EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0699

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o instrukce pro zachování letové způsobilosti, výrobu letadlových částí, které mají být použity během údržby, a o zohlednění aspektů stárnutí letadel v průběhu certifikace

C/2020/9326

OJ L 145, 28.4.2021, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/699/oj

28.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 145/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/699

ze dne 21. prosince 2020,

kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o instrukce pro zachování letové způsobilosti, výrobu letadlových částí, které mají být použity během údržby, a o zohlednění aspektů stárnutí letadel v průběhu certifikace

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) stanoví požadavky na vyhotovení a dostupnost instrukcí pro zachování letové způsobilosti, na výrobu letadlových částí a zařízení, které mají být zastavěny v civilním letadle, na zajištění toho, aby držitelé schválení návrhu poskytovali údaje, postupy, instrukce a příručky nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti civilních letadel, jakož i na schvalování změn a oprav typových osvědčení a typových osvědčení pro zvláštní účely.

(2)

V rámci certifikace výrobku nebo letadlové části musí držitelé schválení návrhu vyhotovit instrukce pro zachování letové způsobilosti, které by při řádném provedení měly zajistit zachování letové způsobilosti výrobku nebo letadlové části po celou dobu jeho/její předpokládané životnosti. Vzhledem k tomu, že stávající pravidla nejsou dostatečně jasná, si mohou držitelé typového osvědčení odlišně vykládat, co je kompletní sada instrukcí pro zachování letové způsobilosti a na jaké úrovni jsou povinni kontrolovat údaje, které tvoří instrukce pro zachování letové způsobilosti.

(3)

Je proto nezbytné definovat pojem „instrukce pro zachování letové způsobilosti“ a stanovit, že instrukce pro zachování letové způsobilosti jsou součástí typového osvědčení, aby se posílila kontrola instrukcí pro zachování letové způsobilosti ze strany držitele schválení návrhu, včetně jejich změn.

(4)

Požadavky na vedení záznamů, na příručky a instrukce pro zachování letové způsobilosti jsou uvedeny v různých hlavách přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, což vede ke zdvojení obdobných požadavků. Uvedené požadavky by proto měly být sloučeny do jediného požadavku pro každé jednotlivé téma.

(5)

Letadlová část nebo zařízení jsou způsobilé k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, pouze pokud jsou ve stavu pro bezpečný provoz a je pro ně vydán formulář 1 EASA osvědčující, že daná letadlová část nebo zařízení byly vyrobeny ve shodě se schválenými konstrukčními údaji, ledaže jsou normalizovanou částí nebo splňují určité požadavky a jsou zastavěny v letadle ELA 1 nebo ELA 2.

(6)

Formulář 1 EASA může vydat pouze výrobní organizace, která je oprávněna v souladu s hlavou G přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 nebo která prokáže shodu letadlových částí nebo zařízení s použitelnými konstrukčními údaji v souladu s postupy stanovenými v hlavě F přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012. V druhém jmenovaném případě musí být formulář 1 EASA vydaný výrobní organizací rovněž potvrzen příslušným úřadem. V případě letadlových částí nebo zařízení, u nichž má neshoda s konstrukčními údaji zanedbatelný vliv na bezpečnost provozu letadla, nezajišťuje vysoký standard výroby, jak je osvědčen ve formuláři 1 EASA, dodatečnou bezpečnost pro letový provoz a vydávání formuláře 1 EASA představuje zbytečnou administrativní zátěž.

(7)

Mělo by proto být povoleno vyrábět určité letadlové části a zařízení bez toho, že by bylo nutné certifikovat jejich shodu se schválenými konstrukčními údaji vydáním formuláře 1 EASA, a rovněž by měla být povolena zástavba takových letadlových částí a zařízení do typově certifikovaných výrobků.

(8)

Každé letadlo lze od okamžiku jeho výroby považovat za stárnoucí. Stárnutí letadla závisí na faktorech jako věk, počet odlétaných letových cyklů a počet letových hodin. Zkušenosti z provozu ukazují, že je potřeba neustále aktualizovat znalosti o konstrukční integritě stárnoucích letadel. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1159 (3) byly pro letadla, která jsou v provozu, zavedeny nové požadavky na aktualizaci znalostí o faktorech stárnutí, a to na základě provozních zkušeností v reálném čase a s použitím moderních nástrojů analýzy a testování. Uvedené požadavky by měly zajistit, aby držitelé schválení návrhu dodržovali postupy, poskytovali údaje a zpřístupnili instrukce a příručky ke stávajícím konstrukcím provozovatelům, kteří je musí v zájmu předcházení poruch způsobených stárnutím konstrukce včas provést.

(9)

Pokud dojde k modifikaci konstrukce typově certifikovaného velkého letounu, tyto požadavky na zachování konstrukční integrity se na schválení takovýchto budoucích změn nebo oprav po dosažení souladu s prováděcím nařízením (EU) 2020/1159 nevztahují. Dále platí, že pokud se žádá o nové typové osvědčení velkých letounů nebo o typové osvědčení velkých letounů pro zvláštní účely, neexistuje žádný požadavek k zajištění toho, aby program zachování konstrukční integrity zůstal platný po celou dobu provozní životnosti letounu.

