EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/560 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 130/11


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/560

ze dne 23. dubna 2020,

kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 a článek 175 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Odvětví rybolovu a akvakultury bylo obzvláště těžce zasaženo narušením trhu v důsledku výrazného poklesu poptávky, k níž došlo z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19. Uzavření prodejních míst, tržišť, prodejen a distribučních řetězců vedlo k výraznému poklesu cen a snížení objemu produktů. V důsledku poklesu poptávky a cen, jakož i zranitelnosti a složitosti dodavatelského řetězce, jsou provoz rybářského loďstva a produkce mořských plodů ztrátové. Rybáři jsou proto nuceni z přístavů nevyplouvat a chovatelé v oblasti akvakultury často musí během několika týdnů produkty vyhodit či zničit.

(2)

Evropský námořní a rybářský fond (ENRF), který byl zřízen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (2), by měl mít možnost podporovat do 31. prosince 2020 zvláštní opatření, aby se zmírnil dopad rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury. Tato opatření by měla zahrnovat podporu při dočasném zastavení rybolovných činností, včetně vnitrozemského rybolovu a rybolovu ze břehu, a při některých hospodářských ztrátách producentů akvakultury a zpracovatelských podniků a v nejvzdálenějších regionech za předpokladu, že jsou důsledkem rozšíření onemocnění COVID-19. Tato opatření by rovněž měla zahrnovat poskytnutí provozního kapitálu producentům akvakultury a zpracovatelských podnikům a podporu organizacím producentů a sdružením organizací producentů na skladování produktů rybolovu a akvakultury v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 (3). Výdaje na operace podporované v rámci těchto opatření by měly být způsobilé od 1. února 2020.

(3)

Prostředky, které jsou k dispozici na závazky z ENRF v rámci sdíleného řízení, by měly být rozděleny tak, aby bylo zajištěno, že jsou stanoveny pevné částky pro kontrolu rybolovu a pro shromažďování vědeckých údajů, přičemž 10 % z těchto částek by mělo být možné využít na opatření související se zmírňováním dopadu rozšíření onemocnění COVID-19, a pro vyrovnání dodatečných nákladů pro nejvzdálenější regiony. Ostatní prostředky v rámci sdíleného řízení by měly přidělovat členské státy na základě svých potřeb.

(4)

Vzhledem k významným socioekonomickým důsledkům rozšíření onemocnění COVID-19 a potřebě likvidity v hospodářství by mělo být možné podpořit dočasné zastavení rybolovných činností v důsledku krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 s maximální mírou spolufinancování ve výši 75 % způsobilých veřejných výdajů.

(5)

Vzhledem k tomu, že je potřeba flexibility při přerozdělování finančních prostředků, aby mohly být řešeny důsledky rozšíření onemocnění COVID-19, nemělo by poskytování podpory pro dočasné zastavení rybolovných činností způsobené tímto rozšířením podléhat žádnému finančnímu omezení. Tím by neměla být dotčena stávající finanční omezení pro ostatní případy dočasného zastavení rybolovných činností. Nadále by měla být uplatňována povinnost odečíst podporu udělenou při dočasném zastavení rybolovných činností od podpory udělené při trvalém zastavení rybolovných činností na totéž plavidlo. U opatření souvisejících se zmírňováním dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 by požadavek 120 dní činnosti měl být úměrně zkrácen pro majitele plavidel registrovaných po dobu kratší než dva roky před podáním žádosti o podporu a pro rybáře, kteří začali pracovat v době kratší než dva roky před podáním žádosti o podporu.

(6)

Vzhledem k naléhavosti poskytnutí podpory by mělo být možné rozšířit oblast působnosti zjednodušeného postupu tak, aby se vztahoval na změny operačních programů související se zvláštními opatřeními a přerozdělení finančních prostředků na tyto programy za účelem řešení důsledků rozšíření onemocnění COVID-19. Tento zjednodušený postup by se měl vztahovat na všechny změny nezbytné k úplnému provedení dotčených opatření, včetně jejich zavedení a popisu metod výpočtu podpory.

(7)

Vzhledem ke klíčové úloze organizací producentů při řešení krize by měl být strop podpory pro plány produkce a uvádění produktů na trh zvýšen na 12 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené na trh. Členské státy by rovněž měly mít možnost organizacím producentů na tuto podporu poskytnout zálohy až do výše 100 % finanční podpory.

