EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0035

Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2020 ze dne 11. prosince 2020, kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií [2021/35]

C/2020/8740

OJ L 15, 18.1.2021, p. 34–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/35/oj

18.1.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/34


ROZHODNUTÍ VÝBORU PRO POZEMNÍ DOPRAVU SPOLEČENSTVÍ-ŠVÝCARSKO č. 2/2020

ze dne 11. prosince 2020,

kterým se mění příloha 1 Dohody mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici a rozhodnutí výboru č. 2/2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií [2021/35]

VÝBOR PRO POZEMNÍ DOPRAVU SPOLEČENSTVÍ–ŠVÝCARSKO,

s ohledem na Dohodu mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici (1) ze dne 21. června 1999 (dále jen „dohoda“), a zejména na čl. 52 odst. 4 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 51 odst. 2 dohody odpovídá za sledování a používání dohody a provádí ustanovení o úpravě a revizi obsažená v článcích 52 a 55 dohody Výbor pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko (dále jen „společný výbor“).

(2)

Podle čl. 52 odst. 4 dohody společný výbor mimo jiné přijme rozhodnutí o změně přílohy 1, aby do ní byly podle potřeby a na základě vzájemnosti zahrnuty změny dotčených právních předpisů, nebo rozhodne o jakémkoliv jiném opatření zaměřeném na zajištění řádného fungování dohody.

(3)

Švýcarsko zamýšlí uplatnit právní předpisy, které jsou rovnocenné směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (2) a směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 (3). Rozhodnutím Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2019 (4) společný výbor na jedné straně revidoval přílohu 1 dohody za účelem začlenění nových hmotněprávních ustanovení uvedených směrnic a na straně druhé přijal přechodná ustanovení k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií, dokud nedojde ke změně dohody podle použitelných postupů. Tato přechodná ustanovení jsou použitelná do dne 31. prosince 2020.

(4)

Dokud nedojde k začlenění zbývajících hmotněprávních ustanovení, měla by být přechodná ustanovení článků 2, 3, 4 a 5 rozhodnutí č. 2/2019 použitelná do dne 31. prosince 2021.

(5)

Datum, k němuž by měly být přezkoumány některé švýcarské vnitrostátní předpisy uvedené v příloze 1 dohody, jež by mohly být neslučitelné s technickými specifikacemi pro interoperabilitu, za účelem jejich zrušení, pozměnění, nebo zachování, by mělo být stanoveno na datum příštího zasedání výboru, nejpozději však na 30. června 2021.

(6)

V příloze 1 dohody by měly být uvedeny zvláštní případy uvedené v čl. 4 odst. 5 směrnice (EU) 2016/797 pro každou technickou specifikaci pro interoperabilitu, aby byla vhodným způsobem zachována kompatibilita stávajícího železničního systému s ohledem jak na síť, tak na vozidla,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Příloha 1 dohody se nahrazuje přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Článek 6 rozhodnutí č. 2/2019 se mění takto:

„Článek 6

1.   Švýcarské vnitrostátní předpisy a zvláštní případy mohou doplňovat požadavky Evropské unie nebo se od nich odchylovat, pokud se tyto předpisy a zvláštní případy týkají technických parametrů subsystémů, provozních aspektů a aspektů vztahujících se na pracovníky vykonávající bezpečnostní úkoly uvedené v příloze 1 dohody.

2.   Švýcarsko oznámí agentuře vnitrostátní předpisy uvedené v odstavci 1 za účelem jejich zveřejnění prostřednictvím informačního systému zmíněného v článku 27 nařízení (EU) 2016/796.

3.   Příloha 1 uvádí použitelné vnitrostátní předpisy a zvláštní případy, jež jsou potenciálně neslučitelné s právem Unie. Pokud není do 30. června 2021 zjištěna slučitelnost s právem Unie, nelze tyto vnitrostátní předpisy a zvláštní případy nadále uplatňovat, nerozhodne-li společný výbor jinak.“

Článek 3

Článek 8 druhý pododstavec rozhodnutí č. 2/2019 se mění takto:

