EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2155

Nařízení Evropské Centrální Banky (EU) 2019/2155 ze dne 5. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37)

OJ L 327, 17.12.2019, p. 70–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2155/oj

17.12.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 327/70


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2019/2155

ze dne 5. prosince 2019,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1163/2014 o poplatcích za dohled (ECB/2019/37)

RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (1), a zejména na druhý pododstavec čl. 4 odst. 3, článek 30 a druhý pododstavec čl. 33 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na veřejnou konzultaci a analýzu provedenou v souladu s čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. 1024/2013,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) (2) stanoví postupy pro výpočet celkové výše ročních poplatků za dohled ukládaných ve vztahu k dohlíženým subjektům a dohlíženým skupinám, metodiku a kritéria pro výpočet ročního poplatku za dohled hrazeného každým dohlíženým subjektem a každou dohlíženou skupinou a postup pro výběr ročních poplatků za dohled ze strany ECB.

(2)

Čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) vyžaduje, aby ECB nejpozději do roku 2017 provedla přezkum uvedeného nařízení, zejména pokud se týká metodiky a kritérií pro výpočet ročních poplatků za dohled, které mají být uloženy každému dohlíženému subjektu a každé dohlížené skupině.

(3)

ECB zahájila dne 2. června 2017 otevřenou veřejnou konzultaci s cílem získat připomínky od zainteresovaných stran a posoudit tak možná zlepšení nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41). Tato veřejná konzultace skončila dne 20. července 2017.

(4)

ECB přezkoumala nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) s ohledem na obdržené připomínky a dospěla k názoru, že by mělo být uvedené nařízení změněno.

(5)

ECB konkrétně rozhodla, že nebude nadále požadovat zaplacení ročních poplatků za dohled předem. Poplatky by měly být vybírány až po skončení příslušného období placení poplatku a stanovení skutečných ročních nákladů. Referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku by měl v zásadě zůstat 31. prosinec předcházejícího období placení poplatku, aby byl k dispozici dostatek času na jejich ověření.

(6)

ECB dostává informace o celkových aktivech a celkových rizikových expozicích převážné většiny poplatníků na základě prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (3) a nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 (ECB/2015/13) (4). Tyto informace jsou k dispozici a lze je použít k výpočtu ročního poplatku za dohled těchto poplatníků. Účelové shromažďování faktorů pro výpočet poplatku týkajících se těchto poplatníků by proto mělo být zastaveno.

(7)

ECB se kromě toho rozhodla snížit poplatky za dohled, které mají platit méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny s celkovými aktivy do 1 miliardy EUR. Za tímto účelem by měla být minimální složka poplatku pro tyto dohlížené subjekty a dohlížené skupiny snížena na polovinu.

(8)

Zkušenosti získané při uplatňování nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) od roku 2014 ukazují, že je vhodné provést některé úpravy a technické změny uvedeného nařízení.

(9)

Je nezbytné stanovit přechodná opatření pro období placení poplatku roku 2020, jelikož tento rok bude prvním obdobím placení poplatku, za které již ECB nebude vyžadovat zaplacení ročního poplatku za dohled předem. Toto nařízení by proto mělo vstoupit v platnost na začátku roku 2020.

(10)

Nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) je proto třeba příslušným způsobem změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

Nařízení (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41) se mění takto:

1)

Článek 2 se mění takto:

a)

bod 9 se zrušuje;

b)

body 12 a 13 se nahrazují tímto:

„12.

„celkovými aktivy“ se rozumí:

a)

v případě dohlížené skupiny celková hodnota aktiv určená v souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), bez zahrnutí aktiv dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, ledaže dohlížená skupina rozhodne jinak v souladu s čl. 10 odst. 3 písm. c);

b)

v případě pobočky, která platí poplatek, celková hodnota aktiv vykazovaná pro účely obezřetnostního dohledu. Pokud se celková hodnota aktiv nemusí pro účely obezřetnostního dohledu vykazovat, rozumí se celkovými aktivy celková hodnota aktiv určená na základě poslední auditované roční účetní závěrky vypracované v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), které jsou v Unii použitelné v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (*), a pokud tato účetní závěrka není k dispozici, na základě roční závěrky vypracované v souladu s příslušnými vnitrostátními účetními právními předpisy. V případě poboček, které platí poplatek a které nesestavují roční účetní závěrku, se celkovými aktivy rozumí celková hodnota aktiv určená v souladu s čl. 51 odst. 5 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

c)

v případě dvou či více poboček, které platí poplatek a které se v souladu s čl. 3 odst. 3 považují za jednu pobočku, součet celkové hodnoty aktiv určené za každou jednotlivou pobočku, která platí poplatek;

d)

ve všech ostatních případech celková hodnota aktiv určená v souladu s článkem 51 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17);

13.

