EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0758

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES

OJ L 123, 19.5.2015, p. 77–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/758/oj

19.5.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 123/77


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/758

ze dne 29. dubna 2015

o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES byl zřízen komplexní systém Unie pro schvalování typu motorových vozidel (3).

(2)

Technické požadavky na schvalování typu motorových vozidel z hlediska řady bezpečnostních a environmentálních prvků byly na úrovni Unie harmonizovány s cílem zajistit v celé Unii vysokou úroveň bezpečnosti silničního provozu.

(3)

Zavedení systému eCall do všech vozidel a ve všech členských státech je jedním z hlavních cílů Unie v oblasti bezpečnosti silničního provozu od roku 2003. Pro dosažení tohoto cíle byla zahájena řada iniciativ v rámci dobrovolného zavedení systému, ale dosud nebylo dosaženo dostatečného pokroku.

(4)

Za účelem dalšího zlepšení bezpečnosti silničního provozu navrhla Komise ve sdělení ze dne 21. srpna 2009 nazvaném „Systém eCall: čas jej zavést“ nová opatření pro zavedení palubní služby tísňového volání. Jedním z navrhovaných opatření bylo zavedení povinné montáže palubních systémů eCall využívajících linku tísňového volání 112 do všech nových typů vozidel počínaje vozidly kategorie M1 a N1, jak jsou vymezeny v příloze II směrnice 2007/46/ES.

(5)

Dne 3. července 2012 přijal Evropský parlament usnesení o systému eCall: nové službě čísla 112 pro občany, kterým vyzval Komisi, aby předložila návrh v rámci směrnice 2007/46/ES s cílem zajistit povinné zavedení veřejného systému využívajícího linku tísňového volání 112 do roku 2015.

(6)

Provoz linky 112 v celé Unii je nezbytné dále zlepšovat, aby v tísni poskytovala pomoc okamžitě a účinně.

(7)

Očekává se, že unijní systém eCall sníží počet smrtelných nehod v Unii a také závažnost zranění způsobených při dopravních nehodách díky včasnému upozornění záchranných služeb. Povinné zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 by spolu s nezbytnou a koordinovanou modernizací infrastruktury veřejných sítí mobilních bezdrátových komunikací, která by umožnila předávání volání systému eCall a jejich přijímání a vyřizování centry tísňového volání (PSAP), zajistilo dostupnost této služby všem občanům, a tím by přispělo ke snížení počtu smrtelných nehod a vážných zranění, omezení dopravy způsobených nehodami, nákladů na zdravotní péči a jiných nákladů.

(8)

V souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU (4) mají členské státy na svém území nejméně šest měsíců přede dnem použitelnosti tohoto nařízení a v každém případě nejpozději dne 1. října 2017 zavést nezbytnou infrastrukturu center tísňového volání služby eCall, jež je nutná pro řádný příjem a vyřizování všech volání eCall. V souladu s článkem 3 rozhodnutí č. 585/2014/EU mají členské státy do 24. prosince 2015 předložit Komisi zprávu o stavu provádění tohoto rozhodnutí. Pokud ze zprávy vyplyne, že infrastruktura center tísňového volání služby eCall nebude v provozu do 1. října 2017, měla by Komise přijmout vhodná opatření pro zajištění zavedení této infrastruktury.

(9)

V souladu s odstavcem 4 doporučení Komise 2011/750/EU (5) by členské státy měly zajistit, aby operátoři mobilních sítí zavedli ve svých sítích do 31. prosince 2014 mechanismus pro zpracování „diskriminátoru eCall“. Pokud z přezkumu uvedeného v odstavci 6 zmíněného doporučení vyplyne, že „diskriminátor eCall“ nebude zprovozněn do 31. března 2016, měla by Komise učinit vhodné kroky, aby zajistila, že operátoři mobilních sítí mechanismus pro zpracování „diskriminátoru eCall“ zavedou.

(10)

Zásadním prvkem účinného fungování palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 je poskytování přesných a spolehlivých informací o poloze. Proto je vhodné požadovat jeho kompatibilitu se službami poskytovanými programy Galileo a EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 (6). Systém zavedený v rámci programu Galileo je nezávislý globální družicový navigační systém a systém v rámci programu EGNOS je regionální družicový navigační systém zvyšující kvalitu signálu globálního polohového systému.

