EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0361

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2016/361 ze dne 10. března 2016, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (oznámeno pod číslem C(2016) 1450) (Text s významem pro EHP)

C/2016/1450

OJ L 67, 12.3.2016, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Implicitně zrušeno 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/361/oj

12.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/57


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/361

ze dne 10. března 2016,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie

(oznámeno pod číslem C(2016) 1450)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 12 odst. 1 a 4 a čl. 19 úvodní větu a písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 92/65/EHS stanoví podmínky pro dovoz mimo jiné spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie. Tyto podmínky musí být přinejmenším rovnocenné podmínkám platným pro obchod mezi členskými státy.

(2)

Směrnice 2009/156/ES stanoví veterinární pravidla pro dovoz živých koňovitých do Unie. Stanoví, že dovoz koňovitých do Unie je povolen pouze z těch třetích zemí, které splňují určité veterinární požadavky.

(3)

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES (3) stanoví seznam třetích zemí nebo, v případě regionalizace, jejich částí, ze kterých mají členské státy povolit dovoz koňovitých a jejich spermatu, vajíček a embryí, a uvádí ostatní podmínky, které se na tento dovoz vztahují. Tento seznam je uveden v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

(4)

V souvislosti s konáním jezdeckých akcí v rámci soutěže Global Champions Tour ve dnech 29. dubna–1. května 2016 pod záštitou Mezinárodní jezdecké federace (Fédération Equestre Internationale, FEI) požádaly příslušné čínské orgány o uznání pásma prostého nákaz koňovitých v metropolitní oblasti Šanghaj, přímo dostupného z nedalekého mezinárodního letiště. S ohledem na dočasnou povahu speciálně vybudovaných zařízení na parkovišti výstaviště, kde se konala světová výstava EXPO 2010, je vhodné stanovit pouze dočasné schválení tohoto pásma.

(5)

Na základě záruk a informací, které čínské orgány poskytly, a s cílem na omezenou dobu povolit z části čínského území zpětný dovoz evidovaných koní po jejich dočasném vývozu v souladu s požadavky rozhodnutí Komise 93/195/EHS (4) přijala Komise prováděcí rozhodnutí (EU) 2015/557 (5), kterým dočasně schválila čínskou oblast CN-2 pro účely jezdecké akce v rámci soutěže Global Champions Tour ve dnech 8.–10. května 2015.

(6)

Jelikož se bude zmíněná jezdecká akce v roce 2016 opakovat za stejných veterinárních a karanténních podmínek, jaké platily i v roce 2015, je vhodné odpovídajícím způsobem upravit u oblasti CN-2 datum ve sloupci 15 tabulky v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES.

(7)

Rozhodnutí 2004/211/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Ve sloupci 15 řádku pro čínskou oblast CN-2 v tabulce v příloze I rozhodnutí 2004/211/ES se slova „platí od 25. dubna do 25. května 2015“ nahrazují slovy „platí od 15. dubna do 15. května 2016“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. března 2016.

Za Komisi

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1).

(5)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2015/557 ze dne 31. března 2015, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2004/211/ES, pokud jde o položku týkající se Číny v seznamu třetích zemí a jejich částí, ze kterých je povolen dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých do Unie (Úř. věst. L 92, 8.4.2015, s. 107).


Top