EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0455

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/455 ze dne 15. března 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu přístrojů a spínacích prvků řídicích obvodů a multimediálních zařízení

C/2021/1669

OJ L 89, 16.3.2021, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/455/oj

16.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 89/17


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/455

ze dne 15. března 2021,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326, pokud jde o harmonizované normy pro elektromagnetickou kompatibilitu přístrojů a spínacích prvků řídicích obvodů a multimediálních zařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (2) se předpokládá, že elektrická zařízení, která jsou v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly odkazy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky, jichž se týkají tyto normy nebo jejich části, stanovenými v příloze I uvedené směrnice.

(2)

Komise svým prováděcím rozhodnutím C(2016) 7641 (3) požádala Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) a Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) o vypracování a revizi harmonizovaných norem pro elektromagnetickou kompatibilitu na podporu směrnice 2014/30/EU.

(3)

Na základě žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2016) 7641 zrevidovaly výbory CEN a CENELEC harmonizovanou normu EN 60947-5-2:2007 pro přístroje a spínací prvky řídicích obvodů, na kterou je odkaz zveřejněn v řadě C Úředního věstníku Evropské unie (4). To vedlo k přijetí harmonizované normy EN IEC 60947-5-2:2020.

(4)

Komise spolu s výbory CEN a CENELEC posoudila, zda je tato harmonizovaná norma v souladu s žádostí popsanou v prováděcím rozhodnutí C(2016) 7641.

(5)

Harmonizovaná norma EN IEC 60947-5-2:2020 je v souladu s požadavky, které má upravovat a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/30/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkaz na uvedenou harmonizovanou normu v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Příloha I prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 (5) uvádí odkazy na harmonizované normy, které zakládají předpoklad shody se směrnicí 2014/30/EU. Aby bylo zajištěno, že odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU jsou uvedeny v tomtéž aktu, měly by být odkazy na normu EN IEC 60947-5-2:2020 zařazeny do uvedené přílohy.

(7)

Je proto nezbytné odstranit z řady C Úředního věstníku Evropské unie odkaz na harmonizovanou normu EN 60947-5-2:2007 spolu s odkazem na pozměňující normu EN 60947-5-2:2007/A1:2012.

(8)

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 obsahuje odkazy na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU, které se v řadě C Úředního věstníku Evropské unie zrušují. Je proto vhodné do uvedené přílohy zahrnout odkaz na harmonizovanou normu EN 60947-5-2:2007 spolu s odkazem na pozměňující normu EN 60947-5-2:2007/A1:2012.

(9)

Na základě žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2016) 7641 změnily výbory CEN a CENELEC harmonizovanou normu EN 55035:2017, na kterou je odkaz uveden v příloze I prováděcího rozhodnutí v řadě (EU) 2019/1326. To vedlo k přijetí pozměňující normy EN 55035:2017/A11:2020. Cílem harmonizované normy EN 55035:2017/A11:2020 je nahradit následující harmonizované normy společně s jakoukoli pozměňující nebo opravující normou: EN 55020:2007, na niž nebyl zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie; EN 55024:2010, na niž je zveřejněn odkaz v řadě C Úředního věstníku Evropské unie (6), a EN 55103-2:2009, na niž je odkaz s datem zrušení dne 18. listopadu 2021 uveden v příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326, která obsahuje seznam odkazů na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/30/EU, které se v Úředním věstníku Evropské unie zrušují.

(10)

Harmonizovaná norma EN 55035:2017 ve znění normy EN 55035:2017/A11:2020 je v souladu s žádostí stanovenou v prováděcím rozhodnutí C(2016) 7641 a splňuje základní požadavky, na něž se má vztahovat a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/30/EU. Je proto vhodné nahradit položku týkající se harmonizované normy EN 55035:2017 v příloze I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 tak, aby byl odkaz na normu EN 55035:2017 zahrnut spolu s odkazem na normu EN 55035:2017/A11:2020, a uvést odkaz na harmonizovanou normu EN 55024:2010 v příloze II uvedeného rozhodnutí.

(11)

Aby měli výrobci dostatek času připravit se na použití harmonizované normy EN IEC 60947-5-2:2020 a na zrušení odkazu na normu EN 55024:2010, je nezbytné odložit zrušení odkazů na následující harmonizované normy spolu s odkazem na příslušnou pozměňující normu: EN 60947-5-2:2007, ve znění EN 60947-5-2:2007/A1:2012 a EN 55024:2010.

(12)

Harmonizovaná norma EN 55035:2017 přinesla významné změny specifikací stanovených v harmonizované normě EN 55103-2:2009. V harmonizované normě EN 55035:2017 proto CENELEC poskytl národním úřadům pro normalizaci dlouhou lhůtu, aby nahradily vnitrostátní normy, které přejímají harmonizovanou normu EN 55103-2:2009. Vzhledem k tomu, že koncepci řady výrobků, na něž se vztahuje harmonizovaná norma EN 55103-2:2009, jako jsou audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení, je třeba do 18. listopadu 2021 podstatně změnit, protože harmonizovaná norma EN 55103-2:2009 přestane zakládat předpoklad shody, nemusí být řada výrobců schopna tuto lhůtu dodržet. Je proto vhodné výjimečně odložit datum zrušení harmonizované normy EN 55103-2:2009. Položka týkající se harmonizované normy EN 55103-2:2009 v příloze II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1326 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 15. března 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 7641 ze dne 30. listopadu 2016 o žádosti o normalizaci Evropskému výboru pro normalizaci, Evropskému výboru pro normalizaci v elektrotechnice a Evropskému ústavu pro telekomunikační normy, pokud jde o harmonizované normy na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility.

(4)  Úř. věst. C 246, 13.7.2018, s. 1.

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1326 ze dne 5. srpna 2019 o harmonizovaných normách pro elektromagnetickou kompatibilitu vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU (Úř. věst. L 206, 6.8.2019, s. 27).

(6)  Úř. věst. C 246, 13.7.2018, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha I prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 se mění takto:

1)

položka 2 se nahrazuje tímto:

Č.

Odkaz na normu

„2.

EN 55035:2017

Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost

EN 55035:2017/A11:2020“;

2)

doplňuje se nová položka, která zní:

Č.

Odkaz na normu

„15.

EN IEC 60947-5-2:2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače“.


PŘÍLOHA II

Příloha II prováděcího rozhodnutí (EU) 2019/1326 se mění takto:

1)

položka 4 se nahrazuje tímto:

Č.

Odkaz na normu

Datum zrušení

„4.

EN 55103-2:2009

Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití – Část 2: Odolnost

28. července 2022“;

2)

doplňují se nové položky, které znějí:

Č.

Odkaz na normu

Datum zrušení

„12.

EN 55024:2010

Zařízení informační techniky – Charakteristiky odolnosti – Meze a metody měření

16. září 2022

13.

EN 60947-5-2:2007

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5–2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů – Bezdotykové spínače

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

16. září 2022“.


Top