EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0464

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/464 ze dne 21. března 2019 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 412/2013 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

C/2019/2081

OJ L 80, 22.3.2019, p. 18–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/464/oj

22.3.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 80/18


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/464

ze dne 21. března 2019

o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 412/2013 na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

poté, co informovala členské státy,

vzhledem k těmto důvodům:

A.   ŠETŘENÍ Z MOCI ÚŘEDNÍ

(1)

Evropská komise (dále též „Komise“) se rozhodla z vlastního podnětu podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 (dále jen „základní nařízení“) prošetřit možné obcházení antidumpingových opatření uložených na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky a zavést celní evidenci tohoto dovozu.

B.   VÝROBEK

(2)

Výrobkem dotčeným možným obcházením je keramické stolní a kuchyňské nádobí a náčiní, s výjimkou keramických mlýnků na přísady a koření a jejich keramických mlecích částí, keramických mlýnků na kávu, brousků keramických nožů, keramických brousků, keramického kuchyňského náčiní k řezání, mletí, strouhání, plátkování, škrábání a loupání a kordieritových keramických kamenů používaných pro pečení pizzy nebo chleba, v současnosti kódů KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 a ex 6912 00 29 (kódy TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 a 6912002910), pocházející z Čínské lidové republiky (dále jen „dotčený výrobek“).

(3)

Výrobek, který je předmětem šetření, je stejný jako výrobek uvedený v předchozím bodě odůvodnění, v současnosti stejných kódů KN jako dotčený výrobek, dovážený pod doplňkovými kódy TARIC uvedenými v příloze (dále jen „výrobek, který je předmětem šetření“).

C.   STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ

(4)

V současné době platnými opatřeními, k jejichž obcházení pravděpodobně dochází, jsou antidumpingová opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 412/2013 (2), ve znění prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1932 (3) (dále jen „stávající opatření“).

D.   ODŮVODNĚNÍ

(5)

Komise má k dispozici dostatečné důkazy o tom, že dochází k reorganizaci prodejních mechanismů a obchodních toků dotčeného výrobku.

(6)

Jako indikátory pro praktiky přesměrování obchodních toků lze uvést prudký nárůst nebo snížení u vývozních statistik některých společností, pokud porovnáme údaje a trendy mezi roky 2014 a 2018. V některých případech navíc skutečný vývoz z některých společností přesahuje jejich deklarovanou výrobu. Komise byla konečně rovněž informována o probíhajících šetřeních celních orgánů ve věci zneužívání specifických kódů TARIC společností.

(7)

Podle těchto indikátorů se jeví, že některé společnosti, na které se v současné době vztahuje zbytková celní sazba 36,1 % (doplňkový kód TARIC B999), nebo společnosti, na které se vztahuje individuální celní sazba, prodávají své výrobky prostřednictvím jiných společností, na které se vztahuje nižší celní sazba. Seznam společností, jež se pravděpodobně do těchto praktik zapojují, je připojen jako příloha.

(8)

Tyto praktiky přesměrovávání obchodních toků měly za následek změnu obchodních mechanismů u vývozu z Čínské lidové republiky po uložení opatření na dotčený výrobek, přičemž mimo uložení cla neexistuje pro tuto změnu dostatečné opodstatnění nebo důvod.

(9)

Z důkazů dále vyplývá, že vyrovnávací účinky stávajících antidumpingových opatření uložených na dotčený výrobek jsou mařeny, pokud se jedná o množství i ceny. Objemy dovozu výrobku, který je předmětem šetření, se podstatně zvýšily. Dále existují dostatečné důkazy o tom, že dovoz výrobku, který je předmětem šetření, probíhá za ceny, které jsou pod úrovní ceny nepůsobící újmu, která byla stanovena v šetření, jež vedlo ke stávajícím opatřením.

(10)

Komise má navíc k dispozici dostatečné důkazy, že ceny výrobku, který je předmětem šetření, jsou dumpingové ve srovnání s běžnou hodnotou, která byla dříve stanovena pro dotčený výrobek.

(11)

Budou-li v průběhu šetření kromě výše uvedených postupů zjištěny jiné praktiky obcházení, na něž se vztahuje článek 13 základního nařízení, může být šetření rozšířeno i na tyto praktiky.

