EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0379

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/379 ze dne 11. března 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

C/2016/1496

OJ L 72, 17.3.2016, p. 13–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/379/oj

17.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 72/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/379

ze dne 11. března 2016,

kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, pokud jde o údaje, které se mají předkládat v rámci elektronického postupu pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS (1), a zejména na čl. 29 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Přílohy nařízení Komise (ES) č. 684/2009 (2) stanoví strukturu a obsah elektronických zpráv používaných pro účely přepravy zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, jakož i kódů požadovaných pro vyplnění některých datových polí v těchto zprávách.

(2)

Za účelem zlepšení sledování hospodářských subjektů příslušnými orgány členského státu odeslání a členského státu vývozu a zajištění vzájemné souvislosti informací mezi členským státem odeslání a členským státem vývozu, pokud má být zboží podléhající spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně vyvezeno podle čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES, by odesílatel měl mít možnost uvést registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (číslo EORI), jak je definováno v čl. 1 odst. 18 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 (3), deklaranta, který podává vývozní prohlášení.

(3)

Za účelem zlepšení integrity informací obsažených v číselných datových položkách by nemělo být povoleno doplňovat k datovým prvkům nesprávné nulové hodnoty.

(4)

Na základě nařízení Komise (ES) č. 436/2009 (4) mají být některé údaje týkající se vinařských produktů, konkrétně chráněné označení původu a chráněné zeměpisné označení, rok sklizně a moštová odrůda, osvědčeny v průvodním dokumentu. V případě, že se používá elektronický systém, by proto měl být obsah elektronického správního dokladu uzpůsoben tak, aby umožňoval zaznamenávání těchto údajů.

(5)

Za podmínek stanovených v čl. 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (5) může být stáří lihoviny uvedeno v popisu, obchodní úpravě nebo označení, pokud lihovina zrála pod finančním dohledem. Je proto nezbytné pozměnit popis datových prvků týkajících se lihovin v elektronickém správním dokladu.

(6)

Za účelem zrušení přepravy musí být ve zprávě o zrušení uveden kód důvodu zrušení. Možné hodnoty tohoto kódu jsou tvořeny jedinou číslicí. Délka příslušného datového prvku by proto měla být omezena na jednu číslici.

(7)

Při přepravě energetických produktů po moři nebo vnitrozemskou vodní cestou v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně k příjemci, jenž není s konečnou platností znám v době, kdy odesílatel podává návrh elektronického správního dokladu, mohou příslušné orgány členského státu odeslání podle článku 22 směrnice 2008/118/ES povolit, aby odesílatel údaje o příjemci nevyplňoval. Požadavky týkající se identifikace subjektu by se proto neměly vztahovat na případy, kdy je přeprava energetických produktů v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně rozdělena v souladu s článkem 23 směrnice 2008/118/ES a příjemce není s konečnou platností znám.

(8)

Směrnice Rady 95/59/ES (6) byla zrušena a nahrazena směrnicí Rady 2011/64/EU (7). V zájmu jasnosti by měly být odkazy na zrušenou směrnici v nařízení (ES) č. 684/2009 aktualizovány.

(9)

Nařízení (ES) č. 684/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro spotřební daně,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 684/2009 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 9, 14.1.2009, s. 12.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 684/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně (Úř. věst. L 197, 29.7.2009, s. 24).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)  Směrnice Rady 95/59/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daních jiných než daních z obratu, které ovlivňují spotřebu tabákových výrobků (Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 40).

(7)  Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (ES) č. 684/2009 se tabulky 1 až 6 nahrazují tímto:

„Tabulka 1

(uvedená v čl. 3 odst. 1 a čl. 8 odst. 1)

Návrh elektronického správního dokladu a elektronický správní doklad

A

B

C

D

E

F

G

 

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Druh zprávy

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

standardní předložení (použije se ve všech případech s výjimkou předložení při vývozu s místním celním řízením)

2

=

předložení při vývozu s místním celním řízením.

Tento druh zprávy se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu uvedeném v čl. 8 odst. 1 tohoto nařízení.

n1

 

b

Indikátor asynchronního předání

D

„R“ pro předložení e-AD při přepravě, která započala za použití listinného dokladu uvedeného v čl. 8 odst. 1

Možné hodnoty:

0

=

ne

1

=

ano

Standardně je nastavena hodnota „ne“.

Tento datový prvek se nesmí objevit v e-AD, kterému byl přidělen ARC, ani v listinném dokladu podle čl. 8 odst. 1.

n1

1

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

5

=

příjemce osvobozený od spotřební daně (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

n1

 

b

Doba přepravy

R

 

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna 92.

an3

 

c

Sjednání dopravy

R

 

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

3

=

vlastník zboží

4

=

jiný subjekt

n1

 

d

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

 

e

Datum a čas ověření e-AD

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

 

f

Pořadové číslo

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD a při každé změně místa určení

Při prvním ověření zadejte 1 a potom zvyšujte o 1 v každém dalším e-AD, který příslušné orgány členského státu odeslání vyhotoví při každé změně místa určení.

n..2

 

g

Datum a čas ověření změny

C

Datum a čas ověření zprávy o změně místa určení v tabulce 3, které poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání v případě změny místa určení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

SUBJEKT Odesílatel

R

 

 

 

 

a

Číslo spotřební daně subjektu

R

 

Uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného odesílatele.

an13

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3

SUBJEKT Místo odeslání

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „1“.

