EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0079

Nařízení Komise (EU) 2018/79 ze dne 18. ledna 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP. )

C/2018/0148

OJ L 14, 19.1.2018, p. 31–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/79/oj

19.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 14/31


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/79

ze dne 18. ledna 2018,

kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a), d), e), h) a i), čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 (2) (dále jen „nařízení“) stanoví seznam povolených látek Unie, které se mohou používat v materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

(2)

Od poslední změny nařízení (EU) č. 10/2011 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) další vědecká stanoviska o konkrétních látkách, které je možno používat v materiálech určených pro styk s potravinami, i o schváleném použití již povolených látek. Aby nařízení (EU) č. 10/2011 odráželo nejnovější zjištění úřadu, mělo by být změněno.

(3)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (3) k používání látky kopolymer butadienu, styrenu, methyl-methakrylátu a butyl-akrylátu zesítěný divinylbenzenem nebo butan-1,3-diol-dimethakrylátem (materiál určený pro styk s potravinami č. 856 a č. CAS 25101-28-4). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, pokud se používá jako polymerační přísada v maximální koncentraci 40 % hmotnostních v předmětech k opakovanému použití ze směsí kopolymeru styrenu a akrylonitrilu (SAN)/poly(methyl-methakrylátu) (PMMA) určených pro styk s vodnatými či kyselými potravinami a/nebo potravinami s nízkým obsahem alkoholu (< 20 %) při pokojové teplotě po dobu kratší než jeden den a pro styk se suchými potravinami po libovolně dlouhou dobu, včetně dlouhodobého skladování. Pokud se dodrží uvedené specifikace, stávající povolení dotčené látky by mělo být rozšířeno na uvedené použití.

(4)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (4) k používání monomeru 2,4,4′-trifluorbenzofenonu (materiál určený pro styk s potravinami č. 1061 a č. CAS 80512-44-3). Úřad dospěl k závěru, že tato látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, je-li používána jako komonomer při výrobě plastů z poly(etheretherketonu) v maximální koncentraci 0,3 % hmotnostních v konečném materiálu. Proto by měl být uvedený monomer zařazen na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet tyto specifikace.

(5)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (5) k používání monomeru 2,3,3,4,4,5,5-heptafluorpent-1-enu (materiál určený pro styk s potravinami č. 1063 a č. CAS 1547-26-8). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, pokud se používá jako komonomer společně s komonomery tetrafluorethylenem a/nebo ethylenem k výrobě fluorových kopolymerů, používaných pouze jako pomocné látky pro zpracování polymerů v maximální koncentraci 0,2 % hmotnostních v materiálech určených pro styk s potravinami. Pro toto použití by frakce s nízkou molekulovou hmotností do 1 500 Da ve fluorovém kopolymeru neměla přesáhnout 30 mg/kg. Uvedený monomer by měl být zařazen na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet uvedené specifikace.

(6)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (6) k používání látky oxid wolframu (WOn (n = 2,72–2,90)) (materiál určený pro styk s potravinami č. 1064 a č. CAS 39318-18-8). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, používá-li se tato přísada jako nahřívací činidlo v polyethylentereftalátu (PET). Úřad usoudil, že vzhledem k nerozpustnosti této látky lze očekávat, že při veškerém jejím předvídatelném použití jako nahřívacího činidla v PET bude docházet k nízké migraci. Proto není nezbytné ověřit migrační limit. Pokud jde o jiné technické funkce nebo použití v jiných polymerech, úřad dospěl k závěru, že migrace by neměla přesáhnout 0,05 mg/kg (vyjádřeno jako wolfram). Proto by měla být uvedená látka zařazena na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet uvedené specifikace.

(7)

Úřad přijal příznivé vědecké stanovisko (7) k používání směsi rozvětvených (s methylovými skupinami) a lineárních alkan(C14-C18)amidů odvozených od mastných kyselin (materiál určený pro styk s potravinami č. 1065 a č. CAS 85711-28-0). Úřad dospěl k závěru, že látka nepředstavuje pro spotřebitele bezpečnostní riziko, pokud se používá při výrobě předmětů z polyolefinů určených pro styk se všemi potravinami jinými než tukovými (jak je vymezuje simulant D2) a v případě, že migrace nepřesahuje 5 mg/kg potraviny. Proto by měla být uvedená směs zařazena na seznam povolených látek Unie s omezením, že je nutno dodržet tyto specifikace.

