EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1014

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1014 ze dne 12. června 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek (Text s významem pro EHP.)

C/2019/4199

OJ L 165, 21.6.2019, p. 10–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1014/oj

21.6.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 165/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1014

ze dne 12. června 2019,

kterým se stanoví podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, včetně kontrolních středisek, a na formát, kategorie a zkratky, které se mají používat v seznamech stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách), (1) a zejména na čl. 60 odst. 2 a čl. 64 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví mimo jiné rámec pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží, které vstupují do Unie ze třetích zemí, aby se ověřil soulad s právními předpisy Unie za účelem ochrany zdraví lidí, zvířat a rostlin, dobrých životních podmínek zvířat a, ve vztahu ke geneticky modifikovaným organismům a přípravkům na ochranu rostlin, rovněž životního prostředí. Uvedené nařízení stanoví, že úřední kontroly se provádějí u zásilek zvířat a zboží na stanovišti hraniční kontroly v místě prvního vstupu do Unie. Členské státy mají za tímto účelem určit stanoviště hraniční kontroly.

(2)

Nařízení (EU) 2017/625 stanoví minimální požadavky, která musí stanoviště hraniční kontroly splňovat, aby mohla být určena. Je proto vhodné stanovit podrobná pravidla pro minimální požadavky týkající se infrastruktury, vybavení a dokumentace stanovišť hraniční kontroly.

(3)

Za účelem ochrany zdraví lidí a zvířat by měla být stanovena dodatečná podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly, jež byla určena pro kategorii zvířat a pro některé kategorie zboží, jako jsou produkty živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu, zárodečné produkty, směsné produkty a seno a sláma.

(4)

V některých případech by stanoviště hraniční kontroly měla být osvobozena od požadavku disponovat zastřešeným prostorem pro vykládku, aby se zohlednily zvláštní požadavky na vykládku některých zásilek neuložených v kontejnerech, například zásilek produktů rybolovu nebo vedlejších produktů živočišného původu, jako je vlna, jakož i objemných zásilek volně loženého zboží, jež sestávají z velkého množství zboží přepravovaného bez zabalení. Vzhledem k tomu, že zásilky volně ložených kapalin živočišného původu a jiného než živočišného původu jsou vykládány přímo z dopravního prostředku do nádrží prostřednictvím zvláštních trubek, nemělo by se požadovat, aby stanoviště hraniční kontroly disponovala prostory nebo místnostmi pro vykládku zboží a kontrolními místnostmi či kontrolními prostory pro provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se volně ložených kapalin.

(5)

S cílem zabránit riziku křížové kontaminace je vhodné stanovit požadavky na oddělení zařízení pro vykládku, skladování a kontrolu na stanovištích hraniční kontroly, která byla určena pro produkty živočišného původu, směsné produkty, vedlejší produkty živočišného původu a zárodečné produkty. Je však třeba přijmout ustanovení povolující odchylku od těchto požadavků na oddělení v případě, že stanoviště hraniční kontroly bylo určeno výhradně pro balené zboží, nebo pro balené a určité nebalené zboží, u něhož posouzení rizik provedené příslušnými orgány na daném stanovišti hraniční kontroly vyloučilo možnost křížové kontaminace. V tomto případě by příslušné orgány měly v zájmu účinného řešení rizik křížové kontaminace zajistit také časové oddělení při manipulaci se zásilkami, jakož i vyčištění a dezinfekci zařízení mezi příjezdy jednotlivých zásilek.

(6)

Jelikož by zvířata a zboží vstupující do Unie, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, nemusely být v souladu s právními předpisy Unie, v zájmu zamezení veškerým rizikům křížové kontaminace je vhodné zavést pravidla, která zakazují používání některých zařízení na stanovištích hraniční kontroly pro zásilky zvířat a zboží určené pro obchod uvnitř Unie a umožňují takové použití pro zásilky zvířat a zboží určené pro vývoz nebo přepravované z jednoho místa na území Unie do jiného místa na území Unie po průjezdu přes území třetí země, a to za předpokladu, že příslušné orgány provádějí vhodná opatření k prevenci rizik. Tato opatření by měla být založena na posouzení toho, zda jsou příslušná zařízení schopna takové dodatečné činnosti provádět. Příslušné orgány by měly zavést vhodná opatření pro zacházení se zvířaty v souladu s pravidly Unie pro dobré životní podmínky zvířat.