 

 

 

a

Reference daňového skladu

R

 

Uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu odeslání.

an13

 

b

Jméno subjektu

O

 

 

an..182

 

c

Název ulice

O

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

O

 

an..10

 

f

Město

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

4

ÚŘAD Odeslání – dovoz

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „2“.

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód celního úřadu odpovědného za propuštění zboží do volného oběhu. Viz příloha II, seznam kódů 5.

Zadejte kód celního úřadu, který figuruje na seznamu celních úřadů.

an8

5

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ kromě druhu zprávy „2 – předložení při vývozu s místním celním řízením“ nebo pro typový kód místa určení 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4, 5 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovědné za podání vývozního celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

6

SUBJEKT DOPLNĚNÍ Příjemce

C

„R“ pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

Uveďte členský stát určení a použijte kód členského státu v příloze II, seznam kódů 3.

a2

 

b

Pořadové číslo potvrzení o osvobození od spotřební daně

D

„R“, je-li pořadové číslo uvedeno v potvrzení o osvobození od spotřební daně zavedeném nařízením Komise (ES) č. 31/96 (1)

 

an..255

7

SUBJEKT Místo dodání

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

Pro typový kód místa určení 2 datová skupina:

je „O“ pro e-AD, jelikož členský stát odeslání může v této kolonce uvést adresu registrovaného příjemce uvedeného v SEED,

neplatí pro návrh e-AD.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typový kód místa určení 1

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

Pro typové kódy místa určení:

1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

2, 3 a 5: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 5

„O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 7c, 7e a 7f:

„R“ pro typové kódy místa určení 2, 3, 4 a 5

„O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

8

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení. Viz příloha II, seznam kódů 5.

Zadejte kód celního úřadu, který figuruje na seznamu celních úřadů ve funkci úřadu vývozu.

an8

9

e-AD (elektronický správní doklad)

R

 

 

 

 

a

Místní referenční číslo

R

 

Jedinečné pořadové číslo přidělené pro e-AD odesílatelem za účelem identifikace zásilky v záznamech odesílatele.

an..22

 

b

Číslo faktury

R

 

Uveďte číslo faktury vztahující se na zboží. Není-li faktura ještě vyhotovena, uveďte číslo dodacího listu nebo jiného přepravního dokladu.

an..35

 

c

Datum faktury

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Datum dokladu uvedeného v kolonce 9b.

Date

 

d

Typový kód původu

R

 

Možné hodnoty původu přepravy:

1

=

původ – daňový sklad (v situacích uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) směrnice 2008/118/ES)

2

=

původ – dovoz (v situacích uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. b) směrnice 2008/118/ES)

n1

 

e

Datum odeslání

R

 

Datum, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES. Toto datum nesmí být pozdější než 7 dní po datu předložení návrhu e-AD. V případě uvedeném v článku 26 směrnice 2008/118/ES může být datem odeslání uplynulé datum.

Date

 

f

Čas odeslání

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Čas, kdy je přeprava zahájena podle čl. 20 odst. 1 směrnice 2008/118/ES. Uvedený čas je místní čas.

Time

 

g

Předcházející ARC

D

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření nových e-AD a po ověření „zprávy o rozdělení přepravy“ (tabulka 5)

Je třeba uvést kód ARC nahrazeného e-AD.

an21

9.1

DOVOZ JSD

C

„R“, je-li typový kód původu v kolonce 9d „2“ (dovoz)

 

9x

 

a

Číslo JSD při dovozu

R

Číslo JSD poskytne buď odesílatel v okamžiku předložení návrhu e-AD, nebo příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu e-AD

Uveďte číslo jednotného správního dokladu použitého pro propuštění dotčeného zboží do volného oběhu, příp. čísla použitých JSD.

an..21

10

ÚŘAD Příslušný orgán v místě odeslání

R

 

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu příslušných orgánů v členském státě odeslání odpovědného za kontrolu spotřební daně v místě odeslání. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

11

ZAJIŠTĚNÍ PŘEPRAVY

R

 

 

 

 

a

Typový kód poskytovatele zajištění

R

 

Označte osobu nebo osoby odpovědné za poskytnutí zajištění a použijte typový kód poskytovatele zajištění v příloze II, seznam kódů 6.

n..4

12

SUBJEKT Poskytovatel zajištění

C

„R“, použije-li se jeden z následujících typových kódů poskytovatele zajištění: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 nebo 1234

(Viz typový kód poskytovatele zajištění v příloze II, seznam kódů 6)

Označte dopravce a/nebo vlastníka zboží, poskytují-li zajištění.