(8)

Náhlá narušení činností v oblasti rybolovu a akvakultury, k nimž došlo v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, a z toho vyplývající riziko ohrožení trhů s produkty rybolovu a akvakultury odůvodňují zavedení mechanismu pro skladování produktů rybolovu a akvakultury určených k lidské spotřebě. Cílem bude podpořit větší stabilitu trhu, zmírnit riziko plýtvání nebo přesměrování takových produktů na jiné potravinářské účely, než je lidská spotřeba, a přispět k absorbování dopadů krize na návratnost produktů. Tento mechanismus by měl producentům v odvětví rybolovu a akvakultury umožnit využívat u podobných druhů stejných metod uchovávání nebo konzervace, aby se zajistilo zachování spravedlivé hospodářské soutěže mezi producenty.

(9)

Vzhledem k náhlosti a závažnosti poklesu poptávky po produktech rybolovu a akvakultury v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 by mělo být možné zvýšit objemy způsobilé pro podporu skladování, a to na 25 % ročních objemů dotčených produktů, které dotyčná organizace producentů nabízela k prodeji.

(10)

Aby mohly členské státy rychle reagovat na náhlost a nepředvídatelnost rozšíření onemocnění COVID-19, měly by být oprávněny pro své organizace producentů stanovit spouštěcí ceny, aby bylo možné spustit mechanismus skladování. Tyto spouštěcí ceny by měly být stanoveny tak, aby byla zachována spravedlivá hospodářská soutěž mezi hospodářskými subjekty.

(11)

ENRF by měl být také k dispozici pro opatření k vyrovnání hospodářských ztrát vyplývajících z rozšíření onemocnění COVID-19, jež utrpěli provozovatelé v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů, zejména ztrát způsobených snížením cen ryb a zvýšením nákladů na skladování. Komise by taková opatření navržená členskými státy měla neprodleně schválit.

(12)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zmírnění sociálních a ekonomických dopadů rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu a účinků navržených opatření, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(13)

Vzhledem k naléhavosti poskytnutí potřebné podpory by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(14)

Vzhledem k rozšíření onemocnění COVID-19 a naléhavosti řešení jeho sociálního a ekonomického dopadu na odvětví rybolovu a akvakultury, je vhodné stanovit výjimku ze lhůty osmi týdnů uvedené v článku 4 Protokolu č. 1 o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, připojeného ke Smlouvě o EU, Smlouvě o fungování EU a Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.

(15)

Nařízení (EU) č. 508/2014 a (EU) č. 1379/2013 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 508/2014

Nařízení (EU) č. 508/2014 se mění takto:

1)

Článek 13 se nahrazuje tímto:

Článek 13

Rozpočtové prostředky v rámci sdíleného řízení

1.   Prostředky, které jsou k dispozici na závazky z ENRF pro období 2014 až 2020 v rámci sdíleného řízení, činí 5 749 331 600 EUR v běžných cenách v souladu s ročním rozpisem stanoveným v příloze II.

2.   Částka 580 000 000 EUR z rozpočtových prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na kontrolní a vynucovací opatření podle článku 76.

3.   Částka 520 000 000 EUR z rozpočtových prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na shromažďování údajů podle článku 77.

4.   Částka 192 500 000 EUR z rozpočtových prostředků uvedených v odstavci 1 se přidělí na vyrovnání pro nejvzdálenější regiony podle kapitoly V hlavy V. Toto vyrovnání nepřekročí za rok:

a)

6 450 000 EUR pro Azory a Madeiru;

b)

8 700 000 EUR pro Kanárské ostrovy;

c)

12 350 000 EUR pro francouzské nejvzdálenější regiony uvedené v článku 349 Smlouvy o fungování EU.

5.   Členské státy mají možnost využívat zaměnitelně finanční prostředky dostupné podle odstavců 2 a 3.

