EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2283

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2283 ze dne 11. prosince 2017 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi („iTrace III“)

OJ L 328, 12.12.2017, p. 20–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2283/oj

12.12.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/20


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2017/2283

ze dne 11. prosince 2017

na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi („iTrace III“)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 28 odst. 1 a čl. 31 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V globální strategii zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie z roku 2016 (dále jen „globální strategie EU“) je zdůrazněno, že Unie bude podporovat mír a zajistí bezpečnost svých občanů a svého území a že zvýší míru, v níž přispívá ke kolektivní bezpečnosti.

(2)

Ústředním prvkem tohoto úkolu v Evropě i mimo ni je nedovolená výroba, převod a oběh konvenčních zbraní, včetně ručních palných a lehkých zbraní, jakož i jejich nadměrné hromadění a nekontrolované šíření. Tyto nedovolené činnosti přispívají k nedostatku bezpečnosti v Evropě a jejím sousedství i v mnohých dalších regionech světa, a zostřují tak konflikty a narušují proces budování míru po skončení konfliktů, čímž vážně ohrožují mír a bezpečnost v Evropě.

(3)

Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva pro ně a proti nedovolenému obchodování s nimi ze dne 16. prosince 2005 (dále jen „strategie EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní“), která stanoví pokyny pro činnost Unie v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, zdůrazňuje, že tyto zbraně přispívají k nárůstu terorismu a organizované trestné činnosti a jsou jednou z hlavních příčin vzniku a šíření konfliktů, jakož i rozpadu státních struktur.

(4)

Strategie EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní rovněž uvádí, že Unie má posílit a podpořit mechanismy kontroly sankcí a podpořit posílení kontrol vývozu, jakož i prosazování společného postoje Rady 2008/944/SZBP (1), mimo jiné podporou opatření pro zlepšení transparentnosti.

(5)

V rámci Akčního programu OSN k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními palnými a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (dále jen „akční program OSN“), který byl přijat dne 20. července 2001, se všechny členské státy OSN zavázaly, že budou předcházet nedovolenému obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi nebo jejich odklonu ve prospěch neoprávněných příjemců, a zejména k tomu, že při posuzování žádostí o vývozní povolení zohlední riziko odklonu ručních palných a lehkých zbraní na nedovolené trhy.

(6)

Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo dne 8. prosince 2005 mezinárodní nástroj, který státům umožní včas a spolehlivě identifikovat a sledovat nedovolené ruční palné a lehké zbraně.

(7)

Na druhé hodnotící konferenci o akčním programu OSN, konané v roce 2012, všechny členské státy OSN znovu potvrdily svůj závazek k prevenci nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi, včetně jejich odklonu ve prospěch neoprávněných příjemců, jakož i závazky obsažené v akčním programu OSN v souvislosti s posuzováním žádostí o vývozní povolení.

(8)

Dne 24. prosince 2014 vstoupila v platnost Smlouva o obchodu se zbraněmi. Jejím cílem je stanovit co nejpřísnější společné mezinárodní normy pro regulaci či zlepšení regulace mezinárodního obchodu s konvenčními zbraněmi, předcházet nedovolenému obchodu s konvenčními zbraněmi a vymýtit jej a zamezit odklonu těchto zbraní. Unie by měla podporovat všechny členské státy OSN v provádění účinných kontrol převodů zbraní, aby se zajistilo, že Smlouva o obchodu se zbraněmi bude co nejúčinnější, zejména pokud jde o provádění jejího článku 11.

(9)

V předchozích letech Unie podpořila činnosti společnosti Conflict Armament Research Ltd (CAR) rozhodnutím Rady 2013/698/SZBP (2) a rozhodnutím Rady (SZBP) 2015/1908 (3) ze dne (iTrace I a II).

(10)

Unie si přeje financovat třetí fázi tohoto globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva – iTrace III. Omezí se tak riziko nedovoleného obchodu a přispěje se k dosažení výše uvedených cílů, mimo jiné tím, že vnitrostátním orgánům příslušným pro kontrolu zbraní budou poskytovány relevantní a včasné informace o nedovoleném obchodování se zbraněmi, což přispěje k evropské kolektivní bezpečnosti, jak je požadováno v globální strategii EU,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V zájmu provádění globální strategie EU a strategie EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní, jakož i prosazování míru a bezpečnosti mají činnosti vyvíjené za podpory Unie v rámci dotčeného projektu tyto konkrétní cíle:

nadále udržovat uživatelsky vstřícný globální systém pro správu informací zaměřený na ruční palné a lehké zbraně a jiné konvenční zbraně a střelivo, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje (iTrace), jež byly zdokumentovány v oblastech zasažených konfliktem, s cílem poskytnout tvůrcům politik, odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní a úředníkům věnujícím se kontrole vývozu konvenčních zbraní relevantní informace pro účely vypracování účinných a fakticky podložených strategií a projektů zaměřených na boj proti nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva,

poskytovat vnitrostátním orgánům ve státech zasažených konfliktem odbornou přípravu a poradenství za účelem rozvoje udržitelné vnitrostátní kapacity pro účely identifikace a sledování nedovolených zbraní, podněcování trvalé spolupráce s projektem iTrace, lepšího určování priorit v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob zbraní a střeliva, formulování požadavků na pomoc zaměřenou na vnitrostátní kontrolu zbraní a vymáhání práva (zejména iniciativy financované Unií, jako je iARMS) a posílení dialogu s misemi a iniciativami Unie,