(11)

Povinné vybavení vozidel palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 by mělo platit nejprve pouze pro nové typy osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel (kategorie M1 a N1), pro které již existuje vhodný spouštěcí mechanismus. Komise by měla dále posoudit možnost rozšíření povinného vybavení palubním systém eCall využívajícím linku tísňového volání 112 v blízké budoucnosti na další kategorie vozidel, jako jsou těžká nákladní vozidla, autobusy a autokary, jednostopá motorová vozidla a zemědělské traktory, a případně předložit příslušný legislativní návrh.

(12)

Vybavení stávajících typů vozidel, jež budou vyrobena po 31. březnu 2018, palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 by mělo být podpořeno v zájmu většího rozšíření systému. U typů vozidel, které budou schváleny před 31. březnem 2018, existuje možnost dovybavit je tímto systémem na základě dobrovolnosti.

(13)

Veřejná interoperabilní služba eCall s působností po celé Unii založená na jednotném evropském čísle tísňového volání 112 a služby třetí strany zajišťující systémy eCall (dále jen „služby TPS eCall“) mohou fungovat současně, pokud budou přijata opatření nezbytná k zajištění kontinuity v poskytování služby spotřebiteli. Aby byla zajištěna kontinuita veřejné služby eCall využívající linku tísňového volání 112 ve všech členských státech po dobu životnosti vozidla a aby bylo zaručeno, že veřejná služba eCall využívající linku tísňového volání 112 bude vždy automaticky dostupná, měla by být systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 vybavena všechna vozidla bez ohledu na to, zda se vlastník vozidla rozhodne pro službu TPS eCall či nikoli.

(14)

Spotřebitelům by měl být poskytnut realistický přehled o palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112 a o systémech TPS eCall, pokud je jimi vozidlo vybaveno, a rovněž ucelené a spolehlivé informace o veškerých dodatečných funkcích a službách souvisejících s nabízenými soukromými záchrannými službami, palubními aplikacemi pro nouzové volání a volání o pomoc, ale i informace o kvalitě služeb, již lze očekávat od služeb třetích stran, a informace o nákladech s tím spojených. Služba eCall využívající linku tísňového volání 112 představuje veřejnou službu obecného zájmu, která by proto měla být všem spotřebitelům poskytována bezplatně.

(15)

Povinným vybavením vozidel palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 by nemělo být dotčeno právo všech zúčastněných stran, jako jsou výrobci automobilů a nezávislé hospodářské subjekty, nabízetdodatečné záchranné služby nebo služby s přidanou hodnotou, souběžně nebo v návaznosti na palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112. Veškeré doplňkové služby by však měly být navrženy tak, aby řidiče více nerozptylovaly či aby neovlivňovaly správné fungování palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a nebránily centrům tísňového volání v efektivní práci. Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 a systém poskytující soukromé služby či služby s přidanou hodnotou by měly být navrženy tak, aby výměna osobních údajů mezi nimi nebyla možná. Pokud jsou takovéto služby poskytovány, měly by být v souladu s platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany údajů a měly by být pro spotřebitele vždy dobrovolné.

(16)

S cílem zajistit otevřenou nabídku pro spotřebitele a spravedlivou hospodářskou soutěž, jakož i podnítit inovace a posílit konkurenceschopnost unijního odvětví informačních technologií na světových trzích by palubní systém eCall měl být založen na interoperabilní zabezpečené standardizované bezpečné platformě s otevřeným přístupem pro potenciální budoucí palubní aplikace či služby. Jelikož to vyžaduje technické i právní zázemí, Komise by měla na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami, včetně výrobců vozidel a nezávislých hospodářských subjektů, neprodleně posoudit všechny možnosti, jak podpořit a zajistit takovou platformu s otevřeným přístupem a případně za tímto účelem předložit legislativní podnět. Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 by kromě toho měl být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 (7) za rozumný poplatek nepřesahující nominální hodnotu přístupný bez diskriminace všem nezávislým provozovatelům za účelem opravy a údržby.

(17)

Za účelem zachování celistvosti systému schvalování typu by pro účely tohoto nařízení měly být přijaty pouze ty palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, které mohou být plně vyzkoušeny.

