EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014X1015(01)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 60 – Jednotná ustanovení pro schvalování dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

OJ L 297, 15.10.2014, p. 23–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

15.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 297/23


Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního práva veřejného právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 60 – Jednotná ustanovení pro schvalování dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

doplněk 4 k sérii změn 00 – datum vstupu v platnost: 3. listopadu 2013

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Požadavky

6.

Změny typu vozidla

7.

Shodnost výroby

8.

Postihy za neshodnost výroby

9.

Ukončení výroby

10.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a názvy a adresy schvalovacích orgánů

PŘÍLOHY

1.

Sdělení

2.

Uspořádání značek o schválení

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií L1 a L3  (1) z hlediska řidičem ovládaných ovladačů.

Tento předpis stanoví požadavky na umístění, označení, osvětlení a provoz ovladačů, sdělovačů a indikátorů u mopedů a motocyklů.

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto předpisu se

2.1.

„schválením vozidla“ rozumí schválení typu vozidla z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, pokud jsou takovéto ovladače namontovány, a z hlediska jejich identifikace;

2.2.

„typem vozidla“ rozumí kategorie motorových vozidel, jež se navzájem neliší, pokud jde o uspořádání, jež by mohlo ovlivnit funkci nebo polohu řidičem ovládaných ovladačů;

2.3.

„vozidlem“ rozumí dvoukolový motocykl nebo dvoukolový moped definované v bodech 2.1.1 nebo 2.1.3 Konvence Spojených národů o silniční dopravě (R.E.3) (1);

2.4.

„ovladačem“ rozumí kterákoliv část vozidla nebo zařízení, přímo ovládaná řidičem, jež mění stav nebo funkci vozidla nebo některé jeho části;

2.5.

„zařízením“ rozumí část nebo soubor částí používaných k výkonu jedné nebo více funkcí;

2.6.

„řídítky“ rozumí kterákoliv část tyče nebo tyčí spojených s hlavicí vidlice (řídicí hlavicí), kterou se vozidlo řídí;

2.7.

„pravou stranou řídítek“ rozumí umístění kterékoliv části řídítek, která je při pohledu ve směru pohybu vpřed na pravé straně podélné střední roviny vozidla;

2.8.

„levou stranou řídítek“ rozumí umístění kterékoliv části řídítek, která je při pohledu ve směru pohybu vpřed na levé straně podélné střední roviny vozidla;

2.9.

„přední částí řídítek“ rozumí umístění kterékoliv části řídítek, která je na straně nejvíce vzdálené od řidiče sedícího v jízdní poloze;

2.10.

„rukojetí“ rozumí část řídítek, která je nejvíce vzdálena od jejich středu a za kterou řidič vozidla drží řídítka;

2.11.

„otáčivou rukojetí“ rozumí rukojeť ovládající některý funkční mechanismus vozidla, která se může volně otáčet kolem řídítka, otáčí-li jí řidič vozidla;

2.12.

„rámem“ rozumí kterákoliv část rámu, podvozku nebo kostry vozidla, k níž je připevněna motorová a/nebo převodová jednotka, a/nebo sám blok motoru a převodovky;

2.13.

„levou stranou rámu“ rozumí kterákoliv část rámu, která je při pohledu ve směru pohybu vpřed na levé straně podélné střední roviny vozidla;

2.14.

„pravou stranou rámu“ rozumí kterákoliv část rámu, která je při pohledu ve směru pohybu vpřed na pravé straně podélné střední roviny vozidla;

2.15.

„pákou“ rozumí jakékoli zařízení, které se skládá z ramena otáčejícího se na podpěře, jímž se ovládá některý funkční mechanismus vozidla;

2.16.

„ruční pákou“ rozumí páka ovládaná rukou řidiče;

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, ruční páka je ovládána stlačováním, (tj. posouváním konce páky směrem k nosné konstrukci), např. k uvedení brzdného mechanismu v činnost nebo k vysunutí spojkového mechanismu;

2.17.

