EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0552

Nařízení Komise (EU) 2015/552 ze dne 7. dubna 2015 , kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 92, 8.4.2015, p. 20–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/552/oj

8.4.2015   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 92/20


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/552

ze dne 7. dubna 2015,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1,3-dichlorpropen, bifenox, dimethenamid-P, prohexadion, tolylfluanid a trifluralin v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a), čl. 18 odst. 1 písm. b) a čl. 49 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Maximální limity reziduí (MLR) pro dimethenamid-P a prohexadion byly stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. MLR pro 1,3-dichlorpropen a bifenox byly stanoveny v příloze III části A uvedeného nařízení. MLR pro tolylfluanid a trifluralin byly stanoveny v příloze V uvedeného nařízení.

(2)

Nezařazení 1,3-dichlorpropenu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (2) je stanoveno v rozhodnutí Komise 2011/36/EU (3). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku 1,3-dichlorpropen byla zrušena. V souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení by proto MLR stanovené pro uvedenou účinnou látku v příloze III měly být zrušeny. To se nemá týkat MLR odpovídajících hodnotám CXL založeným na použití ve třetích zemích, jsou-li přijatelné s ohledem na bezpečnost spotřebitelů. Stejně tak se to nemá týkat případů, kdy jsou hodnoty MLR výslovně stanoveny jako přípustné odchylky pro dovoz.

(3)

Pokud jde o bifenox, předložil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (4). Doporučil snížit MLR pro zrna ječmene, ovsa, žita a pšenice. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro slunečnicová semena a semena řepky, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro tyto produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Uvedené MLR budou přezkoumány; při přezkumu budou zohledněny informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení. Úřad dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro prasata (maso, tuk, játra, ledviny), skot (maso, tuk, játra, ledviny), ovce (maso, tuk, játra, ledviny), kozy (maso, tuk, játra, ledviny) a mléko (kravské, ovčí, kozí), nejsou k dispozici žádné informace a je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. MLR pro tyto komodity by měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(4)

Pokud jde o dimethenamid-P, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (5). Navrhl změnit definici rezidua. Doporučil snížit MLR pro jádra podzemnice olejné, slunečnicová semena, semena řepky, sójové boby, dýňová semena a cukrovou řepu (kořen). U dalších produktů doporučil stávající MLR zachovat. Dospěl k závěru, že pokud jde o MLR pro cibuli jarní, salát a čerstvé bylinky, nejsou některé informace k dispozici a je nezbytné,aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné riziko pro spotřebitele, měly by být MLR pro uvedené produkty stanoveny v příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 na stávající úrovni nebo na úrovni určené úřadem. Uvedené MLR budou přezkoumány; při přezkumu budou zohledněny informace dostupné během dvou let od vyhlášení tohoto nařízení.

(5)

Pokud jde o prohexadion, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 ve spojení s čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení (6). Doporučil snížit MLR pro hrozny stolní a moštové, jahody, ovoce z keřů, ostatní bobulové a drobné ovoce, ječmen, pšenici, chmel, prasata (maso, tuk, játra, ledviny), skot (maso, tuk, játra, ledviny), ovce (maso, tuk, játra, ledviny) a kozy (maso, tuk, játra, ledviny). U ostatních produktů doporučil stávající MLR zvýšit nebo zachovat.

(6)

Vyřazení tolylfluanidu z přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno ve směrnici Komise 2010/20/ES (7). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku tolylfluanid byla zrušena.

(7)

Pokud jde o tolylfluanid, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (8). Navrhl změnit definici rezidua. Dospěl k závěru, že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům by MLR měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(8)

Nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2010/355/EU (9). Veškerá stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinnou látku trifluralin byla zrušena.

(9)

Pokud jde o trifluralin, předložil úřad odůvodněné stanovisko týkající se stávajících MLR podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 396/2005 (10). S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům by MLR pro uvedené produkty měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(10)

Pokud jde o produkty rostlinného a živočišného původu, pro které nebyla na úrovni Unie nahlášena žádná příslušná povolení nebo přípustné odchylky pro dovoz a nebyly pro ně k dispozici hodnoty CXL, dospěl úřad k závěru, že je nezbytné, aby subjekty, které se zabývají řízením rizika, provedly další posouzení. S přihlédnutím k současným vědeckým a technickým poznatkům by MLR pro uvedené produkty měly být stanoveny na specifické mezi stanovitelnosti nebo na standardní hodnotě MLR v souladu s čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 396/2005.