(7)

Za účelem podpory účinnosti úředních kontrol a jiných úředních činností by měla být zajištěna jistá flexibilita tím, že se za určitých podmínek umožní využití skladovacích zařízení komerčních podniků a skladování v dopravním prostředku, v němž byla zásilka na stanoviště hraniční kontroly dopravena.

(8)

Pro usnadnění účinné organizace a provádění úředních kontrol a jiných úředních činností je vhodné umožnit rozdělení stanovišť hraniční kontroly na jedno nebo více kontrolních středisek, kde mají být kontrolovány kategorie zvířat a zboží, pro něž bylo dané stanoviště hraniční kontroly určeno. V této souvislosti by měly být stanoveny minimální požadavky na kontrolní střediska.

(9)

Komise by měla v rámci postupu určování stanoviště hraniční kontroly posoudit, zda kontrolní střediska splňují minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly stanovené v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a podrobná pravidla pro minimální požadavky stanovená tímto nařízením. Při oznamování určení stanoviště hraniční kontroly Komisi by proto členské státy měly uvádět všechny nezbytné informace o kontrolních střediscích.

(10)

Aby bylo zajištěno řádné ověření souladu stanovišť hraniční kontroly a kontrolních středisek při těchto stanovištích s minimálními požadavky stanovenými v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a s podrobnými pravidly stanovenými v tomto nařízení, měly by členské státy vyrozumět Komisi o veškerých změnách v infrastruktuře nebo provozu určitého stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního střediska při tomto stanovišti, pokud si tyto změny vyžádají aktualizaci informací poskytnutých Komisi v souladu s čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625. Je tudíž vhodné stanovit v tomto nařízení požadavek, aby členské státy Komisi řádně informovaly.

(11)

V čl. 53 odst. 2 a čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 se stanoví, že každý členský stát musí na internetu zpřístupnit aktualizované seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst na svém území a poskytnout u každého stanoviště hraniční kontroly a kontrolního místa určité informace. Je proto vhodné stanovit v tomto nařízení formát pro seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst spolu se zkratkami, které se mají použít pro označení kategorií zvířat a zboží, pro něž byly stanoviště hraniční kontroly a kontrolní body určeny, a dodatečnými konkrétními informacemi týkajícími se rozsahu určení.

(12)

V zájmu transparentnosti by všechna kontrolní střediska používaná jako součást stanoviště hraniční kontroly měla být uvedena na seznamu stanovišť hraniční kontroly u příslušného stanoviště s uvedením kategorií zvířat a zboží, jež jsou v daných kontrolních střediscích podrobovány kontrole. Veškeré změny týkající se kontrolních středisek by se měly v seznamu řádně promítnout.

(13)

Pravidla, která má Komise stanovit v souladu s čl. 60 odst. 2 a čl. 64 odst. 4 nařízení (EU) 2017/625, spolu úzce souvisí, jelikož se všechna týkají požadavků na stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místa; měla by se proto použít od téhož data. Aby se usnadnilo řádné a úplné uplatňování těchto pravidel, je vhodné je stanovit v jediném aktu.

(14)

Rozhodnutí Komise 2001/812/ES (2) stanoví minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly schválená v souladu se směrnicí Rady 97/78/ES (3) a na kontrolní střediska, jakož i pravidla pro jejich zařazení na seznam. Rozhodnutí Komise 2009/821/ES (4) zavádí seznam schválených stanovišť hraniční kontroly. Směrnice Komise 98/22/ES (5) stanoví minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na inspekčních místech v souladu se směrnicí 2000/29/ES (6). Aby bylo možné zajistit soudržnost a zabránit překrývání požadavků rozhodnutí 2001/812/ES, směrnice 2009/821/ES a 98/22/ES by měly být zrušeny.

