EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0076

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/76, ze dne 26. ledna 2021 o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (Text s významem pro EHP)

C/2021/412

OJ L 27, 27.1.2021, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/01/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/76/oj

27.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 27/20


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/76,

ze dne 26. ledna 2021

o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a zejména na čl. 10 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU (2) se předpokládá, že výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze I uvedené směrnice, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2)

Prováděcím rozhodnutím Komise C(2016) 5884 (3) požádala Komise Evropský výbor pro normalizaci (CEN) o vypracování a revizi harmonizovaných norem na podporu směrnice 2014/33/EU, aby bylo zajištěno, že tyto normy i nadále odrážejí obecně uznávaný stav techniky, aby splňovaly základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I směrnice 2014/33/EU a v příslušných případech základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (4), jak je stanoveno v bodě 1.1 přílohy I směrnice 2014/33/EU.

(3)

Na základě žádosti uvedené v prováděcím rozhodnutí C(2016) 5884 revidoval CEN harmonizované normy EN 81-20:2014 a EN 81-50:2014, na něž byly zveřejněny odkazy ve sdělení Komise 2016/C 293/05 (5), aby byly přizpůsobeny právnímu rámci směrnice 2014/33/EU a aby se zvýšila právní jistota a jasnost uvedených norem, včetně vypracování přesnější přílohy ZA a zavedení datovaných normativních odkazů. Výsledkem bylo přijetí harmonizované normy EN 81-20:2020 o obecných bezpečnostních požadavcích pro konstrukci a montáž výtahů pro dopravu osob a nákladů a harmonizované normy EN 81-50:2020 o konstrukčních zásadách, výpočtech, přezkoušeních a zkouškách výtahových komponent. Během revize harmonizovaných norem EN 81-20:2014 a EN 81-50:2014 nebyly provedeny žádné podstatné technické změny.

(4)

Komise společně s výborem CEN posoudila, zda harmonizované normy EN ISO 81-20:2020 a EN 81-50:2020 splňují požadavek stanovený v prováděcím rozhodnutí C(2016) 5884.

(5)

Harmonizované normy EN 81-20:2020 a EN 81-50:2020 splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které mají zahrnovat a které jsou stanoveny ve směrnici 2014/33/EU. Je proto vhodné zveřejnit odkazy na uvedené normy v Úředním věstníku Evropské unie.

(6)

Harmonizované normy EN 81-20:2020 a EN 81-50:2020 nahrazují harmonizované normy EN 81-20:2014 a EN 81-50:2014. Je proto nutné, aby byly odkazy na harmonizované normy EN 81-20:2014 a EN 81-50:2014 v Úředním věstníku Evropské unie zrušeny.

(7)

Aby měli výrobci dostatek času k přípravě na použití harmonizovaných norem EN 81-20:2020 a EN 81-50:2020, je nezbytné, aby bylo zrušení odkazů na harmonizované normy EN 81-20:2014 a EN 81-50:2014 odloženo.

(8)

V zájmu jasnosti a právní jistoty by měl být v jednom aktu zveřejněn úplný seznam odkazů na harmonizované normy vypracované na podporu směrnice 2014/33/EU a splňující základní požadavky, na které se mají vztahovat. Do tohoto rozhodnutí by proto měly být zahrnuty i ostatní odkazy na harmonizované normy zveřejněné ve sdělení 2016/C 293/05. Uvedené sdělení by proto mělo být s účinkem ode dne vstupu tohoto rozhodnutí v platnost zrušeno. Mělo by se však nadále použít, pokud jde o odkazy na harmonizované normy EN 81-20:2014 a EN 81-50:2014, jelikož je nutno zrušení uvedených odkazů odložit.

(9)

Soulad s harmonizovanou normou zakládá předpoklad shody s odpovídajícími základními požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie ode dne zveřejnění odkazu na takovou normu v Úředním věstníku Evropské unie. Toto rozhodnutí by proto mělo vstoupit v platnost dnem zveřejnění,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Odkazy na harmonizované normy pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracované na podporu směrnice 2014/33/EU, uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2

Sdělení 2016/C 293/64 se zrušuje. Nadále se použije do 27. července 2022, pokud jde o odkazy na harmonizované normy uvedené v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. ledna 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 251)

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise C(2016) 5884 ze dne 21. září 2016 o žádosti o normalizaci týkající se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy podané Evropskému výboru pro normalizaci na podporu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU.

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (Úř. věst. L 157, 9.6.2006, s. 24).

(5)  Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy (Úř. věst. C 293, 12.8.2016, s. 64).


PŘÍLOHA I

Č.

Odkaz na normu

1.

EN 81-20:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

2.

EN 81-21:2009+A1:2012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

3.

EN 81-22:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou jízdní dráhou

4.

EN 81-28:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

5.

EN 81-50:2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

6.

EN 81-58:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

7.

EN 81-70:2003

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

EN 81-70:2003/A1:2004

8.

EN 81-71:2005+A1:2006

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům

9.

EN 81-72:2015

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

10.

EN 81-73:2016

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 73: Funkce výtahů při požáru

11.

EN 81-77:2013

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám

12.

EN 12016:2013

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky – Odolnost

13.

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 3: Informace pro používání a údržbu

14.

EN 12385-5:2002

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

EN 12385-5:2002/AC:2005

15.

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů – Pravidla pro návody pro údržbu

16.

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky


PŘÍLOHA II

Č.

Odkaz na normu

1.

EN 81-20:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

2.

EN 81-50:2014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent


Top