„nožní pákou“ rozumí páka ovládaná dotykem nohy řidiče s výstupkem ramena páky;

2.18.

„klikou“ rozumí páka ovládaná dotykem nohy řidiče s pedálem na páce umístěným tak, že dovoluje vyvíjet tlak na rameno páky;

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, klika je ovládána sešlapováním, například k uvedení brzdného mechanismu v činnost;

2.19.

„pedály“ rozumí taková zařízení, jež jsou spřažena s určitým druhem převodu a mohou být používána k pohánění mopedu;

2.20.

„kyvným ramenem“ rozumí páka otočně uložená ve svém středu nebo v jeho blízkosti a mající na obou koncích pedál nebo výstupek, ovládané dotykem nohy řidiče se zmíněnými pedály nebo výstupky;

2.21.

výrazem „ve směru otáčení hodinových ručiček“ rozumí směr otáčení kolem osy uvažované součásti odpovídající pohybu ručiček hodin při pohledu shora nebo zvnějšku na uvažovanou součást;

2.22.

výrazem „proti směru otáčení hodinových ručiček“ rozumí opačný význam než u výrazu „ve směru otáčení hodinových ručiček“;

2.23.

„sloučenou provozní brzdou“ rozumí ovládací systém (hydraulikou nebo mechanickým spojením, případně obojím), jímž se přední i zadní brzda vozidla uvádějí v činnost alespoň částečně jediným ovladačem;

2.24.

„indikátorem“ rozumí zařízení, které podává informaci o funkci nebo stavu některého systému nebo jeho části, například o hladině kapaliny;

2.25.

„sdělovačem“ rozumí optické signalizační zařízení, které indikuje aktivaci zařízení, jeho správnou nebo vadnou funkci nebo stav, případně nefunkčnost;

2.26.

„symbolem“ rozumí diagram, podle kterého lze identifikovat ovladač, sdělovač nebo indikátor;

2.27.

„optickým výstražným zařízením“ rozumí světlomet, jímž lze vrhat světlo tak, že je dáván signál protijedoucím vozidlům nebo vozidlům jedoucím ve stejném směru, například chystá-li se vozidlo předjet pomalejší vozidlo jedoucí ve stejném směru;

2.28.

výrazem „přiléhající“, pokud jde o symbol pro identifikaci ovladače, sdělovače nebo indikátoru, rozumí, že symbol je v těsné blízkosti ovladače, sdělovače nebo indikátoru a že mezi identifikačním symbolem a ovladačem, sdělovačem nebo indikátorem, který daný symbol označuje, není žádný jiný ovladač, sdělovač, indikátor, identifikační symbol nebo světelný zdroj.

2.29.

„společnou zobrazovací plochou“ rozumí plocha, na které se může zobrazit více než jeden sdělovač, indikátor, identifikační symbol nebo jiná zpráva, avšak nikoliv současně.

3.   ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ

3.1.   Žádost o schválení typu vozidla z hlediska řidičem ovládaných ovladačů předkládá výrobce vozidla nebo jeho zplnomocněný zástupce.

3.2.   K žádosti se musí připojit dále uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení a následující náležitosti:

3.2.1.

výkresy součástí vozidla, na než se vztahují požadavky tohoto předpisu, které jsou dostatečně podrobné a provedené ve vhodném měřítku, a případně výkresy samotného vozidla.

3.3.   Vozidlo představující typ vozidla, který má být schválen, se předá technické zkušebně odpovědné za provádění schvalovacích zkoušek ke zkouškám uvedeným v bodě 5 tohoto předpisu.

4.   SCHVÁLENÍ

4.1.   Schválení pro daný typ vozidla se udělí, jestliže vozidlo předané ke schválení podle tohoto předpisu splňuje požadavky bodů 5 a 6.

4.2.   Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení. Jeho první dvě číslice (v současné době 00, což odpovídá předpisu v původním znění) udávají sérii změn, která zahrnuje poslední významné technické změny předpisu v době vydání schválení. Tatáž smluvní strana není oprávněna přidělit jinému typu vozidla stejné číslo.

