EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0768

Rozhodnutí Rady (EU) 2018/768 ze dne 22. května 2018 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

OJ L 129, 25.5.2018, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/768/oj

25.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/77


ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2018/768

ze dne 22. května 2018

o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 ve spojení s čl. 218 odst. 9 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie přistoupila k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (dále jen „úmluva COTIF“) rozhodnutím Rady 2013/103/EU (1).

(2)

Všechny členské státy s výjimkou Kypru a Malty jsou smluvními stranami úmluvy COTIF a uplatňují ji.

(3)

Podle čl. 13 § 1 písm. d) a čl. 33 § 5 úmluvy COTIF může Odborná komise pro přepravu nebezpečného zboží (dále jen „Odborná komise RID“) Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu měnit přílohu dodatku C k úmluvě COTIF, totiž Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (dále jen „RID“).

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (2) stanoví požadavky pro přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách uvnitř členských států nebo mezi nimi s odvoláním na RID.

(5)

Za účelem přizpůsobení přílohy RID technickému a vědeckému pokroku je nutné, aby Odborná komise RID přijímala změny týkající se technických norem nebo jednotných technických předpisů. Účelem těchto změn je zajistit bezpečnou a efektivní přepravu nebezpečných věcí s přihlédnutím k vědeckému a technickému pokroku v daném odvětví a k vývoji nových látek a předmětů, které mohou při přepravě představovat nebezpečí.

(6)

Výbor pro přepravu nebezpečných věcí, zřízený směrnicí 2008/86/ES, navrhované změny předběžně projednal.

(7)

Odborná komise RID má na svém 55. zasedání dne 30. května 2018 přijmout rozhodnutí o změnách RID.

(8)

Je vhodné stanovit postoj, který má být v Odborné komisi RID jménem Unie zaujat, jelikož rozhodnutí, které uvedená komise přijme, bude pro Unii závazné.

(9)

Postoj Unie na 55. zasedání Odborné komise RID by proto měl vycházet z dodatku k tomuto rozhodnutí,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Postoj, který má být jménem Unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise RID v rámci Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999, je stanoven v dodatku k tomuto rozhodnutí.

Drobné změny dokumentů uvedených v dodatku k tomuto rozhodnutí mohou zástupci Unie v Odborné komisi RID odsouhlasit bez dalšího rozhodnutí Rady.

Článek 2

Rozhodnutí Odborné komise RID se po svém přijetí zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie s uvedením svého dne vstupu v platnost.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 22. května 2018.

Za Radu

předseda

K. VALCHEV


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/103/EU ze dne 16. června 2011 o podpisu a uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Mezivládní organizací pro mezinárodní železniční přepravu o přistoupení Evropské unie k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980 ve znění Vilniuského protokolu ze dne 3. června 1999 (Úř. věst. L 51, 23.2.2013, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13).


DOPLNĚK

Návrh

Referenční dokument

Věc

Poznámky

Postoj Unie

1

OTIF/RID/CE/GTP/2017/1

Identifikační číslo nebezpečí pro čísla UN 3166 a 3171

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami

2

OTIF/RID/CE/GTP/2017/3

Přeprava nebezpečných věcí v příručním nebo zapsaném zavazadle

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnou

3

OTIF/RID/CE/GTP/2017/5

102. zasedání WP.15 (Ženeva, 8.–12. května 2017)

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

4

OTIF/RID/CE/GTP/2017/7/Rev.1

Návrh seznamu oprav č. 2 k vydání RID z roku 2017

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

5

OTIF/RID/CE/GTP/2017/8

Neformální pracovní skupina pro kontrolní seznamy pro plnění a vyprazdňování cisternových vagonů pro zkapalněný plyn (Florencie, 11.–13. července 2017)

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

6

OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Konsolidovaná znění přijatá na společné schůzi v roce 2016 a 2017 a na zasedání stálé pracovní skupiny Odborné komise RID v listopadu 2016

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

7

Tamtéž

Změny ponechány k dalšímu přezkoumání stálou pracovní skupinou

8

Tamtéž

Čeká se na společné stanovisko ze společné schůze EHK OSN – OTIF

Je třeba usnadnit efektivní multimodální přepravu

Souhlas se změnou podle doporučení společné schůze

9

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.8

Zdvojené odrážky v části 4.3.3.5

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

10

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.10

Přechodná ustanovení

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

11

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.12

Navrhovaná změna části 2.1.3.5.5 v dokumentu OTIF/RID/CE/GTP/2017/15

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny

12

OTIF/RID/CE/GTP/2017/INF.16

103. zasedání WP.15 (Ženeva, 6.–10. listopadu 2017)

Technický konsensus ve stálé pracovní skupině OTIF ohledně přijetí textu v pozměněném znění

Souhlas se změnami ve znění revize stálé pracovní skupiny


Top