zvýšit četnost a prodloužit trvání průzkumů prováděných přímo na místě a zaměřených na ruční palné a lehké zbraně a jiné konvenční zbraně a střelivo, které jsou v nelegálním oběhu v oblastech zasažených konfliktem, s cílem získat prostřednictvím systému iTrace údaje v reakci na jasné požadavky členských států a delegací Unie,

poskytovat přímou podporu orgánům členských států příslušným pro kontrolu vývozu zbraní a tvůrcům politik členských států v oblasti kontroly zbraní, včetně opakovaných konzultačních návštěv personálu projektu iTrace v hlavních městech členských států, nepřetržité asistenční služby poskytující okamžité poradenství ohledně strategií pro posuzování rizika a předcházení odklonu zbraní, vývoje zabezpečených aplikací pro stolní a mobilní zařízení umožňujících okamžité oznámení odklonu po vývozu, jakož i ověřování po dodávce prováděné personálem projektu iTrace a poskytované členským státům na jejich žádost,

zvyšovat informovanost prostřednictvím osvěty zaměřené na poznatky získané v rámci projektu, seznamování tvůrců mezinárodních a vnitrostátních politik, odborníků v oblasti kontroly konvenčních zbraní a orgánů příslušných pro udělování licencí pro vývoz zbraní s účelem a dostupnými funkcemi systému iTrace a posilování mezinárodní kapacity pro kontrolu nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva, jakož i s cílem napomoci tvůrcům politik při určování prioritních oblastí mezinárodní pomoci a spolupráce a omezit riziko odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva,

poskytovat zprávy o zásadních otázkách dotčených politik, které jsou vypracovávány na základě údajů vyplývajících z šetření na místě a uvedených v systému iTrace a které jsou zaměřeny na konkrétní oblasti zasluhující mezinárodní pozornost, mezi něž patří i obvyklé způsoby nedovoleného obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi a střelivem a rozmístění zbraní a střeliva, s nimiž se takto obchoduje, podle regionů.

Unie financuje tento projekt, jehož podrobný popis je obsažen v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

1.   Za provádění tohoto rozhodnutí odpovídá vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“).

2.   Technickým prováděním projektu uvedeného v článku 1 je pověřena společnost Conflict Armament Research Ltd. (dále jen „CAR“).

3.   CAR plní své úkoly pod vedením vysokého představitele. Za tímto účelem uzavře vysoký představitel s CAR nezbytná ujednání.

Článek 3

1.   Finanční referenční částka pro provádění projektu uvedeného v článku 1 činí 3 474 322,77 EUR. Celkový odhadovaný rozpočet celého projektu činí 3 993 676,97 EUR a je financován společně s CAR a německým Spolkovým ministerstvem zahraničních věcí.

2.   Výdaje financované částkou stanovenou v odstavci 1 jsou spravovány v souladu s postupy a pravidly, kterými se řídí souhrnný rozpočet Unie.

3.   Na řádnou správu finanční referenční částky uvedené v odstavci 1 dohlíží Komise. Za tímto účelem uzavře s CAR nezbytnou dohodu. Tato dohoda stanoví, že CAR zajistí viditelnost příspěvku Unie úměrnou jeho výši.

4.   Komise usiluje o uzavření dohody uvedené v odstavci 3 co nejdříve po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost. Informuje Radu o veškerých obtížích v tomto procesu a o dni uzavření uvedené dohody.

Článek 4

1.   Vysoký představitel podává Radě zprávy o provádění tohoto rozhodnutí vycházející z řádných popisných čtvrtletních zpráv vypracovaných CAR. Rada na základě těchto zpráv provádí hodnocení. S cílem napomoci Radě při jejím vyhodnocování výsledků tohoto rozhodnutí Rady provádí hodnocení projektu externí subjekt.

2.   Komise podává zprávy o finančních aspektech projektu podle článku 1.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Použitelnost tohoto rozhodnutí končí dvacet čtyři měsíce po dni uzavření dohody podle čl. 3 odst. 3. Pozbývá však platnosti šest měsíců ode dne svého vstupu v platnost, nebude-li uvedená dohoda v této lhůtě uzavřena.

V Bruselu dne 11. prosince 2017.

Za Radu

předsedkyně

F. MOGHERINI


(1)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/698/SZBP ze dne 25. listopadu 2013 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi (Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 34).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1908 ze dne 22. října 2015 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi (iTrace II) (Úř. věst. L 278, 23.10.2015, s. 15).


PŘÍLOHA

Globální mechanismus hlášení ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní iTrace

1.   Souvislosti a odůvodnění podpory v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)

1.1.

Toto rozhodnutí vychází z jednotlivých po sobě následujících rozhodnutí Rady o boji proti destabilizujícímu dopadu odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a obchodování s nimi, zejména z rozhodnutí Rady 2013/698/SZBP ze dne 25. listopadu 2013 (1) a rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1908 ze dne 22. října 2015 (2), kterými byl zřízen a posílen globální mechanismus hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva.

Nedovolené šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva významným způsobem přispívá k narušení stability států a zostření konfliktů, což představuje vážné ohrožení pro mír a bezpečnost. Jak je uvedeno ve strategii EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a střeliva do nich a proti nedovolenému obchodování s nimi (dále jen „strategie EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní“), nedovolené zbraně a střelivo přispívají k nárůstu terorismu a organizované trestné činnosti a jsou jednou z hlavních příčin vzniku a šíření konfliktů, jakož i rozpadu státních struktur. Nedávná zjištění získaná v rámci projektu iTrace v Iráku, Libyi, Sýrii a dalších složitých konfliktů v blízkosti vnějších hranic Unie tvrzení uvedená ve strategii EU v oblasti ručních palných a lehkých zbraní potvrzují.