6.   10 % rozpočtových prostředků uvedených v odstavcích 2 a 3 lze přidělit na opatření související se zmírňováním dopadu rozšíření onemocnění COVID-19.“

2)

V článku 16 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1.   Prostředky dostupné pro závazky členských států uvedené v čl. 13 odst. 1 pro období 2014 až 2020 v souladu s tabulkou v příloze II jsou stanoveny na základě těchto objektivních kritérií:“

3)

Článek 22 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

změny operačních programů týkající se podpory uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. d), článku 35, čl. 44 odst. 4a, čl. 55 odst.1 písm. b), článcích 57, 66 a 67 a čl. 69 odst. 3, včetně přerozdělení finančních prostředků na tyto programy za účelem řešení důsledků rozšíření onemocnění COVID-19.“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Odstavec 2 se nepoužije na opatření uvedená v čl. 33 odst. 1 písm. a), b) a c), článku 34 a čl. 41 odst. 2.“

4)

V čl. 25 odst. 3 se návětí nahrazuje tímto:

„3.   Aniž by byl dotčen odstavec 5 tohoto článku, celkový finanční příspěvek z ENRF na opatření uvedená v čl. 33 odst. 1 písm. a), b) a c) a v článku 34 a výměnu nebo modernizaci hlavních nebo pomocných motorů podle článku 41 nepřekročí vyšší z těchto prahových hodnot:“

5)

Článek 33 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   ENRF může podporovat opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností v případech:

a)

provádění opatření Komise či mimořádných opatření členských států, jak jsou uvedeny v článcích 12 a 13 nařízení (EU) č. 1380/2013, nebo opatření pro zachování zdrojů podle článku 7 uvedeného nařízení, včetně období biologického klidu;

b)

neobnovení dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu nebo jejich protokolů;

c)

dočasného zastavení rybolovných činností podle plánu řízení přijatého v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1967/2006 (*1) nebo podle víceletého plánu přijatého podle článků 9 a 10 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud je na základě vědeckého poradenství nutné omezit intenzitu rybolovu v zájmu dosažení cílů uvedených v čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 5 písm. a) nařízení (EU) č. 1380/2013;

d)

dočasného zastavení rybolovných činností v období od 1. února do 31. prosince 2020 v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, včetně plavidel provozovaných na základě dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu.

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 a odchylně od prvního pododstavce uvedeného ustanovení jsou výdaje na operace podporované podle prvního pododstavce písm. d) tohoto odstavce způsobilé od 1. února 2020.

2.   Podporu uvedenou v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c) lze v období 2014 až 2020 poskytnout na dobu nejvýše šesti měsíců na plavidlo. Tato maximální doba trvání se nevztahuje na podporu uvedenou v písmenu d) uvedeného pododstavce.

(*1)  Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11“;"

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Pro účely odst. 1 písm. d) se použijí tyto odchylky:

a)

odchylně od odst. 3 písm. a), pokud bylo rybářské plavidlo ke dni podání žádosti o podporu registrováno v rejstříku rybářského loďstva Unie po dobu kratší než dva roky, mohou členské státy vypočítat minimální počet dní rybolovné činnosti požadovaných pro toto plavidlo jako podíl 120 dnů v posledních dvou kalendářních letech;

b)

odchylně od odst. 3 písm. b), pokud rybář začal pracovat na palubě rybářského plavidla Unie v době kratší než dva roky přede dnem podání žádosti o podporu, mohou členské státy vypočítat minimální počet pracovních dní požadovaných pro tohoto rybáře jako podíl 120 dnů v posledních dvou kalendářních letech;

c)

odchylně od odstavce 3 se podpora poskytne rovněž rybářům provozujícím rybolov ze břehu, kteří pracovali alespoň 120 dnů během posledních dvou kalendářních let předcházejících dni podání žádosti o podporu. Pokud rybář provozující rybolov ze břehu začal pracovat v době kratší než dva roky přede dnem podání žádosti o podporu, mohou členské státy vypočítat minimální počet pracovních dní požadovaných pro tohoto rybáře jako podíl 120 dnů v posledních dvou kalendářních letech.“

6)

Článek 44 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„4a.   ENRF může podporovat opatření pro dočasné zastavení rybolovných činností způsobené rozšířením onemocnění COVID-19 podle čl. 33 odst. 1 písm. d) za podmínek stanovených v článku 33.“;

b)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Pro účely odstavců 1 a 4a se rozumí:

a)

odkazy na rybářská plavidla v článcích 30, 32, 33, 38, 39, 41 a 42 odkazy na plavidla působící výhradně ve vnitrozemských vodách;

b)

odkazy na mořské prostředí v článku 38 odkazy na prostředí, ve kterém působí vnitrozemské rybářské plavidlo.“

7)

Článek 55 se nahrazuje tímto:

„Článek 55

Opatření na ochranu veřejného zdraví

1.   ENRF může podporovat tyto systémy náhrady škod:

a)

finanční vyrovnání pro chovatele měkkýšů za dočasné přerušení sběru chovaných měkkýšů, pokud k tomuto omezení dojde výhradně z důvodů ochrany veřejného zdraví;

b)

poskytnutí provozního kapitálu a vyrovnání pro chovatele v oblasti akvakultury.