(15)

Příslušná ustanovení a zmocnění udělená Komisi stanovená v nařízení (EU) 2017/625 se začnou používat od 14. prosince 2019. Pravidla stanovená v tomto nařízení by se tudíž měla rovněž použít od uvedeného data.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o:

a)

společná podrobná pravidla pro minimální požadavky na infrastrukturu, vybavení a dokumentaci stanovišť hraniční kontroly a jiných kontrolních míst, než jsou stanoviště hraniční kontroly;

b)

zvláštní podrobná pravidla pro minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly určená pro kategorie zvířat a zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2017/625;

c)

podrobná pravidla pro minimální požadavky na kontrolní střediska;

d)

formát, kategorie, zkratky a další informace v seznamech stanovišť hraniční kontroly a jiných kontrolních míst, než jsou stanoviště hraniční kontroly.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„baleným zbožím“ zboží umístěné v jakémkoli typu obalu, který zboží zcela uzavírá, aby nedošlo k žádnému úniku a ztrátě obsahu;

2)

„kontrolním střediskem“ oddělené zařízení zřízené při stanovišti hraniční kontroly za účelem provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se zvířat a zboží spadajících do rozsahu určení stanoviště hraniční kontroly;

3)

„kopytníky“ kopytníci, jak je definuje čl. 2 písm. d) směrnice Rady 2004/68/ES (7);

4)

„evidovanými koňovitými“ evidovaní koňovití, jak je definuje čl. 2 písm. c) směrnice Rady 2009/156/ES (8).

KAPITOLA I

Společné minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly

Článek 3

Infrastruktura stanoviště hraniční kontroly

1.   Stanoviště hraniční kontroly určená pro kategorie zvířat a zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 musí mít k dispozici toto zařízení:

a)

prostory nebo místnosti pro vykládku zvířat a zboží. Tyto prostory musí být s výjimkou případů uvedených v odstavci 4 zastřešené;

b)

kontrolní místnosti či kontrolní prostory s přívodem teplé a studené tekoucí vody a s vybavením k mytí a osoušení rukou;

c)

prostory nebo místnosti určené pro umístění zvířat a skladovací prostory nebo skladovací místnosti, včetně chladírenských skladovacích místností, pokud je to vhodné pro kategorii zboží, pro kterou bylo stanoviště hraniční kontroly určeno, a

d)

přístup na toalety s vybavením k mytí a osoušení rukou.

2.   Místnosti uvedené v odstavci 1 musí být vybaveny stěnami, podlahou a stropem, které se snadno čistí a dezinfikují, vhodným odtokovým systémem a vhodným přírodním nebo umělým osvětlením.

3.   Prostory uvedené v odstavci 1 se musí snadno čistit, mít vhodný odtokový systém a vhodné přírodní nebo umělé osvětlení.

4.   Požadavek na zastřešení prostorů pro vykládku stanovený v odst. 1 písm. a) se nepoužije na:

a)

zásilky produktů rybolovu neuložené v kontejnerech, určené k lidské spotřebě;

b)

zásilky vedlejších produktů živočišného původu obsahující vlnu, volně ložené zpracované živočišné bílkoviny, volně ložený hnůj nebo guáno a

c)

objemné zásilky volně loženého zboží uvedeného v čl. 47 odst. 1 písm. c), d) a e) nařízení (EU) 2017/625.

5.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a) a b) se nevyžadují při provádění úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se volně ložených kapalin živočišného původu a jiného než živočišného původu.

6.   Členské státy mohou stanoviště hraniční kontroly, která byla určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625, osvobodit od těchto požadavků:

a)

mít přívod teplé a studené tekoucí vody a vybavení k mytí a osoušení rukou, jak je uvedeno v odst. 1 písm. b), a

b)

mít místnosti se stropem, které se snadno dezinfikují, jak je uvedeno v odstavci 2.

7.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c) používaná pro produkty živočišného původu a směsné produkty se nesmí použít zároveň pro ostatní kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

8.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c) použitá pro zárodečné produkty a vedlejší produkty živočišného původu se nesmí použít zároveň pro potraviny jiného než živočišného původu.

9.   Odchylně od požadavků odstavců 7 a 8 mohou stanoviště hraniční kontroly přistoupit ke společnému použití zařízení uvedených v odst. 1 písm. a), b) a c) v případě, kdy:

a)

byla stanoviště hraniční kontroly určena výhradně pro kategorie baleného zboží nebo

b)

byla stanoviště hraniční kontroly určena pro kategorii baleného zboží a kategorii nebaleného zboží, za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

i)

příslušné orgány provedou posouzení rizik stanovišť hraniční kontroly, které prokáže, jak lze zajistit zamezení křížové kontaminaci, a provedou opatření stanovená v posouzení rizik v zájmu předcházení křížové kontaminaci a

ii)

příslušné orgány zajistí časové oddělení mezi manipulací s různými zásilkami nebaleného zboží a mezi manipulací se zásilkami nebaleného zboží a baleného zboží. Během tohoto časového oddělení se zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b) a c) vyčistí a vydezinfikují.