(10)

Je proto nezbytné změnit stávající pravidla tak, aby byla dosažena stejná úroveň bezpečnosti, pokud budou na konstrukci velkého letounu v budoucnu provedeny konstrukční změny nebo opravy vyvinuté a schválené v souladu s nařízením (EU) č. 748/2012, a doplnit požadavek, že jakýkoli budoucí držitel typového osvědčení velkých letounů nebo typového osvědčení velkých letounů pro zvláštní účely je povinen zajistit, aby program zachování konstrukční integrity zůstal platný po celou dobu provozní životnosti letounu.

(11)

Nedávným prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/1383 (4) bylo dále zavedeno pravidlo, že osvědčení kontroly letové způsobilosti vydává rovněž osoba nebo organizace, která provádí kontrolu letové způsobilosti letadel podléhajících požadavkům stanoveným v příloze Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (5). Body 21.A.174 a 21.B.325 přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012 by proto měly být změněny tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 1321/2014.

(12)

Dále není v nařízení (EU) č. 748/2012 konzistentně používán pojem „zachování letové způsobilosti“, když se odkazuje na údaje stanovené držitelem schválení návrhu. Z toho důvodu je nezbytné opravit body 21.A.181, 21.A.211 a 21.A.431B přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012.

(13)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 (6) byly pozměněny body 21.A.15, 21.A.93 a 21.A.432C přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012. V písmenech b) a d) bodu 21.A.15, v písmeni b) bodu 21.A.93 a v písmeni b) bodu 21.A.432C se vyskytuje gramatická chyba, když se odkazuje na možnost pozdějšího doplnění původní žádosti o certifikační program. Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být opraveno.

(14)

Aby bylo zajištěno řádné provádění tohoto nařízení, měl by být před tím, než se toto nařízení začne používat, členským státům a dotčeným zúčastněným stranám ponechán dostatečný časový prostor k přizpůsobení jejich postupů novému regulačnímu rámci.

(15)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanovisky č. 12/2016 (7) a 07/2019 (8) Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví předloženými v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

v článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Organizace odpovědná za výrobu výrobků, letadlových částí a zařízení prokazuje svou způsobilost v souladu s přílohou I (část 21). Prokazování způsobilosti není požadováno pro letadlové části nebo zařízení, které organizace vyrábí a které v souladu s ustanoveními přílohy I (část 21) smí být použity k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, aniž by musely mít osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (tj. formulář 1 EASA).“;

2)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (EU) č. 748/2012 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 18. května 2022, s výjimkou článku 2 a bodů 4, 6, 9 a 15 přílohy I, které se použijí ode dne 18. května 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. prosince 2020.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1159 ze dne 5. srpna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1321/2014 a (EU) 2015/640, pokud jde o zavedení nových dodatečných požadavků na letovou způsobilost (Úř. věst. L 257, 6.8.2020, s. 14).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/897 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o zahrnutí ověřování souladu založeného na riziku do přílohy I a uplatňování požadavků na ochranu životního prostředí (Úř. věst. L 144, 3.6.2019, s. 1).

(7)  Stanovisko č. 12/2016: Ageing aircraft structures (Konstrukce stárnoucích letadel).

(8)  Stanovisko č. 07/2019: Instructions for continued airworthiness – Installation of parts and appliances that are released without an EASA Form 1 or equivalent (Instrukce pro zachování letové způsobilosti – Zástavba letadlových částí a zařízení, které jsou uvolněny bez formuláře 1 EASA nebo rovnocenného dokumentu).


PŘÍLOHA I

Příloha I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

obsah se nahrazuje tímto:

Obsah

21.1.

Obecné

ODDÍL A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21.A.1

Oblast působnosti

21.A.2

Převedení na jinou osobu, než je žadatel nebo držitel osvědčení

21.A.3 A

Poruchy, nesprávné činnosti a závady

21.A.3B

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21.A.4

Koordinace projekce a výroby

21.A.5

Vedení záznamů

21.A.6

Příručky

21.A.7

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

HLAVA B – TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.11

Oblast působnosti

21.A.13

Předpoklady

21.A.14

Prokazování způsobilosti

21.A.15

Žádost

21.A.19

Změny vyžadující nové typové osvědčení

21.A.20

Prokázání souladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí

21.A.21

Požadavky pro vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

21.A.31

Typový návrh

21.A.33

Kontroly a zkoušky

21.A.35

Letové zkoušky

21.A.41

Typové osvědčení

21.A.44

Povinnosti držitele

21.A.47

Přenosnost

21.A.51

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.62

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

21.A.65

Zachování konstrukční integrity konstrukcí letounů

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D – ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.90 A

Oblast působnosti

21.A.90B

Standardní změny

21.A.90C

Samostatné změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti

21.A.91

Klasifikace změn typového osvědčení

21.A.92

Předpoklady

21.A.93

Žádost

21.A.95

Požadavky pro schválení nevýznamné změny

21.A.97

Požadavky pro schválení významné změny

21.A.101

Certifikační předpisová základna, certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí u významné změny typového osvědčení

