EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0666

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/666 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o požadavky na leteckou dopravu s posádkou provozovanou ve vzdušném prostoru U-space (Text s významem pro EHP)

C/2021/2673

OJ L 139, 23.4.2021, p. 187–188 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/666/oj

23.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/187


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/666

ze dne 22. dubna 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o požadavky na leteckou dopravu s posádkou provozovanou ve vzdušném prostoru U-space

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na články 31 a 44 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (2) stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace použitelné na všeobecný letový provoz.

(2)

Aby byl letadlům s posádkou, kterým není poskytována služba řízení letového provozu, umožněn bezpečný provoz vedle bezpilotních letadel ve vzdušném prostoru U-space, je důležité komunikovat polohu letadel s posádkou poskytovatelům služeb U-space. Toho by mělo být dosaženo elektronickým zviditelněním letadel s posádkou, aby jejich přítomnost mohla být účinně signalizována prostřednictvím přehledových technologií.

(3)

Takové požadavky na leteckou dopravu s posádkou provozovanou ve vzdušném prostoru U-space by měly být obsaženy v prováděcím nařízení (EU) č. 923/2012.

(4)

Takové nové požadavky by měly zvýšit bezpečnost tím, že zvýší situační orientaci ve vzdušném prostoru U-space.

(5)

Aby bylo zajištěno řádné provádění tohoto nařízení, měl by být členským státům a dotčeným zúčastněným stranám ponechán dostatečný časový prostor k přizpůsobení jejich postupů novému regulačnímu rámci.

(6)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví navrhla v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 opatření v podobě stanoviska č. 01/2020 (3).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) č. 923/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 923/2012 se mění takto:

1)

v článku 2 se doplňují nové body 146 a 147, které znějí:

„(146)

„vzdušným prostorem U-space“ zeměpisná zóna pro bezpilotní systémy vymezená členskými státy, kde je provoz bezpilotních systémů povolen pouze s podporou služeb U-space;

(147)

„službou U-space“ služba založená na digitálních službách a automatizaci funkcí navržená tak, aby podporovala bezpečný, účinný a zabezpečený přístup velkého počtu bezpilotních systémů do vzdušného prostoru U-space.“;

2)

článek SERA.6005 v oddíle 6 přílohy se nahrazuje tímto:

SERA.6005 Požadavky na komunikaci, odpovídač SSR a elektronickou viditelnost ve vzdušném prostoru U-space

a)

Oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ)

1)

Lety VFR prováděné v částech vzdušného prostoru třídy E, F nebo G a lety IFR prováděné v částech vzdušného prostoru třídy F nebo G určených příslušným úřadem za oblast s povinným rádiovým spojením (RMZ) udržují nepřetržitou hlasovou komunikační hlídku letadlo-země a v případě potřeby naváží obousměrnou komunikaci na příslušném komunikačním kanálu, ledaže splňují alternativní podmínky předepsané poskytovatelem letových navigačních služeb pro daný vzdušný prostor.

2)

Před vstupem do oblasti s povinným rádiovým spojením piloti na příslušném komunikačním kanálu provedou počáteční volání obsahující označení volané stanice, volací znak, typ letadla, polohu, hladinu, letový záměr a další informace předepsané příslušným úřadem.

b)

Oblast s povinným odpovídačem (TMZ)

Všechny lety prováděné ve vzdušném prostoru určeném příslušným úřadem za oblast s povinným odpovídačem (TMZ) musí být vybaveny zapnutými odpovídači SSR schopnými provozu v módech A a C nebo v módu S, ledaže splňují alternativní podmínky předepsané poskytovatelem letových navigačních služeb pro daný vzdušný prostor.

c)

Vzdušný prostor U-space

Letadla s posádkou provozovaná ve vzdušném prostoru určeném příslušným úřadem jako vzdušný prostor U-space, kterým poskytovatel letových navigačních služeb neposkytuje službu řízení letového provozu, se nepřetržitě elektronicky zviditelňují poskytovatelům služeb U-space.

d)

Vzdušné prostory určené jako oblast s povinným rádiovým spojením, oblast s povinným odpovídačem nebo vzdušný prostor U-space jsou řádně vyznačeny v leteckých informačních příručkách.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 ze dne 26. září 2012, kterým se stanoví společná pravidla létání a provozní předpisy týkající se služeb a postupů v oblasti letecké navigace a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1035/2011 a nařízení (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES) č. 1033/2006 a (EU) č. 255/2010 (Úř. věst. L 281, 13.10.2012, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


Top