4.3.   Zpráva o schválení nebo o odmítnutí schválení typu vozidla podle tohoto předpisu se zašle smluvním stranám dohody, které používají tento předpis, na formuláři podle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu, spolu s výkresy a schématy, které předložil žadatel o schválení, ve formátu nepřesahujícím A4 (210×297 mm) nebo složené na tento formát a vyhotovené ve vhodném měřítku.

4.4.   Na každém vozidle, které je shodné s typem vozidla schváleným podle tohoto přepisu, se viditelně a na snadno přístupném místě uvedeném ve formuláři schválení umístí mezinárodní značka schválení typu, která se skládá z:

4.4.1.

písmene „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila (2);

4.4.2.

z čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení typu vpravo od kružnice předepsané v bodě 4.4.1.

4.5.   Vyhovuje-li vozidlo typu vozidla schválenému podle jednoho nebo více dalších předpisů připojených k dohodě v zemi, která udělila schválení typu podle tohoto předpisu, není třeba symbol předepsaný v bodě 4.4.1 opakovat; čísla předpisu a schválení a další symboly podle všech předpisů, podle kterých byla schválení udělena státem, který udělil schválení i podle tohoto předpisu, se v takovém případě uvedou ve svislém sloupci vpravo od symbolu, předepsaného v bodě 4.4.1.

4.6.   Značka schválení typu musí být jasně čitelná a nesmazatelná.

4.7.   Značka schválení typu musí být na snadno přístupném místě.

4.8.   V příloze 2 tohoto předpisu jsou uvedeny příklady uspořádání značky schválení.

5.   POŽADAVKY

5.1.   Všeobecně

Je-li vozidlo vybavené ovladačem, sdělovačem nebo indikátorem uvedenými v tabulce 1, musí splňovat požadavky tohoto předpisu, pokud jde o umístění, označení, provoz, osvětlení a barvu daného ovladače, sdělovače nebo indikátoru.

Pro funkce, pro které není v tabulce 1 uveden žádný symbol, může výrobce použít znak podle odpovídajících norem. Není-li k dispozici žádný symbol, může výrobce použít symbol podle vlastního uvážení. Tento symbol nesmí vést k záměně se žádným symbolem uvedeným v tabulce 1.

5.2.   Umístění

5.2.1.   Ovladače uvedené v tabulce 1 musí být umístěny tak, aby byly funkční a v dosahu řidiče sedícího v jízdní poloze. Ovladače pro „ručně ovládaný sytič“ a „ručně ovládaný uzavírací ventil palivové nádrže“ musí být umístěny tak, aby byly funkční a v dosahu sedícího řidiče.

5.2.2.   Sdělovače a indikátory uvedené v tabulce 1 a jejich identifikační značky musí být umístěny tak, aby byly viditelné pro řidiče sedícího v jízdní poloze za denního světla i v noci. Sdělovače, indikátory a jejich identifikační značky nemusí být viditelné, pokud nejsou aktivovány.

5.2.3.   Identifikační značky ovladačů, sdělovačů a indikátorů musí být umístěny na ovladačích, sdělovačích a indikátorech, které označují, nebo v jejich blízkosti s výjimkou případů uvedených v bodě 5.2.5 níže.

5.2.4.   Ovladače pro výstražné svítilny, dálkové světlomety, potkávací světlomety, dodatečné vypnutí motoru, zvukové výstražné zařízení, brzdy a spojky musí být vždy dosažitelné řidičem, a to jako primární funkce odpovídajícího ovladače, aniž by řidič musel sejmout ruce z příslušné rukojeti.

5.2.5.   Výše uvedený bod 5.2.3 se nepoužije na multifunkční ovladače, jestliže je ovladač spojený s multifunkčním displejem, který:

5.2.5.1.

je pro řidiče viditelný a

5.2.5.2.

identifikuje odpovídající ovladač a

5.2.5.3.

identifikuje všechny systémy vozidla, jež lze ovládat prostřednictvím multifunkčního ovladače (dílčí funkce těchto systémů nemusí být zobrazeny na nejvyšší úrovni multifunkčního displeje) a

5.2.5.4.

nezobrazuje sdělovače uvedené v tabulce 1.