21.A.108

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

21.A.109

Povinnosti a značení EPA

HLAVA E – DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.A.111

Oblast působnosti

21.A.112 A

Předpoklady

21.A.112B

Prokazování způsobilosti

21.A.113

Žádost o doplňkové typové osvědčení

21.A.115

Požadavky na schválení významných změn ve formě doplňkového typového osvědčení

21.A.116

Přenosnost

21.A.117

Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

21.A.118 A

Povinnosti a značení EPA

21.A.118B

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.120B

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

HLAVA F – VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.121

Oblast působnosti

21.A.122

Předpoklady

21.A.124

Žádost

21.A.125 A

Vydání schvalovacího dopisu

21.A.125B

Nálezy

21.A.125C

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.126

Systém kontroly výroby

21.A.127

Zkoušky: letadla

21.A.128

Zkoušky: motory a vrtule

21.A.129

Povinnosti výrobce

21.A.130

Prohlášení o shodě

HLAVA G – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.131

Oblast působnosti

21.A.133

Předpoklady

21.A.134

Žádost

21.A.135

Vydání oprávnění organizace k výrobě

21.A.139

Systém jakosti

21.A.143

Výklad

21.A.145

Požadavky pro vydání oprávnění

21.A.147

Změny organizace oprávněné k výrobě

21.A.148

Změny místa

21.A.149

Přenosnost

21.A.151

Podmínky oprávnění

21.A.153

Změny podmínek oprávnění

21.A.157

Vyšetřování

21.A.158

Nálezy

21.A.159

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.163

Práva

21.A.165

Povinnosti držitele

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.171

Oblast působnosti

21.A.172

Předpoklady

21.A.173

Klasifikace

21.A.174

Žádost

21.A.175

Jazykové požadavky

21.A.177

Změna nebo modifikace

21.A.179

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.180

Kontroly

21.A.181

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.182

Identifikace letadla

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.A.201

Oblast působnosti

21.A.203

Předpoklady

21.A.204

Žádost

21.A.207

Změna nebo modifikace

21.A.209

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.210

Kontroly

21.A.211

Doba platnosti a zachování platnosti

HLAVA J – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.A.231

Oblast působnosti

21.A.233

Předpoklady

21.A.234

Žádost

21.A.235

Vydání oprávnění organizace k projektování

21.A.239

Systém zabezpečení projekce

21.A.243

Údaje

21.A.245

Požadavky pro vydání oprávnění

21.A.247

Změny v systému zabezpečení projekce

21.A.249

Přenosnost

21.A.251

Podmínky oprávnění

21.A.253

Změny podmínek oprávnění

21.A.257

Vyšetřování

21.A.258

Nálezy

21.A.259

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.263

Práva

21.A.265

Povinnosti držitele

HLAVA K – LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21.A.301

Oblast působnosti

21.A.303

Vyhovění použitelným požadavkům

21.A.305

Schvalování letadlových částí a zařízení

21.A.307

Způsobilost letadlových částí a zařízení k zástavbě

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M – OPRAVY

21.A.431 A

Oblast působnosti

21.A.431B

Standardní opravy

21.A.432 A

Předpoklady

21.A.432B

Prokazování způsobilosti

21.A.432C

Žádost o schválení návrhu opravy

21.A.433

Požadavky pro schválení návrhu opravy

21.A.435

Klasifikace a schválení návrhu opravy

21.A.439

Výroba částí pro opravy

21.A.441

Provedení opravy

21.A.443

Omezení

21.A.445

Neopravené poškození

21.A.451

Povinnosti a značení EPA

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O – OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.A.601

Oblast působnosti

21.A.602 A

Předpoklady

21.A.602B

Prokazování způsobilosti

21.A.603

Žádost

21.A.604

Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

21.A.605

Požadované údaje

21.A.606

Požadavky pro vydání oprávnění ETSO

21.A.607

Práva držitele oprávnění ETSO

21.A.608

Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

21.A.609

Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

21.A.610

Schvalování odchylek

21.A.611

Konstrukční změny

21.A.615

Kontrola agenturou

21.A.619

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.621

Přenosnost

HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21.A.701

Oblast působnosti

21.A.703

Předpoklady

21.A.705

Příslušný úřad

21.A.707

Žádost o povolení k letu

21.A.708

Letové podmínky

21.A.709

Žádost o schválení letových podmínek

21.A.710

Schválení letových podmínek

21.A.711

Vydání povolení k letu

21.A.713

Změny

21.A.715

Jazykové požadavky

21.A.719

Přenosnost

21.A.721

Kontroly

21.A.723

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.725

Obnova povolení k letu

21.A.727

Povinnosti držitele povolení k letu

21.A.729

Vedení záznamů

HLAVA Q – OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21.A.801

Označování výrobků

21.A.803

Zacházení s identifikačními údaji

21.A.804

Označování letadlových částí a zařízení

21.A.805

Označování kritických částí

21.A.807

Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

ODDÍL B – POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21.B.5

Oblast působnosti

21.B.20

Povinnosti příslušného úřadu

21.B.25

Požadavky na organizaci příslušného úřadu

21.B.30

Dokumentované postupy

21.B.35

Změny organizace a postupů

21.B.40

Řešení sporů

21.B.45

Podávání hlášení/koordinace

21.B.55

Vedení záznamů

21.B.60

Příkazy k zachování letové způsobilosti

HLAVA B – TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.70

Certifikační specifikace

21.B.75

Zvláštní podmínky

21.B.80

Certifikační předpisová základna pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

21.B.82

Certifikační předpisová základna pro údaje provozní vhodnosti pro typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely

21.B.85

Stanovení použitelných požadavků na ochranu životního prostředí a certifikačních specifikací pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

21.B.100

Míra zapojení

21.B.103

Vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D – ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.105

Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro významnou změnu v typovém osvědčení

21.B.107

Vydání schválení změny typového osvědčení

HLAVA E – DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.B.109

Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro doplňkové typové osvědčení

21.B.111

Vydání doplňkového typového osvědčení

HLAVA F – VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.120

Vyšetřování

21.B.125

Nálezy

21.B.130

Vydání schvalovacího dopisu

21.B.135

Zachování platnosti schvalovacího dopisu

21.B.140

Změna schvalovacího dopisu

21.B.145

Omezení, pozastavení a zrušení platnosti schvalovacího dopisu

21.B.150

Vedení záznamů

HLAVA G – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.220

Vyšetřování

21.B.225

Nálezy

21.B.230

Vydání osvědčení

21.B.235

Průběžný dohled

21.B.240

Změna oprávnění organizace k výrobě

21.B.245

Pozastavení a zrušení platnosti oprávnění organizace k výrobě

21.B.260

Vedení záznamů

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.320

Vyšetřování

21.B.325

Vydání osvědčení letové způsobilosti

21.B.326

Osvědčení letové způsobilosti

21.B.327

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21.B.330

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení letové způsobilosti a osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

21.B.345

Vedení záznamů

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.B.420

Vyšetřování

21.B.425

Vydání osvědčení hlukové způsobilosti

21.B.430

Pozastavení a zrušení platnosti osvědčení hlukové způsobilosti

21.B.445

Vedení záznamů

HLAVA J – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

HLAVA K – LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M – OPRAVY

21.B.450

Certifikační předpisová základna a požadavky na ochranu životního prostředí pro schválení návrhu významné opravy

21.B.453

Vydávání schválení návrhu opravy

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O – OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.B.480

Vydání oprávnění ETSO

HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21.B.520

Vyšetřování

21.B.525

Vydání povolení k letu

21.B.530

Zrušení platnosti povolení k letu

21.B.545

Vedení záznamů

HLAVA Q – OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

Dodatky

Dodatek I – Formulář 1 EASA – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou;

Dodatek II – Formuláře 15 EASA – Osvědčení kontroly letové způsobilosti;

Dodatek III – Formulář 20a EASA – Povolení k letu;

Dodatek IV – Formulář 20b EASA – Povolení k letu (vydané oprávněnými organizacemi);

Dodatek V – Formulář 24 EASA – Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely;

Dodatek VI – Formulář 25 EASA – Osvědčení letové způsobilosti;

Dodatek VII – Formulář 45 EASA – Osvědčení hlukové způsobilosti;

Dodatek VIII – Formulář 52 EASA – Prohlášení o shodě letadla;

Dodatek IX – Formulář 53 EASA – Osvědčení o uvolnění do provozu;

Dodatek X – Formulář 55 EASA – Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě;

Dodatek XI – Formulář 65 EASA – Schvalovací dopis k výrobě bez oprávnění organizace k výrobě;

Dodatek XII – Kategorie zkušebních letů a související kvalifikace posádek zkušebních letů 85.“;

2)

vkládají se nové body 21.A.5, 21.A.6 a 21.A.7, které znějí:

„21.A.5   Vedení záznamů

Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení konstrukční změny či návrhu opravy nebo oprávnění ETSO je povinen mít pro agenturu k dispozici veškeré významné konstrukční informace, výkresy a zkušební protokoly, včetně záznamů o kontrolách výrobku nebo letadlového celku zkoušených pro účely certifikace, a je povinen je uchovávat, aby poskytovaly informace nezbytné k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku nebo letadlového celku, zachování platnosti údajů provozní vhodnosti a jejich vyhovění použitelným požadavkům na ochranu životního prostředí.

21.A.6   Příručky

Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo doplňkového typového osvědčení je povinen zpracovat, udržovat a aktualizovat originály všech příruček nebo změn příruček požadovaných pro daný výrobek nebo letadlový celek použitelnými požadavky certifikační předpisové základny, použitelnými požadavky certifikační předpisové základny pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí a je povinen poskytnout na vyžádání kopie agentuře.

21.A.7   Instrukce pro zachování letové způsobilosti

a)

Držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení nebo schválení konstrukční změny či návrhu opravy je při prokazování souladu s použitelnými požadavky certifikační předpisové základny stanovené a oznámené agenturou v souladu s bodem 21.B.80 povinen vypracovat instrukce nebo odkázat na instrukce, které jsou nezbytné k zajištění toho, že úroveň letové způsobilosti týkající se typu letadla a jakékoli související letadlové části bude zachována po celou dobu provozní životnosti letadla.

b)

Nejméně jednu sadu kompletních instrukcí pro zachování letové způsobilosti je povinen poskytnout držitel:

1.

typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely každému známému vlastníku jednoho či více výrobků při dodávce výrobku, nebo při vydání prvního osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely danému letadlu, podle toho, co nastane později;

2.

doplňkového typového osvědčení nebo schválení konstrukční změny všem známým provozovatelům změnou dotčeného výrobku při uvolnění modifikovaného výrobku do provozu;

3.

schválení návrhu opravy všem známým provozovatelům opravou dotčeného výrobku při uvolnění výrobku, ve kterém je provedena oprava, do provozu. Opravený výrobek, letadlová část nebo zařízení smí být uvolněny do provozu před dokončením příslušných instrukcí pro zachování letové způsobilosti, ale pouze na omezenou dobu provozu a po dohodě s agenturou.

