EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2094

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2094 ze dne 23. listopadu 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

OJ L 330, 3.12.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; Implicitně zrušeno 32018R0973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2094/oj

3.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/2094

ze dne 23. listopadu 2016,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 (3) zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu, v oblasti západně od Skotska a v Irském moři a pro lov těchto populací. Cílem nařízení (ES) č. 1342/2008 je udržitelné využívání, které obnoví a udrží tyto populace tresky obecné nad úrovněmi, jež jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos (MSY).

(2)

Vědecké hodnocení účinnosti nařízení (ES) č. 1342/2008 provedené Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) prokázalo, že při uplatňování uvedeného nařízení vyvstává celá řada problémů. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) navrhla znovu posoudit strategii řízení, zejména v důsledku jejího změněného vnímání pokud jde o populaci Severního moře.

(3)

Uplatňováním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (4) od 1. ledna 2014 se rámec řízení pro tresku obecnou zásadně změnil, zejména zavedením povinnosti vykládky.

(4)

V současnosti se připravují nové víceleté plány pro rybolov více druhů v různých regionech Atlantského oceánu, které vycházejí z nařízení (EU) č. 1380/2013. Nařízení (ES) č. 1342/2008 bude časem nahrazeno těmito víceletými plány pro rybolov více druhů. Nařízení (ES) č. 1342/2008 bude tedy nadále uplatňováno pouze krátce. Přesto by však měla být provedena řada naléhavých změn nařízení (ES) č. 1342/2008 s cílem pokrýt dobu, než se začnou uplatňovat nové víceleté plány pro rybolov více druhů.

(5)

Režim intenzity rybolovu stanovený v nařízení (ES) č. 1342/2008 přinesl řadu úspěchů, pokud jde o selektivitu a další opatření pro zamezení odlovu tresky obecné, avšak stal se překážkou pro plnění povinnosti vykládky, jelikož brání další úpravě rybolovných postupů, jako například výběr oblasti a lovného zařízení. Režim intenzity rybolovu by proto měl být zrušen. Protože nařízení (ES) č. 1342/2008 vedlo ke značnému zlepšení selektivity a zamezení odlovu tresky obecné prostřednictvím podnětů spojených s režimem intenzity rybolovu a prostřednictvím vnitrostátních opatření (plány týkající se zamezení odlovu tresky obecné nebo omezení výmětů), je nanejvýš důležité, aby členské státy, které mají přímý zájem na rybolovu, nadále uplatňovaly nebo dále rozvíjely tato vnitrostátní opatření, přičemž je zaváděna povinnost vykládky pro všechny úlovky tresky obecné v souladu s harmonogramem pro zavedení této povinnosti podle nařízení (EU) č. 1380/2013.

(6)

Během přechodného období, v němž pokračují přípravy víceletých plánů pro rybolov více druhů v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 v oblastech, na které se nyní vztahuje nařízení (ES) č. 1342/2008, by opatření v oblasti řízení měla zohlednit odpovídající minimální a preventivní úrovně biomasy. Pokud populace klesnou pod bezpečné úrovně biomasy (MSY Btrigger) dostupné ve vědeckém poradenství, které je v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013, měla by být přijata veškerá nutná opatření k řešení této situace.

(7)

V některých oblastech, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1342/2008, mohou být informace o populaci a rybolovu nedostačující pro stanovení rybolovných práv v souladu se zásadou maximálního udržitelného výnosu. V takových případech by měl být uplatňován přístup předběžné opatrnosti.

(8)

Kromě režimu intenzity rybolovu zavedlo nařízení (ES) č. 1342/2008 systém zvláštních povolení k rybolovu spojený s omezením celkové kapacity výkonu motoru rybářských plavidel v příslušné oblasti. S cílem předejít rušivé dislokaci rybolovných činností, která by mohla mít negativní dopad na obnovu populací, je vhodné tento systém zachovat, zatímco samotný režim intenzity rybolovu se zcela ruší.

(9)

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (5) zrušilo řadu ustanovení nařízení (ES) č. 1342/2008, která odkazují na přílohy II a III uvedeného nařízení. Jelikož nařízení (ES) č. 1342/2008 neobsahuje další odkazy na tyto přílohy, uvedené přílohy zastaraly a měly by se zrušit.

(10)

Nařízení (ES) č. 1342/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1342/2008 se mění takto:

1)

Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (*1).

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“;"

2)

Článek 4 se zrušuje.

3)

Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Cíl plánu

1.   Cílem plánu uvedeného v článku 1 je zajistit využívání populací tresky obecné, které tuto populaci obnoví a zachová nad úrovněmi, jež jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos.

2.   Veškerá opatření v oblasti řízení přijatá podle tohoto nařízení musí být v souladu s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a se zásadami a cíli tohoto nařízení.“;

4)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Minimální a preventivní úrovně biomasy

Při přijímání opatření v oblasti řízení musí být minimální a preventivní úrovně biomasy pro všechny populace tresky obecné v souladu s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013.“;

5)

Články 7 a 8 se zrušují.

6)

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Stanovení celkových přípustných odlovů při nedostatku údajů

Pokud není s ohledem na chybějící dostatečně přesné a reprezentativní informace možné určit rybolovná práva v souladu s čl. 5 odst. 1, stanovení rybolovných práv vychází z přístupu předběžné opatrnosti v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 při zohlednění trendů v oblasti populací tresky obecné a rybolovné činnosti a při zajištění přinejmenším srovnatelného stupně zachování příslušných populací.“;

7)

Za článek 9 se vkládá nový název kapitoly, který zní:

„KAPITOLA IIa

POVINNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ“;

8)

Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Oprávnění k rybolovu a stropy kapacity

1.   Pro každou ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 tohoto nařízení vydá každý členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (*2) pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných činnostech v dané oblasti a používají jedno z těchto zařízení:

a)

vlečné sítě pro lov při dně a nevody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) o velikosti ok:

i)

TR1 100 mm nebo větší,

ii)

TR2 70 mm nebo větší, avšak menší než 100 mm,

iii)

TR3 16 mm nebo větší, avšak menší než 32 mm;

b)

vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok:

i)

BT1 120 mm nebo větší,

ii)

BT2 80 mm nebo větší, avšak menší než 120 mm;

c)

tenatové sítě (GN);

d)

třístěnné tenatové sítě (GT);

e)

dlouhé lovné šňůry (LL).

2.   Aniž jsou dotčeny stropy kapacity stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013, pro každou ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 tohoto nařízení nesmí být celková kapacita vyjádřená v kW plavidel, která mají oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, vyšší než maximální kapacita plavidel, která aktivně používala jedno ze zařízení uvedených v odstavci 1 v dotčené zeměpisné oblasti v roce 2006 nebo 2007.

3.   Každý členský stát sestaví a udržuje seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k rybolovu podle odstavce 1, a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským státům na svých oficiálních internetových stránkách.

(*2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).“;"

9)

Kapitola III se zrušuje.

10)

Články 30 a 31 se zrušují.

11)

Přílohy I, II, III a IV se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost čtvrtým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2016.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

I. KORČOK


(1)  Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 (Úř. věst. C 65, 19.2.2016, s. 193) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 29. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne … listopadu 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady (ES) 2004/585 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).


Top