EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0836

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/836 ze dne 11. ledna 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

C/2016/8996

Úř. věst. L 125, 18.5.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/836/oj

18.5.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 125/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/836

ze dne 11. ledna 2017,

kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 207 uvedené smlouvy,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 ze dne 25. října 2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 732/2008 (1), a zejména na čl. 10 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Země zvýhodněná v rámci systému všeobecných celních preferencí (GSP) může požádat o možnost využívat dodatečné celní preference v rámci zvláštního pobídkového režimu pro udržitelný rozvoj a řádnou správu věcí veřejných (GSP+). Za tímto účelem se v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 stanoví zvláštní kritéria způsobilosti pro poskytnutí celních preferencí v rámci režimu GSP+. Země by měla být považována za zranitelnou v důsledku nedostatečné diverzifikace a nedostatečného začlenění do mezinárodního obchodního systému. Měla by mít ratifikovány veškeré úmluvy uvedené v příloze VIII nařízení (EU) č. 978/2012 a nejnovější závěry příslušných monitorovacích orgánů by neměly zjistit závažné nedostatky v účinném provádění žádné z těchto úmluv. V souvislosti s jakoukoli z příslušných úmluv by daná země neměla vznést výhradu, která je podle dané úmluvy zakázána nebo která je výlučně pro účely článku 9 nařízení (EU) č. 978/2012 považována za neslučitelnou s předmětem a účelem uvedené úmluvy. Měla by bez výhrad přijmout požadavky na podávání zpráv stanovené každou z úmluv a přijmout závazky uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. d), e) a f) nařízení (EU) č. 978/2012.

(2)

Každá země zvýhodněná v rámci systému GSP, která chce využívat výhod v rámci režimu GSP+, musí podat žádost doprovázenou souhrnnými informacemi o ratifikaci příslušných úmluv, uvést své výhrady a námitky ostatních smluvních stran úmluvy k těmto výhradám a své závazky.

(3)

Komisi je svěřena pravomoc přijmout akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy III nařízení (EU) č. 978/2012 s cílem poskytnout žádající zemi režim GSP+ jejím doplněním na seznam zemí zvýhodněných v rámci režimu GSP+.

(4)

Dne 12. července 2016 Komise obdržela žádost o poskytnutí režimu GSP+ od Šrílanské demokratické socialistické republiky (dále jen „Šrí Lanka“).

(5)

Komise žádost Šrí Lanky o poskytnutí režimu GSP+ posoudila podle ustanovení čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 978/2012 a stanovila, že Šrí Lanka splňuje uvedené podmínky. Šrí Lance by tudíž měly být přiznány preference v rámci režimu GSP+ ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Příloha III nařízení (EU) č. 978/2012 by měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Komise podle článku 13 nařízení (EU) č. 978/2012 přezkoumá stav ratifikace příslušných úmluv a jejich účinné provádění ze strany vlády Šrí Lanky, jakož i spolupráci vlády Šrí Lanky s příslušnými monitorovacími orgány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze III nařízení (EU) č. 978/2012 se do sloupce B vkládá název této země a do sloupce A odpovídající abecední kód:

„Šrí Lanka

LK“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2017.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1.


Top