2x

 

a

Číslo spotřební daně subjektu

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Uveďte platné registrační číslo SEED nebo daňové identifikační číslo dopravce nebo vlastníka zboží podléhajícího spotřební dani.

an13

 

b

DIČ

O

an..14

 

c

Jméno subjektu

C

V kolonkách 12c, d, f a g:

„O“, je-li uvedeno číslo spotřební daně subjektu, jinak „R“

 

an..182

 

d

Název ulice

C

 

an..65

 

e

Číslo domu

O

 

an..11

 

f

PSČ

C

 

an..10

 

g

Město

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

13

DOPRAVA

R

 

 

 

 

a

Kód způsobu dopravy

R

 

Uveďte způsob dopravy v okamžiku zahájení přepravy a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 7.

n..2

 

b

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód způsobu dopravy „jiný“

V ostatních případech „O“

Popište způsob dopravy.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

14

SUBJEKT Objednavatel dopravy

C

„R“ při označení osoby odpovědné za sjednání první dopravy, je-li hodnota v kolonce 1c „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

15

SUBJEKT První dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

Identifikace osoby uskutečňující první dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

16

ÚDAJE O DOPRAVĚ

R

 

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku vztahující se ke způsobu dopravy uvedenému v kolonce 13a.

Viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 16a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17

Tělo e-AD

R

 

Pro každý výrobek, který tvoří zásilku, musí být použita zvláštní datová skupina.

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné pořadové číslo, které začíná 1.

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

an4

 

c

Kód KN

R

 

Uveďte kód KN platný k datu odeslání.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n8

 

d

Množství

R

 

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

U přepravy registrovanému příjemci podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je oprávněn přijmout.

U přepravy určené organizaci osvobozené od spotřební daně podle článku 12 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je množství uvedené v potvrzení o osvobození od spotřební daně.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnost

R

 

Uveďte hrubou hmotnost zásilky (zboží podléhající spotřební dani včetně obalu).

n..15,2

 

f

Čistá hmotnost

R

 

Uveďte hmotnost zboží podléhajícího spotřební dani bez obalu (u alkoholu a alkoholických nápojů, energetických výrobků a všech tabákových výrobků kromě cigaret).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,2

 

g

Obsah alkoholu

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně obsah alkoholu (objemové procento při teplotě 20 °C) podle přílohy II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..5,2

 

h

Stupeň Plato

D

„R“, jestliže členský stát odeslání a/nebo členský stát určení zdaňuje pivo podle stupně Plato

U piva uveďte stupeň Plato, jestliže členský stát odeslání a/nebo členský stát určení zdaňuje pivo na tomto základě. Viz příloha II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..5,2

 

i

Daňové značení

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se daňových značení požadované členským státem určení.

an..350

 

j

Daňové značení_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

k

Indikátor použitého daňového značení

D

„R“, je-li použito daňové značení

Uveďte „1“, jestliže zboží nese nebo obsahuje daňové značení, nebo „0“, jestliže je zboží nemá.

n1

 

l

Označení původu

O

 

Tuto kolonku je možné použít pro osvědčení:

1.

v případě některých vín ve vztahu k chráněnému označení původu nebo chráněnému zeměpisnému označení (CHOP nebo CHZO) a roku sklizně nebo moštové odrůdy či moštových odrůd v souladu s články 24 a 31 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 (2). Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben v souladu s pravidly stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (3) a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty“. Pokud má výrobek CHOP nebo CHZO, za uvedeným zněním následuje název (názvy) CHOP nebo CHZO a jeho registrační číslo (čísla), jak je stanoveno v článku 18 nařízení Komise (ES) č. 607/2009 (4).

2.

v případě některých lihovin, jejichž uvádění na trh souvisí s kategorií nebo kategoriemi lihovin, zeměpisným označením nebo stářím výrobku, podle příslušných právních předpisů Unie o lihovinách (zejména článku 4, čl. 12 odst. 3 a článku 15 a přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (5)). Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek (výrobky) byl (byly) uveden(y) na trh a označen(y) v souladu s požadavky uvedenými v článku 4, čl. 12 odst. 3 a článku 15 a přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.“

3.

u piva vyráběného v malých nezávislých pivovarech, jak je stanoveno ve směrnici Rady 92/83/EHS (6), u něhož se zamýšlí požadovat sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení. Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben malým nezávislým pivovarem“.

4.

u ethanolu vyrobeného malými lihovary podle definice uvedené ve směrnici Rady 92/83/EHS, u něhož se zamýšlí požadovat sníženou sazbu spotřební daně v členském státě určení. Osvědčení by mělo mít toto znění: „Tímto se osvědčuje, že popsaný výrobek byl vyroben malým lihovarem“.

an..350

 

m

Označení původu_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

n

Velikost výrobce

O

 

U piva nebo lihovin, u kterých je v kolonce 17 l uvedeno osvědčení (Označení původu), uveďte roční výstav v předcházejícím roce v hektolitrech piva nebo čistého alkoholu v případě lihovin.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15

 

o

Hustota

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně hustotu při teplotě 15 °C podle přílohy II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..5,2

 

p

Obchodní název

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný

Uveďte obchodní název zboží za účelem identifikace přepravovaných výrobků.