10.   Odstavec 9 se nepoužije na zařízení uvedená v odst. 1 písm. c), jsou-li tato zařízení používána pro skladování volně ložených vedlejších produktů živočišného původu.

11.   Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly mohou povolit pod svým dohledem použití obchodního skladu pro zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625, nachází-li se tento sklad v těsné blízkosti daného stanoviště hraniční kontroly a spadá-li do působnosti stejného celního orgánu.

Tento obchodní sklad se může používat k provádění kontrol totožnosti a fyzických kontrol produktů jiného než živočišného původu za předpokladu, že splňuje minimální požadavky stanovené v tomto nařízení.

12.   Zboží skladované v obchodním skladu podle odstavce 11 musí být skladováno za hygienických podmínek a musí být řádně identifikováno pomocí čárového kódu nebo jiných elektronických prostředků nebo pomocí označení. Pokud by dané zboží mohlo představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat a rostlin, nebo – v případě GMO a přípravků na ochranu rostlin – také pro životní prostředí, musí být toto zboží navíc uchováváno v samostatné uzamykatelné místnosti nebo samostatném uzamykatelném prostoru odděleném oplocením od všeho ostatního zboží skladovaného v obchodním skladu.

13.   Nachází-li se stanoviště hraniční kontroly v místě silnice, železnice nebo přístavu, může být povoleno skladování v dopravním prostředku, v němž bylo zboží na stanoviště hraniční kontroly dopraveno, pod dohledem příslušných orgánů.

14.   Členské státy vyrozumí Komisi o veškerých změnách infrastruktury nebo provozu stanoviště hraniční kontroly nebo kontrolního střediska při tomto stanovišti, pokud si tyto změny vyžádají aktualizaci informací poskytnutých Komisi v souladu s čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 4

Vybavení a dokumentace stanovišť hraniční kontroly

1.   Stanoviště hraniční kontroly musí mít k dispozici:

a)

vybavení pro vážení zásilek, je-li jeho použití relevantní pro kategorie zvířat a zboží, pro které bylo stanoviště hraniční kontroly určeno;

b)

vybavení pro vykládku, otevření a kontrolu zásilek;

c)

vybavení pro čištění a dezinfekci a pokyny k jeho použití nebo, pokud čištění a dezinfekci provádějí externí subjekty mimo stanoviště hraniční kontroly, doložený systém čištění a dezinfekce a

d)

odpovídající vybavení pro dočasné skladování vzorků při řízené teplotě až do jejich odeslání do laboratoře a vhodné nádoby pro jejich přepravu.

2.   Je-li to vhodné s ohledem na kategorie zvířat a zboží, pro něž byla stanoviště hraniční kontroly určena, musí být kontrolní místnosti nebo kontrolní prostory vybaveny:

a)

stolem s hladkým omyvatelným povrchem, který se snadno čistí a dezinfikuje;

b)

teploměrem k měření povrchové teploty zboží a teploty v jádře zboží;

c)

rozmrazovacím zařízením;

d)

zařízením pro odběr vzorků a

e)

lepicí páskou a očíslovanými plombami nebo zřetelně označenými etiketami za účelem zajištění vysledovatelnosti.

3.   Je-li třeba zajistit integritu vzorků odebraných v rámci úředních kontrol, musí být k dispozici podrobné pokyny k odběru vzorků pro analýzu a přepravě těchto vzorků do určené úřední laboratoře.

