EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1322

Nařízení Komise (EU) 2020/1322 ze dne 23. září 2020 kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylesterů mastných kyselin v některých potravinách (Text s významem pro EHP)

C/2020/6391

OJ L 310, 24.9.2020, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1322/oj

24.9.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 310/2


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1322

ze dne 23. září 2020

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD), esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylesterů mastných kyselin v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách. V příloze uvedeného nařízení jsou stanoveny maximální limity pro 3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a glycidylestery mastných kyselin.

(2)

Dne 21. listopadu 2017 přijala vědecká komise pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (dále jen „komise CONTAM“) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin vědecké stanovisko (3) týkající se aktualizace jejího posouzení rizik pro lidské zdraví v souvislosti s přítomností 3-monochlorpropandiolu (dále jen „3-MCPD“) a jeho esterů s mastnými kyselinami v potravinách, které bylo zveřejněno v roce 2016 (4), s ohledem na zjištěné vědecké rozdíly týkající se stanovení tolerovatelného denního příjmu (TDI) ve zprávě Společného výboru odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky a kontaminující látky (5).

(3)

Komise CONTAM stanovila aktualizovaný skupinový TDI ve výši 2 μg/kg tělesné hmotnosti za den pro 3-MCPD a jeho estery s mastnými kyselinami. Konstatovala, že tento TDI není v dospělé populaci překročen. K mírnému překročení TDI však došlo u nadprůměrných konzumentů z mladších věkových skupin, zejména u kojenců konzumujících pouze počáteční výživu.

(4)

3-MCPD a jeho estery s mastnými kyselinami představují kontaminující látky z výroby vznikající při rafinaci rostlinných olejů. Proto je vhodné stanovit maximální limity pro přítomnost 3-MCPD a jeho esterů s mastnými kyselinami v rostlinných olejích a tucích uváděných na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin. Vzhledem k tomu, že panenské olivové oleje neobsahují glycidylestery mastných kyselin, 3-MCPD ani jeho estery s mastnými kyselinami, je vhodné, aby se ani tyto nové maximální limity pro 3-MCPD a jeho estery s mastnými kyselinami, ani stávající maximální limit pro glycidylestery mastných kyselin nepoužily na panenské oleje.

(5)

Avšak vzhledem k možnému riziku pro zdraví kojenců a malých dětí je vhodné stanovit přísnější maximální limit pro rostlinné oleje a tuky určené pro výrobu příkrmů pro kojence a obilných příkrmů pro kojence a malé děti.

(6)

Aby se předešlo jakýmkoli možným rizikům pro zdraví kojenců a malých dětí, zejména s přihlédnutím k možné expozici 3-MCPD a jeho esterům s mastnými kyselinami u kojenců krmených výhradně počáteční kojeneckou výživou, je vhodné stanovit zvláštní přísné maximální limity pro počáteční kojeneckou výživu, pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti v závislosti na tom, zda jsou prodávány ve formě prášku, nebo v tekuté formě.

(7)

Vzhledem k mírnému překročení TDI u nadprůměrných konzumentů z mladších věkových skupin, a nikoli pouze u kojenců konzumujících výhradně počáteční výživu, je vhodné použít tentýž přísný limit i na výživu pro malé děti, jelikož tuto výživu konzumují i děti mladší 3 let. Kromě toho je vhodné stávající maximální limit pro glycidylestery mastných kyselin pro počáteční kojeneckou výživu a pokračovací kojeneckou výživu stanovit i pro výživu pro malé děti.

(8)

Kromě toho z vědeckých publikací a obdržených údajů o výskytu nedávno vyplynulo, že rovněž rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů mohou obsahovat vysoké hladiny glycidylesterů mastných kyselin a 3-MCPD a jeho esterů s mastnými kyselinami. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví je vhodné stanovit maximální limit pro glycidylestery mastných kyselin a 3-MCPD a jeho estery s mastnými kyselinami v rybím tuku a tucích z dalších mořských živočichů.

(9)

Provozovatelům potravinářských podniků by měl být poskytnut dostatek času na přizpůsobení jejich výrobních postupů, a proto je vhodné, aby maximální limity pro 3-MCPD a jeho estery s mastnými kyselinami a nové maximální limity glycidylesterů ve výživě pro malé děti a v rybím tuku a tucích z dalších mořských živočichů byly použitelné až od 1. ledna 2021. Dále je vhodné umožnit, aby výrobky, které nesplňují maximální limity pro 3-MCPD a jeho estery s mastnými kyselinami a které byly uvedeny na trh před uvedeným datem, zůstaly na trhu až do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby. Avšak vzhledem k tomu, že glycidylestery mastných kyselin jsou genotoxické karcinogeny, a jejich přítomnost proto představuje vyšší riziko pro veřejné zdraví, mělo by být povoleno, aby výrobky, které nesplňují nové maximální limity pro glycidylestery mastných kyselin a které byly uvedeny na trh před 1. lednem 2021, zůstaly na trhu pouze po omezenou dobu.

