej držitel dříve nevzdá nebo pokud není nahrazeno, pozastaveno či zrušeno.

Jestliže je tento formulář použit také pro letecké dopravce, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, doplní se číslo osvědčení leteckého provozovatele (AOC) ke standardnímu číslu oprávnění a podmínka 5 se nahradí následujícími zvláštními podmínkami 6, 7 a 8:

6.

Toto osvědčení není povolením k provozování typů letadel uvedených v podmínce 1. Oprávněním provozovat letadlo je osvědčení leteckého provozovatele.

7.

Ukončení, pozastavení nebo zrušení osvědčení leteckého provozovatele automaticky zneplatní toto osvědčení ve vztahu k letadlům s poznávacími značkami uvedenými v osvědčení leteckého provozovatele, pokud příslušný úřad výslovně nestanoví jinak.

8.

S výhradou souladu s podmínkami 1 až 4, 6 a 7 zůstává toto osvědčení platné do dne 24. března 2022, pokud se jej držitel dříve nevzdá nebo pokud není nahrazeno, pozastaveno či zrušeno.

Datum původního vydání: …

Podpis: …

Datum této revize: … Revize č.: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU (*)]

Strana 1 ze 2

Formulář 14-MG EASA, 6. vydání

Strana 2 ze 2

PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K ŘÍZENÍ ZACHOVÁNÍ

LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

Číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (*)].MG.XXXX

(č. AOC XX.XXXX)

Organizace: [NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

Typ/série/skupina letadla

Oprávnění ke kontrole letové způsobilosti

Oprávnění vydávat povolení k letu

Organizace pracující v rámci systému jakosti

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

 

[ANO/NE] (***)

[ANO/NE] (***)

 

Tyto podmínky oprávnění jsou omezeny na to, co je uvedeno v části „Rozsah prací“ ve schváleném výkladu řízení zachování letové způsobilosti …

Číslo výkladu řízení zachování letové způsobilosti: …

Datum původního vydání: …

Podpis: …

Datum této revize: … Revize č.: …

Za příslušný úřad: [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU*]

Formulář 14-MG EASA, 6. vydání

(*)

Nebo EASA, je-li příslušným úřadem EASA.

(**)

U nečlenských států EU nebo EASA škrtněte.

(***)

Podle potřeby škrtněte, pokud organizace není oprávněna.

PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

článek 145.A.42 se mění takto:

a)

v písmenu a) se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

letadlové celky, které jsou ve způsobilém stavu, uvolněné formulářem 1 EASA nebo rovnocenným způsobem a označené v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, pokud není v článku 21.A.307 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, v článku M.A.502 přílohy I (část M), v článku ML.A.502 přílohy III (část ML) nebo v této příloze (část 145) stanoveno jinak;“

b)

v písmenu b) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

Letadlové celky uvedené v čl. 21.A.307 písm. b) bodě 2 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 lze použít k zástavbě, pouze pokud je vlastník letadla považuje za vhodné k zástavbě do svého vlastního letadla.“;

2)

v čl. 145.A.45 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Použitelnými údaji pro údržbu jsou údaje uvedené v čl. M.A.401 písm. b) přílohy I (část M) nebo případně v čl. ML.A.401 písm. b) přílohy Vb (část ML).“


PŘÍLOHA III

Příloha Vb nařízení (EU) č. 1321/2014 se mění takto:

1)

v čl. ML.A.401 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Pro účely této přílohy se „použitelnými údaji pro údržbu“ rozumí jakékoli údaje z dále uvedených:

1.

jakýkoli použitelný požadavek, postup, norma nebo informace vydaná příslušným úřadem nebo agenturou;

2.

jakýkoli použitelný příkaz k zachování letové způsobilosti;

3.

použitelné instrukce pro zachování letové způsobilosti a jiné instrukce pro údržbu, vydané držitelem typového osvědčení, držitelem doplňkového typového osvědčení a jakoukoli jinou organizací vydávající takové údaje v souladu s přílohou I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012;

4.

v případě letadlových celků schválených pro zástavbu držitelem schválení návrhu použitelné instrukce pro údržbu vydané výrobcem letadlového celku a přijatelné pro držitele schválení návrhu;

5.

jakékoli použitelné údaje vydané podle čl. 145.A.45 písm. d).“;

2)

v článku ML.A.501 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Není-li v hlavě F přílohy I (část M), v příloze II (část 145), v příloze Vd (část CAO) tohoto nařízení nebo v článku 21.A.307 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 stanoveno jinak, letadlový celek může být do letadla zastavěn, pouze jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

(i)

je ve způsobilém stavu;

(ii)

byl řádně uvolněn do provozu prostřednictvím formuláře 1 EASA podle dodatku II přílohy I (část M) nebo rovnocenným způsobem;

