EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1874

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2015/1874 ze dne 8. října 2015 o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením

OJ L 275, 20.10.2015, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1874/oj

20.10.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/35


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2015/1874

ze dne 8. října 2015

o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/JVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s článkem 6 rozhodnutí 2005/387/JVV byla na zvláštním zasedání rozšířeného vědeckého výboru Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost vypracována zpráva o hodnocení rizik 4-metamfetaminu a Komise tuto zprávu obdržela dne 29. listopadu 2012.

(2)

4-metamfetamin je syntetický derivát amfetaminu substituovaný methylem na benzenovém jádře, který byl zachycen převážně ve formě prášku a pasty ve vzorcích obsahujících amfetamin a kofein, ale objevil se i ve formě tablet a v kapalné formě. Objevil se na ilegálním trhu s amfetaminem, kde je prodáván a užíván jako kontrolovaná látka amfetamin. V jednom případě bylo nahlášeno, že tato látka byla zjištěna v komerčním výrobku prodávaném na internetu. Hlavním chemickým prekurzorem pro syntézu 4-metamfetaminu je 4-methylbenzyl(methyl)keton (4-methyl-BMK), který se zdá být komerčně dostupný na internetu a není regulován podle Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1988 proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami.

(3)

Specifické fyzické účinky 4-metamfetaminu byly uživateli hlášeny jen zřídka, jelikož si obvykle nejsou vědomi toho, že tuto látku užili. Z několika zpráv, které jsou k dispozici, však vyplývá, že tato látka má stimulující účinky. Dostupné omezené údaje týkající se člověka naznačují, že mezi nepříznivé účinky 4-metamfetaminu patří hypertermie, vysoký krevní tlak, nechutenství, nevolnost, pocení, žaludeční neuróza, kašel, zvracení, bolesti hlavy, bušení srdce, nespavost, paranoia, úzkostné stavy a deprese. Stávající údaje nepostačují k určení relativního potenciálu této látky vytvářet závislost.

(4)

Podle omezených zdrojů údajů, které jsou k dispozici, je akutní toxicita 4-metamfetaminu podobná jako u jiných stimulantů. Určité důkazy nasvědčují tomu, že v kombinaci s jinými látkami, včetně amfetaminu a kofeinu, může existovat vyšší riziko celkově zvýšené toxicity.

(5)

Celkem bylo ve čtyřech členských státech zaznamenáno 21 úmrtí, při nichž byla v posmrtně odebraných vzorcích zjištěna přítomnost 4-metamfetaminu jako jediné látky nebo v kombinaci s jednou či více látkami, zejména s amfetaminem. Ačkoli z dostupných informací nelze s jistotou určit, jakou úlohu 4-metamfetamin při těchto úmrtích sehrál, byl v některých případech převládající zjištěnou drogou vyskytující se v úrovních srovnatelných s úrovněmi zjištěnými v případech úmrtí způsobených užíváním amfetaminu.

(6)

4-metamfetamin byl zjištěn v 15 členských státech a jeden členský stát informoval o výrobě této látky na svém území. Konkrétní prevalenci pro 4-metamfetamin je obtížné odhadnout. Nejsou k dispozici žádné informace o specifické poptávce po této látce od skupin uživatelů a v internetových obchodech se s ní neobchoduje.

(7)

Dostupné informace naznačují, že 4-metamfetamin vyrábí a distribuují tytéž skupiny organizovaného zločinu, které jsou zapojeny do výroby amfetaminu a obchodování s ním.

(8)

4-metamfetamin nemá v Unii žádnou známou, prokázanou nebo uznávanou lékařskou hodnotu nebo lékařské použití a neexistuje pro něj v Unii žádná registrace. Kromě toho, že se používá jako analytický referenční standard a ve vědeckém výzkumu, nic nenasvědčuje tomu, že může být používán pro jakékoli jiné legitimní účely.

(9)

4-metamfetamin není a nebyl předmětem hodnocení v rámci systému OSN. V osmi členských státech je předmětem kontroly podle jejich právních předpisů upravujících kontrolu drog naplňujících jejich závazky vyplývajících z Úmluvy Organizace spojených národů o psychotropních látkách z roku 1971. Dva další členské státy uplatňují na tuto látku obecnou definici fenylethylaminu stanovenou ve svých vnitrostátních právních předpisech a jeden členský stát ji kontroluje na základě svých právních předpisů týkajících se léčivých přípravků.