„Články 2, 3, 4 a 5 se použijí do dne 31. prosince 2021.“

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bernu dne 11. prosince 2020

Za Švýcarskou konfederaci

předseda

Peter FÜGLISTALER

Za Evropskou unii

vedoucí delegace Evropské unie

Elisabeth WERNER


(1)  Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 91.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Rozhodnutí Výboru pro pozemní dopravu Společenství-Švýcarsko č. 2/2019 ze dne 13. prosince 2019 o přechodných opatřeních k zachování plynulé železniční dopravy mezi Švýcarskem a Evropskou unií (Úř. věst. L 13, 17.1.2020, s. 43).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA 1

POUŽITELNÉ PŘEDPISY

V souladu s čl. 52 odst. 6 této dohody Švýcarsko použije právní předpisy rovnocenné těmto:

Příslušné právní předpisy Evropské unie

ODDÍL 1 – PŘÍSTUP K POVOLÁNÍ

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží (kodifikované znění) (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 82).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51), naposledy pozměněné nařízením Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013 (Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 72), naposledy pozměněné nařízením Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013 (Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 1).

Pro účely této dohody:

(a)

Evropská unie a Švýcarská konfederace osvobozují každého státního příslušníka Švýcarské konfederace, členského státu Evropské unie a členského státu Evropského hospodářského prostoru od povinnosti vlastnit osvědčení řidiče.

(b)

Švýcarská konfederace může osvobodit jiné státní příslušníky, než jsou státní příslušníci uvedení v písmeni a), od povinnosti vlastnit osvědčení řidiče pouze po předchozí konzultaci a souhlasu Evropské unie.

(c)

Ustanovení kapitoly III nařízení (ES) č. 1072/2009 (ohledně kabotáže) se nepoužijí.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88) naposledy pozměněné nařízením (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013 (Úř. věst. L 158, 10.6.2013, s. 1).

Pro účely této dohody se ustanovení kapitoly V nařízení (ES) č. 1073/2009 (ohledně kabotáže) nepoužijí.

Rozhodnutí Komise 2009/992/EU ze dne 17. prosince 2009 o minimálních požadavcích na údaje zanášené do vnitrostátního elektronického rejstříku podniků silniční dopravy (Úř. věst. L 339, 22.12.2009, s. 36).

Nařízení Komise (EU) č. 1213/2010 ze dne 16. prosince 2010 o zavedení společných pravidel pro propojení vnitrostátních elektronických rejstříků podniků silniční dopravy (Úř. věst. L 335, 18.12.2010, s. 21).

Nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98 (Úř. věst. L 107, 10.4.2014, s. 39).

Nařízení Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě, a kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES (Úř. věst. L 74, 19.3.2016, s. 8).

ODDÍL 2 – SOCIÁLNÍ NORMY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES ze dne 15. července 2003 o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS (Úř. věst. L 226, 10.9.2003, s. 4).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 35), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) 2016/403 ze dne 18. března 2016 (Úř. věst. L 74, 19.3.2016, s. 8).

Nařízení Komise (EU) č. 581/2010 ze dne 1. července 2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče (Úř. věst. L 168, 2.7.2010, s. 16).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68 ze dne 21. ledna 2016 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče (Úř. věst. L 15, 22.1.2016, s. 51) ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1503 ze dne 25. srpna 2017 (Úř. věst. L 221, 26.8.2017, s. 10).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/799 ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí (Úř. věst. L 139, 26.5.2016, s. 1), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/502 ze dne 28. února 2018 (Úř. věst. L 85, 28.3.2018, s. 1).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu (Úř. věst. L 79, 24.3.2017, s. 1).

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/1013 ze dne 30. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář zprávy uvedený v článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 153, 16.6.2017, s. 28).

ODDÍL 3 – TECHNICKÉ NORMY

Motorová vozidla

Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 16), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007 (Úř. věst. L 155, 15.6.2007, s. 49).

Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/27/ES ze dne 10. dubna 2001 (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).

Směrnice Rady 91/671/EHS ze dne 16. prosince 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 26), naposledy pozměněná prováděcí směrnicí Komise 2014/37/EU ze dne 27. února 2014 (Úř. věst. L 59, 28.2.2014, s. 32).

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství (Úř. věst. L 57, 2.3.1992, s. 27), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002 (Úř. věst. L 327, 4.12.2002, s. 8).

Směrnice Rady 96/53/ES ze dne 25. července 1996, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 59), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/7/ES ze dne 18. února 2002 (Úř. věst. L 67, 9.3.2002, s. 47).