(18)

Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je systém pro nouzové situace a jako takový vyžaduje nejvyšší možnou úroveň spolehlivosti. Je nutné zajistit přesnost i kvalitu minimálního souboru údajů a hlasového přenosu a vyvinout jednotný systém testování s cílem zaručit vysokou životnost a trvanlivost palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Proto by měly být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU (8) vykonávány pravidelné technické prohlídky.

(19)

Z požadavků na ochranu cestujících v případě čelního nárazu a bočního nárazu jsou podle směrnice 2007/46/ES vyňata malosériová vozidla a vozidla schválená podle článku 24 uvedené směrnice. Proto by tato vozidla měla být zproštěna povinnosti, aby splňovala požadavky týkající se eCall stanovené v tomto nařízení. Některá vozidla kategorií M1 a N1 kromě toho nelze z technických důvodů vybavit vhodným spouštěcím mechanismem eCall.

(20)

Vozidla zvláštního určení by měla splňovat požadavky týkající se eCall stanovené v tomto nařízení, pokud je nezbytným spouštěcím mechanismem vybaveno základní/nedokončené vozidlo.

(21)

Jakékoli zpracování osobních údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 by mělo být v souladu s pravidly týkajícími se ochrany osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (9) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (10), zejména s cílem zajistit, aby vozidla vybavená palubními systémy eCall při běžném provozním stavu z hlediska tísňového volání na číslo 112 nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy a aby minimální soubor údajů zasílaných palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 zahrnoval minimální informace požadované pro řádné vyřízení tísňových volání. Tento přístup by měl zohledňovat doporučení Pracovní skupiny pro ochranu jednotlivců s ohledem na zpracování osobních údajů zřízené podle článku 29 směrnice 95/46/ES (dále jen „pracovní skupina pro ochranu údajů zřízená podle článku 29“), která jsou obsažena v jejím „Pracovním dokumentu o důsledcích iniciativy eCall pro ochranu údajů a soukromí“, přijatém dne 26. září 2006.

(22)

Výrobci by měli zavést všechna potřebná opatření, aby splnili pravidla o soukromí a ochraně údajů uvedená v tomto nařízení v souladu s články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie (11).

(23)

Výrobci vozidel by měli při plnění technických požadavků dbát na to, aby v jejich palubních systémech byla technicky zajištěna ochrana údajů a aby byla splněna zásada zajištění ochrany soukromí již na úrovni návrhu.

(24)

Výrobci by měli v rámci technické dokumentace předávané s vozidlem poskytnout informace o existenci bezplatného veřejného systému eCall využívajícího jednotné evropské číslo tísňového volání 112, o právu vlastníka vozidla vybrat si uvedený systém a nikoli systém TPS eCall a o zpracovávání údajů palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112. Tyto informace by rovněž měly být k dispozici ke stažení na internetu.

(25)

Údaje přenášené palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 a zpracovávané centry tísňového volání je možné předávat tísňovým službám a partnerům poskytujícím služby uvedeným v rozhodnutí č. 585/2014/EU pouze v případě událostí v souvislosti s voláním eCall a za podmínek uvedených v daném rozhodnutí, přičemž tyto údaje jsou použity výhradně za účelem dosažení cílů daného rozhodnutí. Údaje zpracovávané centry tísňového volání prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku 112 nejsou bez předchozího výslovného souhlasu subjektů údajů předávány žádné třetí straně.

(26)

Evropské normalizační organizace, Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) a Evropský výbor pro normalizaci (CEN), vypracovaly společné normy pro zavedení celoevropského systému služby eCall, které by se měly používat pro účely tohoto nařízení, jelikož tak bude usnadněn technologický vývoj palubní služby eCall, zajištěna interoperabilita a kontinuita služby v celé Unii a budou sníženy náklady na zavedení pro Unii jako celek.

