EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A0216(01)

Rozhodnutí smluvních stran Dohody o spolupráci při boji proti znečištění severního moře ropou a jinými škodlivými látkami o rozšíření oblasti působnosti dohody s cílem spolupracovat v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL

OJ L 54, 16.2.2021, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/216(1)/oj

16.2.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 54/3


ROZHODNUTÍ SMLUVNÍCH STRAN DOHODY O SPOLUPRÁCI PŘI BOJI PROTI ZNEČIŠTĚNÍ SEVERNÍHO MOŘE ROPOU A JINÝMI ŠKODLIVÝMI LÁTKAMI

o rozšíření oblasti působnosti dohody s cílem spolupracovat v oblasti dohledu s ohledem na požadavky přílohy VI úmluvy MARPOL

Smluvní strany Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami (dále jen „dohoda“),

připomínajíce článek 16 dohody, který stanoví, že jedna nebo více smluvních stran může navrhnout změny dohody a že je lze přijmout jednomyslným hlasováním na zasedání smluvních stran,

s úmyslem zajistit, aby depozitář obdržel co nejdříve od všech smluvních stran oznámení o schválení, aby mohly tyto změny v souladu s čl. 16 odst. 2 dohody rychle vstoupit v platnost,

s cílem zlepšit spolupráci a koordinaci mezi smluvními stranami v boji proti protiprávním atmosférickým emisím způsobeným lodní dopravou, aby se omezily negativní dopady, jež má spalování paliv s vysokým obsahem síry nebo dusíku používaných v lodní dopravě na lidské zdraví, biologickou rozmanitost a celé mořské prostředí,

jednomyslným hlasováním přijímají toto rozhodnutí:

Bod 1

Změna názvu dohody

Název dohody se mění takto:

„Dohoda o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou a jinými škodlivými látkami včetně znečištění ovzduší způsobeného lodní dopravou“

Bod 2

Změna preambule dohody

Preambule dohody se mění takto:

před slova „Nizozemského království“ se vkládá slovo „Irska“.

Odstavce 2 až 6 preambule se mění takto:

„uznávajíce, že znečištění moře ropou a jinými škodlivými látkami a znečištění ovzduší způsobené lodní dopravou v oblasti Severního moře může ohrozit mořské prostředí, biologickou rozmanitost, lidské zdraví a příslušné zájmy pobřežních států,

vědomy si, že takové druhy znečištění mají mnoho zdrojů a že nehody a jiné havárie na moři vyvolávají velké znepokojení,

přesvědčeny, že schopnost bojovat proti takovým druhům znečištění i aktivní spolupráce a vzájemná pomoc států jsou nezbytné k ochraně jejich pobřeží a souvisejících zájmů,

vítajíce pokrok, kterého již bylo dosaženo v rámci Dohody o spolupráci při boji proti znečištění Severního moře ropou, podepsané v Bonnu dne 9. června 1969,

přejíce si dále rozvíjet vzájemnou pomoc a spolupráci při sledování různých druhů znečištění a v boji proti nim,“

Bod 3

Změna článku 1

Článek 1 se mění takto:

„Článek 1

Tato dohoda se použije v oblasti Severního moře podle článku 2:

1)

kdykoli přítomnost nebo hrozící přítomnost ropy nebo jiných škodlivých látek znečišťujících nebo hrozících znečistit moře představuje závažné a bezprostřední nebezpečí pro pobřeží nebo související zájmy jedné nebo více smluvních stran nebo

2)

kdykoli přítomnost nebo hrozící přítomnost emisí způsobených lodní dopravou ve smyslu přílohy VI úmluvy MARPOL a znečišťujících nebo hrozících znečistit mořské prostředí přispívá k eutrofizaci moře a ohrožuje zdraví lidí, kteří žijí na pobřeží, nebo živých tvorů v moři, a

3)

pro dohled, který pomáhá zjistit znečištění a bojovat proti němu ve smyslu bodů 1 a 2 tohoto článku a zabránit porušování předpisů na ochranu před znečištěním.“

Bod 4

Změna článku 5

Článek 5 se mění takto:

„Článek 5

1.   Kdykoli některá smluvní strana zjistí, že nehoda nebo přítomnost ropy nebo jiných škodlivých látek, včetně emisí z lodí, v oblasti Severního moře pravděpodobně vážně ohrozí pobřeží nebo související zájmy kterékoli další smluvní strany, bez odkladu informuje prostřednictvím svého příslušného úřadu uvedenou stranu.

2.   Smluvní strany se zavazují, že budou vyžadovat od kapitánů všech lodí plujících pod jejich vlajkami a od pilotů letadel registrovaných v jejich zemích, aby vzhledem k okolnostem nejvhodnějšími a nejpřiměřenějšími způsoby bezodkladně hlásili:

a)

všechny nehody, které znečišťují mořské prostředí nebo pravděpodobně způsobí znečištění mořského prostředí;

b)

přítomnost, povahu a rozsah ropy nebo jiných škodlivých látek, které pravděpodobně vážně ohrozí pobřeží nebo související zájmy jedné nebo více smluvních stran.

3.   Smluvní strany použijí jednotný formulář pro podávání zpráv o znečištění, jak je požadováno podle odstavce 1 tohoto článku.“

Bod 5

Změna článku 6

Článek 6 se mění takto:

„Článek 6

1.   Výhradně pro účely této dohody se oblast Severního moře dělí na zóny popsané v příloze této dohody.

2.   Smluvní strany, v jejichž zóně dojde ke stavu popsanému v čl. 1bodu 1 této dohody, provedou nezbytné posouzení povahy a rozsahu jakékoli nehody nebo případně druhu a přibližného množství ropy nebo jiných škodlivých látek a směru a rychlosti jejich pohybu.

3.   Dotčená smluvní strana okamžitě informuje prostřednictvím svých příslušných úřadů všechny ostatní smluvní strany o svém posouzení a o každé akci, kterou podnikla za účelem boje proti znečištění ropou nebo jinými škodlivými látkami, a sleduje tyto látky po celou dobu jejich přítomnosti ve své zóně.

4.   Závazky smluvních stran podle tohoto článku týkající se zón společné odpovědnosti jsou předmětem zvláštních technických ujednání, která mezi sebou zavřou dotčené strany. Tato ujednání se sdělují ostatním smluvním stranám.“

Bod 6

Změna článku 15

Článek 15 se mění takto:

„Článek 15

1.   Smluvní strany zajistí plnění úkolů sekretariátu v souvislosti s touto dohodou a zohlední stávající ujednání v rámci jiných mezinárodních dohod o prevenci znečišťování mořského prostředí a znečišťování ovzduší platných pro stejný region jako tato dohoda.

2.   Každá smluvní strana poskytuje příspěvek ve výši 2,5 % ročních výdajů dohody. Zůstatek výdajů dohody se rozdělí mezi smluvní strany, které nejsou členy Evropského hospodářského společenství, přiměřeně jejich hrubému národnímu produktu v souladu s příspěvkovou stupnicí pravidelně přijímanou Valným shromážděním Organizace spojených národů. V žádném případě nesmí příspěvek smluvní strany na tento zůstatek překročit 20 % tohoto zůstatku.“

Bod 7

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy depozitář obdržel oznámení o schválení od všech smluvních stran.


Top