5.3.   Identifikace

5.3.1.   Veškeré ovladače, sdělovače a indikátory uvedené v tabulce 1 musí být označeny příslušným symbolem.

5.3.2.   Doplňkové symboly, slova nebo zkratky mohou být použity podle uvážení výrobce v kombinaci s kterýmkoliv symbolem, slovem nebo zkratkou uvedenými v tabulce 1.

5.3.3.   Jakýkoli další nebo doplňkový symbol, slovo nebo zkratka použité výrobcem nesmí vést k záměně se žádným symbolem uvedeným v tomto předpisu.

5.3.4.   V případě, že jsou ovladač, sdělovač nebo indikátor pro shodnou funkci kombinovány, může být pro označení takové kombinace užit jeden symbol.

5.3.5.   Všechny identifikační značky sdělovačů, indikátorů a ovladačů na řídítkách nebo na přístrojové desce musí být, kromě symbolu pro zvukové výstražné zařízení, umístěny tak, aby se řidiči jevily ve směru přímého pohledu. U rotačních ovladačů, jež mají pozici „vypnuto“, se tento požadavek použije na ovladač v pozici „vypnuto“.

5.3.6.   Každý namontovaný ovladač, který reguluje funkci systému ve spojitém rozsahu, musí mít označení pro meze rozsahu nastavení.

5.4.   Osvětlení

5.4.1.   Podle volby výrobce lze veškeré ovladače, indikátory a jejich příslušné identifikační značky osvětlit.

5.4.2.   Sdělovač musí vyzařovat světlo, když dojde k chybné funkci nebo když nastane stav vozidla, které má sdělovač indikovat. Jindy nesmí vyzařovat světlo, s výjimkou kontroly žárovek.

5.5.   Barva

5.5.1.   Světlo všech sdělovačů musí mít barvu podle tabulky 1.

5.5.2.   Barvu sdělovačů neuvedených v tabulce 1 může zvolit výrobce v souladu s bodem 5.5.3 níže. Zvolená barva nesmí rušit nebo maskovat označení kteréhokoliv sdělovače, ovladače nebo indikátoru, jež jsou uvedeny v tabulce 1.

5.5.3.   Barvy jsou doporučeny v souladu s následujícím systémem:

5.5.3.1.

Červená: bezprostřední nebo hrozící nebezpečí – ohrožení osob nebo velmi vážné poškození zařízení.

5.5.3.2.

Žlutá (jantarová): obezřetnost, situace mimo běžné provozní meze, chybná funkce systému vozidla, pravděpodobné poškození vozidla nebo jakýkoli jiný stav, jenž může vést z dlouhodobého hlediska k nebezpečí.

5.5.3.3.

Zelená: bezpečné, běžné provozní podmínky (s výjimkou případů, kdy se podle tabulky 1 vyžaduje modrá nebo žlutá).

5.5.4.   Každý symbol použitý pro identifikaci sdělovače, ovladače nebo indikátoru musí mít barvu, jež se zřetelně odlišuje proti pozadí.

5.5.5.   Vyplněná část jakéhokoli symbolu může být nahrazena jeho obrysem a obrys jakéhokoli symbolu může být vyplněn.

5.6.   Společná plocha pro zobrazení většího počtu zpráv

Pro zobrazení informací z jakéhokoli zdroje lze užít společnou plochu za předpokladu, že jsou splněny následující požadavky:

5.6.1.

Sdělovače a indikátory zobrazené na společné ploše musí splňovat požadavky podle výše uvedených bodů 5.3, 5.4 a 5.5 a v okamžiku, kdy nastane stav, jejž mají indikovat, se musí rozsvítit.

5.6.2.

Sdělovače a ukazatele, které jsou uvedeny v tabulce 1 a zobrazeny na společné ploše, se musí rozsvítit v okamžiku, kdy nastane příslušný stav.