E.   POSTUP

(12)

Vzhledem k výše uvedenému došla Komise k závěru, že existují dostatečné důkazy k zahájení šetření podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení a k zavedení celní evidence dovozu výrobků, které jsou předmětem šetření, v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení.

a)   Dotazníky

(13)

Aby Komise získala informace, které pro své šetření považuje za nezbytné, zašle dotazníky čínským vývozců uvedeným v příloze.

(14)

Všechny zúčastněné strany by se v každém případě měly nejpozději ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 1 tohoto nařízení obrátit na Komisi. Lhůta stanovená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení se vztahuje na všechny zúčastněné strany.

(15)

Orgány Čínské lidové republiky budou informovány o zahájení šetření.

b)   Shromažďování informací a pořádání slyšení

(16)

Všechny zúčastněné strany, včetně výrobního odvětví Unie, dovozců a všech příslušných sdružení se vyzývají k tomu, aby předložili svá stanoviska a poskytli důkazy s tím, že taková podání je třeba učinit ve lhůtě stanovené v čl. 3 odst. 2. Komise může kromě toho zúčastněné strany vyslechnout, pokud o to písemně požádají a prokáží, že existují zvláštní důvody pro takové slyšení.

F.   CELNÍ EVIDENCE

(17)

Podle čl. 14 odst. 5 základního nařízení se zavádí celní evidence dovozu výrobku, který je předmětem šetření, aby se zajistilo, že pokud bude šetřením zjištěno obcházení, mohou být antidumpingová cla v příslušné výši vybrána ode dne zavedení celní evidence dovozu tohoto výrobku.

(18)

Jakýkoli budoucí celní dluh by vycházel ze závěrů šetření. S ohledem na informace dostupné v této fázi, zejména indikátory, že některé společnosti, na které se v současné době vztahuje zbytková celní sazba 36,1 % (doplňkový kód TARIC B999), nebo společnosti, na které se vztahuje individuální celní sazba, prodávají své výrobky prostřednictvím jiných společností, na které se vztahuje nižší celní sazba, se částka možného budoucího celního dluhu stanoví na úrovni zbytkové celní sazby, konkrétně 36,1 % ad valorem dovozní hodnoty CIF výrobku, který je předmětem šetření, dováženého pod doplňkovými kódy TARIC uvedenými v příloze.

G.   LHŮTY

(19)

V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty, během nichž:

se zúčastněné strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo jakékoliv jiné informace, které by se měly při šetření vzít v úvahu,

zúčastněné strany mohou písemně požádat Komisi o slyšení.

(20)

Upozorňuje se na skutečnost, že výkon procesních práv stanovených v základním nařízení závisí na tom, zda se strana sama přihlásí ve lhůtách uvedených v článku 3 tohoto nařízení.

H.   NEDOSTATEČNÁ SPOLUPRÁCE

(21)

Pokud zúčastněná strana odmítne umožnit přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne v příslušné lhůtě nebo pokud klade závažným způsobem překážky šetření, mohou podle článku 18 základního nařízení pozitivní nebo negativní zjištění vycházet z dostupných údajů.

(22)

Pokud se zjistí, že zúčastněná strana předložila nepravdivé nebo zavádějící informace, nepřihlédne se k nim a je možné vycházet z dostupných údajů v souladu s článkem 18 základního nařízení.

(23)

Nespolupracuje-li zúčastněná strana vůbec nebo spolupracuje-li jen částečně, a zjištění se proto podle článku 18 základního nařízení zakládají na dostupných údajích, může to vést k výsledku, který pro ni bude méně příznivý, než kdyby spolupracovala.

I.   ČASOVÝ ROZVRH ŠETŘENÍ

(24)

Podle čl. 13 odst. 3 základního nařízení bude šetření ukončeno do devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

J.   ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(25)

S veškerými osobními údaji shromážděnými v rámci tohoto šetření bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů (4).

K.   ÚŘEDNÍK PRO SLYŠENÍ

(26)

Zúčastněné strany mohou požádat o intervenci úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Úředník pro slyšení přezkoumává žádosti o přístup ke spisu, spory ohledně důvěrné povahy dokumentů, žádosti o prodloužení lhůt a jakékoli další žádosti týkající se práv zúčastněných stran a třetích stran na obhajobu, které se mohou objevit v průběhu řízení.

