EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0313

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/313 ze dne 1. března 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity (Text s významem pro EHP)

C/2016/1198

OJ L 60, 5.3.2016, p. 5–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; Implicitně zrušeno 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/313/oj

5.3.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 60/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/313

ze dne 1. března 2016,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o doplňkové měření sledování likvidity pro podávání zpráv týkajících se likvidity

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 415 odst. 3 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Kapitola 7 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 680/2014 (2) stanoví podmínky podávání zpráv týkajících se likvidity ze strany úvěrových institucí na individuálním a konsolidovaném základě. Za účelem zvýšení účinnosti dohledu nad likviditou je na místě požadovat vykazování doplňkového měření sledování likvidity podle čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013. To by mělo poskytnout úplnější přehled likviditní pozice instituce přiměřený povaze, rozsahu a komplexnosti činností dané instituce.

(2)

Doplňková měření sledování likvidity, jež mají být vykazována, by měla zahrnovat: měření založená na koncentraci financování v členění podle protistrany a druhu produktu, neboť tato měření identifikují protistrany a nástroje, které jsou natolik relevantní, že výběr prostředků nebo klesající tržní likvidita by mohly vyvolat problémy s likviditou; měření založená na koncentraci vyrovnávací kapacity v členění podle emitenta nebo protistrany, neboť uvedená měření poskytují informace o koncentraci vykazujících institucí v členění podle deseti největších držeb aktiv nebo položek likvidity poskytnutých instituci, a měření založená na cenách za financování s odlišnými dobami trvání a prodloužení financování, která představují informace, jež jsou cenné v průběhu určitého období, tak jak jsou orgány dohledu informovány o změnách v maržích, objemech a dobách financování.

(3)

Vykazování doplňkových měření sledování likvidity by měly příslušné orgány použít jako součást procesu přezkumu a hodnocení v rámci dohledu, jakož i v rámci kolegií orgánů dohledu a jako nástroj včasného varování pro každodenní dohled.

(4)

Vykazování doplňkového měření sledování likvidity by mělo být sladěno s úrovní uplatňování a vykazování pro požadavek týkající se krytí likvidity v souladu s články 6 až 10 a s čl. 415 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

(5)

V zájmu zajištění proporcionality by mělo být namísto měsíčního vykazování povoleno čtvrtletní vykazování, pokud instituce není součástí skupiny, jejíž dceřiné společnosti nebo mateřské instituce se nacházejí v jiných jurisdikcích, než je jurisdikce jejího příslušného orgánu, a bilanční suma instituce představuje pouze malou část součtu individuálních bilančních sum všech institucí v dotyčném členském státě a celkový objem aktiv instituce není významný.

(6)

Vzhledem k významu vykazování doplňkového měření sledování likvidity pro náležitý dohled a jako nástroj včasného varování pro každodenní dohled by se toto nařízení mělo použít co nejdříve. Nicméně pro usnadnění počátečního provádění tohoto nařízení institucemi a příslušnými orgány během prvních šesti měsíců jeho uplatňování by měl termín pro předkládání údajů týkající se měsíčního vykazování doplňkového měření sledování likvidity připadnout nikoli na patnáctý, nýbrž na třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(8)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3).

(9)

V souladu s postupem stanoveným v článku 15 nařízení (EU) č. 1093/2010 schválila Komise pozměněný návrh prováděcích technických norem předložený orgánem EBA s odůvodněním navrhovaných změn. Orgán EBA předložil formální stanovisko, v němž navrhované změny přijal s výjimkou těch, které se týkají vykazování likvidních aktiv a očekávaného peněžního přítoku a odtoku (tabulka splatností), a uvedl řadu důvodů ve prospěch svého přístupu.

(10)

Komise pečlivě posoudila důvody předložené orgánem EBA ve prospěch přijetí pravidel pro vykazování pro tabulku splatností na základě prozatímního přístupu k vykazování podle nařízení (EU) č. 575/2013. Tento přístup však bude třeba změnit, aby byl plně v souladu s konečným přístupem stanoveným v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (4), jehož použitelnost nastala dne 1. října 2015.

(11)

Komise plně uznává význam tabulky splatností jako nástroje dohledu. Komise se však domnívá, že přínosy pro dohled dosažené povinným vykazováním podle tabulky splatností, vycházejícího z neaktuálního přístupu k vykazování, nejsou přiměřené dodatečné regulační zátěži a zdvojení nákladů na dodržování předpisů. Orgán EBA by měl tabulku splatností co nejdříve aktualizovat na základě vykazování, jež bude plně v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 a předložit ji Komisi ke schválení. Mezitím a do doby, než bude schváleno povinné vykazování pro tabulku splatností tam, kde je nezbytné a opodstatněné, mohou orgány dohledu požadovat dodatečné vykazování, jež v tomto prováděcím nařízení není stanoveno, rovněž podle čl. 412 odst. 5 nařízení (EU) č. 575/2013.

(12)

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 se mění takto:

1.