5.6.3.

S výjimkou situací podle bodů 5.6.4, 5.6.5 a 5.6.6, pokud existuje podmínka pro aktivaci dvou nebo více sdělovačů, musí být informace buď:

a)

automaticky postupně opakovány, nebo

b)

viditelným způsobem signalizovány nebo musí být viditelné pro řidiče sedícího v jízdní poloze.

5.6.4.

Na společné ploše nesmí být umístěny kontrolky závady brzdového systému, rozsvícení dálkového světlometu a svícení směrových svítilen.

5.6.5.

Existuje-li podmínka aktivace pro tyto sdělovače: kontrolky závady brzdového systému, rozsvícení dálkového světlometu a svícení směrových svítilen na společné ploše s jinými sdělovači, musí mít na společné ploše absolutní přednost.

5.6.6.

Informace zobrazené na společné ploše mohou být odstranitelné automaticky nebo řidičem, s výjimkou kontrolek závady brzdového systému, rozsvícení dálkového světlometu a svícení směrových svítilen a ty, u kterých je vyžadována červená barva podle tabulky 1, nesmí být odstranitelné, pokud je splněna podmínka pro jejich aktivaci.

6.   ZMĚNY TYPU VOZIDLA

6.1.   Každá změna typu vozidla se musí oznámit schvalovacímu orgánu, který typ vozidla schválil. Tento orgán pak může buď:

6.1.1.

usoudit, že provedené změny pravděpodobně nemají znatelný nepříznivý vliv a že vozidlo v každém případě stále splňuje požadavky, nebo

6.1.2.

požadovat od technické zkušebny odpovědné za provádění zkoušek nový zkušební protokol.

6.2.   Potvrzení nebo odmítnutí schválení s uvedením změn se zašle smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis, postupem stanoveným v bodě 4.3 výše.

7.   SHODNOST VÝROBY

7.1.   Každé vozidlo opatřené značkou schválení typu vyžadovanou podle tohoto předpisu se musí shodovat se schváleným typem vozidla, zejména pokud jde o řidičem ovládané ovladače.

7.2.   K ověření shodnosti předepsané v bodě 7.1 se provede dostatečný počet namátkových zkoušek se sériově vyrobenými vozidly, která jsou opatřena značkou schválení vyžadovanou tímto předpisem.

8.   POSTIHYZA NESHODNOST VÝROBY

8.1.   Nejsou-li splněny výše stanovené požadavky dle bodu 7.1 nebo jestliže vozidlo opatřené značkou schválení nevyhoví při zkouškách předepsaných ve výše uvedeném bodě 7.2, může být schválení udělené typu vozidla podle tohoto předpisu odňato.

8.2.   Jestliže smluvní strana uplatňující tento předpis odejme dříve udělené schválení, oznámí to ostatním smluvním stranám uplatňujícím tento předpis pomocí kopie schvalovacího formuláře, na jehož konci je velkými písmeny napsaná poznámka „SCHVÁLENÍ ODŇATO“, která je podepsána a opatřena datem.

9.   UKONČENÍ VÝROBY

Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu vozidla schváleného podle tohoto předpisu, musí o tom informovat orgán, který schválení udělil. Po obdržení příslušného sdělení podá uvedený orgán zprávu o ukončení výroby ostatním smluvním stranám dohody, které uplatňují tento předpis, a to prostřednictvím kopie formuláře schválení opatřené na konci velkými písmeny napsanou, podepsanou a datovanou poznámkou „VÝROBA UKONČENA“.

10.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN ODPOVĚDNÝCH ZA SCHVALOVACÍ ZKOUŠKY A NÁZVY A ADRESY SCHVALOVACÍCH ORGÁNŮ

Strany dohody, které uplatňují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace Spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek, jakož i schvalovacích orgánů, které schválení udělují a kterým mají být zasílány formuláře osvědčující vydání, zamítnutí nebo odnětí schválení vydané v jiných zemích.

Tabulka 1

Symboly označující ovladače, sdělovače a indikátory

č.