Nařízení Rady (ES) č. 2411/98 ze dne 3. listopadu 1998 o uznávání rozlišovacích značek členského státu, ve kterém jsou registrována motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, v dopravním provozu Společenství (Úř. věst. L 299, 10.11.1998, s. 1).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství (Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010 (Úř. věst. L 173, 8.7.2010, s. 33).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Úř. věst. L 275, 20.10.2005, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008 (Úř. věst. L 192, 19.7.2008, s. 51).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 133/2014 ze dne 31. ledna 2014 (Úř. věst. L 47, 18.2.2014, s. 1).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) 2016/1004 ze dne 22. června 2016 (Úř. věst. L 165, 23.6.2016, s. 1).

Nařízení Komise (EU) č. 582/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a kterým se mění přílohy I a III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Úř. věst. L 167, 25.6.2011, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (EU) č. 627/2014 ze dne 12. června 2014 (Úř. věst. L 174, 13.6.2014, s. 28).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 131), ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1576 ze dne 26. června 2017 (Úř. věst. L 239, 19.9.2017, s. 3).

Přeprava nebezpečného zboží

Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35), naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 17. června 2008 (Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 11).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13), naposledy pozměněná směrnicí Komise (EU) 2018/1846 ze dne 23. listopadu 2018 (Úř. věst. L 299, 26.11.2018, s. 58).

Pro účely této dohody se ve Švýcarsku použijí tyto odchylky od směrnice 2008/68/ES:

1.   Silniční doprava

Odchylky pro Švýcarsko podle čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

RO - a - CH - 1

Věc: přeprava motorové nafty a topného oleje (číslo UN 1202) v cisternových kontejnerech.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I uvedené směrnice: body 1.1.3.6 a 6.8.

Obsah přílohy směrnice: výjimky vztahující se na množství přepravovaná v jedné přepravní jednotce, předpisy týkající se konstrukce cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: na cisternové kontejnery, které nebyly zkonstruovány podle bodu 6.8, ale podle vnitrostátních právních předpisů a které mají kapacitu nejvýše 1 210 l a jsou používány pro přepravu topného oleje nebo motorové nafty s číslem UN 1202, lze uplatnit výjimku uvedenou v bodě 1.1.3.6 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: bod 1.1.3.6.3 písm. b) a bod 6.14 dodatku 1 k vyhlášce o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741.621).

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

RO - a - CH - 2

Věc: osvobození od požadavku mít ve vozidle přepravní doklad pro některá množství nebezpečných věcí podle bodu 1.1.3.6.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I uvedené směrnice: body 1.1.3.6 a 5.4.1.

Obsah přílohy směrnice: požadavek mít přepravní doklad.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: přeprava nevyčištěných prázdných kontejnerů patřících do přepravní kategorie 4 a naplněných nebo prázdných lahví se stlačeným plynem pro dýchací zařízení používaná záchrannými službami nebo jako potápěčské vybavení, pokud jejich množství nepřekročí limity stanovené v bodě 1.1.3.6, nepodléhá povinnosti mít ve vozidle přepravní doklad podle bodu 5.4.1.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: bod 1.1.3.6.3 písm. c) dodatku 1 k vyhlášce ze dne 29. listopadu 2002 o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741.621).

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

RO - a - CH - 3

Věc: přeprava nevyčištěných prázdných cisteren společnostmi, které provádějí údržbu zařízení na skladování kapalin nebezpečných pro vodu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I uvedené směrnice: body 6.5, 6.8, 8.2 a 9.

Obsah přílohy směrnice: konstrukce, vybavení a kontrola cisteren a vozidel, výcvik řidičů.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: vozidla a nevyčištěné prázdné cisterny/kontejnery používané společnostmi, které provádějí údržbu zařízení na skladování kapalin nebezpečných pro vodu, a sloužící k uchovávání kapalin během údržby pevných cisteren nepodléhají předpisům o konstrukci, vybavení a kontrole ani předpisům o označování a oranžové tabulce stanoveným dohodou ADR. Vztahují se na ně zvláštní předpisy o označování štítky a nápisy a řidič vozidla nemusí absolvovat výcvik uvedený v bodě 8.2.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: bod 1.1.3.6.3.10 dodatku 1 k vyhlášce ze dne 29. listopadu 2002 o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741.621).