Vyrovnání podle prvního pododstavce písm. b) lze poskytnout za dočasné přerušení nebo snížení produkce a prodeje nebo za dodatečné náklady na skladování, k nimž došlo v období od 1. února do 31. prosince 2020 v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19.

2.   Podpora podle odst. 1 písm. a) může být přiznána pouze v případě, že přerušení sběru v důsledku kontaminace měkkýšů vyplývá z šíření planktonu produkujícího toxiny nebo přítomnosti planktonu obsahujícího biotoxiny a pokud:

a)

kontaminace trvá po dobu více než čtyř po sobě jdoucích měsíců nebo

b)

ztráta vyplývající z přerušení sběru přesahuje hodnotu 25 % ročního obratu dotčeného podniku, vypočteného na základě průměrného obratu podniku během tří kalendářních let, které předcházejí roku, kdy došlo k přerušení sběru.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) mohou členské státy pro společnosti s kratší dobou činnosti, než jsou tři roky, stanovit zvláštní pravidla výpočtu.

3.   Maximální doba, za kterou může být podle odst. 1 písm. a) vyrovnání poskytnuto, je 12 měsíců v celém programovém období. V řádně opodstatněných případech lze tuto dobu jednou prodloužit nejvýše o dalších 12 měsíců na maximální spojenou délku 24 měsíců.

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 a odchylně od prvního pododstavce uvedeného ustanovení jsou výdaje na operace podporované podle odst. 1 písm. b) tohoto článku způsobilé od 1. února 2020.“

8)

V článku 66 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3.   Podpora poskytovaná na jednu organizaci producentů jednou ročně podle tohoto článku nepřesáhne 12 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jednotlivými organizacemi producentů na trh během předcházejících tří kalendářních let. Pro žádnou nově uznanou organizaci producentů nepřesáhne taková podpora 12 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let.

4.   Dotčený členský stát může v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1379/2013 poskytnout zálohu ve výši 50 až 100 % finanční podpory po schválení produkce a plánu uvádění produktů na trh.“

9)

V článku 67 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Pokud je to nutné v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19, může ENRF podporovat vyrovnání uznaných organizací producentů a sdružení organizací producentů, které skladují produkty rybolovu či akvakultury uvedené v příloze II nařízení (EU) č. 1379/2013, nebo produktů spadajících pod kód KN 0302 uvedených v příloze I písm. a) uvedeného nařízení, za předpokladu, že tyto produkty jsou skladovány v souladu s články 30 a 31 uvedeného nařízení, a s výhradou těchto podmínek:

a)

výše podpory skladování nepřesahuje výši technických a finančních nákladů na činnosti nutné pro stabilizaci a skladování dotčených produktů;

b)

objemy způsobilé pro podporu skladování nepřesahují 25 % ročních objemů dotčených produktů nabízených k prodeji organizací producentů;

c)

finanční podpora za rok nepřesahuje 20 % průměrné roční hodnoty produkce, která byla členy organizace producentů uvedena na trh v období 2017 až 2019.

Pro účely prvního pododstavce písm. c) se v případě, že členové organizace producentů neuvedli na trh v období 2017 až 2019 žádnou produkci, vezme v úvahu průměrná roční hodnota produkce uvedené na trh v prvních třech letech produkce těchto členů.