(10)

Ze zprávy o hodnocení rizik vyplývá, že dostupné vědecké důkazy o vlastnostech a rizicích 4-metamfetaminu jsou jen omezené a že k určení celkových zdravotních a společenských rizik, která představuje, by bylo zapotřebí dalšího výzkumu. Dostupné důkazy jsou však dostatečným důvodem k podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením v celé Unii. Tato látka představuje zdravotní rizika, jak dokládá zjištění její přítomnosti v souvislosti s několika hlášenými případy úmrtí, zejména při užití v kombinaci s jinými látkami, je velmi podobná amfetaminu, pokud jde o vzhled a účinky, uživatelé ji mohou užít nevědomky a má omezenou lékařskou hodnotu či lékařské použití; proto by 4-metamfetamin měl být podroben kontrolním opatřením v celé Unii.

(11)

Deset členských států 4-metamfetamin již podrobuje kontrole; podrobení této látky kontrolním opatřením v celé Unii by tedy pomohlo zamezit vzniku potíží při přeshraničním vymáhání práva a v justiční spolupráci.

(12)

Kontrolní opatření na úrovni celé Unie mohou rovněž pomoci předejít tomu, aby se 4-metamfetamin stal alternativou k amfetaminu na trzích se zakázanými drogami.

(13)

Za účelem rychlé a odborně podložené reakce na úrovni Unie na výskyt nových psychoaktivních látek, které odhalí a nahlásí členské státy, svěřuje rozhodnutí 2005/387/JVV Radě prováděcí pravomoc podrobit tyto látky kontrolním opatřením v celé Unii. Podmínky a postup pro výkon této prováděcí pravomoci byly splněny, a proto by mělo být přijato prováděcí rozhodnutí s cílem podrobit 4-metamfetamin kontrole v celé Unii.

(14)

Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí Rady 2013/129/EU (2), které zrušil Soudní dvůr Evropské unie (dále jen „Soudní dvůr“) rozsudkem ze dne 16. dubna 2015 ve věci C-317/13 (3). V tomto rozsudku Soudní dvůr rozhodl, že účinky rozhodnutí 2013/129/EU mají být zachovány, dokud nenabudou účinnosti nové akty určené k nahrazení uvedeného rozhodnutí. Rozhodnutí 2013/129/EU proto pozbývá účinnosti ke dni vstupu tohoto rozhodnutí v platnost.

(15)

V zájmu zajištění kontinuity kontrolních opatření v celé Unii, pokud jde 4-metamfetamin, by tímto rozhodnutím neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro podrobení této nové psychoaktivní látky kontrolním opatřením a trestům stanoveným jejich vnitrostátními právními předpisy, jak jsou stanoveny v článku 2 rozhodnutí 2013/129/EU.

(16)

Pro Dánsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.

(17)

Pro Irsko je rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se účastní přijímání a používání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV.

(18)

Pro Spojené království není rozhodnutí 2005/387/JVV závazné, a proto se neúčastní přijímání tohoto rozhodnutí, kterým se provádí rozhodnutí 2005/387/JVV, a toto rozhodnutí pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nová psychoaktivní látka 4-metamfetamin se podrobuje kontrolním opatřením v celé Unii.

Článek 2

Rozhodnutí 2013/129/EU pozbývá účinnosti dnem vstupu tohoto rozhodnutí v platnost, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůty pro podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením a trestům stanoveným jejich vnitrostátními právními předpisy, jak jsou stanoveny v článku 2 rozhodnutí 2013/129/EU.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto rozhodnutí se použije v souladu se Smlouvami.

V Lucemburku dne 8. října 2015.

Za Radu

předseda

J. ASSELBORN


(1)  Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.

(2)  Rozhodnutí Rady 2013/129/EU ze dne 7. března 2013 o podrobení 4-metamfetaminu kontrolním opatřením (Úř. věst. L 72, 15.3.2013, s. 11).

(3)  Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. dubna 2015, Parlament v. Rada, C-317/13, ECLI:EU:C:2015:223.


Top