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

Odchylky pro Švýcarsko podle čl. 6 odst. 2 písm. b) bodu i) směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

RO - bi - CH - 1

Věc: přeprava odpadu z domácností obsahujícího nebezpečné věci do zařízení na likvidaci odpadu.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I uvedené směrnice: body 2, 4.1.10, 5.2 a 5.4.

Obsah přílohy směrnice: klasifikace, společné balení, označování nápisy a štítky, dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: pravidla obsahují ustanovení týkající se zjednodušené klasifikace odpadu z domácností, který obsahuje nebezpečné věci (z domácností), odborníkem uznaným příslušným orgánem, používání vhodných nádob a rovněž výcvik řidičů. Odpad z domácností, který nemůže být odborníkem klasifikován, může být převezen v malém množství do zařízení na zpracování odpadu, a to s příslušnými údaji k jednotlivým balením a přepravním jednotkám.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: bod 1.1.3.7 dodatku 1 k vyhlášce ze dne 29. listopadu 2002 o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741.621).

Poznámky: tato pravidla se mohou uplatňovat pouze na přepravu odpadu z domácností obsahujícího nebezpečné věci mezi veřejnými zařízeními na zpracování odpadu a zařízeními na likvidaci odpadu.

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

RO - bi - CH - 2

Věc: zpáteční přeprava výrobků zábavní pyrotechniky.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I uvedené směrnice: body 2.1.2, 5.4.

Obsah přílohy směrnice: klasifikace a dokumentace.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: s cílem usnadnit přepravu výrobků zábavní pyrotechniky s čísly UN 0335, 0336 a 0337 od maloobchodníků zpět k dodavatelům se počítá s výjimkami ohledně uvádění čisté hmotnosti a klasifikace výrobku v přepravním dokladu.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: bod 1.1.3.8 dodatku 1 k vyhlášce ze dne 29. listopadu 2002 o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741.621).

Poznámky: podrobná kontrola přesného obsahu jednotlivých neprodaných výrobků v každém balení je u výrobků určených k maloobchodnímu prodeji prakticky nemožná.

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

RO - bi - CH - 3

Věc: osvědčení o výcviku podle dohody ADR pro cesty podniknuté za účelem přepravy porouchaných vozidel, cesty související s opravami, cesty podniknuté za účelem prohlídky cisternových vozidel / cisteren a pro cesty podniknuté v cisternových vozidlech odborníky odpovědnými za prohlídku těchto vozidel.

Odkaz na oddíl I.1 přílohy I uvedené směrnice: bod 8.2.1.

Obsah přílohy směrnice: řidiči vozidel musí absolvovat školení.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: výcvik a osvědčení podle dohody ADR se nevyžadují u cest podniknutých za účelem přepravy porouchaných vozidel nebo u zkušebních jízd souvisejících s opravou, u cest v cisternových vozidlech za účelem prohlídky cisternového vozidla nebo jeho cisterny a rovněž u cest podniknutých odborníky odpovědnými za prohlídku cisternových vozidel.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: pokyny Federálního ministerstva životního prostředí, dopravy, energetiky a spojů (DETEC) ze dne 30. září 2008 týkající se silniční přepravy nebezpečných věcí.

Poznámky: porouchaná vozidla nebo vozidla, u nichž probíhá oprava, a cisternová vozidla, která se připravují na technickou inspekci nebo u nichž v rámci inspekce již probíhá kontrola, v některých případech stále obsahují nebezpečné věci.

Nadále se použijí požadavky uvedené v bodech 1.3 a 8.2.3.

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

2.   Železniční doprava

Odchylky pro Švýcarsko podle čl. 6 odst. 2 písm. a) směrnice 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí.

RA - a - CH - 1

Věc: přeprava motorové nafty a topného oleje (číslo UN 1202) v cisternových kontejnerech.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II uvedené směrnice: bod 6.8.

Obsah přílohy směrnice: právní předpisy týkající se konstrukce cisteren.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: jsou povoleny cisternové kontejnery, které nebyly zkonstruovány podle bodu 6.8, ale podle vnitrostátních právních předpisů a které mají kapacitu nejvýše 1 210 l a jsou používány pro přepravu topného oleje nebo motorové nafty s číslem UN 1202.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: příloha vyhlášky ministerstva DETEC ze dne 3. prosince 1996 o přepravě nebezpečných věcí po železnici a na lanových drahách (RSD; RS 742.401.6) a kapitola 6.14 dodatku 1 k vyhlášce ze dne 29. listopadu 2002 o silniční přepravě nebezpečných věcí (SDR; RS 741.621)

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

RA - a - CH - 2

Věc: přepravní doklad.