V článku 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:

„g)

doplňkové měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.“;

2.

vkládá se nová kapitola 7b, která zní:

„KAPITOLA 7b

FORMÁT A ČETNOST ZPRÁV O DOPLŇKOVÉM MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY NA INDIVIDUÁLNÍM A KONSOLIDOVANÉM ZÁKLADĚ

Článek 16b

1.   Za účelem podávání zpráv o doplňkovém měření sledování likvidity v souladu s čl. 415 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013 na individuálním a konsolidovaném základě předkládají instituce s měsíční periodicitou všechny tyto informace:

a)

informace uvedené v příloze XVIII v souladu s pokyny v příloze XIX;

b)

informace uvedené v příloze XX v souladu s pokyny v příloze XXI.

2.   Odchylně od odstavce 1 smí instituce podávat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity se čtvrtletní periodicitou, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

instituce není součástí skupiny, jejíž dceřiné společnosti nebo mateřské instituce se nacházejí v jiných jurisdikcích, než je jurisdikce příslušného orgánu dané instituce;

b)

poměr individuální bilanční sumy instituce vůči součtu individuálních bilančních sum všech institucí v dotyčném členském státě je nižší než 1 % po dobu dvou po sobě následujících let, které předcházejí sledovanému roku;

c)

celková aktiva instituce vypočítaná v souladu se směrnicí Rady 86/635/EHS (5) jsou nižší než 30 miliard EUR.

Pro účely písmene b) jsou údaje o bilanční sumě pro výpočet daného poměru založeny na auditovaných údajích z konce roku pro rok před rokem předcházejícím referenčnímu datu sledovaného období.

3.   Pro účely povinností stanovených v odstavcích 1 a 2 je prvním měsícem, za který se mají podat zprávy o doplňkovém měření sledování likvidity, duben 2016.

(5)  Směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí (Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1).“;"

3.

v článku 18 se doplňuje šestý pododstavec, který zní:

„Odchylně od čl. 3 odst. 1 písm. a) je v případě měsíců od dubna 2016 do října 2016 včetně termínem pro měsíční vykazování doplňkového měření sledování likvidity třicátý kalendářní den po referenčním datu sledovaného období.“;

4.

Doplňují se přílohy XVIII až XXI v souladu se zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. března 2016.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 680/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Úř. věst. L 191, 28.6.2014, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavek na úvěrové instituce týkající se krytí likvidity (Úř. věst. L 11, 17.1.2015, s. 1).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA XVIII

DOPLŇKOVÉ MĚŘENÍ SLEDOVÁNÍ LIKVIDITY PODLE ČL. 415 ODST. 3 PÍSM. b) NAŘÍZENÍ (EU) č. 575/2013

ŠABLONY DMSL

Číslo šablony

Kód šablony

Název šablony / skupiny šablon

ŠABLONY PRO DOPLŇKOVÉ NÁSTROJE SLEDOVÁNÍ

67

C 67.00

KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY

68

C 68.00

KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU

69

C 69.00

CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ

70

C 70.00

REFINANCOVÁNÍ


C 67.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE PROTISTRANY

osa z

Měny celkem a významné měny

Koncentrace financování podle protistrany

 

Název protistrany

Kód LEI

Odvětví protistrany

Sídlo protistrany

Druh produktu

Přijatá částka

Vážený průměr počáteční splatnosti

Vážený průměr zbytkové splatnosti

Řádek

ID

010

020

030

040

050

060

070

080

010

1.

DESET NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROTISTRAN, KAŽDÁ S PODÍLEM PŘESAHUJÍCÍM 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,01

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,02

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,03

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,04

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,05

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,06

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1,07

 

 

 

 

 

 

 

 

090

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1,09

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1,10

 

 

 

 

 

 

 

 

120

2.

VŠECHNY OSTATNÍ ZÁVAZKY

 

 

 

 

 

 

 

 


C 68.00 – KONCENTRACE FINANCOVÁNÍ PODLE DRUHU PRODUKTU

osa z

Měny celkem a významné měny

Koncentrace financování podle druhu produktu

Řádek

ID

Název produktu

Celková přijatá částka

Částka, která je kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

Částka, která není kryta systémem pojištění vkladů podle směrnice 94/19/ES nebo rovnocenným systémem pojištění vkladů ve třetí zemi

Vážený průměr počáteční splatnosti

Vážený průměr zbytkové splatnosti

 

 

 

010

020

030

040

050

PRODUKTY PŘESAHUJÍCÍ 1 % CELKOVÉHO OBJEMU ZÁVAZKŮ

010

1

RETAILOVÉ FINANCOVÁNÍ

 

 

 

 

 

020

1,1

Vklady na požádání

 

 

 

 

 

030

1,2

Termínované vklady s počáteční splatností kratší než 30 dnů

 

 

 

 

 

040

1,3

Termínované vklady s počáteční splatností delší než 30 dnů

 

 

 

 

 

050

1.3.1

s pokutou za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti

 

 

