EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0250

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/250 ze dne 16. února 2021, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19 (Text s významem pro EHP)

OJ L 58, 19.2.2021, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/250/oj

19.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 58/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/250

ze dne 16. února 2021,

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Krize způsobená onemocněním COVID-19 vedla k prudkému poklesu letecké dopravy následkem výrazného poklesu poptávky a přímých opatření přijatých členskými státy, jakož i třetími zeměmi, s cílem omezit šíření onemocnění COVID-19. Od 1. března 2020 má tato situace neblahý dopad na letecké dopravce, což bude pravděpodobně pokračovat i v příštích letech.

(2)

Tyto okolnosti jsou mimo kontrolu leteckých dopravců a vedly k dobrovolnému či povinnému rušení jejich leteckých služeb. Dobrovolné rušení zejména chrání finanční zdraví leteckých dopravců a zamezuje negativnímu dopadu na životní prostředí způsobenému provozováním prázdných nebo převážně prázdných letů pouze za účelem zachování letištních časů.

(3)

Údaje zveřejněné Eurocontrolem, který je manažerem struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, uvádějí soustavný meziroční pokles letového provozu o přibližně 74 % k polovině června 2020.

(4)

Na základě známých rezervací předem, prognóz Eurocontrolu a epidemiologických prognóz nelze předpovědět, kdy období silně snížené poptávky způsobené krizí způsobené onemocněním COVID-19 pravděpodobně skončí. Podle nejnovějších prognóz Eurocontrolu bude letový provoz v únoru 2021 na přibližně poloviční úrovni ve srovnání s únorem 2020. Prognózy vztahující se na období po tomto datu závisejí na řadě neznámých faktorů, jako je dostupnost vakcín proti onemocnění COVID-19. Za těchto okolností by letečtí dopravci, kteří nejsou schopni využívat své letištní časy v souladu s mírou využití letištních časů stanovenou v nařízení Rady (EHS) č. 95/93 (3), neměli automaticky přijít o přednostní právo ohledně série letištních časů stanovené v čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení, na které by jinak měli nárok. Toto nařízení by mělo za tímto účelem stanovit zvláštní pravidla.

(5)

Tato pravidla by se zároveň měla zaměřovat na možné negativní dopady na hospodářskou soutěž mezi leteckými dopravci. Zejména je třeba zajistit, aby letečtí dopravci, kteří jsou připraveni poskytovat služby, směli využívat nevyužitou kapacitu a měli výhled na zachování těchto letištních časů v dlouhodobém horizontu. Díky tomu by měla být zachována motivace leteckých dopravců využívat letištní kapacitu, z čehož by následně měli prospěch spotřebitelé.

(6)

Proto je nezbytné v souladu s těmito zásadami a na omezenou dobu stanovit podmínky, za nichž budou mít letečtí dopravci nadále nárok na sérii letištních časů podle čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 95/93, a stanovit pro dotčené letecké dopravce požadavky ohledně uvolnění nevyužité kapacity.

(7)

Během období, kdy je letecká doprava negativně dotčena krizí způsobenou onemocněním COVID-19, by měla být rozšířena definice „nově vstupujícího dopravce“, aby se zvýšil počet leteckých dopravců, na něž se vztahuje, čímž by více leteckých dopravců dostalo možnost zahájit a rozšířit svůj provoz, pokud si to přejí. Je však nezbytné omezit privilegia pro letecké dopravce, na něž se vztahuje uvedená definice, pouze na skutečně nově vstupující letecké dopravce, a to vyloučením jakéhokoli leteckého dopravce, který společně s mateřskou společností nebo s vlastními dceřinými společnostmi či dceřinými společnostmi své mateřské společnosti drží více než 10 % z celkového počtu letištních časů přidělených v daný den na kterémkoli daném letišti.

(8)

Během období, po které je uplatňována úleva od pravidel využívání letištních časů, by měl systém přidělování letištních časů uznat úsilí leteckých dopravců, kteří provozují lety v letištních časech, jež jsou součástí série, k jejímuž využívání je oprávněn jiný letecký dopravce podle čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 95/93, ale které byly zpřístupněny koordinátorovi letištních časů za účelem dočasného přerozdělení. Z tohoto důvodu by letečtí dopravci, kteří využívali alespoň pět letištních časů z jedné série, měli při přidělování těchto sérií v dalším odpovídajícím plánovacím období dostat přednost, pokud je letecký dopravce oprávněný k jejich využívání podle uvedených článků nepožaduje.