Bod

Symbol

Funkce

Umístění

Barva

Definice

Funkce

1

Ovladač dodatečného vypnutí motoru

(vypnutý)

Image

Ovladač

Na pravé straně řídítek

 

 

Jako prostředek zastavení motoru, alternativa hlavního vypínače nebo ovladače dekompresního ventilu. Vozidlo může být vybaveno vypínačem elektrického napájení motoru (dodatečné vypnutí motoru).

2

Ovladač dodatečného vypnutí motoru

(zapnutý)

Image

 

 

 

 

 

3

Spínač zapalování

 

Ovladač

 

 

Zařízení umožňující chod motoru, které může rovněž umožňovat fungování dalších elektrických systémů ve vozidle.

V případě rotačního spínače je směr pohybu otáčení ve směru hodinových ručiček z pozice zapalování „vypnuto“ do pozice zapalování „zapnuto“.

4

Elektrický spouštěč/startér

Image

Ovladač

 

 

 

 

5

Ručně ovládaný sytič

Image

Ovladač

Ovladač nemusí být viditelný z pozice řidiče

 

 

 

Sdělovač

 

Žlutá

 

 

6

Neutrál

(volba rychlostního stupně)

Image

Sdělovač

 

Zelená

 

Sdělovač se rozsvítí, když je volič rychlostního stupně v neutrální poloze.

7

Ručně ovládaný uzavírací ventil palivové nádrže

(vypnutý)

Image

Ovladač

Ovladač nemusí být viditelný z pozice řidiče

 

 

Ovladač musí mít jasně oddělené polohy pro „vypnuto“, „zapnuto“ a „rezerva“ (je-li k dispozici rezerva paliva).

8

Ručně ovládaný uzavírací ventil palivové nádrže

(zapnutý)

Image

 

 

 

 

Ovladač musí být v poloze „zapnuto“, je-li ve směru proudění paliva z nádrže k motoru; v poloze „vypnuto“, je-li kolmo k proudění paliva, a (případně) v poloze „rezerva“, směřuje-li proti proudění paliva.

9

Ručně ovládaný uzavírací ventil palivové nádrže

(rezerva)

Image

 

 

 

 

Jedná-li se o systém, u nějž se tok paliva zastaví, když je motor vypnut, a pokud je vybavený ovladačem, jsou symboly a polohy ovladačů stejné jako u ovladačů ručního ovládání uzavírání.

10

Rychloměr

 

Ukazatel

 

 

 

Displej se musí rozsvítit vždy, když je zapnutá obrysová svítilna (je-li k dispozici) nebo světlomet.

11

Výstražné zvukové zařízení (houkačka)

Image

Ovladač

Na levé straně řídítek u vozidel s ovladačem voliče rychlostního stupně, jenž funguje nezávisle na ručně ovládané spojce, nebo u vozidel bez ovladače voliče rychlostního stupně.

Alternativně na pravé straně řídítek u vozidel s ovladačem voliče rychlostního stupně umístěným na pravé straně řídítek, fungujícím v kombinaci s ručně ovládanou spojkou.

 

 

Pro aktivaci je třeba stisknout.

12

Dálkové světlo (hlavní, vysoké či horní světlo) –

(Hi)

Image

Ovladač

Na levé straně řídítek u vozidel s ovladačem voliče rychlostního stupně, jenž funguje nezávisle na ručně ovládané spojce, nebo u vozidel bez ovladače voliče rychlostního stupně.

Alternativně na pravé straně řídítek u vozidel s ovladačem voliče rychlostního stupně umístěným na pravé straně řídítek, fungujícím v kombinaci s ručně ovládanou spojkou.

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Modrá

 

 

13

Potkávací světlo (klopené, nízké či dolní světlo) –

(Lo)

Image

Ovladač

Na levé straně řídítek u vozidel s ovladačem voliče rychlostního stupně, jenž funguje nezávisle na ručně ovládané spojce, nebo u vozidel bez ovladače voliče rychlostního stupně.