(11)

Komise konzultovala s referenčními laboratořemi Evropské unie pro rezidua pesticidů potřebu upravit některé meze stanovitelnosti. V případě několika látek dospěly tyto laboratoře k závěru, že u některých komodit vyžaduje technický vývoj stanovení specifických mezí stanovitelnosti.

(12)

Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a s přihlédnutím k faktorům relevantním pro danou záležitost splňují příslušné změny MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.

(13)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14)

Aby bylo možné běžné uvádění na trh, zpracovávání a spotřeba produktů, mělo by toto nařízení stanovit přechodnou úpravu pro produkty, které byly vyprodukovány v souladu s právními předpisy před příslušnou změnou MLR a u kterých je na základě dostupných informací zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.

(15)

Před tím, než se upravené MLR stanou použitelnými, je třeba poskytnout členským státům, třetím zemím a provozovatelům potravinářských podniků přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy MLR vyplynou.

(16)

Nové MLR byly prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultovány s obchodními partnery Unie, jejichž připomínky byly zohledněny.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty vyprodukované v souladu s právními předpisy před dnem 28. dubna 2015 se nadále použije nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě před tím, než bylo změněno tímto nařízením.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 28. října 2015.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2015.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Směrnice Rady ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Komise 2011/36/EU ze dne 20. ledna 2011 o nezařazení 1,3-dichlorprop-1-enu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 18, 21.1.2011, s. 42).

(4)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(4):3215. [36 s.].

(5)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimethenamid-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(4):3216. [53 s.].

(6)  European Food Safety Authority; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for prohexadione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(4):3192. [36 s.].

(7)  Směrnice Komise 2010/20/EU ze dne 9. března 2010, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem vyřazení tolylfluanidu jakožto účinné látky a odnímá povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto účinnou látku (Úř. věst. L 60, 10.3.2010, s. 20).

(8)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(7):3300. [37 s.].

(9)  Rozhodnutí Komise 2010/355/EU ze dne 25. června 2010 o nezařazení trifluralinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 160, 26.6.2010, s. 30).

(10)  European Food Safety Authority; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for trifluralin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 EFSA Journal 2013;11(4):3193. [16 s.].


PŘÍLOHA

Přílohy II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 se mění takto:

1)

Příloha II se mění takto:

a)

Sloupce pro dimethenamid-P a prohexadion se nahrazují tímto:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (2)

Dimethenamid včetně jiných směsí izomerů včetně dimethenamidu-P (suma izomerů)

Prohexadion (prohexadion a jeho soli, vyjádřeno jako prohexadion)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01 (1)

 

0110000

i)

Citrusové plody

 

0,01  (1)

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

 

0110030

Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka‘ (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

 

0110040

Kyselé lajmy

 

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

 

0110990

Ostatní

 

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů

 

0,01  (1)

0120010

Mandle

 

 

0120020

Para ořechy

 

 

0120030

Kešu ořechy

 

 

0120040

Kaštany jedlé

 

 

0120050

Kokosové ořechy

 

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

 

0120070

Makadamie

 

 

0120080

Pekanové ořechy

 

 

0120090

Piniové oříšky

 

 

0120100

Pistácie

 

 

0120110

Vlašské ořechy

 

 

0120990

Ostatní

 

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

0,1

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

 

0130030

Kdoule

 

 

0130040

Mišpule

 

 

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

 

0130990

Ostatní

 

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

0,01  (1)

0140010

Meruňky

 

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně)

 

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus))

 

 

0140990

Ostatní

 

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

0,01  (1)

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

 

0151010

Hrozny stolní

 

 

0151020

Hrozny moštové

 

 

0152000

b)

Jahody

 

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

 

0153010

Ostružiny

 

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus)

 

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

 

0153990

Ostatní

 

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky)

 

 

0154020

Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea))

 

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

 

 

0154050

Šípky

 

 

0154060

Moruše (Plody planiky)

 

 

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

 

 

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)

 

 

0154990

Ostatní

 

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

0,01  (1)

0161000

a)

S jedlou slupkou

 

 

0161010

Datle

 

 

0161020

Fíky

 

 

0161030

Stolní olivy

 

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))

 

 

0161050

Karamboly (Bilimbi)

 

 

0161060

Tomel (persimon)