(9)

Zavedení zvláštních hygienických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 na letištích může snížit dostupnou kapacitu, kvůli čemuž může být nutné stanovit zvláštní koordinační parametry v souvislosti s onemocněním COVID-19. V takových situacích a aby bylo možné tyto parametry řádně uplatňovat, by koordinátoři měli mít možnost změnit načasování letištních časů přidělených leteckým dopravcům podle článku 8 nařízení (EHS) č. 95/93 nebo tyto letištní časy zrušit na plánovací období, během něhož jsou uplatňována zvláštní hygienická opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19.

(10)

Aby se usnadnilo využívání letištní kapacity během letního plánovacího období 2021, měli by mít letečtí dopravci možnost historické letištní časy koordinátorovi před začátkem plánovacího období vrátit, aby mohly být ad hoc přerozděleny. Letečtí dopravci, kteří vrátili úplnou sérii letištních časů před uplynutím lhůty stanovené tímto nařízením, by si měli zachovat svůj nárok na tutéž sérii letištních časů na daném letišti pro letní plánovací období 2022. S ohledem na další opatření v podobě úlev z pravidel využívání letištních časů uvedená v tomto nařízení by letečtí dopravci s významným počtem letištních časů na určitém letišti měli mít možnost vrátit tímto způsobem nejvýše polovinu svých letištních časů.

(11)

Aniž je dotčena povinnost členských států dodržovat právní předpisy Unie, zejména pravidla stanovená ve Smlouvách a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (4), negativní následky možných opatření, přijatých veřejnými orgány členských států nebo třetích zemí s cílem omezit šíření onemocnění COVID-19, jež na poslední chvíli omezují možnost cestovat, nemohou být přičítány leteckým dopravcům a měly by být zmírněny, pokud uvedená opatření mají významný dopad na rentabilitu nebo možnost cestování nebo na poptávku po dotčených tratích. To by mělo zahrnovat opatření, která vedou k částečnému nebo úplnému uzavření hranice nebo vzdušného prostoru nebo k částečnému či úplnému uzavření nebo snížení kapacity dotčených letišť, k omezením pohybu posádek leteckých společností, která výrazně brání provozování leteckých služeb, nebo k závažným překážkám, které cestujícím brání cestovat na dané trati s jakýmkoli dopravcem, včetně cestovních omezení, omezení pohybu nebo karanténních opatření v cílové zemi nebo oblasti nebo omezení dostupnosti služeb, které jsou zásadní pro přímou podporu provozování letecké služby. Zmírnění by mělo zajistit, aby letečtí dopravci nebyli postihováni za nevyužití letištních časů, pokud je toto nevyužití výsledkem omezujících opatření, jež v době přidělování letištních časů ještě nebyla zveřejněna. Zvláštní úleva od účinků uplatnění těchto opatření by měla mít omezené trvání a v každém případě by neměla přesáhnout dvě po sobě jdoucí plánovací období letového řádu.

(12)

Během období, kdy je poptávka výrazně ovlivněna z důvodu krize způsobené onemocněním COVID-19, by leteckým dopravcům měla být v nezbytné míře poskytnuta úleva od požadavků na využívání letištních časů s cílem zachovat nárok na tyto letištní časy v následujícím odpovídajícím plánovacím období. To by mělo leteckým dopravcům umožnit zvýšit objem služeb, až to okolnosti dovolí. Nižší minimální míra využití stanovená za tímto účelem by měla zohlednit výhled týkající se letového provozu na rok 2021 od počátku roku 2021, který byl na 50 % úrovně provozu roku 2019, nejistotu týkající se krize způsobené onemocněním COVID-19 a návrat důvěry spotřebitelů a úrovní provozu.