 

 

 

060

1.3.2

bez pokuty za předčasný výběr, jejíž výše významně přesahuje ztrátu úroků za dobu zbývající do termínu splatnosti

 

 

 

 

 

070

1,4

Spořicí účty

 

 

 

 

 

080

1.4.1

s výpovědní lhůtou pro výběr delší než 30 dnů

 

 

 

 

 

090

1.4.2

bez výpovědní lhůty pro výběr delší než 30 dnů

 

 

 

 

 

100

2

VELKOOBCHODNÍ FINANCOVÁNÍ

 

 

 

 

 

110

2,1

Nezajištěné velkoobchodní financování

 

 

 

 

 

120

2.1.1

z toho finanční zákazníci

 

 

 

 

 

130

2.1.2

z toho nefinanční zákazníci

 

 

 

 

 

140

2.1.3

z toho od subjektů ve skupině

 

 

 

 

 

150

2,2

Zajištěné velkoobchodní financování

 

 

 

 

 

160

2.2.1

z toho repa

 

 

 

 

 

170

2.2.2

z toho emise krytých dluhopisů

 

 

 

 

 

180

2.2.3

z toho emise cenných papírů krytých aktivy

 

 

 

 

 

190

2.2.4

z toho od subjektů ve skupině

 

 

 

 

 


C 69.00 – CENY ZA RŮZNÉ DOBY TRVÁNÍ FINANCOVÁNÍ

osa z

Měny celkem a významné měny

Ceny za různé doby trvání financování

 

Jednodenní

1 týden

1 měsíc

3 měsíce

6 měsíců

1 rok

2 roky

5 let

10 let

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Rozpětí

Objem

Řádek

ID

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

1

Celkový objem financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1,1

z toho: retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1,2

z toho: nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1,3

z toho: zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,4

z toho: prioritní nezajištěné cenné papíry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1,5

z toho: kryté dluhopisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1,6

z toho: cenné papíry zajištěné aktivy včetně ABCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 70.00 – REFINANCOVÁNÍ

osa z

Měny celkem a významné měny

Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

1.1

1

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

010

1.1

1

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

010

1.1

1

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

1.1.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

1.1.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

1.1.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

1,2

2

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

1.2.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

1.2.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

1.2.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

090

1,3

3

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

090

1,3

3

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

090

1.3

3

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

1.3.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

1.3.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

1.3.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

1.4

4

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

1.4.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

1.4.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

1.4.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

1.5

5

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

1.5.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

1.5.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

1.5.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

210

1.6

6

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

210

1.6

6

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

210

1.6

6

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1.6.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

1.6.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

1.6.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

1.7

7

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

1.7.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1.7.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

1.7.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

1.8

8

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

1.8.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

1.8.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

1.8.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

330

1.9

9

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

330

1.9

9

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

330

1.9

9

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

340

1.9.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350

1.9.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360

1.9.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

1.10

10

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

1.10.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

390

1.10.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400

1.10.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

1,11

11

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

1.11.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430

1.11.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

440

1.11.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

450

1,12

12

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

450

1,12

12

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

450

1,12

12

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

1.12.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

1.12.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

1.12.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

490

1,13

13

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1.13.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

510

1.13.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520

1.13.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

1,14

14

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

540

1.14.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550

1.14.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

560

1.14.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

570

1,15

15

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

570

1,15

15

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

570

1,15

15

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

580

1.15.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

590

1.15.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

1.15.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

610

1,16

16

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620

1.16.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630

1.16.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640

1.16.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650

1,17

17

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660

1.17.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

670

1.17.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680

1.17.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

690

1,18

18

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

690

1,18

18

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

690

1,18

18

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

1.18.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710

1.18.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720

1.18.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730

1,19

19

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

1.19.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

1.19.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

760

1.19.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

770

1.20

20

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

780

1.20.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

790

1.20.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1.20.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

810

1,21

21

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 14 dní ≤ 1 měsíc

> 1 měsíc ≤ 3 měsíce

> 3 měsíce ≤ 6 měsíců

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

810

1,21

21

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

> 6 měsíců

‚Celkem čistá hodnota peněžní toky‘

Průměrná doba financování (v dnech)

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Termín splatných prostředků

Termín refinancovaných prostředků

Termín nových prostředků

Celkový profil financování

Řádek

ID

Den

Položka

250

260

270

280

290

300

310

320

330

810

1,21

21

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

1.21.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

830

1.21.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

840

1.21.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850

1,22

22

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

860

1.22.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

870

1.22.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

880

1.22.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

890

1,23

23

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

900

1.23.1

retailové vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

910

1.23.2

nezajištěné velké komerční vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920

1.23.3

zajištěné financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Refinancování

 

Jednodenní

> 1 den ≤ 7 dní

> 7 dní ≤ 14 dní

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Splatné

Refinancování

Nové prostředky

Čistá hodnota

Řádek

ID

Den

Položka

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

930

1,24

24

financování celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940

1.24.1

retailové vklady