 

 

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 

 

0161990

Ostatní

 

 

0162000

b)

S nejedlou slupkou, malé

 

 

0162010

Kiwi

 

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca))

 

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

 

0162040

Opuncie

 

 

0162050

Zlatolist

 

 

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota)

 

 

0162990

Ostatní

 

 

0163000

c)

S nejedlou slupkou, velké

 

 

0163010

Avokádo

 

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papája

 

 

0163050

Granátová jablka

 

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae)

 

 

0163070

Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 

 

0163990

Ostatní

 

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

0,01 (1)

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

0,01  (1)

0211000

a)

Brambory

 

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0212010

Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

 

0212020

Batáty

 

 

0212030

Jam (Smldinec/jicama, mexický jam)

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Ostatní

 

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

 

0213010

Řepa salátová

 

 

0213020

Mrkev

 

 

0213030

Celer bulvový

 

 

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)

 

 

0213050

Topinambury (Čistec hlíznatý)

 

 

0213060

Pastinák

 

 

0213070

Petržel kořenová

 

 

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

 

 

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa))

 

 

0213100

Tuřín

 

 

0213110

Vodnice

 

 

0213990

Ostatní

 

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

 

0,01  (1)

0220010

Česnek

 

 

0220020

Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin‘)

 

 

0220030

Šalotka

 

 

0220040

Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy)

(+)

 

0220990

Ostatní

 

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

 

0,01  (1)

0231000

a)

Lilkovité

 

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky)

 

 

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

 

 

0231030

Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon))

 

 

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

 

0231990

Ostatní

 

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

 

0232010

Okurky salátové

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)

 

 

0232990

Ostatní

 

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano)

 

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))

 

 

0233030

Melouny vodní

 

 

0233990

Ostatní

 

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová (Kukuřičky)

 

 

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

 

0,01  (1)

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)

 

 

0241020

Květák

 

 

0241990

Ostatní

 

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

 

0242990

Ostatní

 

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)

 

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

 

0243990

Ostatní

 

 

0244000

d)

Kedlubny

 

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

 

0,01  (1)

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)

(+)

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky)

 

 

0251040

Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))

 

 

0251050

Barborka jarní

 

 

0251060

Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,))

 

 

0251070

Červená hořčice

 

 

0251080

Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)

 

 

0251990

Ostatní

 

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

 

0,01  (1)

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))

 

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 

 

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

 

 

0252990

Ostatní

 

 

0253000

c)

Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))

 

0,01  (1)

0254000

d)

Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)

 

0,01  (1)

0255000

e)

Čekanka salátová

 

0,01  (1)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

(+)

0,02  (1)

0256010

Kerblík

 

 

0256020

Pažitka

 

 

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))

 

 

0256040

Petrželová nať (Nať petržele kořenové)

 

 

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)

 

 

0256060

Rozmarýn

 

 

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 

 

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)

 

 

0256090

Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))

 

 

0256100

Estragon (Yzop)

 

 

0256990

Ostatní

 

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

 

0,01  (1)

0260010

Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)

 

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

 

 

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

 

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

 

 

0260050

Čočka

 

 

0260990

Ostatní

 

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

 

0,01  (1)

0270010

Chřest

 

 

0270020

Kardy (Stonky Borago officinalis)

 

 

0270030

Celer řapíkatý

 

 

0270040

Fenykl sladký

 

 

0270050

Artyčoky (Květ banánovníku)

 

 

0270060

Pór

 

 

0270070

Reveň

 

 

0270080

Bambusové výhonky

 

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

 

0270990

Ostatní

 

 

0280000

viii)

Houby

 

0,01  (1)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části))

 

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

 

0280990

Ostatní

 

 

0290000

ix)

Chaluhy

 

0,01  (1)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,01 (1)

0,02  (1)

0300010

Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)

 

 

0300020

Čočka

 

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

 

0300040

Vlčí bob

 

 

0300990

Ostatní

 

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,01  (1)

 

0401000

i)

Olejnatá semena

 

 

0401010

Lněná semena

 

0,01  (1)

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

0,9

0401030

Mák

 

0,01  (1)

0401040

Sezamová semena

 

0,01  (1)

0401050

Slunečnicová semena

 

0,01  (1)

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

 

0,01  (1)

0401070

Sójové boby

 

0,01  (1)

0401080

Hořčičná semena

 

0,01  (1)

0401090

Bavlníková semena

 

0,01  (1)

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae))

 

0,01  (1)

0401110

Světlice barvířská

 

0,01  (1)

0401120

Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis))

 

0,01  (1)

0401130

Lnička setá

 

0,01  (1)

0401140

Semena konopí

 

0,01  (1)

0401150

Skočec obecný

 

0,01  (1)

0401990

Ostatní

 

0,01  (1)

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

0,01  (1)

0402010

Olivy na olej

 

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

 

0402030

Plody palmy olejové

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Ostatní

 

 

0500000

5.

