EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1217

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1217/2014 ze dne 11. listopadu 2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Úř. věst. L 329, 14.11.2014, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1217/oj

14.11.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 329/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1217/2014

ze dne 11. listopadu 2014

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódů KN uvedených ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 (2). Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódů KN uvedených ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 12 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2913/92 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. listopadu 2014.

Za Komisi,

jménem předsedy,

Heinz ZOUREK

generální ředitel pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství (Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

1.

Výrobek (tzv. elektrický filtr) tvořený vícevrstvým keramickým průchodkovým kondenzátorem pro povrchovou montáž, o rozměrech přibližně 8 × 3 × 3 mm.

Předkládá se jako dolní propusť pro použití jako filtr proti elektromagnetické interferenci (EMI) například ve výkonových zesilovačích, napájecích zdrojích, regulátorech teploty, řídících obvodech motorů a budicích obvodech.

 (1) Viz obrázek 1

8532 24 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 a) ke třídě XVI a na znění kódů KN 8532 a 8532 24 00.

Výrobek se používá jako součást v řadě strojů. Vzhledem k tomu, že výrobek sestává pouze z kondenzátoru, je třeba ho zařadit do kódu KN 8532 24 00 jako vícevrstvé pevné kondenzátory s keramickým dielektrikem.

2.

Výrobek (tzv. elektrický filtr) tvořený kondenzátorem a dvěma feritovými perlami, o rozměrech přibližně 7 × 2 × 2 mm.

Ekvivalentní elektrický obvod sestává ze dvou induktorů, z nichž každý představuje jednu feritovou perlu, zapojených sériově v cestě stejnosměrného proudu a napojených na vodiče na levé a pravé straně průchodkového kondenzátoru pro povrchovou montáž.

Obě feritové perly fungují jako induktory a jejich úkolem je minimalizovat rezonanci s okolními obvody za účelem potlačení vysokofrekvenčních elektrických proudů.

Výrobek je předkládán k použití jako filtr proti elektromagnetické interferenci (EMI) například v automobilech nebo v průmyslových aplikacích.

 (1) Viz obrázek 2

8548 90 90

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury, na poznámce 2 c) ke třídě XVI a na znění kódů KN 8548, 8548 90 a 8548 90 90.

Vzhledem k objektivním vlastnostem výrobku, zejména k tomu, že je tvořen nejen kondenzátorem, ale rovněž dvěma feritovými perlami, výrobek zcela neodpovídá znění čísla 8532 (kondenzátory).

Feritové perly a kondenzátor jsou navíc pro celkové fungování elektrického filtru stejně důležité, a proto funkce výrobku překračuje oblast působnosti čísla 8532. Zařazení do tohoto čísla podle všeobecného pravidla 1 pro výklad kombinované nomenklatury a poznámky 2 a) ke třídě XVI je proto vyloučeno.

Výrobek se používá jako součást v řadě strojů. Jelikož není vhodný pro použití výhradně nebo hlavně v konkrétním stroji nebo typu stroje, je třeba ho zařadit do kódu KN 8548 90 90 jako ostatní elektrické části a součásti strojů nebo přístrojů, jinde v kapitole 85 neuvedené ani nezahrnuté.


Obrázek 1

Obrázek 2

(obvod)

(ekvivalentní elektrický obvod)

Image

Image


(1)  Obrázky slouží pouze pro informaci.


Top