Alternativně na pravé straně řídítek u vozidel s ovladačem voliče rychlostního stupně umístěným na pravé straně řídítek, fungujícím v kombinaci s ručně ovládanou spojkou.

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Zelená

 

 

14

Optické výstražné zařízení

 

Ovladač

V blízkosti ovladače dálkového světla/potkávacího světla

 

 

Může být dodatečnou funkcí ovladače dálkového/potkávacího světla.

Při uvolnění ovladače se světlo vrátí do předchozího stavu.

15

Přední mlhové světlomety

Image

Ovladač

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Zelená

 

 

16

Zadní mlhové světlomety

Image

Ovladač

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Žlutá

 

 

17

Směrové svítilny

Image

Ovladač

Ovladač (ovladače) má/mají být umístěn/umístěny na řídítkách tak, aby byl/byly zřetelně viditelný/viditelné z místa řidiče, a musí být jasně vyznačeny.

 

 

Ovladač musí být konstruován tak, aby se ovládáním jeho levé části nebo jeho posunutím směrem doleva při pohledu ze sedadla řidiče zapnuly levé směrové svítilny a naopak u svítilen na pravé straně.

 

 

 

Sdělovač

 

Zelená

 

Dvojice šipek je jediný symbol. Pokud ovladače a sdělovače pro levou a pravou stranu pracují nezávisle, mohou však být obě šipky považovány za samostatné symboly a musí být příslušně umístěny.

18

Výstražný signál

Image

Ovladač

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Červená

Reprezentovaný buď blikajícím(i) sdělovačem (sdělovači) směrové svítilny (současně), nebo uvedeným trojúhelníkovým symbolem.

 

 

 

Image

Sdělovač

 

Zelená

 

19

Obrysová svítilna

Image

Ovladač

 

 

Reprezentovaný uvedenými symboly pro obrysové světlo, ovladač hlavního světla a parkovacího světla, pokud jsou však všechna světla automaticky rozsvícena, když je vozidlo v provozu, nemusí se symbol ovladače obrysového světla nebo hlavního světla objevit.

V případě rotačního spínače se manipulací spínače ve směru pohybu hodinových ručiček postupně rozsvítí obrysová světla vozidla a poté hlavní světla vozidla. To nebrání zahrnutí dodatečných pozic spínače za předpokladu, že jsou jasně označeny.

 

 

 

Sdělovač

 

Zelená

20

Hlavní světlo

Image

Ovladač

 

Zelená

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

 

Funkce sdělovače může být zajištěna pomocí osvětlení přístrojové desky.

Spínač ovladače osvětlení může být kombinován se spínačem zapalování, bude-li to považováno za vhodné.

21

Parkovací světlo

Image

Ovladač

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Zelená

Je-li funkce parkovacího světla začleněna do spínače zapalování, označení je nepovinné.

 

22

Indikátor stavu paliva

Image

Indikátor

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Žlutá

 

 

23

Teplota chladicí kapaliny

Image

Indikátor

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Červená

 

 

24

Nabíjení baterie

Image

Indikátor

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Červená

 

 

25

Olej v motoru

Image

Indikátor

 

 

 

 

 

 

 

Sdělovač

 

Červená

 

 

26

Ovladač otáček motoru

 

Ovladač

Na pravé straně řídítek

 

 

Ručně ovládaný ovladač. Otáčením otáčivé rukojeti proti směru hodinových ručiček se zvyšuje rychlost. Po uvolnění ruky se ovladač musí ve směru hodinových ručiček vrátit do volnoběžné polohy, pokud není aktivováno zařízení pro ovládání rychlosti vozidla.

27

Brzda na předním kole

 

Ovladač

Na pravé straně řídítek vpředu

 

 

Ruční páka

V případě sloučeného brzdného systému může brzda na předním kole fungovat společně s brzdou na zadním kole.

28

Nožní ovládání brzd zadního kola

 

Ovladač

Na pravé straně rámu

 

 

Pedál

V případě sloučeného brzdného systému může brzda na zadním kole fungovat společně s brzdou na předním kole.