Při přepravě nebalených vín uvedených v bodech 1 až 9, 15 a 16 části II přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013 označení produktu obsahuje nepovinné údaje podle článku 120 uvedeného nařízení, za předpokladu, že jsou nebo mají být uvedeny na etiketě..

an..350

 

q

Obchodní název_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

r

Obchodní značka výrobků

D

„R“, má-li zboží podléhající spotřební dani obchodní značku. Členský stát může rozhodnout, že u přepravovaných výrobků není třeba uvádět obchodní značku, je-li uvedena na faktuře či jiném obchodním dokladu uvedeném v kolonce 9b

Uveďte obchodní značku zboží, je-li k dispozici.

an..350

 

s

Obchodní značka výrobků_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.1

OBALY

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalů

R

 

Uveďte druh obalů a použijte jeden z kódů v příloze II, seznam kódů 9.

an2

 

b

Počet obalů

C

„R“, jsou-li označeny jako „počitatelné“

Uveďte počet obalů, jsou-li počitatelné, podle přílohy II, seznam kódů 9.

n..15

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jsou-li na obalech použity.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.2

VINAŘSKÉ VÝROBKY

D

„R“ u vinařských výrobků obsažených v části XII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013

 

 

 

a

Kategorie vinařského výrobku

R

 

U vinařských výrobků obsažených v části XII přílohy I nařízení (EU) č. 1308/2013 uveďte jednu z těchto hodnot:

1

=

víno bez CHOP/CHZO

2

=

odrůdové víno bez CHOP/CHZO

3

=

víno s CHOP nebo CHZO

4

=

dovážené víno

5

=

jiné

n1

 

b

Kód vinařské oblasti

D

„R“ pro volně ložené vinařské výrobky (jmenovitý objem vyšší než 60 litrů)

Uveďte vinařskou oblast, ze které pochází přepravovaný výrobek, podle dodatku 1 přílohy VII nařízení (EU) č. 1308/2013.

n..2

 

c

Třetí země původu

C

„R“, je-li kategorie vinařského výrobku v kolonce 17.2a „4“ (dovážené víno)

Uveďte kód země uvedený v příloze II, seznam kódů 4, ale neuvedený v příloze II, seznam kódů 3 a neuvádějte kód země „GR“.

a2

 

d

Další informace

O

 

 

an..350

 

e

Další informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

17.2.1

Kód OPERACE PŘI ZPRACOVÁNÍ VÍNA

D

„R“ pro volně ložené vinařské výrobky (jmenovitý objem vyšší než 60 litrů)

 

99x

 

a

Kód operace při zpracování vína

R

 

Uveďte jeden nebo více „kódů operace při zpracování vína“ podle seznamu v bodě 1.4 písm. b) části B přílohy VI nařízení (ES) č. 436/2009.

n..2

18

DOKLAD Osvědčení

O

 

 

9x

 

a

Stručný popis dokladu

C

„R“, není-li použito datové pole 18c

Uveďte popis jakéhokoli osvědčení, které se vztahuje k přepravovanému zboží, například osvědčení týkající se označení původu uvedeného v kolonce 17 l.

an..350

 

b

Stručný popis dokladu_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

c

Odkaz na doklad

C

„R“, není-li použito datové pole 18a

Uveďte odkaz na jakékoli osvědčení vztahující se k přepravovanému zboží.

an..350

 

d

Odkaz na doklad_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2


Tabulka 2

(uvedená v čl. 4 odst. 1)

Zrušení

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření zrušení

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o zrušení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC elektronického správního dokladu, pro který je požadováno zrušení.

an21

3

ZRUŠENÍ

R

 

 

 

 

a

Důvod zrušení

R

 

Uveďte důvod zrušení e-AD a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 10.

n1

 

b

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód důvodu zrušení 0

„O“, je-li kód zrušení 1, 2, 3 nebo 4

(Viz kolonka 3a)

Uveďte všechny další informace týkající se zrušení e-AD.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2


Tabulka 3

(uvedená v čl. 5 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Změna místa určení

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření změny místa určení

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o změně místa určení

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

Aktualizace e-AD

R

 

 

 

 

a

Pořadové číslo

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání po ověření návrhu zprávy o změně místa určení

Při prvním ověření e-AD nastavte 1 a potom zvyšujte o 1 při každé další změně místa určení.

n..2

 

b

ARC

R

 

Uveďte ARC dokladu e-AD, jehož místo určení se změnilo.

an21

 

c

Doba přepravy

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění doba přepravy

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna 92.

an3

 

d

Změna sjednání dopravy

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění osoba odpovědná za sjednání dopravy

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy za použití jedné z následujících hodnot:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

3

=

vlastník zboží

4

=

jiný subjekt.