Následně jsou uvedení držitelé schválení návrhu povinni zpřístupnit tyto instrukce na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla těmto instrukcím.

c)

Odchylně od písmene b) může držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely odložit dostupnost části instrukcí pro zachování letové způsobilosti, která se týká plánovitých prováděcích instrukcí s dlouhou přípravnou lhůtou, až za dobu, kdy je zahájen provoz výrobku nebo modifikovaného výrobku, avšak je povinen tyto instrukce zpřístupnit předtím, než bude pro výrobek nebo modifikovaný výrobek požadováno použití těchto údajů.

d)

Držitel schválení návrhu, který je povinen poskytnout v souladu s písmenem b) instrukce pro zachování letové způsobilosti, je rovněž povinen zpřístupnit změny těchto instrukcí všem známým provozovatelům změnou dotčeného výrobku a na vyžádání každé další osobě, od níž je požadováno, aby vyhověla těmto změnám. Držitel schválení návrhu musí agentuře na vyžádání doložit vhodnost postupu, jímž jsou v souladu s tímto bodem změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpřístupněny.“;

3)

bod 21.A.41 se nahrazuje tímto:

„21.A.41   Typové osvědčení

Typové osvědčení i typové osvědčení pro zvláštní účely musí zahrnovat typový návrh, provozní omezení, instrukce pro zachování letové způsobilosti, přílohu k typovému osvědčení týkající se letové způsobilosti a emisí, použitelnou certifikační předpisovou základnu a požadavky na ochranu životního prostředí, jejichž splnění agentura zaznamená, a jakékoli jiné podmínky nebo omezení předepsaná pro výrobek použitelnými požadavky certifikačních specifikací a požadavky na ochranu životního prostředí. Typové osvědčení letadla i typové osvědčení letadla pro zvláštní účely kromě toho musí obsahovat použitelnou certifikační předpisovou základnu pro údaje provozní vhodnosti, údaje provozní vhodnosti a přílohu k typovému osvědčení pro hluk. Příloha k typovému osvědčení letadla a příloha k typovému osvědčení letadla pro zvláštní účely musí obsahovat záznam o vyhovění požadavkům na emise CO2 a příloha k typovému osvědčení motoru musí obsahovat záznam o vyhovění požadavkům na výfukové emise.“;

4)

bod 21.A.44 se nahrazuje tímto:

„21.A.44   Povinnosti držitele

Každý držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely je povinen:

a)

převzít povinnosti stanovené v bodech 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 a 21.A.65 a k tomuto účelu je povinen trvale splňovat kvalifikační požadavky na způsobilost podle bodu 21.A.14 a

b)

stanovit způsob značení v souladu s hlavou Q.“

Ode dne 18. května 2022 je povinnost dodržovat povinnosti uvedené v písmeni a) chápána jako odkaz na body 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 a 21.A.65 a k tomuto účelu je každý držitel typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely povinen trvale splňovat kvalifikační požadavky na způsobilost podle bodu 21.A.14

5)

body 21.A.55, 21.A.57 a 21.A.61 se zrušují;

6)

doplňuje se nový bod 21.A.65, který zní:

„21.A.65   Zachování konstrukční integrity konstrukcí letounů

Držitel typového osvědčení velkých letounů nebo typového osvědčení velkých letounů pro zvláštní účely musí zajistit, aby program zachování konstrukční integrity zůstal platný po celou dobu provozní životnosti letounu, s přihlédnutím ke zkušenostem z provozu i současnému provozu.“;

7)

v bodě 21.A.90B písm. a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

jež se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou, obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních změn, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti a“;

8)

doplňuje se nový bod 21.A.90C, který zní:

„21.A.90C   Samostatné změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti

a)

Samostatnými změnami instrukcí pro zachování letové způsobilosti jsou změny, které nejsou zpracovány přímo v důsledku změny typového návrhu nebo návrhu opravy.

b)

Samostatné změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti může provést pouze držitel schválení návrhu, pro který byly tyto instrukce vypracovány.

c)

Body 21.A.91 až 21.A.109 se nepoužijí na samostatné změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti, které:

1.

neovlivní část „Omezení letové způsobilosti“ instrukcí pro zachování letové způsobilosti a

2.

nevyžadují po držiteli schválení návrhu žádné další prokázání souladu s certifikační předpisovou základnou.

d)

Samostatné změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti uvedené v písmeni c) schvaluje držitel schválení návrhu podle postupů dohodnutých s agenturou.“;

9)

bod 21.A.101 se mění takto:

a)

první pododstavec písmene b) se nahrazuje tímto:

„b)

Neplatí-li ustanovení písmene h), mohou být odchylně od písmene a) dřívější změny certifikačních specifikací uvedených v písmeni a) a jakýchkoli jiných přímo souvisejících certifikačních specifikací použity v jakékoli z následujících situací, pokud se dřívější změna nestala použitelnou před datem, ke kterému se staly použitelnými odpovídající certifikační specifikace, na něž je odkázáno v typovém osvědčení:“;

b)

doplňuje se nové písmeno h), které zní:

„h)

V případě velkých letounů podléhajících bodu 26.300 přílohy I nařízení (EU) 2015/640 (*1) musí žadatel splňovat certifikační specifikace zajišťující přinejmenším rovnocennou úroveň bezpečnosti jako body 26.300, 26.320 a 26.330 přílohy I nařízení (EU) 2015/640, s výjimkou žadatelů o doplňková typová osvědčení, kteří nemusí brát v úvahu bod 26.303.

