EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 91/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/550

ze dne 6. dubna 2018,

kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 (2) byla zavedena nomenklatura zboží (dále jen „kombinovaná nomenklatura“ nebo „KN“), která splňuje požadavky společného celního sazebníku, statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie týkajících se dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

K vyplnění některých datových polí ve zprávách vyměňovaných pro účely článků 21 až 25 směrnice 2008/118/ES se mají použít kódy uvedené v příloze II nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (3).

(3)

Produkty, na něž se vztahují ustanovení směrnice Rady 2003/96/ES (4), jsou popsány pomocí odkazů na kódy kombinované nomenklatury podle nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 (5).

(4)

Některé energetické produkty jsou uvedeny v tabulce v bodě 11 (Výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 a jsou popsány pomocí odkazů na kódy kombinované nomenklatury podle nařízení (ES) č. 2031/2001.

(5)

V návaznosti na změny přílohy I nařízení (EHS) č. 2658/87, z nichž poslední byly zavedeny prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1925 (6), byly kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty uvedené ve směrnici 2003/96/ES nahrazeny novými kódy.

(6)

Na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 (7) byly kódy kombinované nomenklatury pro některé energetické produkty, na něž se vztahují ustanovení směrnice 2003/96/ES, aktualizovány tak, aby odrážely změny kombinované nomenklatury, z nichž poslední byly zavedeny prováděcím nařízením (EU) 2017/1925.

(7)

Je zapotřebí zajistit, aby kódy kombinované nomenklatury, pomocí nichž se popisují energetické produkty uvedené v bodě 11 (Výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009, byly kódy kombinované nomenklatury, na něž odkazuje směrnice 2003/96/ES ve znění prováděcího rozhodnutí (EU) 2018/552.

(8)

Směrnice Rady 95/60/ES (8) nevyžaduje použití společné látky pro daňové značení tryskového paliva kódu KN 2710 19 21. Tento kód se proto nepoužije k popisu značeného petroleje (kerosenu).

(9)

Popis kódu výrobku podléhajícího spotřební dani E490 odkazuje na širokou škálu kódů KN, ale v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES by se měl tento kód výrobku podléhajícího spotřební dani vztahovat jen na některé z nich. Tento popis by proto měl být vyjasněn, aby odkazoval pouze na příslušné kódy KN.

(10)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by tudíž mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v bodě 11 (Výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 se řady s výrobky podléhající spotřební dani s kódy od E410 do E490 a kódy E910 a E920 nahrazují tímto:

EPC

KAT

UNIT

Popis

A

P

D

E410

E

2

Olovnatý benzín kódů KN 2710 12 31 , 2710 12 51 a 2710 12 59 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E420

E

2

Bezolovnatý benzín kódů KN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 a 2710 12 49 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E430

E

2

Plynový olej neznačený kódů KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E440

E

2

Plynový olej značený kódů KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 a 2710 20 19 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E450

E

2

Petrolej (kerosen) kódu KN 2710 19 21 a neznačený petrolej (kerosen) kódu 2710 19 25 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E460

E

2

Petrolej (kerosen) značený kódu 2710 19 25 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E470

E

1

Těžký topný olej kódů KN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 a 2710 20 39 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

N

E480

E

2

Produkty kódů KN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 a 2710 20 90 (pouze pro produkty, z nichž při 210 °C předestiluje méně než 90 % objemu (včetně ztrát) a při 250 °C předestiluje 65 % objemu nebo více (včetně ztrát) podle metody ISO 3405 (která je rovnocenná metodě ASTM D 86)) při obchodní přepravě volně loženého zboží (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E490

E

2

Produkty kódů KN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 a 2710 19 55 (čl. 20 odst. 1 písm. c) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E910

E

2

Monoalkylestery mastných kyselin obsahující 96,5 % hmotnostních nebo více esterů (FAMAE) kódu KN 3826 00 10 (čl. 20 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

E920

E

2

Produkty kódů KN 3824 99 86 , 3824 99 92 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné výrobky), 3824 99 93 , 3824 99 96 (bez antikorozních přípravků obsahujících jako aktivní složku aminy a anorganických směsných rozpouštědel a ředidel pro laky a podobné produkty) a 3826 00 90 , pokud jsou určeny k použití jako palivo nebo pohonná hmota (čl. 20 odst. 1 písm. h) směrnice 2003/96/ES)

N

N

A

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 15. září 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. dubna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).

(3)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(4)  Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 279, 23.10.2001, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 282, 31.10.2017, s. 1).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/552 ze dne 6. dubna 2018, kterým se ve směrnici Rady 2003/96/ES aktualizují odkazy na kódy kombinované nomenklatury pro některé produkty (viz strana 27 v tomto čísle Úředního věstníku).

(8)  Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 46).


Top