EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0521(01)

Dohoda mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

OJ L 151, 21.5.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/293/oj

Related Council decision

21.5.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/18


PŘEKLAD

DOHODA

mezi Evropskou unií a Švýcarskou konfederací o účasti Švýcarské konfederace na vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali)

EVROPSKÁ UNIE („EU“ nebo „Unie“)

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE

na straně druhé,

dále společně jen „strany“,

BEROUCE NA VĚDOMÍ:

rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (1),

dopis vedoucího federálního oddělení zahraničních věcí ze dne 18. září 2013 obsahující nabídku příspěvku Švýcarská konfederace k vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) omezeného na civilní schopnosti,

rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/3/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o přijetí příspěvků třetích států na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (2),

rozhodnutí Politického a bezpečnostního výboru EUTM Mali/2/2013 ze dne 12. listopadu 2013 o zřízení Výboru přispěvatelů na vojenskou misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (3),

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účast na misi

1.   Švýcarská konfederace se přidruží k rozhodnutí 2013/34/SZBP a ke všem dalším rozhodnutím, kterými Rada Evropské unie rozhodne o prodloužení EUTM Mali, v souladu s ustanoveními této dohody a veškerými nutnými prováděcími opatřeními.

2.   Příspěvkem Švýcarské konfederace k EUTM Mali není dotčena rozhodovací samostatnost Evropské unie.

3.   Švýcarská konfederace zajistí, aby švýcarský personál účastnící se EUTM Mali plnil své poslání v souladu s:

rozhodnutím 2013/34/SZBP a případnými následnými změnami,

plánem mise,

prováděcími opatřeními.

4.   Personál vyslaný k misi Švýcarskou konfederací plní své povinnosti a jedná pouze v zájmu EUTM Mali.

5.   Švýcarská konfederace včas informuje velitele mise EU o jakékoli změně své účasti na misi.

Článek 2

Postavení sil

1.   Postavení personálu přiděleného Švýcarskou konfederací v rámci EUTM Mali se řídí Dohodou mezi Evropskou unií a Republikou Mali o postavení vojenské mise Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) (4) v Republice Mali (dále jen „dohoda o postavení sil“) podepsanou dne 4. dubna 2013.

2.   Aniž je dotčena dohoda o postavení sil, vykonává Švýcarská konfederace pravomoc nad svým personálem, který se účastní EUTM Mali.

3.   Švýcarská konfederace vyřizuje veškeré nároky vzniklé v souvislosti s účastí na EUTM Mali, které vznese některý z členů jejího personálu nebo které se jej týkají. Švýcarská konfederace je příslušná pro zahájení řízení, zejména soudního nebo kárného, proti kterémukoli členu svého personálu v souladu se svými právními předpisy.

4.   Strany se dohodly, že se navzájem zřeknou veškerých nároků, kromě nároků ze smluv, v případě poškození, ztráty nebo zničení majetku vlastněného či provozovaného kteroukoli stranou, jež vyplývají z výkonu jejich povinností v souvislosti s činnostmi podle této dohody, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání.

5.   Švýcarská konfederace se zavazuje učinit prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody vůči kterémukoli státu, který se účastní EUTM Mali, a učinit tak při podpisu této dohody.

6.   Unie se zavazuje zajistit, že členské státy učiní prohlášení o vzdání se nároků na náhradu škody v souvislosti s účastí Švýcarské konfederace na EUTM Mali, a učinit tak při podpisu této dohody.

Článek 3

Utajované informace

V souvislosti s EUTM Mali se použije dohoda mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací (5).

Článek 4

Linie velení

1.   Švýcarský personál účastnící se EUTM Mali zůstává zcela pod velením vlastních vnitrostátních orgánů.

2.   Vnitrostátní orgány předají operační a taktické velení nebo řízení svých sil a personálu veliteli mise EU. Velitel mise EU je oprávněn přenášet svou pravomoc.

3.   Švýcarská konfederace má ve vztahu k běžnému řízení mise stejná práva a povinnosti jako členské státy EU, které se mise účastní.

4.   Po konzultacích se Švýcarskou konfederací může velitel mise EU kdykoli požádat o zrušení příspěvku Švýcarské konfederace.