(13)

S cílem řešit měnící se dopad krize způsobené onemocněním COVID-19 a z toho vyplývající nejasnosti, co se týče vývoje úrovní dopravy ve střednědobém výhledu, a v případech, kdy je to naprosto nezbytné a opodstatněné, pružně reagovat na výzvy, jimž odvětví letecké dopravy v uvedeném důsledku čelí, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie s ohledem na změnu období, po které je uplatňována úleva z pravidla využívání letištních časů, a procentuálních hodnot minimální míry využití v rámci určitého rozmezí. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (5). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, kteří se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(14)

S cílem zajistit včasné nezbytné přípravy musí letečtí dopravci a koordinátoři znát podmínky, které se mají uplatnit na využívání letištních časů v daném plánovacím období. Komise by proto měla usilovat o přijetí aktů v přenesené pravomoci co možná nejdříve a v každém případě by měla tyto akty přijmout před lhůtou pro vrácení letištních časů podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EHS) č. 95/93.

(15)

Letiště, poskytovatelé letištních služeb a letečtí dopravci potřebují mít informace o dostupné kapacitě za účelem odpovídajícího plánování. Letečtí dopravci by měli koordinátorovi co nejdříve, a nejpozději tři týdny před plánovaným datem jejich využití, zpřístupnit všechny letištní časy, které nemají v úmyslu využít, aby je mohl případně přidělit jiným leteckým dopravcům. Pokud letečtí dopravci opakovaně a úmyslně tento požadavek nebo jakýkoli jiný požadavek podle nařízení (EHS) č. 95/93 nesplní, měly by se na ně vztahovat náležité sankce nebo odpovídající opatření.

(16)

Pokud se koordinátor přesvědčí o tom, že letecký dopravce na letišti ukončil provoz, měl by koordinátor letištní časy danému leteckému dopravci neprodleně odejmout a umístit je do fondu k novému přidělení jiným dopravcům.

(17)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zavést zvláštní pravidla a úlevy z obecných pravidel využívání letištních časů po omezenou dobu za účelem zmírnění dopadů krize způsobené onemocněním COVID-19 na leteckou dopravu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej z důvodu rozsahu a účinků navrhované činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(18)

Vzhledem k naléhavosti vyplývající z mimořádných okolností souvisejících s krizí způsobenou onemocněním COVID-19 je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Unii, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii, Smlouvě o fungování Evropské unie a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(19)

S cílem dosáhnout rychlé použitelnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve, a to prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 95/93 se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

vkládá se nové písmeno, které zní:

„ba)

během období uvedeného v čl. 10a odst. 3 se „nově vstupujícím dopravcem“ rozumí:

i)

letecký dopravce žádající letištní čas jako jednu ze součástí série letištních časů na letišti pro kterýkoli den, přičemž bude-li jeho žádost přijata, bude v daný den na daném letišti celkem disponovat méně než sedmi letištními časy, nebo

ii)

letecký dopravce, který žádá série letištních časů pro pravidelnou osobní dopravu bez mezipřistání mezi dvěma letišti Unie, kde nejvýše dva jiní letečtí dopravci provozují stejnou dopravu bez mezipřistání mezi uvedenými letišti v daný den, přičemž bude-li jeho žádost přijata, bude přesto disponovat méně než devíti letištními časy na daném letišti v daný den pro danou dopravu bez mezipřistání.

Letecký dopravce, který společně se svou mateřskou společností, svými vlastními dceřinými společnostmi nebo s dceřinými společnostmi své mateřské společnosti disponuje více než 10 % všech letištních časů, které jsou pro daný den na určitém letišti přiděleny, se nepovažuje za nově vstupujícího dopravce na dané letiště;“;

b)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„n)

„koordinačními parametry pro COVID-19“ se rozumí změněné koordinační parametry vedoucí ke snížení dostupné letištní kapacity na koordinovaném letišti v důsledku zvláštních hygienických opatření zavedených členskými státy v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19.“

2)