n1

 

e

Číslo faktury

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění číslo faktury

Uveďte číslo faktury vztahující se na zboží. Není-li faktura ještě vyhotovena, uveďte číslo dodacího listu nebo jiného přepravního dokladu.

an..35

 

f

Datum faktury

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při změně místa určení mění číslo faktury

Datum dokladu uvedeného v kolonce 2e.

date

 

g

Kód způsobu dopravy

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění způsob dopravy

Uveďte způsob dopravy a použijte kódy v příloze II, seznam kódů 7.

n..2

 

h

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód způsobu dopravy uveden a je „jiný“

Popište způsob dopravy.

an..350

 

i

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3

ZMĚNĚNÉ Místo určení

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

n1

4

SUBJEKT Nový příjemce

D

„R“, jestliže se při změně místa určení mění příjemce

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 6

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3 a 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovědné za podání vývozního celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

5

SUBJEKT Místo dodání

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

Pro typový kód místa určení 2 datová skupina:

je „O“ po úspěšném ověření návrhu změny místa určení, jelikož členský stát odeslání může v této kolonce uvést adresu registrovaného příjemce uvedeného v SEED,

neplatí pro návrh změny místa určení.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typový kód místa určení 1

„O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

Pro typové kódy místa určení:

1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

2 a 3: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2 a 3

„O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 5c, 5e a 5f:

„R“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

6

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení podle čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. Viz příloha II, seznam kódů 5.

Zadejte kód celního úřadu, který figuruje na seznamu celních úřadů ve funkci úřadu vývozu.

an8

7

SUBJEKT Nový sjednavatel dopravy

C

„R“ k identifikaci osoby odpovědné za sjednání dopravy, jestliže hodnota v kolonce 2d je „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

8

SUBJEKT Nový dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při změně místa určení mění dopravce

Identifikace nového subjektu, který uskutečňuje dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

9

ÚDAJE O DOPRAVĚ

D

„R“, jestliže se při změně místa určení změnily údaje o dopravě

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku vztahující se na způsob dopravy uvedený v kolonce 2 g, viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků Jednotky

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 9a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Uveďte kód jazyka, viz příloha II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2


Tabulka 4

(uvedená v čl. 5 odst. 3 druhém pododstavci, čl. 5 odst. 6 a čl. 6 odst. 2 písm. b))

Oznámení o změně místa určení/oznámení o rozdělení přepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

 

OZNÁMENÍ O ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍM SPOTŘEBNÍ DANI

R

 

 

 

 

a

Druh oznámení

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uveďte důvod oznámení a použijte jednu z následujících hodnot:

1

=

změna místa určení

2

=

rozdělení přepravy

n1

 

b

Datum a čas oznámení

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

 

c

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uveďte ARC u e-AD, na který se vztahuje oznámení.

an21

 

d

Pořadové číslo

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení (v případě oznámení o změně místa určení) nebo členského státu odeslání (v případě oznámení o rozdělení přepravy)

Uveďte pořadové číslo e-AD.

Při prvním ověření e-AD nastavte 1 a potom zvyšujte o 1 při každé další změně místa určení.

n..2

2

 

NAVAZUJÍCÍ ARC

C

„R“, je-li druh oznámení v kolonce 1a „2“.

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání.

 

9x

 

a

ARC

R

Poskytnou příslušné orgány členského státu odeslání.

 

an21


Tabulka 5

(uvedená v čl. 6 odst. 1 a čl. 8 odst. 2)

Rozdělení přepravy

A

B

C

D

E

F

G

1

e-AD Rozdělení přepravy

R

 

 

 

 

a

Předcházející ARC

R

 

Uveďte kód ARC elektronického správního dokladu, u kterého dochází k rozdělení.

Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

2

Členský Stát Rozdělení přepravy

R

 

 

 

 

a

Kód členského státu

R

 

Uveďte členský stát, na jehož území dochází k rozdělení přepravy, a použijte kód členského státu uvedený v příloze II, seznam kódů 3.

a2

3

e-AD Podrobnosti k rozdělení přepravy

R

 

K rozdělení přepravy dochází úplným nahrazením příslušného e-AD dvěma nebo více novými doklady.

9x

 

a

Místní referenční číslo

R

 

Jedinečné pořadové číslo přidělené pro e-AD odesílatelem za účelem identifikace zásilky v záznamech odesílatele.

an..22

 

b

Doba přepravy

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy mění doba přepravy

Uveďte běžnou dobu potřebnou pro přepravu při zohlednění druhu dopravy a vzdálenosti v hodinách (H) nebo dnech (D) následovaných dvojmístným číslem (příklady: H12 nebo D04). Hodnota „H“ by měla být menší nebo rovna 24. Hodnota „D“ by měla být menší nebo rovna 92.

an3

 

c

Změna sjednání dopravy

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy mění osoba odpovědná za sjednání dopravy

Označte osobu odpovědnou za sjednání první dopravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1