KAPITOLA II

Zvláštní minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly

Článek 5

Stanoviště hraniční kontroly určená pro jednotlivé kategorie zvířat

1.   Kromě požadavků stanovených v článcích 3 a 4 musí mít stanoviště hraniční kontroly, která byla určena pro zvířata uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625, k dispozici toto zařízení:

a)

šatna se sprchou;

b)

prostory nebo místnosti pro vykládku zvířat podle čl. 3 odst. 1 písm. a) o odpovídajících rozměrech a s vhodným osvětlení a odvětráním;

c)

vybavení ke krmení a napájení;

d)

skladovací prostory pro krmiva, stelivo, podestýlku a hnůj, nebo mít poskytnutí těchto prostor zajištěno u externího poskytovatele;

e)

prostory nebo místnosti určené pro umístění zvířat, v nichž jsou samostatně drženy následující kategorie zvířat, pro něž je stanoviště hraniční kontroly určeno:

i)

kopytníci jiní než evidovaní koňovití;

ii)

evidovaní koňovití a

iii)

jiná zvířata než kopytníci (včetně kopytníků chovaných v zoologických zahradách);

f)

kontrolní místnosti nebo kontrolní prostory se znehybňovacím zařízením a vybavením potřebným pro provádění klinických vyšetření a

g)

zvlášť vyčleněný příjezdový pruh nebo jiné opatření, jež zvířata ušetří zbytečného čekání před tím, než dorazí do místa vykládky.

2.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. b), c), e), f) a g) musí být navržena, vybudována, udržována a provozována tak, aby se zabránilo zranění a zbytečnému utrpení zvířat a zajistila se jejich bezpečnost.

3.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. a), b), c), e) a f) tvoří jednu integrovanou a kompletní pracovní jednotku.

4.   Zařízení uvedená v odstavci 1 se nepoužijí k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zvířat určených pro obchod uvnitř Unie.

Zařízení uvedená v odstavci 1 lze použít k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zvířat určených na vývoz z Unie nebo zvířat přepravovaných z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušné orgány provedou posouzení rizik stanovišť hraniční kontroly, které prokáže, jak lze zajistit zamezení křížové kontaminaci, a provedou opatření stanovená v posouzení rizik v zájmu předcházení křížové kontaminaci a

b)

příslušné orgány zajistí časové oddělení mezi manipulací se zásilkami zvířat určených na vývoz z Unie nebo zvířat přepravovaných z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země a manipulací s jakýmikoliv jinými zásilkami zvířat vstupujícími do Unie. Během tohoto časového oddělení se zařízení pro manipulaci se zásilkami zvířat vyčistí a vydezinfikují.

5.   Zařízení uvedená v odst. 1 písm. b), c), e) a f) se nesmí používat pro ostatní kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625.

Článek 6

Stanoviště hraniční kontroly určená pro kategorie produkty živočišného původu, vedlejší produkty živočišného původu, zárodečné produkty, směsné produkty a seno a sláma

1.   Kromě požadavků stanovených v článcích 3 a 4 musí stanoviště hraniční kontroly, která byla určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625:

a)

mít kontrolní místnosti podle čl. 3 odst. 1 písm. b) vybavené, je-li to nutné, zařízením pro udržování prostředí s řízenou teplotou;

b)

byla-li stanoviště určena pro kategorie chlazeného zboží, zmrazeného zboží a zboží bez požadavků na teplotu, být tyto druhy zboží schopna skladovat současně za příslušné odpovídající teploty, dokud nejsou k dispozici výsledky laboratorních analýz, testů nebo diagnostiky nebo výsledky kontrol provedených příslušným orgánem, a

c)

mít šatny.

2.   Zařízení uvedená v odstavci 1 tvoří jednu integrovanou a kompletní pracovní jednotku.

3.   Zařízení uvedená v odstavci 1 se nepoužijí k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zboží určeného pro obchod uvnitř Unie.

Zařízení uvedená v odstavci 1 lze použít k provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají zásilek zboží určeného na vývoz z Unie nebo přepravovaného z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

příslušné orgány provedou posouzení rizik stanovišť hraniční kontroly, které prokáže, jak lze zajistit zamezení křížové kontaminaci, a provedou opatření stanovená v posouzení rizik v zájmu předcházení křížové kontaminaci a

b)

příslušné orgány zajistí časové oddělení mezi manipulací se zásilkami zboží určeného na vývoz z Unie nebo přepravovaného z jednoho z území uvedených v příloze I nařízení (EU) 2017/625 na jiné území uvedené v příloze I nařízení (EU) 2017/625 po průjezdu přes území třetí země a manipulací s jakýmikoliv jinými zásilkami zboží vstupujícími do Unie. Během tohoto časového oddělení se zařízení pro manipulaci se zásilkami zboží vyčistí a vydezinfikují.