5.   Švýcarská konfederace jmenuje vysokého zástupce pro zastupování svého národního kontingentu v EUTM Mali. Vysoký zástupce konzultuje s velitelem mise EU všechny záležitosti, které mají vliv na misi, a odpovídá za běžnou kázeň v kontingentu.

Článek 5

Finanční hlediska

1.   Švýcarská konfederace nese veškeré náklady spojené se svou účastí na EUTM Mali.

2.   V případě smrti, zranění, ztráty nebo škody způsobené fyzickým nebo právnickým osobám ze státu nebo států, v nichž se mise uskutečňuje, zaplatí Švýcarská konfederace, pokud je zjištěna její odpovědnost, náhradu škody za podmínek stanovených v dohodě.

3.   Unie osvobodí Švýcarskou konfederaci od poskytování finančního příspěvku na společné náklady EUTM Mali.

Článek 6

Ujednání k provedení dohody

Příslušné orgány Unie a příslušné orgány Švýcarské konfederace uzavřou veškerá nezbytná technická a správní ujednání k provedení této dohody.

Článek 7

Neplnění závazků

Pokud jedna ze stran neplní své závazky stanovené v této dohodě, má druhá strana právo vypovědět tuto dohodu zasláním oznámení s měsíční výpovědní lhůtou.

Článek 8

Řešení sporů

Spory o výklad nebo použití této dohody se řeší mezi stranami diplomatickou cestou.

Článek 9

Vstup v platnost a ukončení platnosti

1.   Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí dokončení vnitřních postupů nezbytných pro tento účel.

2.   Tato dohoda se prozatímně provádí ode dne podpisu.

3.   Tato dohoda zůstává v platnosti po dobu trvání příspěvku Švýcarské konfederace k misi.

4.   Každá strana může tuto dohodu vypovědět písemným oznámením druhé straně. Dohoda pozbývá platnosti tři měsíce po dni tohoto oznámení.

V Bruselu dne dvacátého osmého dubna roku dva tisíce čtrnáct, ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za Evropskou unii

Za Švýcarskou konfederaci


(1)  Úř. věst. L 14, 18.1.2013, s. 19.

(2)  Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 320, 30.11.2013, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 106, 16.4.2013, s. 2.

(5)  Úř. věst. L 181, 10.7.2008, s. 58.


ZNĚNÍ PROHLÁŠENÍ

Znění pro členské státy EU

V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škody nebo ztráty týkající se jakéhokoli majetku jimi vlastněného a použitého EUTM Mali budou členské státy EU při uplatňování rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovolují jejich vnitrostátní právní systémy, vzdaly veškerých nároků na náhradu škody vůči Švýcarské konfederaci, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem ze Švýcarské konfederace při plnění jeho povinností v souvislosti s výcvikovou misí EUTM Mali, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoli majetku, který patří Švýcarské konfederaci, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s misí, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání personálu EUTM Mali ze Švýcarské konfederace, který tento majetek používá.

Znění pro Švýcarskou konfederaci

V případě zranění nebo smrti členů svého personálu, jakož i škody nebo ztráty týkající se jakéhokoli majetku jí vlastněného a použitého EUTM Mali bude Švýcarská konfederace při uplatňování rozhodnutí Rady 2013/34/SZBP ze dne 17. ledna 2013 o vojenské misi Evropské unie s cílem přispět k výcviku malijských ozbrojených sil (EUTM Mali) usilovat o to, aby se v rozsahu, v jakém to dovoluje její vnitrostátní právní systém, vzdala veškerých nároků na náhradu škody vůči kterémukoli jinému státu účastnícímu se EUTM Mali, pokud takové zranění, smrt, škoda nebo ztráta:

byly způsobeny personálem při plnění jeho povinností v souvislosti s EUTM Mali, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání, nebo

nastaly používáním jakéhokoli majetku, který patří státům účastnícím se EUTM Mali, pokud byl tento majetek použit v souvislosti s misí, kromě případu hrubé nedbalosti nebo svévolného jednání personálu EUTM Mali, který tento majetek používá.


Top