Odkaz na oddíl II.1 přílohy II uvedené směrnice: bod 5.4.1.1.1.

Obsah přílohy směrnice: obecné informace požadované v přepravním dokladu.

Obsah vnitrostátních právních předpisů: použití souhrnného označení v přepravním dokladu je možné, pokud je k uvedenému dokladu připojen seznam s předepsanými údaji stanovenými výše.

Původní odkaz na vnitrostátní právní předpisy: příloha vyhlášky ministerstva DETEC ze dne 3. prosince 1996 o přepravě nebezpečných věcí po železnici a na lanových drahách (RSD; RS 742.401.6).

Datum skončení platnosti: 1. ledna 2023.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o přepravitelných tlakových zařízeních a o zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 1999/36/ES (Úř. věst. L 165, 30.6.2010, s. 1).

ODDÍL 4 – PRÁVA PŘÍSTUPU A TRANZITU V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ

Směrnice Rady 91/440/EHS ze dne 29. července 1991 o rozvoji železnic Společenství (Úř. věst. L 237, 24.8.1991, s. 25).

Směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70).

Směrnice Rady 95/19/ES ze dne 19. června 1995 o přidělování kapacit železniční infrastruktury a o zpoplatnění infrastruktury (Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 75).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (směrnice o bezpečnosti železnic) (Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2014/88/EU ze dne 9. července 2014 (Úř. věst. L 201, 10.7.2014, s. 9).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 51), naposledy pozměněná směrnicí Komise (EU) 2016/882 ze dne 1. června 2016 (Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 22).

Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES (Úř. věst. L 153, 14.6.2007, s. 9), ve znění nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 22).

Rozhodnutí Komise 2007/756/ES ze dne 9. listopadu 2007, kterým se přijímá společná specifikace celostátního registru vozidel stanoveného podle čl. 14 odst. 4 a 5 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES (Úř. věst. L 305, 23.11.2007, s. 30), ve znění rozhodnutí Komise 2011/107/EU ze dne 10. února 2011 (Úř. věst. L 43, 17.2.2011, s. 33).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. L 191, 18.7.2008, s. 1), naposledy pozměněná směrnicí Komise 2014/38/EU ze dne 10. března 2014 (Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 20).

Rozhodnutí Komise 2009/965/ES ze dne 30. listopadu 2009 o referenčním dokumentu uvedeném v čl. 27 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (Úř. věst. L 341, 22.12.2009, s. 1), ve znění prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2015/2299 ze dne 17. listopadu 2015 (Úř. věst. L 324, 10.12.2015, s. 15).

Nařízení Komise (EU) č. 36/2010 ze dne 3. prosince 2009 o vzorech Společenství pro licenci strojvedoucího, doplňková osvědčení, ověřené opisy doplňkových osvědčení a formuláře žádosti o licenci strojvedoucího podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 13, 19.1.2010, s. 1).

Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES (Úř. věst. L 319, 4.12.2010, s. 1).

Nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 ze dne 9. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání osvědčení o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 326, 10.12.2010, s. 11).

Nařízení Komise (EU) č. 1169/2010 ze dne 10. prosince 2010 o společné bezpečnostní metodě pro posuzování shody s požadavky pro získání schválení z hlediska bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 327, 11.12.2010, s. 13).

Nařízení Komise (EU) č. 201/2011 ze dne 1. března 2011 o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla (Úř. věst. L 57, 2.3.2011, s. 8).

Nařízení Komise (EU) č. 445/2011 ze dne 10. května 2011 o systému udělování osvědčení pro subjekty odpovědné za údržbu nákladních vozů a o změně nařízení (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 22).

Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému (Úř. věst. L 123, 12.5.2011, s. 11), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/775 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 103).

Prováděcí rozhodnutí Komise 2011/665/EU ze dne 4. října 2011 o evropském registru povolených typů železničních vozidel (Úř. věst. L 264, 8.10.2011, s. 32), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Rozhodnutí Komise 2011/765/EU ze dne 22. listopadu 2011 o kritériích pro uznávání školicích středisek zapojených do školení strojvedoucích, o kritériích pro uznávání zkoušejících strojvedoucích a o kritériích pro organizaci zkoušek v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES (Úř. věst. L 314, 29.11.2011, s. 36).

Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za údržbu (Úř. věst. L 320, 17.11.2012, s. 8).

Nařízení Komise (EU) č. 321/2013 ze dne 13. března 2013 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – nákladní vozy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí Komise 2006/861/ES (Úř. věst. L 104, 12.4.2013, s. 1), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/776 ze dne čtvrtek 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009 (Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 8), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1136 ze dne 13. července 2015 (Úř. věst. L 185, 14.7.2015, s. 6).

Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, p. 1), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 1), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/772 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 1).

Ve Švýcarsku se použije tento vnitrostátní předpis uvedený v článku 6 rozhodnutí společného výboru č. 2/2019:

CH-TSI PRM-001 (verze 2.0 z listopadu 2020): autonomní přístup k vlakům (Accès autonome aux trains) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1300/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021).

Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, p. 179), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/776 ze dne čtvrtek 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 228), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/776 ze dnes čtvrtek 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Ve Švýcarsku se použijí tyto vnitrostátní předpisy uvedené v článku 6 rozhodnutí společného výboru č. 2/2019:

CH-TSI LOC&PAS-001 (verze 1.0 z června 2015): šířka hlavy pantografového sběrače (Largeur de l'archet du pantographe),

CH-TSI LOC&PAS-002 (verze 1.0 z července 2016): úzké výhybky / zkušební jízda přes výhybky (Diagonale étroite / attestations de conduite sur aiguillages) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-003 (verze 1.0 z července 2016): malé poloměry r < 250 m (Petits rayons r < 250 m) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-004 (verze 1.0 z července 2016): síla vychýlení koleje (Force de ripage) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS 005 (verze 1.0 z července 2016): nedostatek převýšení koleje (Insuffisance de dévers) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-006 (verze 1.0 z července 2016): schvalování železničních vozidel podle kategorie N (Homologation de véhicules pendulaires selon catégorie N) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-007 (verze 1.0 z června 2015): systém mazání okolků (Dispositif de graissage de boudin) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-009 (verze 1.0 z června 2015): emise výfukových plynů z vozidel se spalovacím motorem (Emissions de gaz d’échappement des véhicules à moteur thermique) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) 2016/1628; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-011 (verze 1.0 z července 2016): omezení trakčního výkonu (Limitation de la prestation de traction) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-012 (verze 1.0 z července 2016): admitance (Admittance),

CH-TSI LOC&PAS 013 (verze 1.0 z července 2016): interakce mezi pantografovými sběrači a trolejovým vedením (Interaction pantographe / ligne de contact),

CH-TSI LOC&PAS-014 (verze 1.0 z července 2016): kompatibilita se zařízením pro kontrolu volnosti koleje (Compatibilité avec les équipements de contrôle de l’état libre de la voie) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-017 (verze 1.0 z července 2016): průjezdný průřez (Profil d’espace libre) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-019 (verze 2.0 z června 2019): signál „non leading input“ pro vozidlo na začátku vlaku (Signal « non leading input » pour le véhicule de tête) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-020 (verze 2.0 z června 2019): signál « sleeping input » v případě vícečlenného řízení (Signal « sleeping input » en conduite multiple) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-022 (verze 2.1 z listopadu 2020): reset funkce záchranné brzdy (Réinitialisation du freinage d’urgence) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-025 (verze 2.0 z června 2019): potlačení provozuschopnosti k odpojení palubní jednotky ETCS (Sécurisation du dispositif de déconnexion de l’équipement ETCS embarqué) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-026 (verze 2.0 z června 2019): zákaz systému SIGNUM/ZUB na vozidlech vybavených systémem ERTMS/ETCS – základní specifikace 3 (Interdiction de SIGNUM/ZUB sur les véhicules équipés de l’ERTMS/ETCS Baseline 3),