V čl. 7 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Letečtí dopravci, kteří provozují nebo hodlají provozovat dopravu na letišti s plánovaným provozem nebo na koordinovaném letišti, poskytnou letištnímu zprostředkovateli nebo koordinátorovi všechny požadované významné informace. Všechny významné informace jsou poskytovány v podobě a ve lhůtě, kterou stanoví letištní zprostředkovatel nebo koordinátor. Při podání žádosti o přidělení letištního času letecký dopravce informuje koordinátora zejména o tom, zda by měl ve vztahu k požadovaným letištním časům postavení nově vstupujícího dopravce v souladu s čl. 2 písm. b) nebo ba).“;

3)

Článek 8 se mění takto:

a)

v odst. 2 prvním pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„2.   Aniž jsou dotčeny články 7, 8a a 9, čl. 10 odst. 1 a 2a a článek 14, odstavec 1 tohoto článku se nepoužije, jestliže:“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Během období uvedeného v čl. 10a odst. 3 se série letištních časů, která byla vrácena do fondu letištních časů v souladu s odstavcem 1 tohoto článku na konci plánovacího období („referenčního plánovacího období“), na základě žádosti přidělí na další odpovídající plánovací období leteckému dopravci, který využil alespoň pět letištních časů z dané série po použití čl. 10a odst. 7 během referenčního plánovacího období, pokud série letištních časů nebyla již přidělena dopravci původně disponujícímu touto sérií na další odpovídající plánovací období v souladu s odstavcem 2 tohoto článku.

V případě, že požadavky prvního pododstavce splňuje více než jeden žadatel, upřednostní se ten letecký dopravce, který provozoval vyšší počet letištních časů z dané série.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„6a.   V rámci období, během nějž jsou uplatňovány koordinační parametry pro COVID-19, a s cílem zajistit řádné uplatňování těchto koordinačních parametrů může koordinátor změnit načasování požadovaných nebo přidělených letištních časů spadajících do období uvedeného v čl. 10a odst. 3, nebo je po vyslechnutí dotčeného leteckého dopravce může zrušit. V této souvislosti koordinátor zohlední dodatečná pravidla a pokyny uvedené v odstavci 5 tohoto článku za podmínek v něm uvedených.“

4)

V článku 8a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.

a)

Letištní časy přidělené nově vstupujícímu dopravci ve smyslu čl. 2 písm. b) nebo ba) nesmějí být převáděny podle odst. 1 písm. b) tohoto článku na dobu rovnající se dvěma odpovídajícím plánovacím obdobím letového řádu vyjma případu, kdy jde o zákonné převzetí činností podniku v úpadku.

b)

Letištní časy přidělené nově vstupujícímu dopravci ve smyslu čl. 2 písm. b) bodů ii) a iii) nebo čl. 2 písm. ba) bodu ii) nesmějí být převáděny na jinou trať podle odst. 1 písm. a) tohoto článku na dobu dvou odpovídajících plánovacích období letového řádu, ledaže by s nově vstupujícím dopravcem bylo zacházeno v souvislosti s novou tratí se stejnou prioritou jako v případě tratě původní.

c)

Letištní časy přidělené nově vstupujícímu dopravci ve smyslu čl. 2 písm. b) nebo ba) smějí být vyměňovány podle odst. 1 písm. c) tohoto článku po dobu dvou odpovídajících plánovacích období letového řádu pouze ke zlepšení časového rozvržení letištních časů pro tyto služby ve vztahu k původně požadovanému časovému rozvržení.“;

5)

Článek 10 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Bez ohledu na odstavec 2 série letištních časů přidělená na plánovací období od 28. března 2021 do 30. října 2021 leteckého dopravce opravňuje využít stejnou sérii letištních časů v plánovacím období od 27. března 2022 do 29. října 2022, pokud letecký dopravce dal koordinátorovi k dispozici úplnou sérii letištních časů pro přerozdělení do 28. února 2021. Tento odstavec se vztahuje pouze na série letištních časů, které byly přiděleny témuž dopravci pro plánovací období od 29. března 2020 do 24. října 2020. Počet letištních časů, které mohou být dotčenému leteckému dopravci přiděleny podle tohoto odstavce, je omezen na počet rovnající se 50 % letištních časů přidělených témuž dopravci pro plánovací období od 29. března 2020 do 24. října 2020 s výjimkou leteckého dopravce, kterému bylo přiděleno v průměru méně než 29 letištních časů týdně během předchozího odpovídajícího plánovacího období na dotyčném letišti.“;

b)

odstavec 4 se mění takto:

i)

doplňuje se nové písmeno, které zní:

