EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0424

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/424 ze dne 19. března 2020 o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797

C/2020/1646

Úř. věst. L 84, 20.3.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/424/oj

20.3.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/424

ze dne 19. března 2020

o předkládání informací Komisi ohledně neuplatnění technických specifikací pro interoperabilitu v souladu se směrnicí (EU) 2016/797

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 7 odst. 5 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 7 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797 se stanoví, že členské státy mohou umožnit žadateli neuplatnit jednu nebo více technických specifikací pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) nebo jejich částí v případech, jejichž taxativní seznam je uveden v písmenech a) až e) daného článku.

(2)

Členské státy by při sdělování svých rozhodnutí v případech uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) nebo ve svých žádostech o neuplatnění v případech uvedených v písmenech c), d) a e) měly uvést informace odůvodňující neuplatnění a alternativní předpisy, které mají být uplatněny namísto TSI.

(3)

Žádost by měla obsahovat odkaz na ustanovení neuplatněných TSI, popis dotčeného projektu, jeho rozsah a harmonogram, jakož i veškeré další relevantní informace, které Komisi pomohou posoudit, zda je neuplatnění v souladu s požadavky stanovenými v čl. 7 odst. 1.

(4)

Po uplynutí přechodných opatření stanovených v TSI by měly členské státy neuplatnění TSI nebo jejich částí podle čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice žadatelům povolit pouze v řádně odůvodněných případech. Ve sdělení předávaném Komisi by v takovém případě měly být uvedeny všechny nezbytné informace a odůvodnění.

(5)

Za účelem usnadnění komunikace s Komisí by členské státy měly při předkládání svých rozhodnutí o neuplatnění v případě projektu v pokročilé fázi vývoje podle čl. 7 odst. 1 písm. a) používat šablonu. Tato šablona by se rovněž mohla použít pro oznámení seznamu projektů v pokročilé fázi vývoje podle čl. 7 odst. 2 směrnice.

(6)

Žádost o neuplatnění jedné nebo více TSI nebo jejich částí by měla být Komisi zasílána elektronicky, aby byla zajištěna bezpapírová správa. Datum, kdy členské státy zašlou žádost nebo doplňující informace na e-mailovou adresu Komise, by mělo být považováno za datum podání pro účely čl. 7 odst. 7 směrnice.

(7)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro interoperabilitu a bezpečnost v železniční dopravě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení stanoví informace, které mají být zahrnuty v žádosti o neuplatnění jedné nebo více technických specifikací pro interoperabilitu (dále jen „TSI“) nebo jejich částí (dále jen „žádost o neuplatnění“), jakož i formát této žádosti a způsob jejího předání ve smyslu čl. 7 odst. 4 směrnice (EU) 2016/797, jejímž prostřednictvím členské státy buď sdělí Komisi své rozhodnutí o neuplatnění podle písmene a), nebo podají Komisi žádost o neuplatnění podle čl. 7 odst. 1 písm. c), d) nebo e) směrnice.

Článek 2

Informace obsažené v žádosti o neuplatnění

1.   Žádost o neuplatnění obsahuje tyto informace:

a)

odkaz na případ uvedený v čl. 7 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797, na základě kterého je neuplatnění považováno za odůvodněné;

b)

odkaz na název nebo názvy TSI, které jsou předmětem žádosti o neuplatnění, a na neuplatněná ustanovení. Je-li to relevantní pro posouzení souladu, uvede se u každého odkazu období nebo odhad období, během kterého nebudou TSI uplatňovány;

c)

základní údaje o dotčeném projektu sestávající z technických, provozních a zeměpisných prvků projektu, včetně podrobného popisu subsystému, vozidla nebo infrastruktury, pro které je neuplatnění požadováno, a relevantní klíčová data nebo jakékoli jiné podrobnosti, které jej odlišují od jiných projektů;

d)

odkaz na alternativní předpisy (včetně podrobností), které má členský stát v úmyslu uplatnit, aby s ohledem na příslušné základní požadavky kompenzoval jednotlivá neuplatnění, včetně opatření, která mají být přijata za účelem sledování jejich provádění, a pokud byly dohodnuty operativní alternativní předpisy, jejich trvalého používání;

e)

týká-li se žádost více než jednoho členského státu, informace o koordinaci prováděné v souladu s čl. 7 odst. 4 poslední větou směrnice (EU) 2016/797 a/nebo s čl. 17 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/545 (2), pokud žádost o neuplatnění souvisí s povolováním vozidel; tytéž informace se poskytnou pro přeshraniční projekty;

f)

ekonomickou a/nebo technickou analýzu, která zaručuje, že je neuplatnění odůvodněné a že se jeho rozsah omezuje na to, co je za konkrétních okolností nezbytné.