CH-TSI LOC&PAS-027 (verze 2.0 z června 2019): ruční rádiové dálkové ovládání během režimu posunování (mód „shunting“) (Radiocommande manuelle lors des manœuvre (mode d’exploitation «shunting»)) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-028 (verze 1.0 z července 2016): obrys vozidla v prostoru dveří (Profil d’espace libre, portes) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-030 (verze 1.0 z července 2016): použití neadhezních brzdových systémů (Utilisation de systèmes de freinage n’agissant pas sur l’adhérence) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-031 (verze 2.1 z listopadu 2020): bezpečné přerušení trakčního napájení (Coupure de la traction en toute sécurité) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-035 (verze 2.1 z listopadu 2020): dostatečná účinnost brzd při nouzovém brždění (Puissance suffisante du freinage d’urgence) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-036 (verze 2.0 z června 2019): vozidla vybavená řídicím pultem pro oba směry jízdy (Véhicules dotés d’un pupitre de commande pour les deux sens de marche) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU)č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI LOC&PAS-037: (verze 1.0 z června 2019): provozní brzda ETCS (Frein de service (service brake) ETCS) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021).

Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, p. 394), naposledy pozměněné prováděcím naří-zením Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Nařízení Komise (EU) č. 1304/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „kolejová vozidla – hluk“, kterým se mění rozhodnutí 2008/232/ES a zrušuje rozhodnutí 2011/229/EU (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 421).

Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 ze dne 11. prosince 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006 (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 438), naposledy pozměněné prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/778 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 356).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/171 ze dne 4. února 2015 o některých aspektech postupu vydávání licencí železničním podnikům (Úř. věst. L 29, 5.2.2015, s. 3).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/909 ze dne 12. června 2015 o způsobech výpočtu ná-kladů přímo vynaložených na provoz železniční dopravy (Úř. věst. L 148, 13.6.2015, s. 17).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44); ve Švýcarsku se použijí pouze tato ustanovení: čl. 7 (odst.1 až 3), články 8 až 10 a 12, 15, 17, 21 (kromě odstavce 7), 22 až 25, 27 až 42, 44, 45 a 49, jakož i přílohy II, III a IV.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti železnic (Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 102); ve Švýcarsku se použijí pouze tato ustanovení: články 9, 10 (kromě odstavce 7), 13, 14 a 17, jakož i příloha III.

Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii (Úř. věst. L 158, 15.6.2016, s. 1), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019 (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 108).

Ve Švýcarsku se použijí tyto vnitrostátní předpisy uvedené v článku 6 rozhodnutí společného výboru č. 2/2019:

CH-TSI CCS-003 (verze 2.0 z června 2019): aktivace/deaktivace přenosu paketu 44 do systémů ZUB/Signum (Activation / désactivation de la transmission du paquet 44 aux systèmes ZUB / SIGNUM),

CH-TSI CCS-005 (verze 2.0 z června 2019): osvědčení o kvalitě služeb pro přenos dat GSM-R (Certificat « Quality of Service » pour la transmission de données GSM-R) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-006 (verze 2.1 z listopadu 2020): ztráta signálu „non leading permitted“ v módu „Non Leading“ (Perte du signal « non leading permitted » en mode d’exploitation «Non Leading ») (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-007 (verze 3.0 z listopadu 2020): požadavek týkající se brzdných křivek pro ERTMS/ETCS – základní specifikace 2 (Règle sur les courbes de freinage pour ERTMS/ETCS Baseline 2),

CH-TSI CCS-008 (verze 3.0 z listopadu 2020): minimální provádění změnových požadavků (Implémentation minimale des « Change Requests ») (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-011 (verze 2.0 z června 2019): funkce Euroloop (Fonction Euroloop),

CH-TSI CCS-015 (verze 2.0 z června 2019): souběžná kontrola dvou datových kanálů GSM-R (Gestion simultanée de deux canaux de données GSM-R),

CH-TSI CCS-016 (verze 3.0 z listopadu 2020): použití parametrů a funkcí specifických pro jednotlivé země (Utilisation de paramètres et de fonctions spécifiques au pays) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-018 (verze 2.0 z června 2019): úrovně STM/NTC zakázané pro ZUB/SIGNUM (Interdiction des Levels STM/NTC pour ZUB/SIGNUM),

CH-TSI CCS-019 (verze 3.0 z listopadu 2020): automatické převzetí a zobrazení údajů o vlaku (Reprise et affichage automatiques des données du train) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-022 (verze 2.0 z června 2019): zpátečka v módu nevybavená trať (Marche arrière en mode d’exploitation «Unfitted»),

CH-TSI CCS-023 (verze 2.0 z června 2019): zobrazovaní textových zpráv (Affichage des messages texte),

