EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2068

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/2068 ze dne 29. listopadu 2018 o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

ST/14365/2018/INIT

OJ L 331, 28.12.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2068/oj

Related international agreement

28.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 331/1


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/2068

ze dne 29. listopadu 2018

o podpisu, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 43 ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 22. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 764/2006 (1) o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“). Dohoda byla následně automaticky prodloužena.

(2)

Platnost posledního protokolu, kterým se dohoda provádí a kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody, skončila dne 14. července 2018.

(3)

V rozsudku ve věci C-266/16 (2) v odpovědi na předběžnou otázku týkající se platnosti a výkladu dohody a prováděcího protokol k dohodě Soudní dvůr rozhodl, že dohoda ani prováděcí protokol k dohodě se nevztahují na vody přilehlé k území Západní Sahary.

(4)

Unie nepředjímá výsledek politického procesu týkajícího se konečného statusu Západní Sahary, který probíhá pod záštitou Organizace spojených národů, a neustále potvrzuje svůj závazek k vyřešení sporu v Západní Sahaře, kterou OSN v současnosti řadí na seznam nesamosprávných území a jež je z velké části spravována Marockým královstvím. Unie plně podporuje úsilí vynaložené generálním tajemníkem OSN a jeho osobním vyslancem s cílem pomoci stranám dosáhnout spravedlivého, trvalého a vzájemně přijatelného politického řešení, jež by umožnilo sebeurčení lidu Západní Sahary v rámci ujednání, která by naplňovala cíle a zásady stanovené v Chartě OSN a formulované v rezolucích Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v rezolucích 2152 (2014), 2218 (2015), 2285 (2016), 2351 (2017) a 2414 (2018).

(5)

Loďstva Unie by měla mít možnost pokračovat v rybolovných činnostech prováděných od vstupu dohody v platnost a rozsah působnosti dohody by měl být vymezen tak, aby zahrnoval i vody přilehlé k území Západní Sahary. Pokračování partnerství v odvětví rybolovu má ostatně zásadní význam pro to, aby toto území mohlo i nadále využívat odvětvovou podporu poskytnutou dohodou v souladu s právem Unie a s mezinárodním právem, včetně lidských práv, a ku prospěchu dotčeného obyvatelstva.

(6)

Za tímto účelem zmocnila Rada dne 16. dubna 2018 Komisi, aby s Marockým královstvím zahájila jednání za účelem změny dohody a dosažení shody na novém prováděcím protokolu k dohodě. V návaznosti na tato jednání byla dne 24. července 2018 parafována nová Dohoda mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“) a nový prováděcí protokol k ní, včetně přílohy a dodatků tohoto protokolu, jakož i výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu, která je nedílnou součástí uvedené dohody.

(7)

Cílem dohody o rybolovu je umožnit Unii a Marockému království užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu a odpovědného využívání rybolovných zdrojů v rybolovné oblasti vymezené v dohodě o rybolovu a podporovat úsilí Marockého království o rozvoj odvětví rybolovu, jakož i modré ekonomiky. Dohoda o rybolovu tak přispívá k dosažení cílů Unie podle článku 21 Smlouvy o Evropské unii.

(8)

Komise posoudila potenciální dopad dohody o rybolovu na udržitelný rozvoj, zejména pokud jde o přínosy pro dotčené obyvatelstvo a využívání přírodních zdrojů dotčených území.

(9)

Na základě tohoto posouzení se má za to, že dohoda o rybolovu by měla být pro dotčené obyvatelstvo velkým přínosem, neboť na něj bude mít příznivý sociálně-ekonomický dopad, zejména pokud jde o zaměstnanost a investice, a rovněž napomůže rozvoji odvětví rybolovu i odvětví zpracování jeho produktů.

(10)

Rovněž se má za to, že dohoda o rybolovu představuje nejlepší záruku pro udržitelné využívání přírodních zdrojů vod přiléhajících k Západní Sahaře, neboť rybolovná činnost bude založena na dodržování nejlepších vědeckých stanovisek a doporučení v této oblasti a bude doprovázena vhodnými opatřeními pro sledování a kontrolu.

(11)

Vzhledem k úvahám obsaženým v rozsudku Soudního dvora Komise ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost přijala veškerá přiměřená a za stávající situace proveditelná opatření, aby vhodným způsobem zapojila dotčený lid a ujistila se o jeho souhlasu. V Západní Sahaře i v Marockém království byly provedeny rozsáhlé konzultace a sociálně-ekonomičtí a političtí aktéři, kteří se účastnili konzultací, se jasně vyslovili ve prospěch uzavření dohody o rybolovu. Hnutí Fronta Polisario a někteří další aktéři však s účastí na konzultačním procesu nesouhlasili.

(12)

Ti, kteří s účastí na procesu nesouhlasili, odmítli použití dohody o rybolovu a protokolu k ní ve vodách přiléhajících k Západní Sahaře, neboť se v zásadě domnívali, že by uvedené akty stvrdily postavení Marockého království na území Západní Sahary. Přitom ve znění dohody o rybolovu ani prováděcího protokolu k ní není nic, z čeho by šlo usuzovat, že by uznávaly svrchovanost nebo svrchovaná práva Marockého království nad Západní Saharou a přilehlými vodami. Unie bude i nadále zvýšeným úsilím podporovat mírové řešení sporu, které bylo zahájeno a pokračuje pod záštitou OSN.

(13)

Dohoda o rybolovu, prováděcí protokol k ní a výměna dopisů připojená k dohodě o rybolovu by měly být podepsány,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis, jménem Unie, Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (dále jen „dohoda o rybolovu“), prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k dohodě o rybolovu se schvaluje s výhradou jejich uzavření (3).

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné k podpisu dohody o rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k dohodě o rybolovu jménem Unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 29. listopadu 2018.

Za Radu

předsedkyně

M. SCHRAMBÖCK


(1)  Nařízení Rady (ES) č. 764/2006 ze dne 22. května 2006 o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu (Úř. věst. L 141, 29.5.2006, s. 1).

(2)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 27. února 2018, Western Sahara Campaign UK, C-266/16, ECLI:EU:C:2018:118.

(3)  Znění dohody o rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisu připojené v dohodě o rybolovu bude zveřejněno spolu s rozhodnutím o jejích uzavření.


Top