(27)

Za účelem zajištění použití společných technických požadavků týkajících se palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o zproštění některých tříd vozidel kategorií M1 a N1 povinnosti nainstalovat palubní systémy eCall, pokud jde o stanovení podrobných technických požadavků a zkoušek pro ES schválení typu vozidel, pokud jde o jejich palubní systémy eCall a o ES schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků zkonstruovaných a vyrobených pro tato vozidla a o stanovení podrobných technických pravidel a zkušebních postupů pro uplatňování určitých pravidel na zpracovávání osobních údajů a za účelem zajištění toho, aby nedocházelo k výměně osobních údajů mezi palubními systémy eCall využívajícími linku tísňového volání 112 a systémy třetích stran. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla podle platných právních předpisů odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni a s příslušnými zúčastněnými stranami, zejména organizacemi na ochranu spotřebitele, jakož i evropským inspektorem ochrany údajů a pracovní skupinou pro ochranu údajů zřízenou podle článku 29. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(28)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci týkající se praktických opatření pro posuzování toho, zda je zamezeno vysledovatelnosti a zaznamenávání polohy, vzoru používaného k informování uživatelů a administrativních ustanovení pro ES schválení typu, pokud jde o vzor informačních dokumentů, které mají výrobci dodat za účelem schválení typu, vzoru certifikátu ES schválení typu a vzoru značky ES schválení typu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (12).

(29)

Výrobcům vozidel by měla být poskytnuta dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se přizpůsobili technickým požadavkům tohoto nařízení.

(30)

Toto nařízení je novým zvláštním nařízením v rámci postupu ES schválení typu stanoveného směrnicí 2007/46/ES, a proto by přílohy I, III, IV a XI uvedené směrnice měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(31)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž dosažení vnitřního trhu zavedením společných technických požadavků pro nová typově schválená vozidla vybavená palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale spíše jej může být z důvodu jeho rozsahu lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(32)

V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (13) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů a dne 29. října 2013 vydal stanovisko (14),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecné požadavky na ES schválení typu vozidla, pokud jde o palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a na ES schválení typu palubních systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112.

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorií M1 a N1, jak jsou vymezena v bodech 1.1.1 a 1.2.1 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES, a na palubní systémy, konstrukční části a samostatné technické celky eCall využívající linku tísňového volání 112 navržené a vyrobené pro tato vozidla.

Nevztahuje se na tato vozidla:

a)

vozidla vyráběná v malých sériích schválených podle článků 22 a 23 směrnice 2007/46/ES;

b)

vozidla schválená podle článku 24 směrnice 2007/46/ES;

c)

vozidla, která nemohou být z technických důvodů vybavena vhodným spouštěcím mechanismem eCall, jak je stanoveno v souladu s odstavcem 2.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8, kterými se stanoví třídy vozidel kategorií M1 a N1, které nemohou být z technických důvodů vybaveny vhodným spouštěcím mechanismem eCall, a to na základě studie analyzující náklady a výnosy provedené nebo zadané Komisí a při zohlednění všech příslušných bezpečnostních a technických aspektů.

První z těchto aktů v přenesené pravomoci se přijmou do 9. června 2016.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic, jež stanoví článek 3 směrnice 2007/46/ES, použijí tyto definice:

1)

„palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112“ se rozumí nouzový systém sestávající z palubního zařízení a prostředků ke spuštění, řízení a uskutečnění přenosu eCall, který je aktivován buď automaticky prostřednictvím palubních senzorů, nebo manuálně, a který prostřednictvím veřejných sítí mobilních bezdrátových komunikací přenáší minimální soubor údajů a prostřednictvím linky 112 vytváří audiokanál mezi cestujícími ve vozidle a příslušným centrem tísňového volání služby eCall;

2)

„voláním eCall“ se rozumí palubní tísňové volání na linku 112 uskutečněné buď automaticky aktivací palubních senzorů, nebo manuálně, kdy prostřednictvím veřejných sítí mobilních bezdrátových komunikací dojde k přenosu minimálního souboru údajů a vytvoří se audiokanál mezi vozidlem a centrem tísňového volání služby eCall;

3)

„centrem tísňového volání“ nebo „PSAP“ se rozumí fyzické místo, které jako první přijímá tísňová volání na odpovědnost veřejného orgánu nebo soukromé organizace uznané členským státem;

4)

„nejvhodnějším PSAP“ se rozumí centrum tísňového volání předem určené příslušnými orgány, které má vyřizovat tísňová volání z určité oblasti nebo tísňová volání určitého typu;

5)

„centrem tísňového volání služby eCall“ se rozumí nejvhodnější PSAP předem určené příslušnými orgány, aby jako první přijímalo a vyřizovalo volání eCall;

6)