„celkovou rizikovou expozicí“ se rozumí:

a)

v případě dohlížené skupiny objem určený na nejvyšší úrovni konsolidace v rámci zúčastněných členských států a vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (**), bez zahrnutí objemu rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích, ledaže dohlížená skupina rozhodne jinak v souladu s čl. 10 odst. 3 písm. c);

b)

v případě pobočky, která platí poplatek, nebo dvou či více poboček, které platí poplatek a které se v souladu s čl. 3 odst. 3 považují za jednu pobočku, nula;

c)

ve všech ostatních případech objem vypočtený v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

(*)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Úř. věst. L 243, 11.9.2002, s. 1)."

(**)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).“;"

2)

Článek 4 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

subjekt určený v souladu ustanoveními odstavce 2, jedná-li se o skupinu subjektů, které platí poplatek.“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Aniž by byla dotčena ujednání v rámci skupiny subjektů, které platí poplatek, týkající se rozdělení nákladů, považuje se skupina subjektů, které platí poplatek, za jednu jednotku. Každá skupina subjektů, které platí poplatek, jmenuje poplatníka za celou skupinu a totožnost tohoto poplatníka oznámí ECB. Poplatník musí být usazen v zúčastněném členském státě. Toto oznámení se považuje za platné, pouze pokud:

a)

uvádí název skupiny, na niž se oznámení vztahuje;

b)

je podepsáno poplatníkem jménem všech dohlížených subjektů ve skupině;

c)

je ECB doručeno nejpozději do 30. září každého roku, aby bylo zohledněno při vydání výzvy k zaplacení poplatku pro dané období placení poplatku.

Je-li ECB včas doručeno více než jedno oznámení za skupinu subjektů, které platí poplatek, má přednost oznámení, které bylo ECB doručeno do 30. září jako poslední. Stane-li se dohlížený subjekt součástí dohlížené skupiny poté, co ECB obdrží platné oznámení o poplatníkovi, považuje se toto oznámení za podepsané i jménem tohoto subjektu, není-li ECB písemně sděleno jinak.“;

3)

Článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se zrušuje druhá věta;

b)

doplňuje se nový odstavec 4, který zní:

„4.

Celková výše ročních poplatků za dohled pro každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin za dané období placení poplatku se zveřejňuje na internetových stránkách ECB do čtyř měsíců po skončení období placení poplatku.“;

4)

Článek 6 se zrušuje;

5)

Článek 7 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

Nové dohlížené subjekty, subjekty, které již nejsou dohlíženými subjekty, nebo změna statusu“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Pokud v návaznosti na své rozhodnutí ECB převezme přímý dohled nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou podle článku 45 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), nebo se přímý dohled ECB nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou skončí podle článku 46 nařízení (EU) č. 468/2014 (ECB/2014/17), vypočte se roční poplatek za dohled na základě počtu měsíců, v nichž ECB vykonávala nad dohlíženým subjektem nebo dohlíženou skupinou přímý či nepřímý dohled v poslední den měsíce.“;

6)

Článek 9 se zrušuje;

7)

Článek 10 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Faktory pro výpočet poplatku, které se použijí pro stanovení ročního poplatku za dohled, který se platí za každý dohlížený subjekt nebo dohlíženou skupinu, je výše

i)

celkových aktiv a

ii)

celkové rizikové expozice k referenčnímu datu.“;

b)

v odstavci 3 se zrušuje písmeno b) a vkládají nová písmena ba), bb), bc) a bd), která znějí:

„ba)

faktory pro výpočet poplatku se určí pro každé období placení poplatku na základě údajů, které dohlížené subjekty vykázaly pro účely obezřetnostního dohledu s referenčním datem 31. prosince předcházejícího období placení poplatku.

(bb)

Sestavuje-li dohlížený subjekt roční účetní závěrku včetně konsolidované roční účetní závěrky na základě účetního roku, který se liší od roku kalendářního, je referenčním datem pro celková aktiva konec účetního roku odpovídající předchozímu období placení poplatku.

(bc)

Pokud dohlížený subjekt nebo dohlížená skupina vznikne po příslušném referenčním datu uvedeném v písmeni ba) nebo bb), avšak před 1. říjnem období placení poplatku, pro které se poplatek stanoví, a tudíž neexistují faktory pro výpočet poplatku s tímto referenčním datem, je referenčním datem pro faktory pro výpočet poplatku konec čtvrtletí, které je nejblíže příslušnému referenčnímu datu podle písmene ba) nebo bb).