2.   Žádost o neuplatnění obsahuje i tyto specifické informace:

a)

v případě žádostí podaných podle čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/797 odůvodnění obsahuje:

i)

podrobné informace o dotčeném projektu za použití šablony uvedené v příloze. Je-li již projekt uveden na seznamu projektů v pokročilé fázi vývoje vyhotoveném podle téže šablony, může na něj členský stát učinit odkaz a nemusí již dříve poskytnuté informace znovu předkládat. Tyto informace se v případě potřeby aktualizují;

ii)

důkaz, že se projekt nachází v pokročilé fázi vývoje nebo je předmětem probíhajícího plnění smlouvy, spolu s doklady dokazujícími příslušná data a rozsah projektu;

iii)

důkaz, že etapa plánování či výstavby projektu v pokročilé fázi vývoje je v takové fázi, že by jakákoli změna v technické specifikaci mohla ohrozit životaschopnost projektu v plánované podobě, v souladu s definicí „projektu v pokročilé fázi vývoje“ v čl. 2 bodě 23 směrnice (EU) 2016/797;

b)

v případě žádostí podaných podle čl. 7 odst. 1 písm. c) směrnice (EU) 2016/797 odůvodnění v závislosti na povaze požadovaného neuplatnění obsahuje:

i)

důkaz, že uplatnění jedné nebo více TSI nebo jejich částí ohrožuje hospodářskou životaschopnost projektu. To zahrnuje detailní ekonomickou analýzu stanovující náklady, které jsou pro zajištění shody s TSI nevyhnutelné, a prokazující, že tyto náklady by vedly k neudržitelnosti. V analýze musí být zohledněny provozní výnosy, pokud neuplatnění umožňuje dřívější spuštění a dlouhodobější hospodářskou životaschopnost projektu v rámci vnitrostátního nebo evropského železničního systému a/nebo

ii)

důkaz o technických podrobnostech odůvodňujících negativní dopad uplatnění jedné nebo více TSI nebo jejich částí na technickou kompatibilitu projektu s vnitrostátním železničním systémem;

c)

v případě žádostí podaných podle čl. 7 odst. 1 písm. d) směrnice (EU) 2016/797 obsahuje odůvodnění seznam dotčených členských států a třetích zemí a železničních tratí, kde jsou vozidla, na něž se žádost vztahuje, provozována;

d)

v případě žádostí podaných podle čl. 7 odst. 1 písm. e) musí být v odůvodnění uvedena síť nebo oblast či oblasti sítě relevantní pro žádost a musí být odůvodněno její oddělení od železniční sítě zbývající části Unie a/nebo její izolovanost.

Článek 3

Formát a způsob předání

1.   Žádost o neuplatnění může mít nejvýše deset stran. Další informace mohou být doplněny v přílohách žádosti.

2.   Sdělení nebo žádost o neuplatnění a veškeré následné informace doplňující soubor dokumentů se zasílají pouze elektronicky na určenou e-mailovou adresu Komise:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.   Datem podání pro účely čl. 7 odst. 7 směrnice (EU) 2016/797 se rozumí datum, kdy byla žádost nebo následné informace doplňující soubor dokumentů zaslány e-mailem podle odstavce 2.

4.   Komise vydá členskému státu do sedmi dnů potvrzení o přijetí obsahující jedinečný identifikátor s odkazem na dotčený členský stát, projekt a rok podání.

Tento jedinečný identifikátor členský stát uvádí při veškeré komunikaci s Komisí týkající se případu neuplatnění.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 16. září 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. března 2020.

Za Komisi

Předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/545 ze dne 4. dubna 2018, kterým se stanoví praktická pravidla pro postup povolování železničních vozidel a typu železničních vozidel v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 (Úř. věst. L 90, 6.4.2018, s. 66).


PŘÍLOHA

Šablona pro předložení projektu v pokročilé fázi vývoje, pokud je pro daný projekt požadováno neuplatnění jedné nebo více TSI nebo jejich části podle čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice (EU) 2016/797, a informací požadovaných v čl. 2 odst. 1 a odst. 2 písm. a) tohoto nařízení

Název projektu

Podrobné údaje o rozsahu projektu

Veškerá data a opatření, která jsou relevantní pro odůvodnění pokročilé fáze vývoje nebo podepsané smlouvy

Neuplatněné technické specifikace a použité alternativní předpisy a/nebo normy

Veškeré další relevantní informace, jako oblast (oblasti) použití, včetně koordinace v souladu s čl. 17 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/545

Informace odůvodňující neživotaschopnost projektu

Případné výjimky již dříve poskytnuté tomuto projektu


Top