„minimálním souborem údajů“ se rozumí informace stanovené normou „Inteligentní dopravní systémy – e-Safety – Minimální soubor dat pro eCall“ (EN 15722:2011), které se odesílají do centra tísňového volání služby eCall;

7)

„palubním zařízením“ se rozumí zařízení natrvalo instalované uvnitř vozidla, které poskytuje nebo má přístup k palubním údajům požadovaným k provedení transakce eCall prostřednictvím veřejné sítě mobilních bezdrátových komunikací;

8)

„transakcí eCall“ se rozumí vytvoření relace mobilních bezdrátových komunikací ve veřejné síti bezdrátových komunikací a přenos minimálního souboru údajů z vozidla do centra tísňového volání služby eCall a vytvoření audiokanálu mezi vozidlem a tímtéž centrem tísňového volání služby eCall;

9)

„veřejnou sítí mobilních bezdrátových komunikací“ se rozumí veřejně dostupná síť mobilních bezdrátových komunikací v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES (15) a 2002/22/ES (16);

10)

„voláním eCall využívajícím služeb třetí strany“ nebo „TPS eCall“ se rozumí palubní tísňové volání poskytovateli služeb třetí strany uskutečněné buď automaticky aktivací palubních senzorů, nebo manuálně, kdy prostřednictvím veřejných sítí mobilních bezdrátových komunikací dojde k přenosu minimálního souboru údajů a vytvoří se audiokanál mezi vozidlem a poskytovatelem služeb třetí strany;

11)

„poskytovatelem služeb třetí strany“ se rozumí organizace uznaná vnitrostátními orgány za oprávněnou přijímat TPS eCall a přeposlat minimální soubor údajů do centra tísňového volání služby eCall;

12)

„palubním systémem eCall využívajícím služeb třetí strany“ nebo „palubním systémem TPS eCall“ se rozumí systém aktivovaný buď automaticky prostřednictvím palubních senzorů, nebo manuálně, který prostřednictvím veřejných sítí mobilních bezdrátových komunikací přenáší minimální soubor údajů a vytváří audiokanál mezi vozidlem a poskytovatelem služeb třetí strany.

Článek 4

Obecné povinnosti výrobců

Výrobci musí prokázat, že všechny nové typy vozidel podle článku 2 jsou vybaveny trvale instalovaným palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými podle tohoto nařízení.

Článek 5

Zvláštní povinnosti výrobců

1.   Výrobci zajistí, aby všechny jejich nové typy vozidel a palubní systémy, konstrukční části a samostatné technické celky eCall využívající linku tísňového volání 112 navržené a vyrobené pro tato vozidla byly vyrobeny a schváleny v souladu s tímto nařízením a akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými podle nařízení.

2.   Výrobci prokáží, že všechny nové typy vozidel jsou vyrobeny tak, aby bylo zajištěno, že v případě vážné nehody zaznamenané prostřednictvím aktivace jednoho či více senzorů nebo procesorů ve vozidle, k níž dojde na území Unie, bude automaticky spuštěno volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112.

Výrobci prokáží, že nové typy vozidel jsou vyrobeny tak, aby volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 bylo možno spustit i ručně.

Výrobci zajistí, aby ovládání ručního spouštění palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 bylo navrženo tak, aby nedošlo k nesprávnému použití.

3.   Odstavcem 2 není dotčeno právo vlastníka vozidla na využití palubního systému TPS eCall poskytujícího podobnou službu, a to společně s palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

palubní systém TPS eCall splňuje normu EN 16102:2011 „Inteligentní dopravní systémy – eCall – Provozní požadavky na podporu třetích stran“;

b)

výrobci zajistí, aby v jednom okamžiku byl aktivní pouze jeden systém a aby palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 byl spuštěn automaticky v případě, že palubní systém TPS eCall nefunguje;

c)

vlastník vozidla má právo kdykoliv zvolit použití palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 namísto palubního systému TPS eCall;

d)

výrobci uvedou v uživatelské příručce informace o právu zmíněném v písmeni c).

4.   Výrobci zajistí, aby přijímače v palubních systémech eCall využívajících linku tísňového volání 112 byly kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují systémy Galileo a EGNOS. Výrobci mohou rovněž navíc zvolit kompatibilitu s dalšími družicovými navigačními systémy.

