EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0665

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru (Text s významem pro EHP)

C/2021/2672

Úř. věst. L 139, 23.4.2021, p. 184–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/665/oj

23.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/184


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/665

ze dne 22. dubna 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 43 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 (2) stanoví společné požadavky na poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („funkce sítě ATM“) pro všeobecný letový provoz a dohled nad nimi.

(2)

Přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/664 (3) by v řízeném vzdušném prostoru mohl být určen vzdušný prostor U-space, kde jsou vedle sebe provozována letadla s posádkou a bezpilotní letadla. Aby byla zajištěna bezpečnost takového provozu, mělo by být prováděcí nařízení (EU) 2017/373 změněno tak, aby zahrnovalo nezbytné požadavky na poskytovatele letových provozních služeb, pokud jde o koordinaci s poskytovateli služeb U-space a případně s jedinými poskytovateli společných informačních služeb.

(3)

V rámci určeného vzdušného prostoru U-space v řízeném vzdušném prostoru by poskytovatelé letových navigačních služeb měli zůstat odpovědní za poskytování letových navigačních služeb provozovatelům letadel s posádkou. Poskytovatelé letových provozních služeb by rovněž měli provádět tzv. dynamickou rekonfiguraci vzdušného prostoru U-space, aby bylo zajištěno, že letadla s posádkou a bezpilotní letadla zůstanou bezpečně oddělena.

(4)

Aby bylo zajištěno koordinované používání dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru U-space všemi provozními uživateli, měly by být zavedeny zvláštní postupy a komunikační možnosti mezi příslušnými stanovišti letových provozních služeb, poskytovateli služeb U-space, provozovateli bezpilotních systémů a případně jedinými poskytovateli společných informačních služeb.

(5)

Aby bylo zajištěno řádné provádění tohoto nařízení, měl by být před tím, než se toto nařízení začne používat, členským státům a dotčeným zúčastněným stranám ponechán dostatečný časový prostor k přizpůsobení jejich postupů novému regulačnímu rámci.

(6)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví navrhla v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 opatření v podobě stanoviska č. 01/2020 (4).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/373

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

V příloze I se doplňují nové body, které znějí:

„260)

„vzdušným prostorem U-space“ se rozumí zeměpisná zóna pro bezpilotní systémy vymezená členskými státy, kde je provoz bezpilotních systémů povolen pouze s podporou služeb U-space;

261)

„službou U-space“ se rozumí služba založená na digitálních službách a automatizaci funkcí navržená tak, aby podporovala bezpečný, zabezpečený a účinný přístup velkého počtu bezpilotních systémů do vzdušného prostoru U-space;

262)

„společnou informační službou“ se rozumí služba spočívající v šíření statických a dynamických údajů s cílem umožnit poskytování služeb U-space pro řízení provozu bezpilotních letadel;

263)

„dynamickou rekonfigurací vzdušného prostoru“ se rozumí dočasná úprava vzdušného prostoru U-space s cílem vyhovět krátkodobým změnám v poptávce po provozu letadel s posádkou, a to úpravou zeměpisných hranic tohoto vzdušného prostoru U-space. “

2)

V oddíle 1 hlavy A přílohy IV se doplňuje nový článek ATS.OR.127, který zní:

ATS.OR.127 Koordinace mezi poskytovateli letových provozních služeb ve vzdušném prostoru U-space

Poskytovatelé letových provozních služeb:

a)

poskytují na nediskriminačním základě příslušné provozní informace o letadlech s posádkou, které jsou nezbytné jako součást společných informačních služeb podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/664 (*1) pro vzdušný prostor U-space zřízený v řízeném vzdušném prostoru, v němž je poskytovatel letových provozních služeb určen k poskytování svých služeb;

b)

zřídí koordinační postupy a komunikační možnosti mezi příslušnými stanovišti letových provozních služeb, poskytovateli služeb U-space a případně jedinými poskytovateli společných informačních služeb, které umožňují poskytování těchto údajů.“;

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (Úř. věst. L 139, 23.4.2021, s. 161). “"

3)

V oddíle 2 hlavy B přílohy IV se vkládá nový článek ATS.TR.237, který zní:

ATS.TR.237 Dynamická rekonfigurace vzdušného prostoru U-space

Stanoviště řízení letového provozu:

a)

dočasně omezí oblast v určeném vzdušném prostoru U-space, v němž mohou být bezpilotní systémy provozovány, aby bylo vyhověno krátkodobým změnám v poptávce po provozu letadel s posádkou, a to úpravou laterálních a vertikálních hranic vzdušného prostoru U-space;

b)

zajistí, aby příslušní poskytovatelé služeb U-space a případně jediní poskytovatelé společných informačních služeb byli včas a účinně informováni o aktivaci, deaktivaci a dočasných omezeních určeného vzdušného prostoru U-space“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (viz strana 161 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


Top