„e)

během období uvedeného v čl. 10a odst. 3 opatření, která zavedly veřejné orgány a jejichž záměrem je řešit šíření onemocnění COVID-19 na jednom konci tratě, pro niž byly dotčené letištní časy využívány nebo se jejich využití plánovalo, za podmínky, že tato opatření nebyla zveřejněna v době, kdy byla série letištních časů přidělena, že tato opatření mají významný dopad na rentabilitu nebo možnost cestovat nebo na poptávku na dotčených tratích a že tato opatření měla kterýkoli z těchto následků:

i)

částečné nebo úplné uzavření hranic nebo vzdušného prostoru či částečné či úplné uzavření nebo omezení kapacity letiště během podstatné části příslušného plánovacího období,

ii)

vážné narušení schopnosti cestujících cestovat prostřednictvím kteréhokoli dopravce na dané přímé trati během podstatné části příslušného plánovacího období, včetně:

cestovního omezení na základě státní příslušnosti nebo bydliště, zákazu všech cest kromě cest nezbytně nutných nebo zákazu letů z určitých zemí či zeměpisných oblastí nebo do takových zemí či oblastí,

omezení pohybu nebo karantény nebo opatření týkajících se izolace v zemi nebo oblasti, kde se nachází cílové letiště (včetně mezilehlých bodů),

omezení dostupnosti služeb, jež jsou nezbytné pro přímou podporu provozování letecké služby,

iii)

omezení pohybu posádek leteckých společností, která významně brání provozování leteckých služeb z obsluhovaných letišť nebo na tato letiště, včetně náhlých zákazů vstupu nebo zdržení posádky na neočekávaných místech v důsledku karanténních opatření.“

ii)

doplňují se nové pododstavce, které znějí:

„Písmeno e) se použije během období, kdy platí opatření v něm uvedená, a v mezích uvedených ve třetím, čtvrtém a pátém pododstavci po dobu dalších nejvýše šesti týdnů. Pokud se však opatření uvedená v písmenu e) přestanou uplatňovat méně než šest týdnů před koncem plánovacího období, použije se písmeno e) na zbytek šestitýdenního období pouze v případě, že letištní časy jsou v následujícím plánovacím období využity pro stejnou trať.

Písmeno e) se použije pouze na letištní časy využité pro tratě, pro něž již byly využívány leteckým dopravcem před zveřejněním opatření uvedených v tomto písmenu.

Písmeno e) se nepoužije, pokud letecký dopravce využije dotčené letištní časy k přechodu na trať, která není ovlivněna opatřeními veřejných orgánů.

Letečtí dopravci mohou odůvodnit nevyužití letištního času v souladu s písmenem e) nejvýše po dvě po sobě jdoucí plánovací období letového řádu.“;

c)

v odstavci 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Z požadavků nově vstupujících dopravců jsou upřednostněni letečtí dopravci, kteří splňují podmínky pro postavení nově vstupujících dopravců podle čl. 2 písm. b) bodů i) a ii), čl. 2 písm. b) bodů i) a iii) nebo čl. 2 písm. ba) bodů i) a ii).“;

6)

Článek 10a se nahrazuje tímto:

„Článek 10a

Přidělení letištních časů v reakci na krizi způsobenou onemocněním COVID-19

1.   Pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 považují koordinátoři letištní časy přidělené na období od 1. března 2020 do 27. března 2021 za využité leteckým dopravcem, jemuž byly původně přiděleny.

2.   Pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2 považují koordinátoři letištní časy přidělené na období od 23. ledna 2020 do 29. února 2020 za využité leteckým dopravcem, jemuž byly původně přiděleny, pokud jde o letecké služby mezi letišti v Unii a letišti v Čínské lidové republice nebo ve Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong.