5.   Pro účely ES schválení typu se přijmou pouze ty palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, natrvalo instalované ve vozidle nebo jejichž typ byl schválen samostatně, které lze vyzkoušet.

6.   Výrobci prokáží, že v případě kritického selhání systému, v jehož důsledku by nebylo možné uskutečnit volání eCall využívající linku 112, je posádka vozidla na tuto skutečnost upozorněna.

7.   Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 přístupný za přiměřený poplatek nepřesahující nominální hodnotu bez diskriminace všem nezávislým provozovatelům za účelem opravy a údržby.

8.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8, kterými se stanoví podrobné technické požadavky a zkoušky pro ES schválení typu vozidel, pokud jde o palubní systémy eCall využívající linku tísňového volání 112, a ES schválení typu palubních systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112.

Technické požadavky a zkoušky uvedené v prvním pododstavci jsou založeny na požadavcích stanovených v odstavcích 2 až 7 a případně na dostupných normách vztahujících se na volání eCall, včetně:

a)

EN 16072:2011 „Inteligentní dopravní systém – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall“;

b)

EN 16062:2011 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall“;

c)

CEN/TS 16454:2013 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody kompletní komunikace eCall“, pokud jde o shodu palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 s panevropským systémem eCall;

d)

EN 15722:2011 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall“;

e)

EN 16102:2011 „Inteligentní dopravní systémy – eCall –Provozní požadavky na podporu třetích stran“;

f)

jakékoliv další evropské normy týkající se systému eCall přijaté v souladu s postupy stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (17) nebo předpisy EHK OSN týkající se systémů eCall, ke kterým Unii přistoupila.

První z těchto aktů v přenesené pravomoci se přijmou do 9. června 2016.

9.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8, kterými se aktualizuje znění norem, jak jsou uvedeny v odstavci 8 tohoto článku, je-li přijato jejich nové znění.

Článek 6

Pravidla týkající se ochrany soukromí a údajů

1.   Tímto nařízením nejsou dotčeny směrnice 95/46/ES a směrnice 2002/58/ES. Veškeré zpracovávání osobních údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 se provádí v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů stanovenými v těchto směrnicích.

2.   Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení jsou využívány pouze k vyřizování situací uvedených v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci.

3.   Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k vyřizování situací uvedených v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci. Tyto údaje jsou zcela vymazány, jakmile přestanou být pro tento účel potřebné.

4.   Výrobci zajistí, aby palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 nebyl vysledovatelný a nepodléhal žádnému stálému zaznamenávání.

5.   Výrobci zajistí, aby údaje interní paměti palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 byly automaticky a systematicky odstraňovány. Je povoleno uchovávání tří posledních poloh vozidla, pokud je to nezbytně nutné ke stanovení stávající polohy a směru jízdy.

6.   Tyto údaje nesmí být dostupné mimo palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 žádnému subjektu dříve, než je volání eCall spuštěno.

7.   V palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112 musí být zabudovány technologie zlepšující ochranu soukromí, aby byla uživatelům eCall poskytována odpovídající úroveň ochrany soukromí a také nezbytné záruky zamezující sledování a zneužití.

8.   Minimální soubor údajů odesílaný palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání 112 obsahuje pouze minimální informace uvedené v normě EN 15722:2011 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Minimální soubor dat pro eCall“. Palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 nepřenáší žádné další údaje. Minimální soubor údajů je uchováván v takovém formátu, aby bylo možné jeho úplné a trvalé vymazání.

9.   Výrobci poskytnou v uživatelské příručce jasné a srozumitelné informace o zpracování údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112. Informace zahrnují:

a)

odkaz na právní základ pro zpracování;

b)

skutečnost, že palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 je automaticky aktivován;

c)

způsoby zpracování údajů, které provádí palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112;

d)

konkrétní účel zpracování tísňového volání eCall, který se omezuje na situace uvedené v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci;

e)

typy shromažďovaných a zpracovávaných údajů a příjemce těchto údajů;

f)

lhůtu pro uchovávání údajů v palubním systému eCall využívajícím linku tísňového volání 112;

g)

skutečnost, že nedochází k žádnému stálému zaznamenávání polohy vozidla;

h)

podmínky uplatňování práv subjektů údajů a kontaktní službu odpovědnou za zpracování žádostí o přístup;

i)

veškeré další nezbytné informace, pokud jde o vysledovatelnost a určování polohy a zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním služby TPS eCall nebo jiných služeb s přidanou hodnotou, pro které musí vlastník udělit svůj výslovný souhlas a které musí být v souladu se směrnicí 95/46/ES. Zvláštní ohled je přitom brán na skutečnost, že mezi zpracováním údajů prostřednictvím palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a zpracováním prováděným palubními systémy TPS eCall či jinými službami s přidanou hodnotou mohou existovat rozdíly.