=

odesílatel

2

=

příjemce

3

=

vlastník zboží

4

=

jiný subjekt.

n1

3.1

ZMĚNĚNÉ Místo určení

R

 

 

 

 

a

Typový kód místa určení

R

 

Uveďte místo určení přepravy a použijte jednu z následujících hodnot:

1

=

daňový sklad (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod i) směrnice 2008/118/ES)

2

=

registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) směrnice 2008/118/ES)

3

=

dočasně registrovaný příjemce (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod ii) a čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES)

4

=

přímé dodání (čl. 17 odst. 2 směrnice 2008/118/ES)

6

=

vývoz (čl. 17 odst. 1 písm. a) bod iii) směrnice 2008/118/ES)

8

=

neznámé místo určení (neznámý příjemce; článek 22 směrnice 2008/118/ES)

n1

3.2

SUBJEKT Nový příjemce

C

„O“, je-li typový kód místa určení jiný než 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3, 4 a 6: Změna příjemce při rozdělení přepravy mění tuto datovou skupinu na „R“.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovědné za podání vývozního celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

3.3

SUBJEKT Místo dodání

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typový kód místa určení 1

„O“ pro typové kódy místa určení 2 a 3

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

Pro typové kódy místa určení:

1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

2 a 3: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2 a 3

„O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 3.3c, 3.3e a 3.3f:

„R“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 1

Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.4

ÚŘAD Místo dodání – celní úřad

C

„R“ v případě vývozu (typový kód změněného místa určení 6)

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 3.1a)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu vývozu, ve kterém bude podáno vývozní prohlášení podle čl. 161 odst. 5 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.

Viz příloha II, seznam kódů 5.

Zadejte kód celního úřadu, který figuruje na seznamu celních úřadů ve funkci úřadu vývozu.

an8

3.5

SUBJEKT Nový sjednavatel dopravy

C

„R“ k identifikaci osoby odpovědné za sjednání dopravy, jestliže hodnota v kolonce 3c je „3“ nebo „4“

 

 

 

a

DIČ

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“)

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.6

SUBJEKT Nový dopravce

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný („R“), jestliže se při rozdělení přepravy mění dopravce

Identifikace osoby, která uskutečňuje novou dopravu.

 

 

a

DIČ

O

 

 

an..14

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.7

ÚDAJE O DOPRAVĚ

D

„R“, jestliže se při rozdělení přepravy změnily údaje o dopravě

 

99x

 

a

Kód dopravního prostředku

R

 

Uveďte kód/kódy dopravního prostředku. Viz příloha II, seznam kódů 8.

n..2

 

b

Totožnost dopravních prostředků

C

„R“, je-li kód dopravního prostředku jiný než 5

(Viz kolonka 3.7a)

Je-li kód dopravního prostředku jiný než 5, uveďte registrační číslo dopravního prostředku/dopravních prostředků.

an..35

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jestliže byly použity na dopravním prostředku.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

f

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se dopravy, např. totožnost všech dalších dopravců, informace týkající se dalších dopravních prostředků.

an..350

 

g

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.8

Tělo e-AD

R

 

Pro každý výrobek, který tvoří zásilku, musí být použita zvláštní datová skupina.

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné referenční číslo oznámení výrobku v původním rozděleném e-AD. Jedinečné referenční číslo oznámení musí být pro každý „e-AD Podrobnosti k rozdělení přepravy“ jedinečné.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..3

 

b

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

an..4

 

c

Kód KN

R

 

Uveďte kód KN platný v den oznámení rozdělení přepravy.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n8

 

d

Množství

R

 

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

U přepravy registrovanému příjemci podle čl. 19 odst. 3 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je oprávněn přijmout.

U přepravy určené organizaci osvobozené od spotřební daně podle článku 12 směrnice 2008/118/ES nesmí být množství vyšší, než je množství uvedené v potvrzení o osvobození od spotřební daně.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,3

 

e

Hrubá hmotnost

R

 

Uveďte hrubou hmotnost zásilky (zboží podléhající spotřební dani včetně obalu).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,2

 

f

Čistá hmotnost

R

 

Uveďte hmotnost zboží podléhajícího spotřební dani bez obalu.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,2

 

i

Daňové značení

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se daňových značení požadované členským státem určení.

an..350

 

j

Daňové značení_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

k

Indikátor použitého daňového značení

D

„R“, je-li použito daňové značení

Uveďte „1“, jestliže zboží nese nebo obsahuje daňové značení, nebo „0“, jestliže je zboží nemá.

n1

 

o

Hustota

C

„R“, použije-li se pro dané zboží podléhající spotřební dani

Uveďte případně hustotu při teplotě 15 °C podle tabulky v příloze II, seznam kódů 11.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..5,2

 

p

Obchodní název

O

Členský stát odeslání může rozhodnout, že tento údaj bude povinný

Uveďte obchodní název zboží za účelem identifikace přepravovaných výrobků.