4.   Požadavky podle odstavců 1, 2 a 3 se nepoužijí na provádění úředních kontrol a jiných úředních činností, které se týkají volně ložených kapalin živočišného původu a jiného než živočišného původu.

5.   Na stanovištích hraniční kontroly, která byla určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625, mohou být kontrolovány živé žáby, živé ryby a živí bezobratlí určení k lidské spotřebě, jakož i násadová vejce a rybí návnady.

KAPITOLA III

Seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst

Článek 7

Formát, kategorie, zkratky a další informace, pokud jde o seznamy stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst

1.   Členské státy použijí za účelem předložení informací uvedených v čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 formát stanovený v příloze I.

2.   Při sestavování seznamů stanovišť hraniční kontroly v souladu s čl. 60 odst. 1 nařízení (EU) 2017/625 a seznamů kontrolních míst v souladu s čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2017/625 použijí členské státy zkratky a specifikace uvedené v příloze II.

3.   K seznamům stanovišť hraniční kontroly a kontrolních míst musí být přiložena vysvětlující poznámka obsahující zkratky a specifikace uvedené v příloze II.

KAPITOLA IV

Kontrolní střediska

Článek 8

Požadavky na kontrolní střediska

1.   Stanoviště hraniční kontroly mohou zahrnovat jedno nebo více kontrolních středisek pro provádění potřebných úředních kontrol a jiných úředních činností týkajících se kategorií zvířat a zboží spadajících do rozsahu určení daného stanoviště hraniční kontroly.

2.   Kontrolní střediska musí splňovat minimální požadavky na stanoviště hraniční kontroly stanovené v čl. 64 odst. 3 nařízení (EU) 2017/625 a řídit se podrobnými pravidly pro minimální požadavky podle tohoto nařízení.

Požadavky čl. 64 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) 2017/625 se nevztahují na kontrolní střediska, která mají přístup k technologii a vybavení pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách (IMSOC) podle článku 131 uvedeného nařízení a k jiným počítačovým systémům pro správu informací v jiném zařízení na témže stanovišti hraniční kontroly.

3.   Kontrolní střediska musí být:

a)

v pravomoci téhož celního orgánu jako stanoviště hraniční kontroly a

b)

pod dohledem příslušného orgánu stanoviště hraniční kontroly.

4.   Pokud členské státy uvědomí Komisi o určení stanoviště hraniční kontroly v souladu s článkem 59 nařízení (EU) 2017/625, předloží Komisi rovněž všechny relevantní informace o případných kontrolních střediscích zřízených při daném stanovišti hraniční kontroly.

5.   Členské státy uvedou jednotlivá kontrolní střediska v seznamu, který sestaví ve formátu stanoveném v příloze I, spolu s příslušným stanovištěm hraniční kontroly určeným podle článku 59 nařízení (EU) 2017/625. Na tomto seznamu také v souladu s článkem 7 upřesní, které kategorie zvířat a zboží jsou v kontrolních střediscích podrobeny kontrole.

6.   Členské státy odstraní ze seznamu uvedeného v odstavci 5 kontrolní středisko, které přestane splňovat požadavky odstavců 2 a 3, uvědomí Komisi o tomto odstranění a uvede jeho důvody.

Článek 9

Zrušení

Rozhodnutí Komise 2001/812/ES a 2009/821/ES a směrnice Komise 98/22/ES se zrušují s účinkem ode dne 14. prosince 2019.

Článek 10

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Pokud však jde o stanoviště hraniční kontroly, která jsou určena pro kategorie zboží uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625 v souladu s čl. 59 odst. 1 uvedeného nařízení a která k datu vstupu tohoto nařízení v platnost nedisponují zastřešenými prostory pro vykládku nebo zastřešenými místnostmi pro vykládku, použije se čl. 3 odst. 1 písm. a) druhá věta a čl. 3 odst. 3 ode dne 14. prosince 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. června 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 93, 7.4.2017, s. 3.

(2)  Rozhodnutí Komise 2001/812/ES ze dne 21. listopadu 2001, kterým se stanoví požadavky pro schválení stanovišť hraniční kontroly Společenství pověřených veterinárními kontrolami produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 306, 23.11.2001, s. 28).