(27)

Úředník pro slyšení může uspořádat slyšení pro zúčastněné strany a působit jako prostředník mezi těmito stranami a útvary Komise, aby bylo zajištěno úplné uplatnění práva zúčastněných stran na obhajobu.

(28)

Žádost o slyšení u úředníka pro slyšení by měla být podána písemně s uvedením důvodů žádosti. Úředník pro slyšení posoudí důvody těchto žádostí. Tato slyšení by se měla konat pouze tehdy, pokud příslušné záležitosti nebyly v patřičné době vyřešeny s útvary Komise.

(29)

Veškeré žádosti musí být předloženy včas a neprodleně, aby nebyl ohrožen řádný průběh řízení. Za tímto účelem by měly zúčastněné strany požádat o intervenci úředníka pro slyšení v nejkratší možné době po události odůvodňující tuto intervenci. Časové rámce stanovené v článku 3 pro předložení žádosti o slyšení u útvarů Komise se v zásadě použijí obdobně na žádosti o slyšení u úředníka pro slyšení. Jestliže jsou žádosti o slyšení předloženy mimo příslušné časové rámce, úředník pro slyšení rovněž přezkoumá důvody pro tyto opožděné žádosti, charakter nadnesených záležitostí a jejich dopad na práva na obhajobu, s patřičným zohledněním zájmů řádné správy a včasného dokončení šetření.

(30)

Další informace a kontaktní údaje naleznou zúčastněné strany na internetových stránkách úředníka pro slyšení na internetové stránce Generálního ředitelství pro obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zahajuje se šetření podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036 za účelem stanovení, zda dovoz do Unie keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní, s výjimkou keramických mlýnků na přísady a koření a jejich keramických mlecích částí, keramických mlýnků na kávu, brousků keramických nožů, keramických brousků, keramického kuchyňského náčiní k řezání, mletí, strouhání, plátkování, škrábání a loupání a kordieritových keramických kamenů používaných pro pečení pizzy nebo chleba, v současnosti kódů KN ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 a ex 6912 00 29 (kódy TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 a 6912002910), pocházejícího z Čínské lidové republiky, dováženého pod doplňkovými kódy TARIC uvedenými v příloze, obchází opatření uložená prováděcím nařízením Rady (EU) č. 412/2013.

Článek 2

Celní orgány přijmou podle čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1036 vhodná opatření k zavedení celní evidence dovozu do Unie deklarovaného pod doplňkovými kódy TARIC uvedenými v příloze tohoto nařízení.

Celní evidence končí po uplynutí devíti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

1.   Zúčastněné strany se musí přihlásit tak, že se do 15 dnů ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost obrátí na Komisi.

2.   Mají-li být stanoviska zúčastněných stran při šetření zohledněna, musí tyto strany předložit písemně svá stanoviska a odpovědi na dotazník nebo další informace do 37 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, není-li stanoveno jinak.

3.   Zúčastněné strany mohou rovněž ve stejné lhůtě 37 dnů požádat Komisi o slyšení.

4.   Na informace předkládané Komisi v rámci šetření týkajících se ochrany obchodu se nesmí vztahovat autorská práva. Zúčastněné strany musí před tím, než předloží Komisi informace a/nebo údaje, na které se vztahují autorská práva třetích stran, požádat držitele těchto práv o zvláštní povolení, které výslovně a) umožňuje, aby Komise použila tyto informace a údaje pro účely tohoto řízení na ochranu obchodu, a b) umožňuje poskytnutí těchto informací a/nebo údajů stranám účastnícím se tohoto šetření ve formě, která jim umožní uplatnit své právo na obhajobu.

5.   Všechna písemná podání zúčastněných stran, včetně informací vyžadovaných tímto nařízením, vyplněných dotazníků a korespondence, pro které je vyžadováno důvěrné zacházení, se označí poznámkou „Limited“ (5). Strany, jež předkládají informace v průběhu tohoto šetření, se vyzývají, aby žádost o důvěrné zacházení odůvodnily.