Prostřednictvím činností prováděných v rámci rozhodnutí (SZBP) 2015/1908 byl vytvořen systém iTrace, globální iniciativa kontroly zbraní v konfliktních oblastech. Působí ve 27 státech zasažených konfliktem, mimo jiné v Africe, na Blízkém východě, v jižní a východní Asii a v poslední době i v Latinské Americe; byla vytvořena nejobsáhlejší veřejná databáze odklonů konvenčních zbraní s cílem podpořit úsilí států o odhalování a řešení případů odklonu v souladu se závazky v rámci článku 11 Smlouvy o obchodu se zbraněmi a sedmým kritériem společného postoje Rady 2008/944/SZBP (3); podávání přesných zpráv o dodávkách zbraní a střeliva směřujících do ozbrojených povstaleckých či teroristických skupin, které ohrožují bezpečnost Unie, včetně al-Káidy v islámském Maghrebu a Dáiš / Islámského státu; důvěrné a urychlené upozorňování orgánů členských států příslušné pro kontrolu vývozu zbraní na rizika odklonu po vývozu; poskytování kritických informací v reálném čase delegacím Unie a diplomatickým misím členských států v regionech zasažených konfliktem, pokud jde o dynamiku obchodování se zbraněmi a konfliktu; a posilování informovanosti o opatřeních v oblasti kontroly zbraní a potírání odklonu zbraní vysoce aktivní a průraznou angažovaností celosvětových médií.

1.2.

Členské státy však v rámci projektu iTrace stále častěji požadují, aby byly vnitrostátní orgány udělující vývozní povolení informovány přímo a na základě osobních kontaktů (včetně častých návštěv členských států) a aby tvůrcům politik v oblasti kontroly vývozu zbraní byla poskytována širší škála zdrojů.

Cílem tohoto rozhodnutí je tedy nadále vykonávat a posílit činnosti pilotního projektu prováděného v rámci rozhodnutí (SZBP) 2015/1908 tím, že budou tvůrcům politik Unie, odborníkům v oblasti kontroly zbraní a úředníkům zabývajícím se kontrolou vývozu zbraní dále poskytovány systematicky shromažďované relevantní informace, které jim napomohou při vypracovávání účinných, fakticky podložených strategií pro boj proti odklonu a nedovolenému šíření konvenčních zbraní a střeliva pro ně v zájmu zvýšení mezinárodní a regionální bezpečnosti. Rozhodnutí bude tedy tyto aktéry nadále podporovat v tom, aby za účelem potírání nedovolené nabídky a poptávky a zajištění účinné kontroly konvenčních zbraní ve třetích zemích kombinovali osvědčenou strategii reakce s patřičnými preventivními opatřeními.

1.3.

Toto rozhodnutí stanoví pokračující udržování a další zdokonalení veřejně přístupného online systému iTrace. Projekty uvedené v rozhodnutí (SZBP) 2015/1908 budou posíleny prostřednictvím: 1) větší četnosti a prodlouženého trvání misí v zájmu shromažďování údajů o nedovolených dodávkách konvenčních zbraní do oblastí zasažených konfliktem; 2) souborů individualizované podpory poskytované členským státům, jejichž součástíbudou přímé konzultace, individualizované údaje a zprávy, nepřetržitá asistenční služba a úkoly související s ověřováním po dodávce, a 3) poskytování odborné přípravy a poradenství vnitrostátním orgánům ve státech zasažených konfliktem za účelem budování kapacity pro potírání odklonů, jakož i za účelem posílení řízení zbraní a sběru údajů v rámci systému iTrace.

2.   Obecné cíle

Níže popsaná akce dále podpoří mezinárodní společenství v boji proti destabilizujícímu dopadu odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva na nelegální trhy a obchodování s nimi. Bude tvůrcům politik, odborníkům v oblasti kontroly zbraní a úředníkům zabývajícím se kontrolou vývozu zbraní nadále poskytovat relevantní informace, které jim napomohou při vypracovávání účinných, fakticky podložených strategií pro boj proti odklonu a nedovolenému šíření ručních palných a lehkých zbraní a dalších konvenčních zbraní a střeliva pro ně v zájmu lepší mezinárodní a regionální bezpečnosti. V rámci této akce se konkrétně:

a)

poskytnou konkrétní informace o obchodování s ručními palnými a lehkými zbraněmi a jinými konvenčními zbraněmi, nezbytné k účinnějšímu monitorování provádění akčního programu OSN v oblasti ručních palných a lehkých zbraní;

b)

posílí provádění mezinárodního nástroje pro sledování;

c)

odhalí hlavní trasy a subjekty zapojené do odklonu konvenčních zbraní a střeliva do regionů zasažených konfliktem nebo mezinárodním teroristickým organizacím a poskytnou důkazy napomáhající při vnitrostátních soudních řízeních v souvislosti se skupinami a fyzickými osobami zapojenými do nedovoleného obchodu;

d)

posílí spolupráce mezi příslušnými orgány OSN, misemi a dalšími mezinárodními organizacemi, pokud jde o sledování ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a poskytování informací přímo na podporu stávajících monitorovacích mechanismů, včetně systému Interpolu pro správu záznamů o nedovolených zbraních a sledování jejich pohybu (iARMS), který doplňuje systém iTrace, přičemž bude zajištěna koordinace s tímto systémem Interpolu;

e)

poskytnou informace relevantní pro určení prioritních oblastí mezinárodní spolupráce a pomoci za účelem účinného boje proti odklonu ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva a proti obchodování s nimi, jako je financování projektů souvisejících se zabezpečením zásob či správou hranic;

f)

poskytne mechanismus, jehož účelem je napomáhat při monitorování provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, konkrétně pak odhalovat případy odklonu převedených konvenčních zbraní, jakož i pomoci vládám posoudit před vývozem konvenčních zbraní riziko odklonu, konkrétně v rámci přijímající země nebo opětovného vývozu za nežádoucích podmínek, a

g)

poskytne individualizovaná podpora členským států s cílem napomoci při posuzování a zmírňování rizika odklonu.

