EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0214

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/214 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II (Text s významem pro EHP. )

C/2016/7647

OJ L 34, 9.2.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2021; Implicitně zrušeno 32019R1148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/214/oj

9.2.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 34/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/214

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013, pokud jde o doplnění hliníkového prášku do seznamu prekurzorů výbušnin v příloze II

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (EU) č. 98/2013 obsahuje seznam prekurzorů výbušnin podléhajících harmonizovaným pravidlům týkajícím se jejich dostupnosti pro širokou veřejnost a zajišťujícím náležité oznamování podezřelých transakcí, zmizení a krádeží v rámci celého dodavatelského řetězce.

(2)

Látky uvedené v příloze II jsou dostupné osobám z řad široké veřejnosti, ale podléhají oznamovací povinnosti, která se vztahuje jak na profesionální uživatele v celém dodavatelském řetězci, tak na širokou veřejnost.

(3)

Členské státy prokázaly, že se v Evropě užívá hliníkový prášek ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin a že je za tímto účelem získáván.

(4)

Uvádění hliníkového prášku na trh a jeho používání není v současné době na úrovni Unie harmonizováno. Nejméně jeden členský stát však již omezuje jeho dostupnost pro širokou veřejnost a Světová celní organizace sleduje zásilky této látky po celém světě s cílem zjistit případy nedovoleného obchodu za účelem výroby improvizovaných prekurzorů výbušnin.

(5)

S ohledem na míru hrozby či objem obchodu s touto látkou vývoj ve zneužívání hliníkového prášku v současnosti neodůvodňuje, aby byla jeho dostupnost omezena pro osoby z řad široké veřejnosti.

(6)

Větší kontrola je nezbytná, aby vnitrostátní orgány dokázaly bránit možnému nedovolenému používání těchto látek jakožto prekurzorů výbušnin a tyto případy odhalovat, čehož lze dosáhnout prostřednictvím mechanismu oznamování stanoveného nařízením (EU) č. 98/2013.

(7)

S ohledem na hrozbu, jakou představuje dostupnost hliníkového prášku, a na skutečnost, že oznamovací povinnost nebude mít žádný významný dopad na hospodářské subjekty ani na spotřebitele, je doplnění této látky do seznamu v příloze II nařízení (EU) č. 98/2013 opodstatněné a přiměřené,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka v příloze II nařízení (EU) č. 98/2013 se mění takto:

a)

název druhého sloupce se nahrazuje tímto:

„Kód kombinované nomenklatury (KN) (1)“;

b)

doplňuje se tato nová látka:

„Hliník, práškový

(č. CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

ex 7603 10 00

ex 7603 20 00

 

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. listopadu 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 39, 9.2.2013, s. 1.

(2)  O velikosti částic menší než 200 μm.

(3)  Jako látka nebo ve směsích obsahujících 70 % hmotnostních nebo více hliníku a/nebo hořčíku.“


Top