6.   Strany, které sdělily informace označené poznámkou „Limited“, mají podle čl. 19 odst. 2 základního nařízení předložit jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu a je označené poznámkou „For inspection by interested parties“. Toto shrnutí by mělo být natolik podrobné, aby umožňovalo přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací.

7.   Pokud strana, která sdělila důvěrné informace, neodůvodní žádost o důvěrné zacházení oprávněnými důvody nebo nepředloží v požadovaném formátu a kvalitě jejich shrnutí, které nemá důvěrnou povahu, nemusí Komise k takovým informacím přihlédnout, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že jsou správné.

8.   Zúčastněné strany se vyzývají, aby veškerá podání a žádosti předkládaly elektronickou poštou, včetně naskenovaných plných mocí a osvědčení; výjimkou jsou objemné odpovědi, které se předloží na nosičích CD-R nebo DVD přímým předáním nebo doporučeným dopisem. Použitím e-mailu vyjadřují zúčastněné strany svůj souhlas s pravidly platnými pro elektronická podání uvedenými v dokumentu „KORESPONDENCE S EVROPSKOU KOMISÍ V PŘÍPADECH TÝKAJÍCÍCH SE OCHRANY OBCHODU“ zveřejněném na internetových stránkách Generálního ředitelství pro obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zúčastněné strany musí uvést své jméno (název), adresu, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu a měly by zajistit, aby uvedená e-mailová adresa byla funkčním oficiálním pracovním e-mailem, který se kontroluje denně. Poté, co Komise obdrží tyto kontaktní údaje, bude se zúčastněnými stranami dále komunikovat pouze elektronickou poštou, pokud výslovně nepožádají o zasílání všech dokumentů Komise za použití jiných komunikačních prostředků nebo pokud povaha dokumentů, které mají být zaslány, nevyžaduje formu doporučeného dopisu. Další pravidla a informace týkající se korespondence s Komisí včetně zásad, které platí pro podání elektronickou poštou, naleznou zúčastněné strany ve výše zmíněných pokynech pro komunikaci se zúčastněnými stranami.

Korespondenční adresa Evropské komise, Generálního ředitelství pro obchod, ředitelství H:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: TRADE-R700@ec.europa.eu

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 ze dne 13. května 2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 131, 15.5.2013, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1932 ze dne 23. října 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 273, 24.10.2017, s. 4).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Dokument označený poznámkou „Limited“ je považován za důvěrný podle článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1994 (antidumpingová dohoda). Je to také chráněný dokument podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).


PŘÍLOHA

Doplňkový kód TARIC

Název společnosti

Stávající celní sazba (%)

B351

CHL Porcelain Industries Ltd

23,4

B353

Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd

22,9

B359

Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B360

Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd.

17,9

B362

Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd.

17,9

B383

Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty.

17,9

B437

Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd

17,9

B446

Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B454

Chaozhou New Power Co., Ltd.

17,9

B484

Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory

17,9

B492

Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd.

17,9

B508

Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd.

17,9

B511

Dongguan Kennex Ceramic Ltd

17,9

B514

Evershine Fine China Co., Ltd.

17,9

B517

Far East (Boluo) Ceramics Factory Co., Ltd

17,9

B519

Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. („Yuhang“)

17,9

B543

Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd.

17,9

B548

Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd.

17,9

B549

Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B554

Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd.

17,9

B556

Profit Cultural & Creative Group Corporation

17,9

B560

Fujian Quanzhou Shunmei Group Co., Ltd.

17,9

B579

Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B583

Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co.,Ltd.

17,9

B592

Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd.

17,9

B599

Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd.

17,9

B602

Hunan Huawei China Industry Co., Ltd

17,9

B610

Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd.

17,9

B619

Joyye Arts & Crafts Co., Ltd.

17,9

B627

Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd.

17,9

B635

Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd

17,9

B639

Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd.

17,9

B641

Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd.

17,9

B645

Liling Top Collection Industrial Co., Ltd

17,9

B656

Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd.

17,9

B678

Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China

17,9

B682

Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd.

17,9

B687

Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd.

17,9

B692

Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd.

17,9

B693

Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd

17,9

B712

Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd.

17,9

B724

Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B742

Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd.

17,9

B751

Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd.

17,9

B752

Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd.

17,9

B756

Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory

17,9

B759

Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd.

17,9

B762

Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd

17,9

B956

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

17,9

B957

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

17,9


Top