(bd)

V případě dohlížených subjektů a dohlížených skupin, na něž se nevztahuje povinné vykazování pro účely obezřetnostního dohledu, nebo v případě dohlížených skupin, které nezahrnují aktiva a/nebo objem rizikové expozice dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích v souladu s písmenem c), se faktory pro výpočet poplatku stanoví na základě informací, které tyto subjekty a skupiny vykazují zvlášť pro účely výpočtu poplatku za dohled. Faktory pro výpočet poplatku se v souladu s rozhodnutím ECB předkládají dotčenému vnitrostátnímu příslušnému orgánu s referenčním datem stanoveným podle písmen ba), bb) nebo bc).“;

c)

v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

Pro účely výpočtu faktorů pro výpočet poplatku by dohlížené skupiny zpravidla neměly zahrnovat aktiva a objem rizikových expozic dceřiných společností usazených v nezúčastněných členských státech a třetích zemích. Dohlížené skupiny se mohou rozhodnout, že tato aktiva a/nebo objem rizikových expozic při stanovení faktorů pro výpočet poplatku zahrnou.“;

d)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„(4)

Součet celkových aktiv všech poplatníků a součet celkových rizikových expozic všech poplatníků se zveřejňuje na internetových stránkách ECB.“;

e)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„(5)

Pokud poplatník faktory pro výpočet poplatku neposkytne, určí ECB faktory pro výpočet poplatku v souladu s rozhodnutím ECB.“;

f)

v odstavci 6 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

Minimální složka poplatku se vypočítá jako pevný procentní podíl z celkové výše ročních poplatků za dohled za každou kategorii dohlížených subjektů a dohlížených skupin, jež se stanoví v souladu s článkem 8.

i)

Pro kategorii významných dohlížených subjektů a významných dohlížených skupin tvoří pevný procentní podíl 10 %. Tato částka se rovným dílem dělí mezi všechny poplatníky. Pro významné dohlížené subjekty a významné dohlížené skupiny s celkovými aktivy do 10 miliard EUR se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.

ii)

Pro kategorii méně významných dohlížených subjektů a méně významných dohlížených skupin tvoří pevný procentní podíl 10 %. Tato částka se rovným dílem dělí mezi všechny poplatníky. Pro méně významné dohlížené subjekty a méně významné dohlížené skupiny s celkovými aktivy do 1 miliardy EUR se minimální složka poplatku snižuje na polovinu.“;

g)

v odstavci 6 písmeni c) se slova „články 8 a 9“ nahrazují slovy „článkem 8“;

h)

v odstavci 6 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

„Na základě výpočtu provedeného v souladu s tímto odstavcem a faktorů pro výpočet poplatku určených podle tohoto článku stanoví ECB roční poplatek za dohled, který má každý poplatník hradit. Roční poplatek za dohled, který má být uhrazen, bude poplatníkovi oznámen prostřednictvím výzvy k zaplacení poplatku.“;

8)

V článku 12 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

ECB každoročně vydává výzvu k zaplacení poplatku adresovanou každému poplatníkovi do šesti měsíců po začátku následujícího období placení poplatku.“;

9)

V čl. 13 odst. 1 se zrušuje druhá věta;

10)

Článek 16 se zrušuje;

11)

Článek 17 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Vykazování“;

b)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Do čtyř měsíců od začátku každého období placení poplatku se výše odhadovaných ročních nákladů za příslušné období placení poplatku zveřejňuje na internetových stránkách ECB.“;

12)

Vkládá se nový článek 17a, který zní:

Článek 17a

Přechodná opatření pro období placení poplatku roku 2020

1.   Roční poplatek za dohled, který se má platit za každý dohlížený subjekt a každou dohlíženou skupinu za období placení poplatku roku 2020, se stanoví ve výzvě k zaplacení poplatku, která bude poplatníkovi vydána v roce 2021.

2.   Při stanovení ročních nákladů za období placení poplatku roku 2020 se zohlední jakýkoli přeplatek či nedoplatek za období placení poplatku roku 2019, který se určí tak, že se skutečné vynaložené roční náklady odečtou od odhadovaných ročních nákladů za uvedené období placení poplatku.“

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. prosince 2019.

Za Radu guvernérů ECB

prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) (Úř. L 311, 31.10.2014, s. 23).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(4)  Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2015/534 ze dne 17. března 2015 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2015/13) (Úř. věst. L 86, 31.3.2015, s. 13).


Top