an..350

 

q

Obchodní název_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

r

Obchodní značka výrobků

D

„R“, má-li zboží podléhající spotřební dani obchodní značku

Uveďte obchodní značku zboží, je-li k dispozici.

an..350

 

s

Obchodní značka výrobků_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

3.8.1

OBALY

R

 

 

99x

 

a

Kód druhu obalů

R

 

Uveďte druh obalů a použijte jeden z kódů v příloze II, seznam kódů 9.

an2

 

b

Počet obalů

C

„R“, jsou-li označeny jako „počitatelné“

Uveďte počet obalů, jsou-li počitatelné, podle přílohy II, seznam kódů 9.

n..15

 

c

Totožnost celní závěry

D

„R“, jsou-li použity celní závěry

Uveďte identifikaci celních závěr, jsou-li na obalech použity.

an..35

 

d

Údaje o závěrách

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se těchto celních závěr (např. typ použitých závěr).

an..350

 

e

Údaje o závěrách_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2


Tabulka 6

(uvedená v článku 7 a čl. 8 odst. 3)

Oznámení o přijetí/Oznámení o vývozu zboží

A

B

C

D

E

F

G

1

ATRIBUT

R

 

 

 

 

a

Datum a čas ověření oznámení o přijetí/vývozu zboží

C

Poskytnou příslušné orgány členského státu určení/vývozu po ověření oznámení o přijetí/oznámení o vývozu zboží

Uvedený čas je místní čas.

dateTime

2

PŘEPRAVA ZBOŽÍ PODLÉHAJÍCÍHO SPOTŘEBNÍ DANI e-AD

R

 

 

 

 

a

ARC

R

 

Uveďte ARC dokladu e-AD. Viz příloha II, seznam kódů 2.

an21

 

b

Pořadové číslo

R

 

Uveďte pořadové číslo e-AD.

Při prvním ověření e-AD nastavte 1 a potom zvyšujte o 1 při každé další změně místa určení.

n..2

3

SUBJEKT Příjemce

C

„R“ kromě případů, kdy je datový prvek Druh zprávy v odpovídajícím elektronickém správním dokladu nastaven na „2 – předložení při vývozu s místním celním řízením“

 

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 4

„O“ pro typový kód místa určení 6

Nepoužije se pro typový kód místa určení 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Pro typové kódy místa určení:

1, 2, 3 a 4: uveďte platné registrační číslo SEED oprávněného skladovatele nebo registrovaného příjemce,

6: uveďte daňové identifikační číslo osoby zastupující odesílatele v úřadu vývozu.

an..16

 

b

Jméno subjektu

R

 

 

an..182

 

c

Název ulice

R

 

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

 

an..11

 

e

PSČ

R

 

 

an..10

 

f

Město

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

 

h

Číslo EORI

C

„O“ pro typový kód místa určení 6

Tento datový prvek se nepoužije pro typový kód místa určení 1, 2, 3, 4, 5 a 8

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Uveďte číslo EORI osoby zodpovědné za podání vývozního celního prohlášení, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 5 směrnice 2008/118/ES.

an..17

4

SUBJEKT Místo dodání

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1 a 4

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Uveďte skutečné místo dodání zboží podléhajícího spotřební dani.

 

 

a

Identifikace subjektu

C

„R“ pro typový kód místa určení 1

„O“ pro typové kódy místa určení 2, 3 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

Pro typové kódy místa určení:

1: uveďte platné registrační číslo SEED daňového skladu v místě určení,

2, 3 a 5: uveďte daňové identifikační číslo nebo jakoukoli jinou identifikaci.

an..16

 

b

Jméno subjektu

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3 a 5

„O“ pro typový kód místa určení 4

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

 

an..182

 

c

Název ulice

C

V kolonkách 4c, 4e a 4f:

„R“ pro typové kódy místa určení 2, 3, 4 a 5

„O“ pro typový kód místa určení 1

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

 

an..65

 

d

Číslo domu

O

 

an..11

 

e

PSČ

C

 

an..10

 

f

Město

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

5

ÚŘAD Místo určení

C

„R“ pro typové kódy místa určení 1, 2, 3, 4 a 5

(Viz typové kódy místa určení v kolonce 1a tabulky 1)

 

 

 

a

Referenční číslo úřadu

R

 

Uveďte kód úřadu příslušných orgánů členského státu určení odpovědného za kontrolu zboží podléhajícího spotřební dani v místě určení. Viz příloha II, seznam kódů 5.

an8

6

OZNÁMENÍ o přijetí/vývozu zboží

R

 

 

 

 

a

Datum doručení zboží podléhajícího spotřební dani

R

 

Datum, kdy je ukončena přeprava v souladu s čl. 20 odst. 2 směrnice 2008/118/ES.