CH-TSI CCS-024 (verze 2.0 z června 2019): údaje o vlaku: NC_TRAIN, M_AXLELOAD, V_MAXTRAIN,

CH-TSI CCS-026 (verze 2.1 z listopadu 2020): palubní monitorování vybavení železniční tratě prováděné online (Monitoring en ligne de l’équipement de voie à partir du véhicule) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-032 (verze 2.1 z listopadu 2020): jedinečné číslo vlaku pro palubní zařízení ETCS a kabinové radiokomunikační zařízení GSM-R (Saisie du numéro de train unique pour l’équipement ETCS embarqué et la radio cabine GSM-R) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-033 (verze 1.1 z listopadu 2020): funkce hlasového GSM-R (Fonctionnalités GSM-R Voice) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-034 (verze 1.0 z června 2019): mód „Non Leading“ (Mode d’exploitation «Non Leading »),

CH-TSI CCS-035 (verze 1.0 z června 2019): texty k zobrazení na DMI (Textes à afficher sur le DMI) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-036 (verze 2.0 z listopadu 2020): funkce hlasového GSM-R (Immunité du GSM-R aux perturbations) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-037 (verze 1.1 z listopadu 2020): SIL2 DMI (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-TSI CCS-038 (verze 1.1 z listopadu 2020): oznámení výrazného rozšíření intervalu spolehlivosti v odometrii (Message signalant un élargissement important de l’intervalle de confiance en odométrie) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-CSM-RA-001 (verze 1.0 z června 2019): koncept dokladu o bezpečnosti pro získání schválení ETCS ve Švýcarsku (Concept de dossier de sécurité pour l’obtention de l’homologation ETCS en Suisse) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 2016/919; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-CSM-RA-002 (verze 1.0 z června 2019): požadavky v případě rychlosti vyšší než 200 km/h (Exigences pour les vitesses supérieures à 200 km/h) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 2016/919; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021),

CH-CSM-RA-003 (verze 1.0 z června 2019): kvalita údajů o vlaku (Qualité des données du train) (předpis potenciálně neslučitelný s nařízením (EU) č. 1302/2014; uvedený předpis musí být přezkoumán před 30. červnem 2021).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 66).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/761 ze dne 16. února 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody pro dohled vykonávaný vnitrostátními bezpečnostními orgány po vydání jednotného osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 1077/2012 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 16).

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 26).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/763 ze dne 9. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro vydávání jednotných osvědčení o bezpečnosti železničním podnikům podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 653/2007 (Úř. věst. L 129, 25.5.2018, s. 49).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/250 ze dne 12. února 2019 o vzorech ES prohlášení a certifikátů pro železniční prvky interoperability a subsystémy, o vzoru prohlášení o shodě s povoleným typem železničního vozidla a o postupech ES ověřování subsystémů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 a o zrušení nařízení Komise (EU) č. 201/2011 (Úř. věst. L 42, 13.2.2019, s. 9).

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o zrušení rozhodnutí 2012/757/EU (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 5).

Ve Švýcarsku se použijí tyto vnitrostátní předpisy uvedené v článku 6 rozhodnutí společného výboru č. 2/2019:

CH-TSI OPE-006 (verze 1.0 z července 2020): provozní postupy na železnici: komunikační koncepce (Processus d’exploitation ferroviaire: concepts de communication),

CH-TSI OPE-007 (verze 1.0 z července 2020): provozní postupy na železnici, bez podkladu ve TSI OPE (Processus d’exploitation ferroviaire, sans base dans la STI OPE),

CH-TSI OPE-008 (verze 1.0 z července 2020): Předpisy, jež se týkají výhradně provozovatelů infrastruktury nebo ETF.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/777 ze dne 16. května 2019 o společných specifikacích registru železniční infrastruktury a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/880/EU (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 312).

Doporučení Komise (EU) 2019/780 ze dne 16. května 2019 o praktických opatřeních pro vydávání schválení z hlediska bezpečnosti provozovatelům infrastruktury (Úř. věst. L 139 I, 27.5.2019, s. 390).

ODDÍL 5 – JINÉ OBLASTI

Směrnice Rady 92/82/EHS ze dne 19. října 1992 o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 19).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě (Úř. věst. L 167, 30.4.2004, s. 39).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury (Úř. věst. L 319, 29.11.2008, s. 59).


Top