3.   Dlouhodobá udržitelnost a výsledky projektu

Tato akce poskytne trvalý rámec pro stálé monitorování nedovoleného šíření ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva. Očekává se, že dojde k podstatnému zvýšení objemu stávajících informací o zbraních a výrazně se podpoří cílený rozvoj účinných politik v oblasti kontroly konvenčních zbraní a kontroly vývozu zbraní. V rámci projektu se konkrétně:

a)

budou zanášet další údaje do systému pro správu informací iTrace, který zajistí dlouhodobé shromažďování údajů o nedovolených konvenčních zbraních a analýzu těchto údajů;

b)

poskytne tvůrcům politik a odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní nástroj, který umožní stanovit účinnější strategie a prioritní oblasti pomoci a spolupráce (například určením mechanismů zaměřených na subregionální nebo regionální spolupráci, koordinaci a sdílení informací, které je třeba zavést či posílit, určením nezajištěných vnitrostátních zásob, nedostatečné inventarizace, tras nedovolených převodů, nepostačujících hraničních kontrol a nedostatečných kapacit v oblasti vymáhání práva);

c)

zajistí jeho dostatečná flexibilita, aby generované informace byly pro příslušné politiky relevantní, bez ohledu na rychle se měnící požadavky těchto politik;

d)

výrazně zvýší účinnost mezinárodních organizací a fyzických osob věnujících se monitorování zbraní, a to vytvořením mechanismu pro sdílení informací, jehož rozsah se bude neustále rozšiřovat, a

e)

vybudují udržitelné vnitrostátní kapacity ve státech zasažených konfliktem s cílem identifikovat a sledovat nedovolené zbraně a účinněji se zapojit do mezinárodních procesů v oblasti kontroly zbraní a vymáhání práva.

4.   Popis akce

4.1.   Projekt 1: Poskytování odborné přípravy a předávání zkušeností vnitrostátním orgánům ve státech zasažených konfliktem v oblasti identifikace zbraní a mezinárodního sledování

4.1.1.   Cíl projektu

V rámci projektu bude místním partnerům a v případě potřeby personálu operací na podporu míru (včetně misí OSN a Unie a pracovních skupin nebo panelů pro sankce a jejich kontrolu) na žádost poskytována odborná příprava v oblasti identifikace, sledování a řízení zbraní. Tato odborná příprava bude vycházet ze souboru služeb, které CAR nabízí od roku 2014 – přestože spadají mimo rozpočet projektů iTrace I a II – a jejichž význam se z hlediska usnadňování projektů ukázal jako zásadní.

4.1.2.   Činnosti v rámci projektu

V rámci projektu bude vyslán personál z týmů provádějících šetření na místě, aby poskytoval školení na stále odbornější úrovni zahrnující:

a)

úvod do problematiky shromažďování údajů o zbraních, s odkazem na konkrétní příklady;

b)

metody základní identifikace zbraní a jejich účinné dokumentace;

c)

standardní operační postupy pro shromažďování důkazů a důkazní řetězec;

d)

požadavky rozsáhlých, regionálních a mezinárodních šetření;

e)

provádění mezinárodního nástroje pro sledování;

f)

mezinárodní sledování zbraní a systémy sledování zbraní (zejména Interpol a Europol);

g)

využívání dat velkého objemu a analýzy trendů a

h)

způsoby (mezinárodní) technické pomoci a účast donucovacích orgánů.

Tyto činnosti budou prováděny společně se šetřeními na místě v rámci projektu iTrace, včetně společných šetření (předávání zkušeností) vedených s vnitrostátními orgány veřejné moci.

4.1.3.   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

budou vnitrostátní orgány vybízeny, aby poskytly lepší přístup iTrace týmům provádějícím šetření na místě, v reakci na opakované žádosti o poskytnutí technické pomoci a společné vyšetřovací kapacity ze strany týmů iTrace a v zájmu zajištění souladu se zvýšeným objemem údajů v rámci iTrace;

b)

bude vládám, které pociťují dopady odklonu zbraní, avšak nedisponují nástroji k identifikaci a hlášení zbraní, jež byly odkloněny do konfliktních oblastí, poskytnuta konkrétní pomoc na budování kapacit; tento krok je často předpokladem účinnějšího vnitrostátního řízení zbraní, a ze své podstaty tedy podporuje provádění Smlouvy o obchodu se zbraněmi, mezinárodního nástroje pro sledování a akčního programu, jakož i plánování v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob zbraní a střeliva a navazování kontaktů s mezinárodními donucovacími orgány, včetně Interpolu (iARMS) a Europolu;

c)

bude podpořen posílený dialog, zejména určením klíčových zúčastněných stran pro další iniciativy podporované Unií (například vztahy misí Unie s vládami hostitelských zemí) a zahájením iniciativ, jako je plánování v oblasti fyzické bezpečnosti a řízení zásob zbraní a střeliva (například projekty v oblasti řízení zásob podporované Unií).