Date

 

b

Obecný závěr přijetí

R

 

Možné hodnoty jsou:

1

=

Přijato a vyhovuje

2

=

Přijato, i když nevyhovuje

3

=

Přijetí odmítnuto

4

=

Přijetí částečně odmítnuto

21

=

Výstup přijat a vyhovuje

22

=

Výstup přijat, i když nevyhovuje

23

=

Výstup odmítnut

n..2

 

c

Doplňující informace

O

 

Uveďte všechny další informace týkající se přijetí zboží podléhajícího spotřební dani.

an..350

 

d

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2

7

TĚLO OZNÁMENÍ o přijetí/vývozu zboží

C

„R“, je-li hodnota kódu obecného závěru přijetí jiná než 1 a 21

(Viz kolonka 6b)

 

999x

 

a

Jedinečné referenční číslo oznámení

R

 

Uveďte jedinečné referenční číslo příslušného e-AD (kolonka 17a tabulky 1) vztahujícího se na stejné zboží podléhající spotřební dani jako v příslušném e-AD, pro které se použije jiný kód než 1 a 21.

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..3

 

b

Indikátor nedostatečného nebo nadměrného množství

D

„R“, je-li u dotčeného záznamu v těle oznámení zjištěno nedostatečné nebo nadměrné množství

Možné hodnoty jsou:

S

=

nedostatečné množství

E

=

nadměrné množství

a1

 

c

Vysledované nedostatečné nebo nadměrné množství

C

„R“, je-li uveden indikátor v kolonce 7b

Uveďte množství (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz seznamy kódů 11 a 12).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,3

 

d

Kód výrobku podléhajícího spotřební dani

R

 

Uveďte platný kód výrobku podléhajícího spotřební dani, viz příloha II, seznam kódů 11.

an4

 

e

Odmítnuté množství

C

„R“, je-li hodnota kódu obecného závěru přijetí 4

(Viz kolonka 6b)

Uveďte množství u každého záznamu v těle oznámení, u kterého došlo k odmítnutí zboží podléhajícího spotřební dani (v příslušných měrných jednotkách pro kód výrobku – viz příloha II, seznamy kódů 11 a 12).

Hodnota tohoto datového prvku musí být větší než nula

n..15,3

7.1

DŮVOD, PROČ NEVYHOVUJE

D

„R“ pro každý záznam v těle oznámení, pro který se použije kód obecného závěru přijetí 2, 3, 4, 22 nebo 23

(Viz kolonka 6b)

 

9x

 

a

Důvod, proč nevyhovuje

R

 

Možné hodnoty jsou:

0

=

Jiný

1

=

Nadměrné množství

2

=

Nedostatečné množství

3

=

Poškozené zboží

4

=

Porušená závěra

5

=

Oznámeno v rámci režimu ECS („Export Control System“, systém řízení vývozu)

7

=

Množství převyšuje množství uvedené v dočasném povolení

n1

 

b

Doplňující informace

C

„R“, je-li kód důvodu, proč nevyhovuje, 0

„O“ při použití kódů důvodu, proč nevyhovuje, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 7

(Viz kolonka 7.1a)

Uveďte všechny další informace týkající se přijetí zboží podléhajícího spotřební dani.

an..350

 

c

Doplňující informace_LNG

C

„R“, je-li použito odpovídající textové pole

Pro definici jazyka používaného pro tuto datovou skupinu uveďte kód jazyka uvedený v příloze II, seznam kódů 1.

a2“


(1)  Nařízení Komise (ES) č. 31/96 ze dne 10. ledna 1996 o potvrzení o osvobození od spotřební daně (Úř. věst. L 8, 11.1.1996, s. 11).

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (Úř. věst. L 128, 27.5.2009, s. 15).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 67).

(4)  Nařízení Komise (ES) č. 607/2009 ze dne 14. července 2009, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o chráněná označení původu a zeměpisná označení, tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu některých vinařských produktů (Úř. věst. L 193, 24.7.2009, s. 60).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (Úř. věst. L 39, 13.2.2008, s. 16).

(6)  Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21).


PŘÍLOHA II

Tabulka v bodě 11 (výrobky podléhající spotřební dani) přílohy II nařízení (ES) č. 684/2009 se mění takto:

1)

v řádku pro kód výrobku podléhajícího spotřební dani T200 se položka pro „popis“ nahrazuje tímto:

„cigarety podle článku 3 směrnice Rady 2011/64/EU (*), a produkty, které se považují za cigarety podle čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice;

(*)  Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových výrobků, (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24)“."

2)

v řádku pro kód výrobku podléhajícího spotřební dani T300 se položka pro „popis“ nahrazuje tímto:

„Doutníky a doutníčky podle článku 4 směrnice 2011/64/EU“;

3)

v řádku pro kód výrobku podléhajícího spotřební dani T400 se položka pro „popis“ nahrazuje tímto:

„Jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2011/64/EU“;

4)

v řádku pro kód výrobku podléhajícího spotřební dani T500 se položka pro „popis“ nahrazuje tímto:

„Tabák ke kouření podle čl. 5 odst. 1 směrnice 2011/64/EU, jiný než jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice, a produkty považované za tabák ke kouření jiný než jemně řezaný tabák k ruční výrobě cigaret v souladu s čl. 2 odst. 2 uvedené směrnice“.Top