3.   S ohledem na letištní časy, které nebyly vráceny koordinátorovi k novému přidělení v souladu s čl. 10 odst. 2a během období od 28. března 2021 do 30. října 2021 a pro účely čl. 8 odst. 2 a čl. 10 odst. 2, pokud letecký dopravce koordinátorovi uspokojivě prokáže, že s jeho povolením využíval dotčenou sérii letištních časů, a to po nejméně 50 % času během plánovacího období, pro něž byla série přidělena, je oprávněn využít tutéž sérii letištních časů na další odpovídající plánovací období.

S ohledem na období uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce činí procentuální hodnota uvedená v čl. 10 odst. 4 a v čl. 14 odst. 6 písm. a) 50 %.

4.   Na letištní časy s datem od 9. dubna 2020 do 27. března 2021 se odstavec 1 použije pouze tehdy, pokud letecký dopravce vrátil příslušné nevyužité letištní časy koordinátorovi k novému přidělení jiným leteckým dopravcům.

5.   Pokud Komise na základě údajů zveřejněných Eurocontrolem, který je manažerem struktury vzdušného prostoru pro funkce sítě uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, zjistí, že snížení úrovně letového provozu ve srovnání s úrovní v odpovídajícím období roku 2019 přetrvává a na základě prognóz Eurocontrolu týkajících se provozu pravděpodobně bude přetrvávat, a pokud na základě nejlepších dostupných vědeckých údajů rovněž zjistí, že tato situace je výsledkem dopadu krize způsobené onemocněním COVID-19, přijme v souladu s článkem 12a akty v přenesené pravomoci, jimiž provede odpovídající změnu období uvedeného v odstavci 3 tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat, je-li to naprosto nezbytné k řešení měnícího se dopadu krize způsobené onemocněním COVID-19 na úroveň letového provozu, akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 12a za účelem změny procentuálních hodnot uvedených v odstavci 3 tohoto článku v rozmezí od 30 do 70 %. Za tímto účelem Komise zohlední změny, ke kterým došlo od 20. února 2021, a to na základě následujících prvků:

a)

údajů o úrovních provozu a prognózách provozu zveřejněných Eurocontrolem;

b)

vývoje trendů v letovém provozu během plánovacího období letového řádu, a to při zohlednění vývoje pozorovaného od začátku krize způsobené onemocněním COVID-19, a

c)

ukazatelů souvisejících s poptávkou po osobní a nákladní letecké dopravě, včetně trendů týkajících se velikosti a využití letadlového parku a ukazatelů vytížení.

Akty v přenesené pravomoci podle tohoto odstavce se přijmou nejpozději do 31. prosince na následující letní plánovací období a nejpozději do 31. července na následující zimní plánovací období.

6.   Ve zvláště závažných naléhavých případech týkajících se dlouhotrvajícího dopadu krize způsobené onemocněním COVID-19 na odvětví letecké dopravy v Unii se na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku použije postup stanovený v článku 12b.

7.   Během období uvedeného v odstavci 3 letečtí dopravci dají veškeré letištní časy, které nemají v úmyslu využít, k dispozici koordinátorovi pro nové přidělení jiným leteckým dopravcům, a to nejpozději tři týdny před datem využití.“;

7)

V článku 12a se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10a je svěřena Komisi do 21. února 2022.“;

8)

Článek 14 se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Členské státy zavedou a použijí účinné, odrazující a přiměřené sankce nebo rovnocenná opatření vůči leteckým dopravcům, kteří opakovaně a úmyslně nedodržují toto nařízení.“;

b)

v odstavci 6 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

Pokud během období uvedeného v čl. 10a odst. 3 koordinátor na základě informací, které má k dispozici, zjistí, že letecký dopravce na letišti ukončil provoz a nadále není schopen využívat letištní časy, jež mu byly přiděleny, pak koordinátor odejme tomuto leteckému dopravci dotčenou sérii letištních časů pro zbytek plánovacího období a umístí ji do fondu za podmínky, že se dotčený letecký dopravce k tomuto vyjádřil.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2021.

Za Evropský parlament

Předseda

D. M. SASSOLI

Za Radu

Předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Stanovisko ze dne 27. ledna 2021 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. února 2021 (dosud nezveřejněn v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 15. února 2021.

(3)  Nařízení Rady (EHS) č. 95/93 ze dne 18. ledna 1993 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úř. věst. L 14, 22.1.1993, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


Top