(*1)  Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 18).“;"

10)

body 21.A.105 a 21.A.107 se zrušují;

11)

v bodě 21.A.109 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

převzít povinnosti stanovené v bodech 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7 a 21.A.108 a“;

12)

v bodě 21.A.118 A písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

stanovené v bodech 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 a 21.A.120B;“

13)

body 21.A.119 a 21.A.120 A se zrušují;

14)

bod 21.A.307 se nahrazuje tímto:

„21.A.307   Způsobilost letadlových částí a zařízení k zástavbě

a)

Letadlová část nebo zařízení jsou způsobilé k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, pokud jsou ve stavu pro bezpečný provoz, jsou označeny v souladu s hlavou Q a mají osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA), osvědčující, že položka byla vyrobena ve shodě se schválenými konstrukčními údaji.

b)

Odchylně od písmene a) a za předpokladu splnění podmínek uvedených v písmeni c) není formulář 1 EASA pro účely způsobilosti k zástavbě do typově certifikovaného výrobku vyžadován v případě těchto letadlových částí nebo zařízení:

1)

normalizovaná část;

2)

v případě letadla ELA1 nebo ELA2 letadlová část nebo zařízení, které:

i)

nemají omezenou životnost, nejsou částí primární konstrukce ani součástí letových ovládacích prvků;

ii)

jsou určeny k zástavbě do daného letadla;

iii)

mají být zastavěny do letadla, jehož vlastník ověřil soulad s platnými podmínkami uvedenými v bodech i) a ii) a přijal za tento soulad odpovědnost;

3)

letadlová část nebo zařízení, u nichž má neshoda s jejich schválenými konstrukčními údaji zanedbatelný vliv na bezpečnost výrobku a které držitel schválení návrhu jako takové označí v instrukcích pro zachování letové způsobilosti. Aby bylo možné určit důsledky neshodné letadlové části nebo zařízení pro bezpečnost, může držitel schválení návrhu stanovit v instrukcích pro zachování letové způsobilosti, jaké specifické ověřovací činnosti má provést osoba provádějící zástavbu letadlové části nebo zařízení do výrobku;

4)

v případě provedení standardní změny v souladu s bodem 21.A.90B nebo standardní opravy v souladu s bodem 21.A.431B letadlová část nebo zařízení, u nichž má neshoda s jejich konstrukčními údaji zanedbatelný vliv na bezpečnost výrobku a jež se takto označí v certifikačních specifikacích pro standardní změny vydaných v souladu s bodem 21.A.90B písm. a) bodem 2 a v certifikačních specifikacích pro standardní opravy vydaných v souladu s bodem 21.A.431B písm. a) bodem 2. Aby bylo možné určit důsledky neshodné letadlové části nebo zařízení pro bezpečnost, může být ve výše uvedených certifikačních specifikacích stanoveno, jaké specifické ověřovací činnosti má provést osoba provádějící zástavbu letadlové části nebo zařízení do výrobku;

5)

letadlová část nebo zařízení, které jsou od schválení letové způsobilosti v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 (*2) osvobozeny, a

6)

letadlová část nebo zařízení, u nichž se jedná o položku vyšší montážní sestavy uvedenou v písm. b) bodech 1 až 5.

c)

Letadlové části a zařízení uvedené v písmeni b) jsou způsobilé k zástavbě do typově certifikovaného výrobku bez formuláře 1 EASA, pokud je osoba provádějící zástavbu držitelem dokumentu vydaného osobou nebo organizací, která letadlovou část nebo zařízení vyrobila, ve kterém se uvádí název letadlové části nebo zařízení a kusovníkové číslo, jakož i prohlášení o shodě letadlové části nebo zařízení s jejich konstrukčními údaji a datum vydání.

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 123, 24.4.2014, s. 1).“;"

15)

v bodě 21.A.433 se písmeno a) se mění takto:

a)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

pokud nebyl zjištěn žádný rys nebo vlastnost výrobku, který by jej mohl učinit nebezpečným pro použití, pro něž je certifikace požadována;“

b)

doplňuje se nový bod 5, který zní:

„5.

pokud bylo v případě opravy letounu podléhajícího bodu 26.302 přílohy I nařízení (EU) 2015/640 prokázáno, že konstrukční integrita opravy a konstrukce dotčené opravou je přinejmenším rovnocenná úrovni konstrukční integrity stanovené pro základní konstrukci v bodě 26.302 přílohy I nařízení (EU) 2015/640.“;

16)

body 21.A.447 a 21.A.449 se zrušují;

17)

bod 21.A.451 se mění takto:

a)

v písm. a) bodě 1 se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

stanovené body 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 a 21.A.443;“

b)

v písmeni b) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

převzít povinnosti stanovené body 21.A.4, 21.A.5 a 21.A.7 a“;