OBILOVINY

0,01 (1)

 

0500010

Ječmen

 

0,1

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

 

0,02  (1)

0500030

Kukuřice

 

0,02  (1)

0500040

Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)

 

0,02  (1)

0500050

Oves

 

0,1

0500060

Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))

 

0,02  (1)

0500070

Žito

 

0,1

0500080

Čirok

 

0,02  (1)

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))

 

0,1

0500990

Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis))

 

0,02  (1)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05  (1)

0,05  (1)

0610000

i)

Čaj

 

 

0620000

ii)

Kávová zrna

 

 

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 

 

0631000

a)

Květy

 

 

0631010

Květ heřmánku

 

 

0631020

Květ ibišku

 

 

0631030

Květní lístky růže

 

 

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))

 

 

0631050

Lípa

 

 

0631990

Ostatní

 

 

0632000

b)

Listy

 

 

0632010

List jahodníku

 

 

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

 

0632990

Ostatní

 

 

0633000

c)

Kořeny

 

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

 

0633990

Ostatní

 

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

 

0640000

iv)

Kakaové boby (fermentované nebo sušené)

 

 

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 

 

0700000

7.

CHMEL (sušený)

0,05  (1)

0,01  (1)

0800000

8.

KOŘENÍ

 

 

0810000

i)

Semena

0,05  (1)

0,05  (1)

0810010

Anýz

 

 

0810020

Kmín černý

 

 

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 

 

0810040

Semena koriandru

 

 

0810050

Semena kmínu

 

 

0810060

Semena kopru

 

 

0810070

Semena fenyklu

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

0810090

Muškátové oříšky

 

 

0810990

Ostatní

 

 

0820000

ii)

Plody a bobule

0,05  (1)

0,05  (1)

0820010

Nové koření

 

 

0820020

Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)

 

 

0820030

Kmín

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

0820060

Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 

 

0820070

Vanilkové lusky

 

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

 

0820990

Ostatní

 

 

0830000

iii)

Kůra

0,05  (1)

0,05  (1)

0830010

Skořice (Skořice čínská)

 

 

0830990

Ostatní

 

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

 

0840010

Lékořice

0,05  (1)

0,05  (1)

0840020

Zázvor

0,05  (1)

0,05  (1)

0840030

Kurkuma

0,05  (1)

0,05  (1)

0840040

Křen

(+)

(+)

0840990

Ostatní

0,05  (1)

0,05  (1)

0850000

v)

Pupeny

0,05  (1)

0,05  (1)

0850010

Hřebíček

 

 

0850020

Kapary

 

 

0850990

Ostatní

 

 

0860000

vi)

Blizny

0,05  (1)

0,05  (1)

0860010

Šafrán

 

 

0860990

Ostatní

 

 

0870000

vii)

Semenné míšky

0,05  (1)

0,05  (1)

0870010

Muškátový květ

 

 

0870990

Ostatní

 

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (1)

0,01  (1)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 

 

0900020

Cukrová třtina

 

 

0900030

Kořen čekanky

 

 

0900990

Ostatní

 

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

1010000

i)

Tkáň

0,01  (1)

0,01  (1)

1011000

a)

Prasata

 

 

1011010

Svalovina

 

 

1011020

Tuk

 

 

1011030

Játra

 

 

1011040

Ledviny

 

 

1011050

Poživatelné droby

 

 

1011990

Ostatní

 

 

1012000

b)

Skot

 

 

1012010

Svalovina

 

 

1012020

Tuk

 

 

1012030

Játra

 

 

1012040

Ledviny

 

 

1012050

Poživatelné droby

 

 

1012990

Ostatní

 

 

1013000

c)

Ovce

 

 

1013010

Svalovina

 

 

1013020

Tuk

 

 

1013030

Játra

 

 

1013040

Ledviny

 

 

1013050

Poživatelné droby

 

 

1013990

Ostatní

 