4.1.4.   Ukazatele provádění projektu

Až 30 návštěv na místě zaměřených na odbornou přípravu a poradenství, s důrazem na opakované návštěvy za účelem podpory vnitrostátních orgánů při budování kapacity pro sledování.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.1.5.   Příjemci projektu

Z činností v rámci projektu iTrace v oblasti odborné přípravy a poradenství budou mít přímý užitek vnitrostátní zúčastněné strany ve státech zasažených konfliktem, včetně donucovacích orgánů a státních zástupců. V rámci programu bude poskytnuta nepřímá podpora vnitrostátním dialogům s iniciativami financovanými ze strany Unie a jinými iniciativami v oblasti kontroly zbraní, přičemž se podpoří využívání mezinárodních mechanismů sledování (včetně systému Interpolu iARMS a Europolu) a usnadní spolupráce s projekty v oblasti řízení zásob zbraní a střeliva podporovanými Unií a s dalšími projekty zaměřenými na kontrolu ručních palných a lehkých zbraní.

4.2.   Projekt 2: Posílená šetření na místě nezbytná pro další vkládání zdokumentovaných důkazů v reálném čase o případech odklonění ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva a obchodování s nimi a dalších příslušných informací

4.2.1.   Cíl projektu

V rámci projektu bude zvýšena četnost a prodlouženo trvání průzkumů prováděných přímo na místě a zaměřených na ruční palné a lehké zbraně a jiné konvenční zbraně a střelivo, které jsou v oběhu v oblastech zasažených konfliktem. V rámci projektu budou upřednostněny země, které vyžadují zvláštní pozornost členských států, jako jsou Irák, Libye, Mali, Jižní Súdán, Somálsko, Sýrie a Jemen.

Provádění projektu bude usnadněno zavedením formálních dohod o sdílení informací s misemi Unie a OSN a řadou organizací, jakož i selektivním zasíláním formálních žádostí o sledování vládám příslušných států. V rámci projektu bude rovněž nadále prováděn sekundární průzkum a ověřování (prostřednictvím šetření na místě) stávajících informací o příslušných převodech, shromážděných od jiných organizací než CAR za účelem jejich vložení do systému iTrace.

4.2.2.   Činnosti v rámci projektu

V rámci tohoto projektu budou vyvíjeny tyto činnosti:

a)

vyslání kvalifikovaných odborníků na zbraně, kteří budou na místě provádět analýzu nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní, střeliva a souvisejících materiálů pocházejících ze států zasažených konfliktem;

b)

analýza, přezkum a ověřování zdokumentovaných důkazů týkajících se nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva a jejich uživatelů; jedná se mimo jiné o fotografie zbraní, jejich součásti a vnitřní a vnější označení, balení, související přepravní dokumentaci a výsledky šetření na místě (uživatelé, dodávky a trasy převodů);

c)

přezkum a ověřování dodatečných nejnovějších důkazních materiálů, které se týkají nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných konvenčních zbraní a střeliva a které shromáždily organizace jiné než CAR, včetně zpráv pracovních skupin OSN pro sankce a jejich kontrolu, organizací občanské společnosti a mezinárodních sdělovacích prostředků;

d)

vkládání veškerých shromážděných a přezkoumaných důkazů do systému pro správu informací a internetového portálu věnovaného mapování v rámci systému iTrace;

e)

určení a podpora místních partnerů za účelem zajištění stálého shromažďování údajů na podporu systému iTrace po celou dobu trvání navrhované akce i po jejím skončení;

f)

udržování kontaktů s vládami členských států Unie s cílem předem určit vnitrostátní kontaktní místa a koordinační mechanismus za účelem jasného stanovení rozsahu šetření CAR a omezení případných střetů zájmů již před zahájením těchto šetření.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.2.3.   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

budou na místě zdokumentovány hmotné důkazy týkající se konvenčních zbraní a střeliva, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, v regionech zasažených konfliktem;

b)

budou na základě důkazů shromážděných CAR, organizacemi, s nimiž CAR uzavřela stálé dohody o sdílení informací, a případně i dalšími organizacemi ohledně konvenčních zbraní a střeliva, které byly v rámci všech regionů odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, ověřeny a zpracovány případy nedovoleného obchodování;

c)

budou poskytnuty konkrétní vizuální důkazy týkající se konvenčních zbraní a střeliva, které byly odkloněny nebo s nimiž se nezákonně obchoduje, včetně fotografií daných položek, sériových čísel, výrobních značek, krabic, balicích listů, přepravní dokumentace a certifikátu konečného uživatele;

d)

budou vypracovány popisné záznamy o nedovolené činnosti, včetně tras obchodování, aktérů zapojených do odklonu nebo nedovolených převodů a vyhodnocování faktorů přispívajících k těmto jevům (včetně neúčinného řízení a zabezpečení zásob a sítí zabývajících se úmyslnými, státem organizovanými nedovolenými dodávkami dotčeného zboží);

e)

budou výše uvedené důkazy vloženy do systému pro správu informací a internetového mapovacího portálu v rámci systému iTrace, aby byly v plném rozsahu přístupny veřejnosti i členským státům prostřednictvím zabezpečených pevných i mobilních platforem.

4.2.4.   Ukazatele provádění projektu

Vyslání až 50 pracovníků přímo na místo (v případě potřeby včetně rozšířeného vyslání) v průběhu celého dvouletého období za účelem získání důkazů, které mají být vloženy do systému pro správu informací a internetového mapovacího portálu v rámci systému iTrace.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.2.5.   Příjemci projektu

Systém iTrace bude nadále poskytovat stále komplexnější informace, které budou výslovně určeny především tvůrcům politik členských států v oblasti kontroly zbraní a orgánům udělujícím povolení k vývozu zbraní, jakož i orgánům, subjektům a misím Unie. Tito příjemci z Unie budou rovněž mít přístup k důvěrným informacím prostřednictvím zabezpečených pevných a mobilních platforem poskytnutých v rámci systému iTrace.