(8)

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Materiály a předměty z plastů, které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 ve znění platném před vstupem tohoto nařízení v platnost, mohou být uváděny na trh do 8. února 2019 a mohou na trhu zůstat do vyčerpání zásob.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. ledna 2018.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2016;14(11):4637.

(4)  EFSA Journal 2016;14(7):4532.

(5)  EFSA Journal 2016;14(10):4582.

(6)  EFSA Journal 2017;15(1):4661.

(7)  EFSA Journal 2017;15(2):4724.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení (EU) č. 10/2011 se mění takto:

1)

V bodě 1 se tabulka 1 mění takto:

a)

položka týkající se materiálu určeného pro styk s potravinami č. 856 se nahrazuje tímto:

„856

40563

25101-28-4

kopolymer butadienu, styrenu, methyl-methakrylátu a butyl-akrylátu zesítěný divinylbenzenem nebo butan-1,3-diol-dimethakrylátem

ano

ne

ne

 

 

K použití pouze:

v pevném polyvinylchloridu (PVC) v maximální úrovni 12 % při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě, nebo

v maximální koncentraci 40 % hmotnostních v předmětech k opakovanému použití ze směsí kopolymeru styrenu a akrylonitrilu (SAN)/poly(methyl-methakrylátu) (PMMA) v případě styku pouze s vodnatými či kyselými potravinami a/nebo potravinami s nízkým obsahem alkoholu (< 20 %) po dobu kratší než jeden den, nebo v případě styku pouze se suchými potravinami po libovolně dlouhou dobu, a to při pokojové teplotě nebo nižší než pokojové teplotě.“;

 

b)

v pořadí podle čísel příslušných materiálů pro styk s potravinami se vkládají nové položky, které znějí:

„1061

 

80512-44-3

2,4,4′-trifluorbenzofenon

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze jako komonomer při výrobě plastů z poly(etheretherketonu) v maximální koncentraci 0,3 % hmotnostních v konečném materiálu.

 

1063

 

1547-26-8

2,3,3,4,4,5,5-heptafluorpent-1-en

ne

ano

ne

 

 

K použití pouze společně s komonomery tetrafluorethylenem a/nebo ethylenem k výrobě fluorových kopolymerů, používaných jako pomocné látky pro zpracování polymerů v maximální koncentraci 0,2 % hmotnostních v materiálech určených pro styk s potravinami a pouze pokud frakce s nízkou molekulovou hmotností do 1 500 Da ve fluorovém kopolymeru nepřesahuje 30 mg/kg.

 

1064

 

39318-18-8

oxid wolframu

ano

ne

ne

0,05

 

Stechiometrie: WOn, n = 2,72–2,90

(25)

1065

 

85711-28-0

směs rozvětvených (s methylovými skupinami) a lineárních alkan (C14-C18)amidů odvozených od mastných kyselin

ano

ne

ne

5

 

K použití pouze při výrobě předmětů z polyolefinů, které nepřicházejí do styku s potravinami, pro které tabulka 2 v příloze III stanoví simulant D2.

(26)“.

2)

V bodě 3 v tabulce 3 se doplňují nové položky, které znějí:

„(25)

Při použití jako nahřívací činidlo v polyethylentereftalátu (PET) se nevyžaduje ověření shody se specifickým migračním limitem; ve všech ostatních případech se shoda se specifickým migračním limitem ověří v souladu s článkem 18. Specifický migrační limit se vyjádří v mg wolframu na 1 kg potravin.

(26)

Migrace stearamidu, který je jako materiál určený pro styk s potravinami uveden v tabulce 1 pod číslem 306 a na nějž se nevztahuje žádný specifický migrační limit, se vylučuje z ověření shody migrace směsi se specifickým migračním limitem stanoveným pro tuto směs.“


Top