(iii)

byl označen v souladu s hlavou Q přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.“;

3)

v článku ML.A.502 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Údržbu letadlových celků přijatých vlastníkem v souladu s čl. 21.A.307 písm. b) bodem 2 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 provádí jakákoli osoba nebo organizace s podmínkou nového přijetí vlastníkem podle podmínek čl. 21.A.307 písm. b) bodu 2 uvedené přílohy. Tato údržba nepodléhá vystavení formuláře 1 EASA uvedeného v dodatku II přílohy I (část M) a vztahují se na ni požadavky na uvolnění letadla.“;

4)

v článku ML.A.502 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

Údržbu letadlových celků uvedených v čl. 21.A.307 písm. b) bodech 3 až 6 přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 může provádět jakákoli osoba nebo organizace. V takovém případě se odchylně od písmene b) údržba těchto celků uvolňuje s „prohlášením o dokončené údržbě“ vydaným osobou nebo organizací, která provedla údržbu. „Prohlášení o dokončené údržbě“ obsahuje přinejmenším základní údaje o provedené údržbě, datum dokončení údržby a označení organizace nebo jméno osoby, která ho vydává. Považuje se za záznam o údržbě, který je pro letadlový celek, u kterého se provádí údržba, rovnocenný formuláři 1 EASA.“;

5)

v článku ML.A.802 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Kromě případů, na něž se vztahuje čl. ML.A.502 písm. c), se po řádném provedení požadované údržby na letadlovém celku v souladu s článkem ML.A.502 vydá osvědčení o uvolnění letadlového celku do provozu.“


PŘÍLOHA IV

Příloha I nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravuje takto:

1)

v článku M.A.201 písm. h) se bod 3 nahrazuje tímto:

„3)

aby organizace CAMO nebo CAO uvedená v bodě 2 byla oprávněna podle přílohy II (část 145) nebo podle hlavy F této přílohy (část M) nebo jako organizace CAO s právy údržby nebo aby organizace CAMO nebo CAO uzavřela písemnou smlouvu s organizacemi oprávněnými podle přílohy II (část 145) nebo podle hlavy F této přílohy (část M) nebo podle přílohy Vd (část CAO) s právy údržby.“;

2)

v článku M.A.801 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

V případě uvolnění do provozu v souladu s písm. b) bodem 1 může být osvědčujícímu personálu při plnění úkolů údržby nápomocna jedna nebo více osob, které podléhají jeho přímé a nepřetržité kontrole.“;

3)

v čl. M.A.901 písm. e) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„e)

U letadel s maximální vzletovou hmotností 2 730 kg a nižší nepoužívaných leteckými dopravci, jimž byla vydána licence v souladu s nařízením (ES) č. 1008/2008, může jakákoli organizace CAMO nebo CAO, kterou si vybral vlastník nebo provozovatel, v souladu s čl. CAMO.A.125 písm. e) přílohy Vc nebo s článkem M.A.711 písm. b) této přílohy nebo případně s čl. CAO.A.095 písm. c) přílohy Vd a s výhradou splnění podmínky písmena j):“;

4)

v dodatku III se návětí osvědčení formuláře 15b EASA nahrazuje tímto:

„Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 níže uvedená organizace, oprávněná v souladu s oddílem A přílohy Vc (část CAMO) nebo oddílem A hlavy G přílohy I (část M) nebo oddílem A přílohy Vd (část CAO) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014,

[NÁZEV A ADRESA OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE]

[ČÍSLO OPRÁVNĚNÍ]

tímto osvědčuje, že provedla kontrolu letové způsobilosti v souladu s článkem M.A.901 přílohy I nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 u tohoto letadla:“.


PŘÍLOHA V

Příloha III nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravuje takto:

1)

v čl. 66.A.20 písm. b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

nevyhovuje platným požadavkům přílohy I (část M), přílohy II (část 145), přílohy Vb (část ML) a přílohy Vd (část CAO), a dále“;

2)

v čl. 66.A.25 písm. a) se první věta nahrazuje tímto:

„U průkazů způsobilosti, které nespadají do kategorie L, musí žadatel o průkaz způsobilosti k údržbě letadel nebo o rozšíření tohoto průkazu způsobilosti o další kategorii nebo podkategorii zkouškou prokázat úroveň znalostí odpovídajících tematických modulů v souladu s dodatkem I k příloze III (část 66).“;

3)

v čl. 66.B.120 písm. b) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

příslušný úřad vyrozumí držitele průkazu způsobilosti a jakoukoli známou organizaci údržby oprávněnou podle hlavy F přílohy I (část M), přílohy II (část 145) nebo přílohy Vd (část CAO), která může být touto skutečností přímo dotčena;“

4)

v oddíle B hlavě E se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Tato hlava stanoví postupy pro udělování zápočtů zkoušek uvedených v čl. 66.A.25 písm. e).“;