 

1014000

d)

Kozy

 

 

1014010

Svalovina

 

 

1014020

Tuk

 

 

1014030

Játra

 

 

1014040

Ledviny

 

 

1014050

Poživatelné droby

 

 

1014990

Ostatní

 

 

1015000

e)

Koně, osli, muly a mezci

 

 

1015010

Svalovina

 

 

1015020

Tuk

 

 

1015030

Játra

 

 

1015040

Ledviny

 

 

1015050

Poživatelné droby

 

 

1015990

Ostatní

 

 

1016000

f)

Drůbež – kur domácí, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi

 

 

1016010

Svalovina

 

 

1016020

Tuk

 

 

1016030

Játra

 

 

1016040

Ledviny

 

 

1016050

Poživatelné droby

 

 

1016990

Ostatní

 

 

1017000

g)

Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani, vysoká zvěř)

 

 

1017010

Svalovina

 

 

1017020

Tuk

 

 

1017030

Játra

 

 

1017040

Ledviny

 

 

1017050

Poživatelné droby

 

 

1017990

Ostatní

 

 

1020000

ii)

Mléko

0,01  (1)

0,01 (1)

1020010

Kravské

 

 

1020020

Ovčí

 

 

1020030

Kozí

 

 

1020040

Kobylí

 

 

1020990

Ostatní

 

 

1030000

iii)

Vejce ptáků

0,01  (1)

0,01  (1)

1030010

Slepičí

 

 

1030020

Kachní

 

 

1030030

Husí

 

 

1030040

Křepelčí

 

 

1030990

Ostatní

 

 

1040000

iv)

Med (Mateří kašička, pyl, medové plástečky s medem (plástečkový med))

0,05  (1)

0,05 (1)

1050000

v)

Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli)

0,01  (1)

0,01  (1)

1060000

vi)

Hlemýždi

0,01  (1)

0,01  (1)

1070000

vii)

Ostatní produkty ze suchozemských živočichů (Volně žijící zvěř)

0,01  (1)

0,01  (1)

b)

Vkládá se nový sloupec pro bifenox, který zní:

„Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číselný kód

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí (4)

Bifenox (F)

0100000

1.

OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  (3)

0110000

i)

Citrusové plody

 

0110010

Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy)

 

0110020

Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy)

 

0110030

Citrony (Cedrát, citron, cedrát ‚Buddhova ruka‘ (Citrus medica var, sarcodactylis))

 

0110040

Kyselé lajmy

 

0110050

Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy; tangor (Citrus reticulata × sinensis))

 

0110990

Ostatní

 

0120000

ii)

Ořechy ze stromů

 

0120010

Mandle

 

0120020

Para ořechy

 

0120030

Kešu ořechy

 

0120040

Kaštany jedlé

 

0120050

Kokosové ořechy

 

0120060

Lískové ořechy (Ořechy lísky největší)

 

0120070

Makadamie

 

0120080

Pekanové ořechy

 

0120090

Piniové oříšky

 

0120100

Pistácie

 

0120110

Vlašské ořechy

 

0120990

Ostatní

 

0130000

iii)

Jádrové ovoce

 

0130010

Jablka (Plody jabloně lesní)

 

0130020

Hrušky (Nashi)

 

0130030

Kdoule

 

0130040

Mišpule

 

0130050

Lokvát (mišpule japonská)

 

0130990

Ostatní

 

0140000

iv)

Peckové ovoce

 

0140010

Meruňky

 

0140020

Třešně a višně (Třešně, višně)

 

0140030

Broskve (Nektarinky a podobné hybridy)

 

0140040

Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky, červené datle/cicimek datlový/jujube (Ziziphus zizyphus))

 

0140990

Ostatní

 

0150000

v)

Bobulové a drobné ovoce

 

0151000

a)

Hrozny stolní a moštové

 

0151010

Hrozny stolní

 

0151020

Hrozny moštové

 

0152000

b)

Jahody

 

0153000

c)

Ovoce z keřů

 

0153010

Ostružiny

 

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružinomaliny, malinoostružiny, Boysenovy ostružiny, morušky a jiné hybridy rodu Rubus)

 

0153030

Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus × Rubus idaeus))

 

0153990

Ostatní

 

0154000

d)

Ostatní bobulové a drobné ovoce

 

0154010

Borůvky kanadské (Borůvky)

 

0154020

Klikvy (Brusinky (V, vitis-idaea))