18)

v bodě 21.A.609 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zpracovat a udržovat pro každý model každého letadlového celku, pro nějž bylo vydáno oprávnění ETSO, platný soubor úplných technických údajů a záznamů v souladu s bodem 21.A.5;“

19)

bod 21.A.613 se zrušuje;

20)

bod 21.A.804 se nahrazuje tímto:

21.A.804 Označování letadlových částí a zařízení

a)

Každá letadlová část nebo zařízení, které jsou způsobilé k zástavbě do typově certifikovaného výrobku, musí být označeny trvale a čitelně:

1.

názvem, obchodní značkou nebo symbolem označujícím výrobce způsobem stanoveným v použitelných konstrukčních údajích;

2.

kusovníkovým číslem, stanoveným v použitelných konstrukčních údajích, a

3.

písmeny EPA v případě letadlových částí nebo zařízení vyrobených v souladu se schválenými konstrukčními údaji, které nepatří držiteli typového osvědčení souvisejícího výrobku, kromě letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO, a kromě letadlových částí a zařízení, na něž se vztahuje bod 21.A.307 písm. b).

b)

Odchylně od písmene a), pokud agentura souhlasí, že letadlová část nebo zařízení je příliš malé nebo že by z jiného důvodu bylo neproveditelné letadlovou část nebo zařízení označit kteroukoli z informací požadovaných písmenem a), musí doklad o uvolnění oprávněnou osobou provázející letadlovou část nebo zařízení nebo jejich obal obsahovat informace, které nebylo možné na letadlovou část nebo zařízení vyznačit.“


(*1)  Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 18).“;

(*2)  Nařízení Komise (EU) č. 379/2014 ze dne 7. dubna 2014, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 123, 24.4.2014, s. 1).“;“


PŘÍLOHA II

Příloha I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 se opravuje takto:

1)

bod 21.A.15 se opravuje takto:

a)

první pododstavec písmene b) se nahrazuje tímto:

„b)

Žádost o typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely musí zahrnovat přinejmenším předběžné popisné údaje o výrobku, zamýšlené použití výrobku a druh činností, pro které se o certifikaci žádá. Dále musí být obsažen nebo po podání původní žádosti doplněn certifikační program pro prokazování souladu v souladu s bodem 21.A.20, který sestává z těchto částí:“;

b)

písmeno d) se nahrazuje tímto:

„d)

Žádost o typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely musí obsahovat dodatek žádosti o schválení údajů provozní vhodnosti, nebo po podání původní žádosti musí být o tento dodatek doplněna.“;

2)

bod 21.A.93 se opravuje takto:

a)

první pododstavec písmene b) se nahrazuje tímto:

„b)

Musí být obsažen nebo po podání původní žádosti doplněn certifikační program pro prokazování souladu v souladu s bodem 21.A.20, který sestává z těchto částí:“;

b)

v písmeni c) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

požádat o prodloužení lhůty stanovené v první větě písmena c) u původní žádosti a navrhnout nové datum vydání schválení. V tomto případě musí žadatel vyhovět certifikační předpisové základně, certifikační základně pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí, jak je agentura stanovila v souladu s bodem 21.A.101 a oznámila v souladu s bodem 21.B.105, a to k datu, které žadatel zvolí. Toto datum však nesmí předcházet datu, které žadatel navrhl jako nové datum vydání schválení, o více než pět let u žádosti o změnu typového osvědčení velkých letounů či velkých rotorových letadel nebo typového osvědčení velkých letounů či velkých rotorových letadel pro zvláštní účely a o více než tři roky u žádosti o změnu jakéhokoli jiného typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely.“;

3)

v bodě 21.A.174 písm. b) bodě 3 se bod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

ze třetí země:

prohlášení příslušného úřadu státu, v němž je nebo bylo letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, zohledňující stav letové způsobilosti letadla zapsaného v jeho leteckém rejstříku v době převodu,

protokol o stanovení hmotnosti a vyvážení s plánem nakládání,

letovou příručku, je-li taková příručka požadována předpisem letové způsobilosti pro dané letadlo,

záznamy o provozní minulosti ke stanovení výrobního, modifikačního a údržbového standardu letadla, včetně všech omezení souvisejících s osvědčením letové způsobilosti pro zvláštní účely vydaným v souladu s bodem 21.B.327,

doporučení pro vydání osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely a osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s kontrolou letové způsobilosti podle přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 (*1) nebo osvědčení kontroly letové způsobilosti v souladu s přílohou Vb (část ML) nařízení (EU) č. 1321/2014,

datum vydání prvního osvědčení letové způsobilosti, a použijí-li se standardy podle přílohy 16 svazku III Chicagské úmluvy, údaje o metrické hodnotě CO2.