5)

v článku 66.B.500 se bod 8 nahrazuje tímto:

„8.

vydala osvědčení o uvolnění do provozu, které není v souladu s tímto nařízením.“;

6)

v dodatku V se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Příslušný úřad členského státu může formulář 19 EASA upravit pouze zahrnutím dodatečných informací nezbytných pro případ, kdy vnitrostátní požadavky dovolují nebo požadují, aby průkaz způsobilosti k údržbě letadel vydaný podle přílohy III (část 66) byl použit mimo rámec požadavků tohoto nařízení.“


PŘÍLOHA VI

Příloha Vb nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravuje takto:

1)

v článku ML.A.901 se úvodní věta nahrazuje tímto:

„Aby se zajistila platnost osvědčení letové způsobilosti letadla, provádí se pravidelně kontrola letové způsobilosti letadla a jeho záznamů zachování letové způsobilosti.“;

2)

dodatek IV se nahrazuje tímto:

Osvědčení kontroly letové způsobilosti – formulář 15c EASA

POZNÁMKA:

Osoby a organizace provádějící kontrolu letové způsobilosti v kombinaci s prohlídkou po 100 hodinách nebo roční prohlídkou mohou použít zadní stranu tohoto formuláře pro vydání osvědčení o uvolnění do provozu (CRS) uvedené v článku ML.A.801 odpovídající prohlídce po 100 hodinách nebo roční prohlídce.

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC) (pro letadla v souladu s částí ML)

Číslo osvědčení: …

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139:

[NÁZEV PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU] (**)

tímto osvědčuje, že:

☐… provedl kontrolu letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 u tohoto letadla:

[nebo]

☐… toto nové letadlo:

Výrobce letadla: … Označení výrobce: …

Poznávací značka letadla: … Výrobní číslo letadla: …

a to je v době kontroly považováno za způsobilé k letu.

Datum vydání: … Datum pozbytí platnosti: ….

Počet letových hodin (FH) draku ke dni kontroly (*): …

Podpis: … Číslo oprávnění (existuje-li): …

[NEBO]

[NÁZEV OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE, ADRESA a ČÍSLO SCHVÁLENÍ] (**)

[nebo]

[ÚPLNÉ JMÉNO OSVĚDČUJÍCÍHO PRACOVNÍKA A ČÍSLO PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI PODLE ČÁSTI 66 (NEBO ROVNOCENNÉHO VNITROSTÁTNÍHO OPRÁVNĚNÍ)] (**)

tímto osvědčuje, že provedl(a) kontrolu letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 u tohoto letadla:

Výrobce letadla: … Označení výrobce: …

Poznávací značka letadla: … Výrobní číslo letadla: …

a to je v době kontroly považováno za způsobilé k letu.

Datum vydání: … Datum pozbytí platnosti: …

Počet letových hodin (FH) draku ke dni kontroly (*): …

Podpis: ….Číslo oprávnění (existuje-li): …

========================================================================================

První prodloužení: Letadlo je v souladu s podmínkami čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (část ML).

Datum vydání: … Datum pozbytí platnosti: …

Počet letových hodin (FH) draku ke dni vydání (*): … …

Podpis: … Číslo oprávnění: …

Název společnosti: … Číslo schválení: …

========================================================================================

Druhé prodloužení: Letadlo je v souladu s podmínkami čl. ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (část ML).

Datum vydání: … Datum pozbytí platnosti: …

Počet letových hodin (FH) draku ke dni vydání (*): … …

Podpis: … Číslo oprávnění: …

Název společnosti: … Číslo schválení: …

(*)

S výjimkou balonů a vzducholodí.

(**)

Subjekt vydávající formulář si jej může upravit podle potřeby, a to smazáním jména, osvědčující formulace, odkazu na dotčené letadlo a podrobností o vydání, které nejsou relevantní pro zamýšlené použití.

Formulář 15c EASA, 4. vydání.“


PŘÍLOHA VII

Příloha Vd nařízení (EU) č. 1321/2014 se opravuje takto:

1)

v čl. CAO.A.045 písm. a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

mají odpovídající průkaz způsobilosti vydaný v souladu s článkem 5 tohoto nařízení nebo vysokoškolské či rovnocenné vzdělání v oblasti letectví nebo nabyli alespoň dva roky praxe v oblasti zachování letové způsobilosti navíc k praxi uvedené v bodě 1 u kluzáků a balonů a alespoň čtyři roky u všech ostatních letadel;“

2)

v čl. CAO.A.105 písm. a) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„a)

Aby byl příslušný úřad schopen určit, zda jsou nadále plněny požadavky této přílohy, musí organizace CAO příslušnému úřadu oznamovat veškeré návrhy k provedení následujících změn před tím, než takové změny provede:“.


Top