EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0665

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru (Text s významem pro EHP)

C/2021/2672

OJ L 139, 23.4.2021, p. 184–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/665/oj

23.4.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 139/184


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/665

ze dne 22. dubna 2021,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na článek 43 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 (2) stanoví společné požadavky na poskytování služeb v oblasti uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb („ATM/ANS“) a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu („funkce sítě ATM“) pro všeobecný letový provoz a dohled nad nimi.

(2)

Přijetím prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/664 (3) by v řízeném vzdušném prostoru mohl být určen vzdušný prostor U-space, kde jsou vedle sebe provozována letadla s posádkou a bezpilotní letadla. Aby byla zajištěna bezpečnost takového provozu, mělo by být prováděcí nařízení (EU) 2017/373 změněno tak, aby zahrnovalo nezbytné požadavky na poskytovatele letových provozních služeb, pokud jde o koordinaci s poskytovateli služeb U-space a případně s jedinými poskytovateli společných informačních služeb.

(3)

V rámci určeného vzdušného prostoru U-space v řízeném vzdušném prostoru by poskytovatelé letových navigačních služeb měli zůstat odpovědní za poskytování letových navigačních služeb provozovatelům letadel s posádkou. Poskytovatelé letových provozních služeb by rovněž měli provádět tzv. dynamickou rekonfiguraci vzdušného prostoru U-space, aby bylo zajištěno, že letadla s posádkou a bezpilotní letadla zůstanou bezpečně oddělena.

(4)

Aby bylo zajištěno koordinované používání dynamické rekonfigurace vzdušného prostoru U-space všemi provozními uživateli, měly by být zavedeny zvláštní postupy a komunikační možnosti mezi příslušnými stanovišti letových provozních služeb, poskytovateli služeb U-space, provozovateli bezpilotních systémů a případně jedinými poskytovateli společných informačních služeb.

(5)

Aby bylo zajištěno řádné provádění tohoto nařízení, měl by být před tím, než se toto nařízení začne používat, členským státům a dotčeným zúčastněným stranám ponechán dostatečný časový prostor k přizpůsobení jejich postupů novému regulačnímu rámci.

(6)

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví navrhla v souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 opatření v podobě stanoviska č. 01/2020 (4).

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 127 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2017/373

Prováděcí nařízení (EU) 2017/373 se mění takto:

1)

V příloze I se doplňují nové body, které znějí:

„260)

„vzdušným prostorem U-space“ se rozumí zeměpisná zóna pro bezpilotní systémy vymezená členskými státy, kde je provoz bezpilotních systémů povolen pouze s podporou služeb U-space;

261)

„službou U-space“ se rozumí služba založená na digitálních službách a automatizaci funkcí navržená tak, aby podporovala bezpečný, zabezpečený a účinný přístup velkého počtu bezpilotních systémů do vzdušného prostoru U-space;

262)

„společnou informační službou“ se rozumí služba spočívající v šíření statických a dynamických údajů s cílem umožnit poskytování služeb U-space pro řízení provozu bezpilotních letadel;

263)

„dynamickou rekonfigurací vzdušného prostoru“ se rozumí dočasná úprava vzdušného prostoru U-space s cílem vyhovět krátkodobým změnám v poptávce po provozu letadel s posádkou, a to úpravou zeměpisných hranic tohoto vzdušného prostoru U-space. “

2)

V oddíle 1 hlavy A přílohy IV se doplňuje nový článek ATS.OR.127, který zní:

ATS.OR.127 Koordinace mezi poskytovateli letových provozních služeb ve vzdušném prostoru U-space

Poskytovatelé letových provozních služeb:

a)

poskytují na nediskriminačním základě příslušné provozní informace o letadlech s posádkou, které jsou nezbytné jako součást společných informačních služeb podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/664 (*1) pro vzdušný prostor U-space zřízený v řízeném vzdušném prostoru, v němž je poskytovatel letových provozních služeb určen k poskytování svých služeb;

b)

zřídí koordinační postupy a komunikační možnosti mezi příslušnými stanovišti letových provozních služeb, poskytovateli služeb U-space a případně jedinými poskytovateli společných informačních služeb, které umožňují poskytování těchto údajů.“;

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (Úř. věst. L 139, 23.4.2021, s. 161). “"

3)

V oddíle 2 hlavy B přílohy IV se vkládá nový článek ATS.TR.237, který zní:

ATS.TR.237 Dynamická rekonfigurace vzdušného prostoru U-space

Stanoviště řízení letového provozu:

a)

dočasně omezí oblast v určeném vzdušném prostoru U-space, v němž mohou být bezpilotní systémy provozovány, aby bylo vyhověno krátkodobým změnám v poptávce po provozu letadel s posádkou, a to úpravou laterálních a vertikálních hranic vzdušného prostoru U-space;

b)

zajistí, aby příslušní poskytovatelé služeb U-space a případně jediní poskytovatelé společných informačních služeb byli včas a účinně informováni o aktivaci, deaktivaci a dočasných omezeních určeného vzdušného prostoru U-space“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 26. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (viz strana 161 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


Top