(3)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Rozhodnutí Komise 2009/821/ES ze dne 28. září 2009, kterým se stanoví seznam schválených stanovišť hraniční kontroly, některá prováděcí pravidla týkající se inspekcí prováděných veterinárními odborníky Komise a veterinární jednotky v TRACES (Úř. věst. L 296, 12.11.2009, s. 1).

(5)  Směrnice Komise 98/22/ES ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech než jsou místa určení (Úř. věst. L 126, 28.4.1998, s. 26).

(6)  Směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1).

(7)  Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 321).

(8)  Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1).


PŘÍLOHA I

Formát pro seznamy stanovišť hraniční kontroly

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Stanoviště hraniční kontroly

Kontaktní údaje

Kód TRACES

Druh dopravy

Kontrolní střediska

Kategorie a specifikace zvířat a zboží

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Formát pro seznamy kontrolních míst

1.

2.

3.

6.

7.

Kontrolní místo

Kontaktní údaje

Kód TRACES

Kategorie a specifikace zvířat a zboží

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Pole č. 1: Stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo

Název stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa

Pole č. 2: Kontaktní údaje stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa

Úplná adresa

e-mailová adresa

telefonní číslo

Úřední hodiny (povinné pouze pro stanoviště hraniční kontroly)

Internetové stránky (povinné pouze pro stanoviště hraniční kontroly)

Pole č. 3:

Přidělený kód TRACES

Pole č. 4: Druh dopravy na stanovišti hraniční kontroly

A

=

letiště

F

=

železnice

P

=

přístav

R

=

silnice

Pole č. 5: Kontrolní střediska

(Upozorňujeme, že na jednom stanovišti hraniční kontroly může být více kontrolních středisek)

Název kontrolního střediska

Adresa a kontaktní údaje

Pole č. 6: Stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místo

Kategorie a specifikace zvířat a zboží

Pole č. 7: Stanoviště hraniční kontroly a kontrolní místo

Dodatečné specifikace týkající se rozsahu určení: volný prostor pro dodatečné specifikace (1)

Zkratky a specifikace pro kategorie zvířat a zboží, pro které je stanoviště hraniční kontroly/kontrolní místo určeno (je-li to relevantní, včetně kontrolních středisek)

a)   Zvířata uvedená v čl. 47 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

LA

živá zvířata

-U

kopytníci jiní než evidovaní koňovití

-E

evidovaní koňovití

-O

jiná zvířata než kopytníci (tato zkratka zahrnuje kopytníky chované v zoologických zahradách)


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

b)   Produkty živočišného původu, směsné produkty, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, seno a sláma, které jsou uvedeny v čl. 47 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/625 nebo na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

POA

produkty živočišného původu, směsné produkty, zárodečné produkty, vedlejší produkty živočišného původu, seno a sláma

-HC

produkty určené k lidské spotřebě

-NHC

produkty nevhodné k lidské spotřebě

-NT

žádné požadavky na teplotu

-T

zmrazené/chlazené produkty

-T(FR)

zmrazené produkty

-T(CH)

chlazené produkty


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

(2)

Pouze balené produkty

(3)

Pouze produkty rybolovu

(4)

Pouze volně ložené kapaliny

c)   Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

P

rostliny

PP

rostlinné produkty

PP(WP)

dřevo a výrobky ze dřeva

OO

jiné předměty


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

 

 

d)   Zboží jiného než živočišného původu uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

Zkratky

PNAO

produkty jiného než živočišného původu

-HC(food)

potraviny jiného než živočišného původu, na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

-NHC(feed)

krmivo jiného než živočišného původu, na které se vztahují podmínky nebo opatření uvedené v čl. 47 odst. 1 písm. d), e) nebo f) nařízení (EU) 2017/625

-NHC(other)

produkty jiného než živočišného původu, jiné než potraviny a krmivo

-NT

žádné požadavky na teplotu

-T

zmrazené/chlazené produkty

-T(FR)

zmrazené produkty

-T(CH)

chlazené produkty


Specifikace

(*)

Pozastavení určení stanoviště hraniční kontroly/kontrolního místa podle článku 63 nařízení (EU) 2017/625

(1)

Viz dodatečné specifikace v poli č. 7

(2)

Pouze balené produkty

(4)

Pouze volně ložené kapaliny

 

 


Top