2.   Do 31. prosince 2020 se podpora uvedená v odstavci 1 ukončí.

V souladu s čl. 65 odst. 9 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1303/2013 a odchylně od prvního pododstavce uvedeného ustanovení jsou výdaje na operace podporované podle tohoto článku způsobilé od 1. února 2020.“

10)

V článku 69 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   ENRF může podporovat poskytnutí provozního kapitálu a vyrovnání zpracovatelským podnikům v rozsahu stanoveném v čl. 55 odst. 1 druhém pododstavci pro chovatele v oblasti akvakultury.“

11)

V článku 70 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   ENRF může podporovat vyrovnání dodatečných nákladů vynaložených provozovateli v odvětví rybolovu, chovu, zpracování a uvádění na trh v případě určitých produktů rybolovu a akvakultury z nejvzdálenějších regionů uvedených v článku 349 Smlouvy o fungování EU.

ENRF může rovněž podporovat opatření k vyrovnání hospodářských ztrát vyplývajících z rozšíření onemocnění COVID-19, zejména ztrát způsobených snížením cen ryb nebo zvýšením nákladů na skladování.“

12)

V článku 72 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Členské státy mohou pozměnit obsah plánu vyrovnání uvedený v odstavci 1. Tyto změny předloží Komisi. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů rozhodnutí, zda tyto změny plánu vyrovnání schválí. Pokud se změny týkají opatření k vyrovnání hospodářských ztrát vyplývajících z rozšíření onemocnění COVID-19 podle čl. 70 odst. 1 druhého pododstavce, Komise přijme tyto prováděcí akty do 15 dnů od předložení změny. Bez ohledu na odstavec 4 tohoto článku stanoví prováděcí akty týkající se opatření k vyrovnání hospodářských ztrát vyplývajících z rozšíření onemocnění COVID-19 rovněž metody výpočtu dodatečných nákladů a způsoby provádění členskými státy.“

13)

V článku 79 se zrušuje odstavec 2.

14)

V čl. 94 odst. 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

50 % způsobilých veřejných výdajů u podpory uvedené v čl. 33 odst. 1 písm. a), b) a c), článku 34 a čl. 41 odst. 2;“

15)

V čl. 95 odst. 2 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

operace souvisí s podporou podle článku 33 nebo 34 nebo s vyrovnáním podle článku 54, 55 nebo 56 nebo čl. 69 odst. 3;“.

Článek 2

Změny nařízení (EU) č. 1379/2013

Nařízení (EU) č. 1379/2013 se mění takto:

1)

V čl. 8 odst. 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„ f)

řízení dočasného skladování pro produkty rybolovu v souladu s články 30 a 31 tohoto nařízení.“

2)

Článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Mechanismus skladování

Organizace producentů v odvětví rybolovu a akvakultury mohou obdržet finanční podporu pro skladování produktů uvedených v příloze II nebo produktů spadajících pod kód KN 0302 uvedených v příloze I písm. a) tohoto nařízení, pokud:

a)

jsou splněny podmínky pro podporu skladování stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 (*2);

b)

produkty byly organizacemi producentů uvedeny na trh a při spouštěcí ceně uvedené v článku 31 se pro ně nenašel žádný kupující;

c)

produkty splňují případné společné obchodní normy zavedené v souladu s článkem 33 a jejich jakost vyhovuje lidské spotřebě;

d)

produkty jsou konzervovány nebo zpracovány a uchovávány v nádržích nebo klecích, prostřednictvím zmrazování, ať na palubě plavidla nebo v zařízeních na pevnině, solení, sušení, nakládání či případně vaření a pasterace, ať již jsou tyto produkty filetovány, sekány nebo případně na nich odstraněny hlavy či nikoliv;

e)

produkty akvakultury se neskladují živé;

f)

produkty jsou z uskladnění později znovu uvedeny na trh k lidské spotřebě a

g)

produkty zůstanou v uskladnění nejméně pět dnů.

(*2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).“"

3)

Článek 31 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Před začátkem každého roku může každá organizace producentů sama předložit návrh ceny, kterou se spustí mechanismus skladování podle článku 30 pro produkty uvedené v příloze II nebo produkty spadající pod kód KN 0302 uvedené v příloze I písm. a) tohoto nařízení.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   Pokud členský stát nestanovil spouštěcí ceny podle odstavce 4 před rozšířením onemocnění COVID-19, stanoví tento členský stát neprodleně příslušné spouštěcí ceny na základě kritérií uvedených v odstavcích 2 a 3. Ceny se zveřejní.“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. dubna 2020.

Za Evropský parlament

předseda

D.M. SASSOLI

Za Radu

předseda

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2020 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. dubna 2020.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).


Top