(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).“;"

4)

v bodě 21.A.181 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

vyhovuje použitelnému typovému návrhu a požadavkům pro zachování letové způsobilosti a“;

5)

v bodě 21.A.211 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

vyhovuje použitelnému typovému návrhu, požadavkům na ochranu životního prostředí a požadavkům pro zachování letové způsobilosti a“;

6)

v bodě 21.A.431B písm. a) se bod 2 nahrazuje tímto:

„2)

jež se řídí konstrukčními údaji, které jsou součástí certifikačních specifikací vydaných agenturou, obsahujících přijatelné metody, techniky a postupy provádění a označování standardních oprav, včetně souvisejících instrukcí pro zachování letové způsobilosti, a“;

7)

v bodě 21.A.432C písm. b) se první pododstavec nahrazuje tímto:

„b)

V žádosti o schválení návrhu významné opravy musí být obsažen nebo po podání původní žádosti doplněn certifikační program zahrnující:“;

8)

v bodě 21.A.711 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

Oprávněná organizace může vydat povolení k letu (formulář 20b EASA, viz dodatek IV) na základě práv udělených v souladu s bodem M.A.711 přílohy I (část M) nařízení (EU) č. 1321/2014 nebo bodem CAMO.A.125 přílohy Vc (část CAMO) nařízení (EU) č. 1321/2014 nebo bodem CAO.A.095 přílohy Vd (část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud byly letové podmínky uvedené v bodě 21.A.708 této přílohy schváleny v souladu s bodem 21.A.710 této přílohy.“;

9)

v bodě 21.B.325 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

U letadla původem ze třetí země je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku kromě příslušného osvědčení letové způsobilosti podle písmene a) nebo b) povinen vydat:

1.

u nového nebo použitého letadla podléhajícího příloze I (část M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA, dodatek II);

2.

u nového letadla podléhajícího příloze Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA, dodatek II);

3.

u použitého letadla podléhajícího příloze Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA, dodatek II), pokud příslušný úřad provedl kontrolu letové způsobilosti.“;

10)

v dodatku II se formulář EASA 15c – Osvědčení kontroly letové způsobilosti nahrazuje tímto:

Formulář 15c EASA – Osvědčení kontroly letové způsobilosti

POZNÁMKA: Osoby a organizace provádějící kontrolu letové způsobilosti v kombinaci s prohlídkou po 100 hodinách/roční prohlídkou mohou použít rub tohoto formuláře k vydání osvědčení o uvolnění letadla do provozu (CRS) podle bodu ML.A.801 odpovídající prohlídce po 100 hodinách/roční prohlídce.

OSVĚDČENÍ KONTROLY LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI (ARC) (pro letadla v souladu s částí ML)

Číslo osvědčení: ………..

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139:

[NÁZEV PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU] (**)

tímto osvědčuje, že:

☐…..provedl kontrolu letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 u tohoto letadla:

[nebo]

☐.….toto nové letadlo:

Výrobce letadla:………………………………….Označení výrobce:……………………………

Poznávací značka letadla:……………………………………Výrobní číslo letadla:………………………………….

(a že toto letadlo) je v době kontroly považováno za způsobilé k letu.

Datum vydání: .............................................................Datum pozbytí platnosti: …………...............……………………..

Počet letových hodin (FH) draku letadla ke dni kontroly (*): ………………………………………………………………..

Podepsaná osoba: ................................................Číslo oprávnění (je-li to relevantní): ……………………..............….

[NEBO]

[NÁZEV OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE, ADRESA a ČÍSLO SCHVÁLENÍ] (**)

[nebo]

[ÚPLNÉ JMÉNO OSVĚDČUJÍCÍHO PRACOVNÍKA A ČÍSLO PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI PODLE ČÁSTI 66 (NEBO ROVNOCENNÉHO VNITROSTÁTNÍHO DOKLADU)] (**)

tímto osvědčuje, že provedl(a) kontrolu letové způsobilosti v souladu s nařízením (EU) č. 1321/2014 u tohoto letadla:

Výrobce letadla:………………………………….Označení výrobce:……………………………

Poznávací značka letadla:……………………………………Výrobní číslo letadla:………………………………….

a že toto letadlo to je v době kontroly považováno za způsobilé k letu.

Datum vydání: ..............................................................Datum pozbytí platnosti: …………………………………………..

Počet letových hodin (FH) draku letadla ke dni kontroly (*): ………………………………………………………………..

Podepsaná osoba: .....................................................Číslo oprávnění (je-li to relevantní): ………………..........……….

================================================================================

První prodloužení: letadlo je v souladu s podmínkami bodu ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (část ML)

Datum vydání: ..............................................................Datum pozbytí platnosti: …………………………………………..

Počet letových hodin (FH) draku letadla ke dni vydání (*): …………………………………………………… ………………

Podepsaná osoba: ..............................................................Číslo oprávnění: …………….........…….............……

Název společnosti: .............................................................Číslo schválení: …………………………...…………...

================================================================================

Druhé prodloužení: letadlo je v souladu s podmínkami bodu ML.A.901 písm. c) přílohy Vb (část ML)

Datum vydání: .................................................................Datum pozbytí platnosti: …………………………………………..

Počet letových hodin (FH) draku letadla ke dni vydání (*): …………………………………………………… ………………

Podepsaná osoba: .............................................................Číslo oprávnění: ………………….............……

Název společnosti: .............................................................Číslo schválení: ……………………………………...

(*)

S výjimkou balonů a vzducholodí.

(**)

Subjekt vydávající formulář si jej může upravit podle potřeby, a to smazáním jména, osvědčující formulace, odkazu na dotčené letadlo a podrobností o vydání, které nejsou relevantní pro zamýšlené použití.

Formulář 15c EASA, 4. vydání“.


(*1)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).“;“


Top