29

Ruční ovládání brzdy zadního kola

 

Ovladač

Na levé straně řídítek vpředu

 

 

Ruční páka

Není povoleno u vozidel s ručně ovládanou spojkou.

V případě sloučeného brzdného systému může brzda na zadním kole fungovat společně s brzdou na předním kole.

30

Parkovací brzda

 

Ovladač

 

 

 

Ruční páka nebo pedál

31

Spojka

 

Ovladač

Na levé straně řídítek

 

 

Ruční páka

Stisknout pro uvolnění spojky.

Nesmí být zamezeno používání zařízení na levé straně vozidla, jež kombinují činnosti spojky a voliče rychlostního stupně.

32

Nožní volič. Manuální ovladač řazení rychlostních stupňů

 

Ovladač

Na levé straně rámu

 

 

Nožní páka nebo kyvné rameno

Pohybem přední části nožní páky nebo kyvného ramena se postupně volí rychlostní stupně: pohybem přední části směrem nahoru se přeřadí na vyšší stupeň a pohybem směrem dolů se přeřadí na nižší stupeň. Je-li k dispozici samostatně vymezená poloha pro „neutrál“, pak je buď v první nebo druhé poloze v pořadí volby převodového stupně (tj. 1-N-2-3-4- … nebo N-1-2-3-4-…).

Alternativně, u vozidel se zdvihovým objemem motoru menším než 200 cm3, může být namontován převod s následujícími systémy řazení:

rotační systém (tj. N-1-2-3-4-5-N-1)

reverzní systém, kdy se pohybem přední části nožní páky nebo kyvného ramena postupně volí rychlostní stupně:

pohybem přední části směrem nahoru se přeřadí na nižší stupeň a

pohybem směrem dolů se přeřadí na vyšší stupeň.

33

Ruční volič. Manuální ovladač řazení rychlostních stupňů

 

Ovladač

Na levé straně řídítek

 

 

Jestliže se ovladač ovládá otáčením otáčivé rukojeti, pak otáčením proti směru hodinových ručiček se postupně volí rychlostní stupně poskytující vyšší dopřednou rychlost a opačným postupem se dociluje snížené dopředné rychlosti. Je-li k dispozici samostatně vymezená poloha pro „neutrál“, pak je buď v první, nebo druhé poloze v pořadí volby převodového stupně (tj. N-1-2-3-4- … nebo 1-N-2-3-4-…).

34

Závada v protiblokovacím systému

Image

Sdělovač

 

Žlutá

 

 

35

Indikátor chybné funkce

Image

Sdělovač

 

Žlutá

Použije se k indikaci poruch souvisejících s pohonem, které mohou ovlivnit emise.

 


(1)  Podle definice v úplném znění usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, bod 2. – www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html).

(2)  Rozlišovací čísla smluvních stran dohody z roku 1958 jsou uvedena v příloze 3 úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.3.


PŘÍLOHA 1

Image


PŘÍLOHA 2

USPOŘÁDÁNÍ ZNAČEK SCHVÁLENÍ

Vzor A

(Viz bod 4.4 tohoto předpisu)

Image

Výše uvedená značka schválení typu umístěná na vozidle udává, že tento typ vozidla, pokud jde o řidičem ovládané ovladače, byl schválen v Nizozemsku (E 4) podle předpisu č. 60 s číslem schválení 002439. Číslo schválení typu udává, že schválení bylo uděleno v souladu s požadavky předpisu č. 60 v původním znění.

Vzor B

(Viz bod 4.5 tohoto předpisu)

Image

Výše uvedená značka schválení typu umístěná na vozidle udává, že tento typ vozidla byl schválen v Nizozemsku (E 4) podle předpisů č. 60 a 10 (1).

Čísla schválení udávají, že v době vydání příslušných schválení nebyl předpis č. 60 změněn a předpis č. 10 již obsahoval sérii změn 03.


(1)  Druhé číslo je uvedeno pouze jako příklad.


Top