10.   Aby nevznikaly nejasnosti, pokud jde o účely zpracovávání údajů a jeho přidanou hodnotu, jsou informace uvedené v odstavci 9 poskytnuty v uživatelské příručce samostatně pro palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 a pro systémy TPS eCall ještě předtím, než se daný systém začne využívat.

11.   Výrobci zajistí, aby palubní systém eCall využívající linku tísňového volání 112 a jakékoli další dodatečné systémy umožňující volání TPS eCall nebo poskytující služby s přidanou hodnotou byly koncipovány tak, aby výměna osobních údajů mezi nimi nebyla možná. Pokud subjekt údajů nevyužívá službu TPS eCall nebo službu s přidanou hodnotou či pokud odmítne udělit souhlas se zpracováváním svých osobních údajů v rámci služby TPS eCall nebo služby s přidanou hodnotou, nesmí to nepříznivě ovlivnit používání palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112.

12.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 8, kterými se stanoví:

a)

podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro uplatňování pravidel o zpracovávání osobních údajů uvedených v odstavcích 2 a 3;

b)

podrobné technické požadavky a zkušební postupy pro zajištění toho, aby nedocházelo k výměně osobních údajů mezi palubním systémem eCall využívajícím linku tísňového volání a systémy třetích stran, jak je uvedeno v odstavci 11.

První z těchto aktů v přenesené pravomoci se přijmou do 9. června 2016.

13.   Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví:

a)

podrobná pravidla pro posuzování toho, zda je zamezeno vysledovatelnosti a zaznamenávání polohy, jak je uvedeno v odstavcích 4, 5 a 6;

b)

vzor používaný pro informování uživatele podle odstavce 9.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

První z těchto prováděcích aktů se přijmou do 9. června 2016.

Článek 7

Povinnosti členských států

S účinkem od 31. března 2018 vnitrostátní orgány udělí ES schválení typu ohledně palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 pouze pro nové typy vozidel a pro nové typy palubních systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112 navržených a vyrobených pro tato vozidla, které jsou v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty přijatými podle tohoto nařízení.

Článek 8

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 8 a 9 a čl. 6 odst. 12 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 8. června 2015. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 8 a 9 a čl. 6 odst. 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů přijatých v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2, čl. 5 odst. 8 a 9 a čl. 6 odst. 12 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 9

Prováděcí akty

Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví administrativní ustanovení pro ES schválení typu vozidel, pokud jde o palubní systém eCall využívající tísňového volání 112, a ES schválení typu palubních systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků eCall využívajících linku tísňového volání 112 navržených a vyrobených pro tato vozidla, jak stanoví čl. 5 odst. 1, pokud jde o:

a)

vzory informačních dokumentů, které mají výrobci poskytnout pro účely schválení typu;

b)

vzory certifikátů ES schválení typu;

c)

vzory značky ES schválení typu.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.

První z těchto prováděcích aktů se přijmou do 9. června 2016.

Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen „Technický výbor – motorová vozidla“ (TCMV) zřízený čl. 40 odst. 1 směrnice 2007/46/ES. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 11

Sankce

1.   Členské státy stanoví sankce za nedodržení ustanovení tohoto nařízení a aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů přijatých podle tohoto nařízení výrobci. Přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tato ustanovení Komisi a neprodleně jí oznámí všechny následné změny, které se jich týkají.

2.   K druhům nedodržení, za něž se ukládají sankce, patří alespoň:

a)

nepravdivé prohlášení v průběhu postupu schvalování nebo postupu vedoucího ke stažení vozidla;

b)

padělání výsledků zkoušek pro schvalování typu;

c)

neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení, zamítnutí nebo k odejmutí schválení typu;

d)

porušování ustanovení článku 6;

e)

jednání porušující ustanovení čl. 5 odst. 7.