Veřejné informace budou nadále přístupny pro všechny příjemce v Unii i mimo ni, zejména pro tvůrce politik v oblasti kontroly zbraní a orgány udělující povolení k vývozu zbraní ve třetích zemích. Informace zveřejňované systémem iTrace budou moci využívat i regionální a mezinárodní organizace (včetně pracovních skupin OSN pro sankce a jejich kontrolu, mírových misí OSN, Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, Úřadu OSN pro otázky odzbrojení a Interpolu); nevládní výzkumné organizace (včetně Mezinárodního střediska pro přeměnu v Bonnu (BICC), Skupiny pro výzkum a informace o míru a bezpečnosti (GRIP), Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) a projektu Small Arms Survey); zájmové organizace (včetně Amnesty International a Human Rights Watch) a mezinárodní sdělovací prostředky.

4.3.   Projekt 3: Poskytování přímé podpory orgánům členských států příslušným pro kontrolu vývozu zbraní a tvůrcům politik členských států v oblasti kontroly zbraní

4.3.1.   Cíl projektu

Personál projektu iTrace bude úzce spolupracovat s orgány členských států udělujícími povolení k vývozu zbraní. S informacemi poskytovanými orgány členských států udělujícími povolení k vývozu zbraní bude nakládáno důvěrně a s patřičnými ohledy. Systém iTrace bude rovněž nadále v kontaktu s celou řadou vnitrostátních orgánů třetích zemí udělujících povolení k vývozu zbraní. Na základě těchto vztahů bude podpořeno několik kritických aspektů mezinárodního úsilí o řešení problematiky odklonu konvenčních zbraní a obchodování s nimi a posílena mezinárodní opatření pro boj proti odklonům, včetně:

a)

poskytování podrobných údajů a důkazních informací o zdokumentovaných případech odklonů orgánům udělujícím povolení k vývozu zbraní;

b)

kapacit pro ověřování po dodávce či doručení poskytovaných členským státům na úřední žádost orgánů členských států udělujících povolení k vývozu zbraní či zajišťování podpory pro tyto kapacity.

4.3.2.   Činnosti v rámci projektu

V rámci tohoto projektu budou vyvíjeny tyto činnosti:

a)

týmy iTrace budou vysílány na opakované návštěvy příslušných orgánů v hlavních městech členských států, aby informovaly o otázkách souvisejících s potíráním odklonu a podávaly zprávy o mezinárodních šetřeních;

b)

nepřetržitá asistenční služba bude zajišťovat okamžité poradenství ohledně potírání odklonu nebo potenciálně negativních tvrzení sdělovacích prostředků založených na neověřených zprávách třetích stran;

c)

budou pro orgány členských států udělující povolení k vývozu zbraní vyvíjeny individualizované internetové řídící panely, jejichž prostřednictvím budou přenášeny zabezpečené údaje ze systému iTrace – budou vydávána varování ohledně stran, které v minulosti provedly odklon zbraní, budou profilována velmi riziková místa určení a v reálném čase poskytovány informace o případech odklonu zbraní vnitrostátní výroby, a

d)

týmy iTrace provádějící šetření na místě budou na úřední žádost orgánů členských států udělujících povolení k vývozu zbraní zajišťovat pro členské státy kontroly konečného užití po dodávce (ověřování) nebo budou poskytovat podporu pro toto ověřování.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.3.3.   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

bude orgánům členských států udělujícím povolení k vývozu zbraní poskytována na jejich žádost pomoc při odhalování případů odklonu po vývozu;

b)

budou poskytovány informace na podporu kompletních analýz rizika odklonu prováděných orgány členských států udělujícími povolení k vývozu zbraní (v souladu se Smlouvou o obchodu se zbraněmi a společným postojem 2008/944/SZBP) před udělením vývozního povolení;

c)

bude orgánům členských států udělujícím povolení k vývozu zbraní poskytována na jejich žádost kapacita pro ověřování po dodávce;

d)

budou tvůrcům politik členských států v oblasti kontroly zbraní poskytovány informace v reálném čase o trendech v odklonech a obchodování se zbraněmi na podporu vnitrostátního zapojení do mezinárodních politických procesů, a

e)

bude donucovacím orgánům členských států případně poskytována na jejich žádost pomoc při trestních vyšetřováních.

4.3.4.   Ukazatele provádění projektu

Individualizované řídící panely pro stolní a mobilní zařízení, které budou orgánům členských států živě přenášet informace ze zabezpečených úseků systému iTrace, navržené a vyvinuté vývojáři, kteří jsou k dispozici v rámci systému iTrace. Asistenční služba, již bude provozovat personál projektu iTrace, poskytující plnou podporu orgánům členských států příslušným pro kontrolu vývozu zbraní a tvůrcům politik členských států v oblasti kontroly zbraní. Až 30 návštěv do hlavních měst členských států uskutečňovaných na žádost.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.3.5.   Příjemci projektu

Všechny zainteresované členské státy, přičemž návštěvy ve členských státech a mise zaměřené na ověřování po dodávce budou uskutečňovány na žádost.

4.4.   Projekt 4: Osvětová činnost pro zúčastněné subjekty a mezinárodní koordinace

4.4.1.   Cíl projektu

Projekt bude prezentovat výhody systému iTrace tvůrcům mezinárodních a vnitrostátních politik, odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní a orgánům udělujícím povolení k vývozu zbraní. Účelem osvětových činností bude rovněž dále koordinovat sdílení informací a budovat udržitelná partnerství s fyzickými osobami a organizacemi schopnými produkovat informace, které mohou být vkládány do systému iTrace.