(10)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů uvedené v bodech 4.2.1 a 4.2.2 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 a výživa pro mladé děti uvedená v bodech 4.2.3 a 4.2.4 uvedené přílohy, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. lednem 2021, mohou být nadále uváděny na trh do 30. června 2021.

Potraviny uvedené v bodě 4.3 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. lednem 2021, mohou být nadále uváděny na trh až do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2020.

Za Komisi

Ursula VON DER LEYEN

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Komise CONTAM úřadu EFSA (komise úřadu EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci), 2018. Scientific opinion on the update of the risk assessment on 3-monochloropropanediol and its fatty acid esters. EFSA Journal 2018;16(1):5083, 48 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083

(4)  Komise CONTAM úřadu EFSA (komise úřadu EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci), 2016. Scientific opinion on the risks for human health related to the presence of 3- and 2-monochloropropanediol (MCPD), and their fatty acid esters, and glycidyl fatty acid esters in food. EFSA Journal 2016;14(5):4426, 159 s. doi:10.2903/j.efsa.2016.4426

(5)  Safety evaluation of certain contaminants in food. WHO Food Additives Series, No. 74, 2018. Toxicological Monographs 19 bis of the 83rd meeting.

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/276868/9789241660747-eng.pdf?ua=1


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 se oddíl 4 „3-monochlorpropandiol (3-MCPD) a glycidylestery mastných kyselin“ nahrazuje tímto:

„Oddíl 4: 3-monochlorpropandiol (3-MCPD), estery 3-MCPD s mastnými kyselinami a glycidylestery mastných kyselin

Potraviny (1)

Maximální limit (μg/kg)

4.1

3-monochlorpropandiol (3-MCPD)

 

4.1.1

Hydrolyzované rostlinné bílkoviny (30)

20

4.1.2

Sójová omáčka (30)

20

4.2

Glycidylestery mastných kyselin vyjádřené jako glycidol

 

4.2.1.

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.2.2 a panenských olivových olejů  ((*))

1 000  ((***))

4.2.2.

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (3)

500  ((***)),  ((******))

4.2.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) (29) a výživa pro malé děti (29)  ((**))(ve formě prášku)

50  ((***))

4.2.4

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) (29) a výživa pro malé děti (29)  ((**))(v tekuté formě)

6,0  ((***))

4.3

Suma 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD  ((****))

 

4.3.1.

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů uváděné na trh pro konečného spotřebitele nebo k použití jako složka potravin spadajících do následujících kategorií, s výjimkou potravin uvedených v bodě 4.3.2 a panenských olivových olejů  ((*)):

oleje a tuky z kokosových ořechů, kukuřice, řepky, slunečnice, sójových bobů, palmových jader a olivové oleje (složené z rafinovaného olivového oleje a panenského olivového oleje)  ((*)) a směsi olejů a tuků s oleji a tuky pouze z této kategorie,

1 250

ostatní rostlinné oleje (včetně olivových olejů z pokrutin  ((*))), rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů a směsi olejů a tuků s oleji a tuky pouze z této kategorie,

2 500

směsi olejů a tuků ze dvou výše uvedených kategorií.

---  ((*****))

4.3.2.

Rostlinné oleje a tuky, rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů určené pro výrobu potravin pro malé děti a obilných příkrmů pro kojence a malé děti (3)

750 ((******))

4.3.3

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) (29) a výživa pro malé děti (29)  ((**))(ve formě prášku)

125  ((*******))

4.3.4

Počáteční kojenecká výživa, pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní léčebné účely určené pro kojence a malé děti (3) (29) a výživa pro malé děti (29)  ((**))(v tekuté formě)

15  ((*******))


((*))  Podle definice v části VIII přílohy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

((**))  „Výživou pro malé děti“ se rozumí mléčné nápoje a podobné výrobky na bázi bílkovin určené pro malé děti. Tyto výrobky nespadají do oblasti působnosti nařízení (EU) č. 609/2013 (zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výživě pro malé děti (COM(2016) 0169 final) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0169&qid=1559628885154&from=CS).

((***))  Pro rybí tuk a tuky z dalších mořských živočichů a výživu pro malé děti se maximální limity použijí ode dne 1. ledna 2021.

((****))  Maximální limity se použijí od 1. ledna 2021.

((*****))  Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk. Proto nesmí suma 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi překročit limit vypočtený v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 1881/2006. V případě, že kvantitativní složení není příslušnému orgánu a provozovateli potravinářského podniku, který směs nevyrábí, známo, nesmí suma 3-MCPD a esterů 3-MCPD s mastnými kyselinami, vyjádřeno jako 3-MCPD, ve směsi v žádném případě překročit 2 500 μg/kg.

((******))  Je-li výrobek směsí různých olejů nebo tuků stejného nebo různého botanického původu, maximální limit se použije pro směs. Oleje a tuky použité jako složka směsi musí splňovat maximální limit stanovený pro olej a tuk v bodě 4.3.1.

((*******))  Maximální limit, který má být přezkoumán za účelem jeho snížení do 2 let od data podání žádosti.“


Top