Článek 12

Podávání zpráv a přezkum

1.   Do 31. března 2021 vypracuje Komise hodnotící zprávu o výsledcích palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112, včetně jeho míry rozšíření, a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě. Komise se zaměří na to, zda by se měla působnost tohoto nařízení rozšířit na další kategorie vozidel, jako jsou těžká nákladní vozidla, autobusy a autokary, jednostopá motorová vozidla a zemědělské traktory. Za tímto účelem Komise případně předloží legislativní návrh.

2.   V návaznosti na obsáhlou konzultaci všech zúčastněných stran a studii nákladů a přínosů posoudí Komise potřebu požadavků na interoperabilní zabezpečenou standardizovanou platformu s otevřeným přístupem. Bude-li to vhodné, Komise přijme na základě těchto požadavků nejpozději do 9. června 2017 legislativní podnět.

Článek 13

Změny směrnice 2007/46/ES

Přílohy I, III, IV a XI směrnice 2007/46/ES se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 odst. 2, čl. 5 odst. 8 a 9, čl. 6 odst. 12 a 13, a články 8, 9, 10 a 12 se použijí ode dne 8. června 2015.

Články neuvedené ve druhém pododstavci tohoto článku se použijí ode dne 31. března 2018.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2015.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předsedkyně

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Úř. věst. C 341, 21.11.2013, s. 47.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 26. února 2014 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 2. března 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2015 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1).

(4)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (Úř. věst. L 164, 3.6.2014, s. 6).

(5)  Doporučení Komise 2011/750/EU ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall) (Úř. věst. L 303, 22.11.2011, s. 46).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1285/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení evropských systémů družicové navigace a jejich využití a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 876/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 1).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11)  Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(14)  Úř. věst. C 38, 8.2.2014, s. 8.

(15)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).

(16)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 51).

(17)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).


PŘÍLOHA

Změny směrnice 2007/46/ES

Směrnice 2007/46/ES se mění takto:

1)

V příloze I se vkládají nové body, které znějí:

„12.8.

Systém eCall

12.8.1.

je namontován: ano/ne (1)

12.8.2.

technický popis nebo výkresy zařízení: …“

.

2)

V příloze III části I oddílu A se vkládají nové body, které znějí:

„12.8.

Systém eCall

12.8.1.

je namontován: ano/ne (1)“

.

3)

V příloze IV se část I mění takto:

a)

v tabulce se doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Regulační akt

Použitelnost

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

X

 

 

X“

 

 

 

 

 

 

;

b)

dodatek 1 se mění takto:

i)

v tabulce 1 se doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Regulační akt

Specifika

Použitelnost a zvláštní požadavky

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

 

Nepoužije se“

;

ii)

v tabulce 2 se doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Regulační akt

Specifika

Použitelnost a zvláštní požadavky

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

 

Nepoužije se“

;

c)

v dodatku 2 se oddíl „4. Technické požadavky“ mění takto:

i)

v části I se doplňuje nový bod, který zní: Vozidla patřící do kategorie M1:

Bod

Odkaz na regulační akt

Alternativní požadavky

„72

Nařízení (EU) 2015/758 (Systém eCall)

Požadavky uvedeného nařízení se nepoužijí.“

;

ii)

v části II se doplňuje nový bod, který zní: Vozidla patřící do kategorie N1:

Bod

Odkaz na regulační akt

Alternativní požadavky

„72

Nařízení (EU) 2015/758 (Systém eCall)

Požadavky uvedeného nařízení se nepoužijí.“

;

4)

Příloha XI se mění takto:

a)

v dodatku 1 se v tabulce doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

G

G

Nepoužije se

Nepoužije se“

;

b)

v dodatku 2 se v tabulce doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

G

Nepoužije se

Nepoužije se

G

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se“

;

c)

v dodatku 3 se v tabulce doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M1

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

G“

;

d)

v dodatku 4 se v tabulce doplňuje nový bod, který zní:

Bod

Předmět

Odkaz na regulační akt

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Systém eCall

Nařízení (EU) 2015/758

Nepoužije se

Nepoužije se

G

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se“

.


Top