4.4.2.   Činnosti v rámci projektu

V rámci tohoto projektu budou prováděny následující činnosti, přičemž bude věnována náležitá pozornost tomu, aby se zabránilo překrývání s dalšími aktivitami věnovanými například osvětě v souvislosti se Smlouvou o obchodu se zbraněmi:

a)

personál projektu iTrace bude provádět prezentace na příslušných mezinárodních konferencích zabývajících se nedovoleným obchodem s konvenčními zbraněmi ve všech jeho aspektech. Účelem těchto prezentací bude poukázat na výhody systému iTrace se zaměřením na 1) jeho konkrétní výhody při poskytování pomoci při monitorování provádění akčního programu OSN, Smlouvy o obchodu se zbraněmi a dalších příslušných mezinárodních nástrojů; 2) jeho užitečnost při určování prioritních oblastí mezinárodní pomoci a spolupráce, a 3) jeho užitečnost jakožto mechanismu pro profilování při posuzování rizika pro orgány udělující povolení k vývozu zbraní;

b)

personál projektu iTrace bude provádět prezentace pro vlády příslušných států a v rámci mírových operací. Účelem těchto prezentací bude seznámit příslušné útvary misí se systémem iTrace, podpořit a vypracovat formální dohody o sdílení informací, v jejichž rámci by bylo možné generovat informace, které mohou být vkládány do systému iTrace, a napomoci tvůrcům politik při určování prioritních oblastí mezinárodní pomoci a spolupráce.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.4.3.   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

bude tvůrcům vnitrostátních i mezinárodních politik usilujícím o provádění dohod v oblasti kontroly konvenčních zbraní a kontroly vývozu zbraní (akční program OSN, Smlouva o obchodu se zbraněmi a další příslušné mezinárodní nástroje) a hodnocení tohoto provádění názorně předvedena užitečnost systému iTrace a koncept dokumentování, shromažďování a sdílení údajů týkajících se odklonu;

b)

budou poskytnuty příslušné informace, které tvůrcům politik a odborníkům v oblasti kontroly konvenčních zbraní napomohou určovat prioritní oblasti mezinárodní pomoci a spolupráce a navrhovat účinné strategie pro potírání odklonů;

c)

budou orgánům udělujícím povolení k vývozu zbraní poskytnuty detailní informace o systému iTrace a jeho užitečnosti při posuzování rizika a zároveň bude zajištěna možnost další zpětné vazby a zlepšení systému;

d)

bude usnadněno sdílení informací mezi vládami příslušných států a mírovými operacemi OSN, včetně zpracování dat a provádění analýz s využitím systému iTrace;

e)

bude usnadněno navazování kontaktů v rámci rozšiřující se skupiny odborníků na kontrolu konvenčních zbraní zapojených do šetření na místě zabývajících se odklonem konvenčních zbraní a střeliva a obchodováním s nimi;

f)

bude zvýšena informovanost veřejnosti o sledování konvenčních zbraní a střeliva jakožto prostředku, který napomáhá při monitorování provádění akčního programu OSN, mezinárodního nástroje pro sledování, Smlouvy o obchodu se zbraněmi a dalších mezinárodních a regionálních nástrojů v oblasti kontroly zbraní a kontroly vývozu zbraní.

4.4.4.   Ukazatele provádění projektu

Až 20 osvětových konferencí, kterých se zúčastní personál iTrace. Na všech konferencích bude prezentován systém iTrace. Pořady konferencí a stručná shrnutí budou zahrnuty do závěrečné zprávy.

Tento projekt bude postupně prováděn během celého dvouletého období projektu iTrace.

4.4.5.   Příjemci projektu

Úplný seznam příjemců, který je totožný se seznamem příjemců tohoto projektu, je uveden výše v oddíle 4.2.5.

4.5.   Projekt 5: Zprávy v rámci systému iTrace týkající se příslušných politik

4.5.1.   Cíl projektu

V rámci projektu budou na základě údajů vyplývajících z šetření na místě a uvedených v systému iTrace zajišťovány zprávy, které se týkají zásadních otázek dotčených politik. Účelem těchto zpráv bude poukázat na určité oblasti vyvolávající mezinárodní obavy, mezi něž patří i obvyklé způsoby obchodování s konvenčními zbraněmi a střelivem, regionální šíření zbraní a střeliva, s nimiž se nezákonně obchoduje, jakož i na prioritní oblasti zasluhující mezinárodní pozornost.

4.5.2.   Činnosti v rámci projektu

Hloubková analýza vedoucí k sestavení, přezkumu, uspořádání a zveřejnění až deseti zpráv v rámci systému iTrace týkajících se příslušných politik.

4.5.3.   Výsledky projektu

V rámci projektu:

a)

bude vypracováno až deset zpráv, z nichž se každá zaměří na jednu z otázek vyvolávajících mezinárodní obavy;

b)

bude zajištěno rozeslání zpráv v rámci systému iTrace týkajících se příslušných politik všem členským státům;

c)

bude navržena cílená strategie zaměřená na osvětu, v zájmu zajištění maximálního pokrytí po celém světě;

d)

bude tato akce nadále zviditelňována na politické scéně a v mezinárodních sdělovacích prostředcích, mimo jiné tím, že o nedovoleném obchodu se zbraněmi budou poskytovány aktuální informace zásadního významu; bude zajištěna analýza relevantní pro danou politiku a přispívající k probíhajícím procesům kontroly zbraní a budou vypracovávány zprávy, jejichž účelem bude vzbudit maximální zájem mezinárodních sdělovacích prostředků.

4.5.4.   Ukazatele provádění projektu

Až deset online zpráv v rámci systému iTrace týkajících se příslušných politik, které budou vypracovány v průběhu navrhované akce a budou globálně šířeny.