 

0154030

Rybíz (červený, bílý a černý)

 

0154040

Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes)

 

0154050

Šípky

 

0154060

Moruše (Plody planiky)

 

0154070

Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta)

 

0154080

Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku/rakytníku, hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného a jiné bobule rostoucí na stromech)

 

0154990

Ostatní

 

0160000

vi)

Různé ovoce

 

0161000

a)

S jedlou slupkou

 

0161010

Datle

 

0161020

Fíky

 

0161030

Stolní olivy

 

0161040

Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,))

 

0161050

Karamboly (Bilimbi)

 

0161060

Tomel (persimon)

 

0161070

Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora))

 

0161990

Ostatní

 

0162000

b)

S nejedlou slupkou, malé

 

0162010

Kiwi

 

0162020

Liči (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, langsat (Lansium domesticum), salak (Salacca zalacca))

 

0162030

Mučenka (passiflora)

 

0162040

Opuncie

 

0162050

Zlatolist

 

0162060

Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana), mamej sapota)

 

0162990

Ostatní

 

0163000

c)

S nejedlou slupkou, velké

 

0163010

Avokádo

 

0163020

Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány)

 

0163030

Mango

 

0163040

Papája

 

0163050

Granátová jablka

 

0163060

Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama (Annona diversifolia) a plody jiných středně velkých Annonnaceae)

 

0163070

Kvajávy (Červená pitaya/dračí ovoce (Hylocereus undatus))

 

0163080

Ananas

 

0163090

Chlebovník (Jackfruit (jeky))

 

0163100

Durian

 

0163110

Anona ostnitá (guanabana)

 

0163990

Ostatní

 

0200000

2.

ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ

 

0210000

i)

Kořenová a hlíznatá zelenina

0,01  (3)

0211000

a)

Brambory

 

0212000

b)

Tropická kořenová a hlíznatá zelenina

 

0212010

Kasava (Taro/kolokázie jedlá, eddo, Xanthosoma sagittifolium)

 

0212020

Batáty

 

0212030

Jam (Smldinec/jicama, mexický jam)

 

0212040

Maranta

 

0212990

Ostatní

 

0213000

c)

Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

 

0213010

Řepa salátová

 

0213020

Mrkev

 

0213030

Celer bulvový

 

0213040

Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce)

 

0213050

Topinambury (Čistec hlíznatý)

 

0213060

Pastinák

 

0213070

Petržel kořenová

 

0213080

Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus))

 

0213090

Kozí brada (Hadí mord španělský, ostnatec středozemní (Scolymus hispanicus), lopuch větší (Arctium lappa))

 

0213100

Tuřín

 

0213110

Vodnice

 

0213990

Ostatní

 

0220000

ii)

Cibulová zelenina

0,01  (3)

0220010

Česnek

 

0220020

Cibule kuchyňská (Jiné cibule, cibule kuchyňská ‚silverskin‘)

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Cibule jarní a cibule sečka (Jiné naťové cibule a podobné odrůdy)

 

0220990

Ostatní

 

0230000

iii)

Plodová zelenina

0,01  (3)

0231000

a)

Lilkovité

 

0231010

Rajčata (Rajčata třešňovitá, Physalis spp,, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L, chinense), rajčenky)

 

0231020

Paprika zeleninová (Paprika chilli)

 

0231030

Lilek (Pepino, antroewa/africký lilek (S, macrocarpon))

 

0231040

Okra, tobolky ibišku jedlého

 

0231990

Ostatní

 

0232000

b)

Tykvovité – s jedlou slupkou

 

0232010

Okurky salátové

 

0232020

Okurky nakládačky

 

0232030

Cukety (Tykev obecná, patizon, kalabasa (Lagenaria siceraria), čajot, sopropo/hořký meloun (Momordica charantia), hadovitá tykev, lufa ostrohranná/teroi)

 

0232990

Ostatní

 

0233000

c)

Tykvovité – s nejedlou slupkou

 

0233010

Melouny cukrové (Kiwano)

 

0233020

Dýně (Tykev velkoplodá, tykev obrovská (pozdní odrůda))

 

0233030

Melouny vodní

 

0233990

Ostatní

 

0234000

d)

Kukuřice cukrová (Kukuřičky)

 

0239000

e)

Ostatní plodová zelenina

 

0240000

iv)

Košťálová zelenina

0,01  (3)

0241000

a)

