EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0358

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2016/358 ze dne 8. března 2016, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francouzské republice uplatňovat snížené sazby daně z benzínu a nafty používaných jako pohonné hmoty

OJ L 67, 12.3.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/358/oj

12.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 67/35


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2016/358

ze dne 8. března 2016,

kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES povoluje Francouzské republice uplatňovat snížené sazby daně z benzínu a nafty používaných jako pohonné hmoty

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (1), a zejména na článek 19 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/193/EU (2) povoluje Francouzské republice (dále jen „Francie“) uplatňovat po dobu tří let snížené sazby daně z nafty a bezolovnatého benzínu pro účely správní reformy zahrnující decentralizaci některých zvláštních pravomocí, které byly dříve vykonávány na ústřední úrovni. Rozhodnutí 2013/193/EU pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2015.

(2)

Dopisem ze dne 20. října 2015 požádala Francie, aby měla možnost povolit francouzským regionům uplatňovat snížení daňových sazeb nepřesahující 17,7 EUR na 1 000 litrů bezolovnatého benzínu a 11,5 EUR na 1 000 litrů nafty na dalších dva roky po 31. prosinci 2015.

(3)

Prováděcí rozhodnutí 2013/193/EU, bylo přijato na základě skutečnosti, že opatření požadované Francií splňovalo požadavky uvedené v článku 19 směrnice 2003/96/ES, který umožňujeosvobození od daně nebo její snížení výhradně z důvodů některé zvláštní politiky. Zejména bylo konstatováno, že uvedené opatření nebude bránit řádnému fungování vnitřního trhu. Rovněž bylo konstatováno, že opatření je v souladu s příslušnými politikami Unie.

(4)

Vnitrostátní opatření tvoří součást politiky zaměřené na posílení správní účinnosti zvýšením kvality veřejných služeb a snížením jejich nákladů a je rovněž součástí politiky decentralizace. Francie hodlá poskytnout svým regionům další podnět ke zlepšování kvality jejich správy transparentním způsobem. V tomto ohledu rozhodnutí 2013/193/EU požaduje, aby snížení souvisela s objektivní sociálně-ekonomickou situací v jednotlivých regionech, ve kterých jsou uplatňována. V důsledku toho řada regionů s nižším než průměrným hrubým domácám produktem nebo s vyšší než průměrnou nezaměstnaností uplatňovala nižší sazby. Vnitrostátní opatření se celkově opírá o zvláštní politické důvody.

(5)

Z přísných omezení pro snížení sazeb v jednotlivých regionech a ze skutečnosti, že z opatření je vyloučena nafta používaná jako pohonná hmota k obchodním účelům, vyplývá, že nebezpečí narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu je velmi malé.

(6)

Nebyly oznámeny žádné překážky bránící řádnému fungování vnitřního trhu, ani pokud jde konkrétněji o oběh uvedených produktů jakožto produktů podléhajících spotřební dani.

(7)

Tomuto opatření bude předcházet zvýšení daní. Na základě těchto skutečností a s ohledem na podmínky pro povolení, jakož i na získané zkušenosti se v této fázi nezdá, že by vnitrostátní opatření bylo v rozporu s politikami Unie v oblasti energetiky a změny klimatu.

(8)

Z čl. 19 odst. 2 směrnice 2003/96/ES vyplývá, že každé povolení udělené na základě uvedeného článku musí být přesně časově omezené. Francie požádala, aby bylo povolení uděleno na dobu dvou let. Je proto vhodné omezit dobu použitelnosti tohoto rozhodnutí na dva roky.

(9)

Mělo by být zajištěno, aby Francie mohla specifické snížení, jehož se toto rozhodnutí týká, uplatňovat v přímé návaznosti na situaci existující před 1. lednem 2016 na základě prováděcího rozhodnutí 2013/193/EU. Proto by požadované povolení mělo být uděleno s účinkem od 1. ledna 2016.

(10)

Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování pravidel Unie týkajících se státní podpory,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Francii se povoluje uplatňovat snížené sazby daně z bezolovnatého benzinu a nafty používaných jako pohonné hmoty. Na naftu používanou jako pohonná hmota k obchodním účelům ve smyslu čl. 7 odst. 2 směrnice 2003/96/ES se tato snížení nevztahují.

2.   Správním regionům lze povolit uplatňování odstupňovaných snížení, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

snížení nepřesahují 17,7 EUR na 1 000 litrů bezolovnatého benzínu a 11,5 EUR na 1 000 litrů nafty;

b)

snížení nejsou větší než rozdíl mezi úrovněmi zdanění nafty používané jako pohonná hmota k neobchodním účelům a nafty používané jako pohonná hmota k obchodním účelům;

c)

snížení se odvíjejí od objektivních sociálně-ekonomických podmínek regionů, v nichž se uplatňují;

d)

uplatňováním regionálních snížení nevzniká některému regionu konkurenční výhoda při obchodu uvnitř Unie.

3.   Snížené sazby musí být v souladu s požadavky směrnice 2003/96/ES, a zejména s minimálními sazbami stanovenými v článku 7 uvedené směrnice.

Článek 2

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení.

Použije se ode dne 1. ledna 2016.

Pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2017.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno Francouzské republice.

V Bruselu dne 8. března 2016.

Za Radu

předseda

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 51.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady 2013/193/EU ze dne 22. dubna 2013, kterým se v souladu s článkem 19 směrnice 2003/96/ES Francouzské republice povoluje uplatňovat odstupňované sazby daně z pohonných hmot (Úř. věst. L 113, 25.4.2013, s. 15).


Top