4.5.5.   Příjemci projektu

Úplný seznam příjemců, který je totožný se seznamem příjemců tohoto projektu, je uveden výše v oddíle 4.2.5.

5.   Místa provádění

V rámci projektů 1 a 2 bude zapotřebí vyslat značné množství odborníků na konvenční zbraně přímo do regionů zasažených konfliktem. Tato vyslání budou posuzována jednotlivě s ohledem na bezpečnost, přístup a dostupnost informací. CAR již navázala kontakty nebo zavedla projekty v mnoha dotčených zemích. Projekt 3 bude probíhat v hlavních městech členských států (další návštěvy v rámci těchto států se uskuteční na základě požadavků členských států). Projekt 4 bude realizován v rámci mezinárodních konferencí po celém světě za účelem zajištění maximálního zviditelnění projektu a bude koordinován s vládami příslušných států a příslušnými organizacemi. Projekt 5 bude zpracován v Belgii, Itálii, Francii a Spojeném království.

6.   Doba trvání

Celková odhadovaná doba trvání všech projektů souhrnně je 24 měsíců.

7.   Prováděcí subjekt a zviditelnění Unie

CAR sdružuje malé týmy provádějící šetření na místě spolu s místními obrannými či bezpečnostními silami, personálem mírových operací nebo operací na podporu míru a dalšími subjekty pověřenými bezpečností. Kdykoli tyto síly či mise zajistí zbraně nebo místa pro sběr důkazů, týmy CAR shromáždí veškeré dostupné důkazy o zbraních, souvisejícím materiálu a skupinách uživatelů. Poté se CAR ujme úkolu vysledování veškerých jednoznačně identifikovatelných položek a provádí rozsáhlá šetření převodů zbraní, dodávek vojenského materiálu a podpory poskytované stranám, které ohrožují mír a stabilitu.

Ve spolupráci s vnitrostátními orgány udělujícími povolení k vývozu zbraní provádí CAR rekonstrukci dodavatelských řetězců, jež jsou odpovědné za dodávky zbraní pro účely ozbrojených konfliktů, přičemž odhaluje nedovolenou činnost a odklon zbraní z legálních trhů na trhy nelegální. CAR zaznamenává veškeré informace ve svém globálním systému monitorování zbraní iTrace, který obsahuje více než 100 000 záznamů o zbraních v oblastech zasažených konfliktem a představuje tak nejobsáhlejší databázi údajů o zbraních v konfliktních oblastech v celosvětovém měřítku.

CAR využívá tyto informace s cílem a) upozorňovat členské státy na případy odklonu zbraní a střeliva a b) umožnit cílené iniciativy zaměřené na potírání odklonu, včetně revidovaných opatření v oblasti kontroly vývozu a mezinárodních diplomatických činností.

Prokázalo se, že tato metodika umožňuje odhalit odklony zbraní téměř okamžitě, přičemž nastaly situace, kdy týmy CAR působící přímo na místě ohlásily členským státům případy odklonů zbraní v době, kdy byly stále nasazeny v oblasti zasažené konfliktem (například přímo v terénu v iráckém Mosulu). V některých případech týmy CAR odhalily nepovolené opětovné převody, k nimž došlo do dvou měsíců poté, co byly zbraně vyexpedovány z továrny.

Dne 22. října 2015 byla rozhodnutím (SZBP) 2015/1908 podpořena činnost CAR v zájmu pokračujícího udržování a rozšíření projektu iTrace, zřízeného rozhodnutím 2013/698/SZBP. Díky projektům, které jsou označovány jako iTrace I a následně iTrace II, se systém iTrace etabloval jako významná celosvětová iniciativa pro monitorování zbraní v oblastech zasažených konfliktem a byla poskytnuta přímá podpora orgánům členských států udělujícím povolení k vývozu zbraní a tvůrcům politik v oblasti kontroly zbraní.

Dne 2. prosince 2015 pak akční plán Unie proti nedovolenému obchodu se zbraněmi a výbušninami a proti jejich používání vyzval k „rozšíření využití iTRACE“ a doporučil, aby vnitrostátní donucovací orgány, které odhalí případ odklonu zbraní a střeliva, ověřily svá odhalení prostřednictvím tohoto nástroje.

CAR přijme veškerá vhodná opatření pro zveřejnění skutečnosti, že akce je financována Unií. Tato opatření budou provedena v souladu s Příručkou pro komunikaci a zviditelnění v rámci vnější činnosti EU, kterou vypracovala a vydala Komise.

CAR tedy zajistí zviditelnění příspěvku Unie prostřednictvím patřičného označení a reklamy, které vyzdvihnou úlohu Unie, zajistí transparentnost jejích činnosti a zvýší informovanost o důvodech vedoucích k tomuto rozhodnutí, jakož i o podpoře, kterou tomuto rozhodnutí poskytuje Unie, a o výsledcích této podpory. Na materiálech, které budou v rámci projektu vytvořeny, bude zřetelně vyobrazena vlajka Unie v souladu s pokyny Unie pro správné užívání a reprodukci vlajky.

8.   Podávání zpráv

CAR bude podávat řádné popisné čtvrtletní zprávy.


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/698/SZBP ze dne 25. listopadu 2013 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi (Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 34).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1908 ze dne 22. října 2015 na podporu globálního mechanismu hlášení nedovolených ručních palných a lehkých zbraní a jiných nedovolených konvenčních zbraní a střeliva za účelem omezení rizika nedovoleného obchodu s nimi (iTrace II) (Úř. věst. L 278, 23.10.2015, s. 15).

(3)  Společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu (Úř. věst. L 335, 13.12.2008, s. 99).


Top