Košťálová zelenina vytvářející růžice

 

0241010

Brokolice (Výhonky brokolice, rapini, čínská brokolice)

 

0241020

Květák

 

0241990

Ostatní

 

0242000

b)

Košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0242020

Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí)

 

0242990

Ostatní

 

0243000

c)

Košťálová zelenina listová

 

0243010

Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí/pe-tsai)

 

0243020

Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz)

 

0243990

Ostatní

 

0244000

d)

Kedlubny

 

0250000

v)

Listová zelenina a čerstvé bylinky

 

0251000

a)

Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea

0,01  (3)

0251010

Polníček (Kozlíček polníček)

 

0251020

Salát (Salát hlávkový, lollo rosso (salát listový), salát ledový, salát římský)

 

0251030

Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová (C, endivia var, Crispum/C, intybus var, foliosum), listy pampelišky)

 

0251040

Řeřicha setá (Klíčky fazolí mungo, klíčky vojtěšky (alfalfa))

 

0251050

Barborka jarní

 

0251060

Roketa setá (Křez zední (Diplotaxis spp,))

 

0251070

Červená hořčice

 

0251080

Listy a výhonky Brassica spp,, včetně listů vodnice (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin, včetně druhů Brassica (plodiny sklizené do růstové fáze 8 pravých listů), listy kedlubnu)

 

0251990

Ostatní

 

0252000

b)

Špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  (3)

0252010

Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavec (amaranthus, pak-khom, tampara), listy tajer, bitawiri (Cestrum latifolium))

 

0252020

Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda))

 

0252030

Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové)

 

0252990

Ostatní

 

0253000

c)

Listy révy vinné (Malabarský špenát, banánové listy, kapinice (Acacia pennata))

0,01  (3)

0254000

d)

Potočnice lékařská (Povijnice/povíjnice vodní/vodní špenát/kangkung (Ipomoea aquatica), marsilka (Marsilea crenata), Neptunia oleracea)

0,01  (3)

0255000

e)

Čekanka salátová

0,01  (3)

0256000

f)

Čerstvé bylinky

0,02  (3)

0256010

Kerblík

 

0256020

Pažitka

 

0256030

Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu; libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea, máčka smrdutá (Eryngium foetidum))

 

0256040

Petrželová nať (Nať petržele kořenové)

 

0256050

Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní, listy Borago officinalis)

 

0256060

Rozmarýn

 

0256070

Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno))

 

0256080

Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná, bazalka posvátná/tulsi, bazalka pravá, bazalka sivá, jedlé květy (květ aksamitníku (Tagetes spp,) a jiné), gotu kola (Centella asiatica), listy Piper sarmentosum, listy curry)

 

0256090

Bobkový list (Citronová tráva (Cymbopogon citratus))

 

0256100

Estragon (Yzop)

 

0256990

Ostatní

 

0260000

vi)

Lusková zelenina (čerstvá)

0,01  (3)

0260010

Fazolové lusky (Zelené/francouzské fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec, guarové boby, sójové boby)

 

0260020

Vyluštěná fazolová semena (Bob zahradní (svinský), zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská)

 

0260030

Hrachové lusky (Hrách setý)

 

0260040

Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna)

 

0260050

Čočka

 

0260990

Ostatní

 

0270000

vii)

Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá)

0,01  (3)

0270010

Chřest

 

0270020

Kardy (Stonky Borago officinalis)

 

0270030

Celer řapíkatý

 

0270040

Fenykl sladký

 

0270050

Artyčoky (Květ banánovníku)

 

0270060

Pór

 

0270070

Reveň

 

0270080

Bambusové výhonky

 

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0270990

Ostatní

 

0280000

viii)

Houby

0,01  (3)

0280010

Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shi-take), mycelium (vegetativní části))

 

0280020

Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib)

 

0280990

Ostatní

 

0290000

ix)

Chaluhy

0,01  (3)

0300000

3.

LUŠTĚNINY, SUCHÉ

0,01  (3)

0300010

Fazole (Bob zahradní (svinský), fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, bob drobnosemenný (holubí), fazolka čínská)

 

0300020

Čočka

 

0300030

Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý)

 

0300040

Vlčí bob

 

0300990

Ostatní

 

0400000

4.

OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY

0,01  (3)

0401000

i)

Olejnatá semena

 

0401010

Lněná semena

 

0401020

Jádra podzemnice olejné

 

0401030

Mák

 

0401040

Sezamová semena

 

0401050

Slunečnicová semena

(+)

0401060

Semena řepky (Divoký tuřín, řepice)

(+)

0401070

Sójové boby

 

0401080

Hořčičná semena

 

0401090

Bavlníková semena

 

0401100

Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (Cucurbitaceae))

 

0401110

Světlice barvířská

 

0401120

Brutnák (Hadinec jitrocelový (Echium plantagineum), kamejka rolní (Buglossoides arvensis))

 

0401130

Lnička setá

 

0401140

Semena konopí

 

0401150

Skočec obecný

 

0401990

Ostatní

 

0402000

ii)

Olejnaté plody

 

0402010

Olivy na olej

 

0402020

Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové)

 

0402030

Plody palmy olejové

 

0402040

Kapok

 

0402990

Ostatní

 

0500000

5.

OBILOVINY

 

0500010

Ječmen

0,02

0500020

Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa))

0,01  (3)

0500030

Kukuřice

0,01  (3)

0500040

Proso (Bér vlašský, milička, kalužnice křivoklasá, dochan klasnatý)

0,01  (3)

0500050

Oves

0,02

0500060

Rýže (Indiánská/divoká rýže (Zizania aquatica))

0,01  (3)

0500070

Žito

0,02

0500080

Čirok

0,01  (3)

0500090

Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale))

0,02

0500990

Ostatní (Semena chrastice kanárské (Phalaris canariensis))

0,01  (3)

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO

0,05 (3)

0610000

i)

Čaj

 

0620000

ii)

Kávová zrna

 

0630000

iii)

Bylinné čaje (sušené)

 

0631000

a)

Květy

 

0631010

Květ heřmánku

 

0631020

Květ ibišku

 

0631030

Květní lístky růže

 

0631040

Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra))

 

0631050

Lípa

 

0631990

Ostatní

 

0632000

b)

Listy

 

0632010

List jahodníku

 

0632020

List rostliny rooibos (Listy ginkgo)

 

0632030

Cesmína paraguayská (maté)

 

0632990

Ostatní

 

0633000

c)

Kořeny

 

0633010

Kořen kozlíku lékařského

 

0633020

Kořen všehoje ženšenového

 

0633990

Ostatní

 

0639000

d)

Ostatní bylinné čaje

 

0640000

iv)

Kakaové boby (fermentované nebo sušené)

 

0650000

v)

Rohovník (svatojánský chléb)

 

0700000

7.

CHMEL (sušený)

0,05 (3)

0800000

8.

KOŘENÍ

 

0810000

i)

Semena

0,05 (3)

0810010

Anýz

 

0810020

Kmín černý

 

0810030

Celerová semena (Semena libečku)

 

0810040

Semena koriandru

 

0810050

Semena kmínu

 

0810060

Semena kopru

 

0810070

Semena fenyklu

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

0810090

Muškátové oříšky

 

0810990

Ostatní

 

0820000

ii)

Plody a bobule

0,05 (3)

0820010

Nové koření

 

0820020

Pepř sečuánský (anýzový pepř, japonský pepř)

 

0820030

Kmín

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Jalovcové bobule

 

0820060

Pepř, černý, zelený a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový)

 

0820070

Vanilkové lusky

 

0820080

Tamarindy (indické datle)

 

0820990

Ostatní

 

0830000

iii)

Kůra

0,05 (3)

0830010

Skořice (Skořice čínská)

 

0830990

Ostatní

 

0840000

iv)

Kořeny nebo oddenky

 

0840010

Lékořice

0,05 (3)

0840020

Zázvor

0,05 (3)

0840030

Kurkuma

0,05 (3)

0840040

Křen

(+)

0840990

Ostatní

0,05 (3)

0850000

v)

Pupeny

0,05 (3)

0850010

Hřebíček

 

0850020

Kapary

 

0850990

Ostatní

 

0860000

vi)

Blizny

0,05 (3)

0860010

Šafrán

 

0860990

Ostatní

 

0870000

vii)

Semenné míšky

0,05 (3)

0870010

Muškátový květ

 

0870990

Ostatní

 

0900000

9.

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

0,01  (3)

0900010

Cukrová řepa (kořen)

 

0900020

Cukrová třtina

 

0900030

Kořen čekanky

 

0900990

Ostatní

 

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

1010000

i)

Tkáň

0,01  (3)

1011000

a)

Prasata